Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BATTERY PAP 20 A1
BATTERI
Bruksanvisning
AKUMULIATORIUS
Naudojimo instrukcija
AKKU
Bedienungsanleitung
IAN 291974

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 BATTERY PAP 20 A1 BATTERI Bruksanvisning AKUMULIATORIUS Naudojimo instrukcija AKKU Bedienungsanleitung IAN 291974...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser ige- nom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 All Parkside tools of the X20V Team series are com- patible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Beställning per telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PAP 20 A1  ...
 • Seite 6: Inledning

  Batteriet får inte användas yrkesmässigt . Alla övriga användningssätt och förändringar på produkten ligger utanför gränserna för den föreskrivna använd- ningen och innebär avsevärda risker . Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning . ■ 2  │   PAP 20 A1...
 • Seite 7: Utrustning

  Batteripaket Knapp för visning av laddningsnivå Batterilampa Snabbladdare (ingår ej) Röd laddningslampa Grön laddningslampa Leveransens innehåll 1 batteri 1 bruksanvisning Tekniska data Batteri: PAP 20 A1 Typ: LITIUMJON Nominell spänning: 20 V (likström) Kapacitet: 2,0 Ah Celler: PAP 20 A1  ...
 • Seite 8 230 - 240 V ∼, 50 Hz (växelström) Nominell strömförbrukning: 65 W Säkring (inbyggd): 3,15 A T3.15A UTGÅNG/output: Nominell spänning: 21,5 V (likström) Nominell strömstyrka: 2,4 A Laddningstid: ca 60 min Skyddsklass: II / (dubbel isolering) ■ 4  │   PAP 20 A1...
 • Seite 9: Allmänna Säkerhets Anvisningar

  . b) Använd bara den typ av batterier som anges för ett elektriskt verktyg. Om man använder andra batterityper kan det leda till olyckor och eldsvådor . PAP 20 A1   │  5 ■...
 • Seite 10 . VAR FÖRSIKTIG! EXPLOSIONSRISK! Ladda aldrig upp batterier som inte är uppladdningsbara. Skydda batteriet från värme, även från t ex långvarigt solljus, eld, vatten och fukt. Annars finns risk för explosion . ■ 6  │   PAP 20 A1...
 • Seite 11: Kompletterande Säkerhetsanvisningar

  än de som anges i driftinstruktionen. Om batteriet laddas på ett felaktigt sätt eller laddas till värden som ligger utanför det tillåtna temperaturområdet kan brandrisken öka och batteriet förstöras . PAP 20 A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Ladda Batteripaket (Se Bild A)

  (se bild A) . ♦ Sätt kontakten i ett eluttag . Kontrollampan lyser rött . ♦ Den gröna kontrollampan indikerar att ladd- ningen är färdig och batteripaketet är klart att användas . ■ 8  │   PAP 20 A1...
 • Seite 13: Kontrollera Batteriets Laddningsnivå

  (se även den stora bilden) . Batteriets laddningsstatus resp . restkapacitet visas av batterilampan på följande sätt: ♦ RÖD/ORANGE/GRÖN = maximal laddningsnivå RÖD/ORANGE = medelhög laddningsnivå RÖD = låg laddningsnivå – ladda batteriet PAP 20 A1   │  9 ■...
 • Seite 14: Skötsel Och Förvaring

  . Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamations- rätt från återförsäljaren . Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt . ■ 10  │   PAP 20 A1...
 • Seite 15 . Det gäller även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer . PAP 20 A1   │  11 ■...
 • Seite 16 Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt .Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktorise- rade servicefilial . ■ 12  │   PAP 20 A1...
 • Seite 17 (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen . Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www .lidl .service .com . PAP 20 A1   │  13 ■...
 • Seite 18: Service

  IAN 291974 Importör Observera att följande adress inte är någon service- adress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 14  │   PAP 20 A1...
 • Seite 19: Kassering

  återvinnas enligt direktiv 2006/66/EC . Lämna in batteripaketet och/eller produkten till rätt typ av återvinning . Fråga på din kommun- eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att kassera uttjänta elektriska apparater på ett miljövänligt sätt . PAP 20 A1   │  15 ■...
 • Seite 20: Information Om Försäkran Om

