Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHS 600 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-heckenschere
Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 A1
ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
ELEKTRO-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung
IAN 315124
ELEKTRIČNE MAKAZE ZA
ŽIVU OGRADU
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХРАСТОРЕЗ
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHS 600 A1

 • Seite 1 ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 A1 ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХРАСТОРЕЗ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod..........4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Svrha korištenja ......4 Opći opis ........5 jedan visokokvalitetni proizvod. Obim isporuke ........5 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Opis funkcija ........5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj kon- Pregled ..........5 troli.
 • Seite 5: Opći Opis

  Odpakirajte uređaj i provjerite da li je sve kompletno. 11 Ključanica Propisno uklonite materijal za pakiranje. Tehnički podaci Električne škare za živicu Električne škare za živicu ..PHS 600 A1 Štitnik noževa Uputa za posluživanje Nominalni ulazni napon (U) ..230-240 V~, 50 Hz Opis funkcija Nazivna snaga (P) ......
 • Seite 6: Sigurnosne Napomene

  bajte rukovanje s uređajem Vrijednosti buke i vibracija utvrđene su u i pustite da Vam neki iskusni skladu s normativima i odredbama nave- denim u Izjavi o sukladnosti. korisnik ili stručnjak objasni funkciju, način djelovanja i Navedena emisijska vrijednost vibracija tehnike rada.
 • Seite 7: Grafički Simboli Na Uređaju

  Grafički simboli na Kategorija zaštite II uređaju (Dvostruka izolacija) Dužina reza Pozor! Opće sigurnosne upute za Prije korištenja uređaja pa- električne alate žljivo pročitajte uputu za rukovanje. UPOZORENJE! Pročitajte sve sigurnosne napo- Nosite zaštitu za oči. mene, upute, ilustracije i tehničke podatke uz Nosite zaštitu za sluh.
 • Seite 8 b) Nemojte raditi električnim u električni alat povećava rizik alatom