  2011/65/EU från Europa- parlamentet och Europarådet från den 8 juni 2011 angående begränsad användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning . ■ 16  │   PAP 20 A1...
 • Seite 21: Beställning Av Reservbatteri

  Så här beställer du ett nytt batteri från vår tillbehörs- shop: ■ Öppna webbläsaren och gå in på www .kompernass .com . ■ Klicka på flaggan nere till höger för att välja land . PAP 20 A1   │  17 ■...
 • Seite 22 . Kontakta i så fall vår Service Hotline . ■ Kampanjen begränsas till ett batteri per kund/ produkt och gäller två månader efter kampanjpe- rioden . Därefter kan reservbatterier beställas enligt andra villkor . ■ 18  │   PAP 20 A1...
 • Seite 23: Beställning Per Telefon

  För snabb hantering av din beställning ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t .ex . IAN 291974) i beredskap vid alla förfrågningar . Artikelnumret står på typskylten eller på titelsidan i den här anvisningen . PAP 20 A1   │  19...
 • Seite 24 ■ 20  │   PAP 20 A1...
 • Seite 25 Užsakymas telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PAP 20 A1  ...
 • Seite 26: Įžanga

  . Bet koks kitoks prietaiso naudojimas ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali kelti didelį pavojų . Gamintojas neprisiima jokios atsa- komybės už žalą, atsiradusią naudojant prietaisą ne pagal paskirtį . ■ 22  │   PAP 20 A1...
 • Seite 27: Dalys

  Akumuliatoriaus LED indikatoriai Spartusis kroviklis (tiekiamame rinkinyje nėra) Raudona kontrolinė LED lemputė Žalia kontrolinė LED lemputė Tiekiamas rinkinys 1 akumuliatorius 1 naudojimo instrukcija Techniniai duomenys Akumuliatorius: PAP 20 A1 Tipas: LIČIO JONŲ Vardinė įtampa: 20 V (nuolatinė srovė) Talpa: 2,0 Ah Elementų...
 • Seite 28 (kintamoji srovė) Vardinė galia: 65 W Saugiklis (viduje): 3,15 A T3.15A IŠĖJIMAS / „Output“: Vardinė įtampa: 21,5 V (nuolatinė srovė) Vardinė srovė: 2,4 A Įkrovimo trukmė: apie 60 min . Apsaugos klasė: II / (dviguba izoliacija) ■ 24  │   PAP 20 A1...
 • Seite 29: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Tam tikro tipo akumuliato- riams skirtą kroviklį naudojant kitokiems akumulia- toriams įkrauti gali kilti gaisras . b) Elektriniuose įrankiuose naudokite tik jiems numatytus akumuliatorius. Naudojant kitokius akumuliatorius kyla pavojus susižaloti arba sukelti gaisrą . PAP 20 A1   │  25 ■...
 • Seite 30 . ATSARGIAI! SPROGIMO PAVOJUS! Niekada nebandykite įkrauti neįkrau- namųjų baterijų. Saugokite akumuliatorių nuo karščio, taip pat, pavyzdžiui, nuo nuolatinių tiesioginių saulės spindulių, ugnies, vandens ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus . ■ 26  │   PAP 20 A1...
 • Seite 31: Papildomi Saugos Nurodymai

  Vadovaukitės visais įkrovimo nurodymais ir nie- kada nekraukite akumuliatoriaus ar akumulia- torinio įrankio, jei temperatūra nėra naudojimo instrukcijoje nurodytame diapazone. Kraunant netinkamai arba neatsižvelgiant į lei- džiamąjį temperatūros diapazoną, akumuliatorius gali sugesti, taip pat padidėja gaisro pavojus . PAP 20 A1   │  27 ■...
 • Seite 32: Akumuliatoriaus Bloko Įkrovimas

  (žr . A pav .) . ♦ Tinklo kištuką įkiškite į elektros lizdą . Kontrolinė LED lemputė šviečia raudonai . ♦ Žalia kontrolinė LED lemputė rodo, kad akumu- liatoriaus blokas įkrautas ir parengtas naudoti . ■ 28  │   PAP 20 A1...
 • Seite 33: Akumuliatoriaus Įkrovos Lygio Patikra

  (žr . ir pagrindinį paveikslėlį) . Įkrovos lygį ir (arba) likutinę galią akumuliatoriaus LED indikatoriai parodo taip: ♦ RAUDONAS / ORANŽINIS / ŽALIAS = didžiausia įkrova RAUDONAS / ORANŽINIS = vidutinė įkrova RAUDONAS = maža įkrova – akumuliatorių būtina įkrauti PAP 20 A1   │  29 ■...
 • Seite 34: Techninė Priežiūra Ir Laikymas

  Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 6 mėnesių garantija . Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais regla- mentuojamas teises . Toliau išdėstytos garantijos tei- kimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja . ■ 30  │   PAP 20 A1...
 • Seite 35 . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis . PAP 20 A1   │  31 ■...
 • Seite 36 įspėjama . Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudoji- mo reikmėms . Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba . ■ 32  │   PAP 20 A1...
 • Seite 37 (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . Svetainėje www .lidl-service .com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos . PAP 20 A1   │  33 ■...
 • Seite 38: Priežiūra

  IAN 291974 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com ■ 34  │   PAP 20 A1...
 • Seite 39: Šalinimas

  Sugedę arba panaudoti akumuliatoriai pagal Direkty- vą 2006/66/EC turi būti perdirbami . Akumuliatoriaus bloką ir (arba) įrankį nugabenkite į rekomenduojamą surinkimo vietą . Informacijos apie nenaudojamų elektrinių įrankių / akumuliatoriaus bloko šalinimą teiraukitės savivaldy- bės ar miesto administracijoje . PAP 20 A1   │  35 ■...
 • Seite 40: Informacija Apie Eb Atitikties Deklaraciją

  . Pirmiau aprašytas deklaracijoje nuro- dytas gaminys atitinka 2011 m . birželio 8 d . Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo . ■ 36  │   PAP 20 A1...
 • Seite 41: Atsarginio Akumuliatoriaus Užsakymas

  . Užsakymas internetu Atsarginio akumuliatoriaus užsakymas priedų parduotuvėje ■ Interneto naršykle atverkite puslapį www .kompernass .com . ■ Spustelėkite atitinkamą vėliavėlę dešinėje apačioje ir pasirinkite norimą šalį bei kalbą . PAP 20 A1   │  37 ■...
 • Seite 42 . ■ Akcijos metu vienas klientas gali įsigyti vieną akumuliatorių vienam įrankiui; pasiūlymas galioja du mėnesius pasibaigus akcijai . Vėliau atsarginį akumuliatorių kaip atsarginę dalį ir toliau galėsite užsisakyti kitomis sąlygomis . ■ 38  │   PAP 20 A1...
 • Seite 43: Užsakymas Telefonu

  Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreip- damiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio žinokite ga- minio numerį (pvz ., IAN 291974) . Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio . PAP 20 A1   │  39 ■...
 • Seite 44 ■ 40  │   PAP 20 A1...
 • Seite 45 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PAP 20 A1 DE │...
 • Seite 46: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 47: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku: PAP 20 A1 Typ: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Kapazität: 2,0 Ah Zellen: PAP 20 A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 48 (Wechselstrom) Bemessungsaufnahme: 65 W Sicherung (innen): 3,15 A T3.15A AUSGANG / Output: Bemessungsspannung: 21,5 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom: 2,4 A Ladedauer: ca . 60 min Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) ■ 44  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 49: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 50 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 51: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 52: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 53: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku- Display-LED wie folgt angezeigt: ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 54: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 55 . Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  51...
 • Seite 56 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltan- wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 57 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvide- os und Software herunterladen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  53...
 • Seite 58: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 54  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 59: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  55...
 • Seite 60: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 61: Ersatz-Akku Bestellung

  Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite www .kompernass .com auf . ■ Klicken Sie rechts unten auf die entsprechende Flagge, um das gewünschte Land und die Spra- che auszuwählen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  57 ■...
 • Seite 62 Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Mona- ten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 63: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 291974) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 64 ■ 60  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Informacijos data Stand der Informationen: 08 / 2017 Ident.-No.: PAP20A1-082017-1 IAN 291974...

Inhaltsverzeichnis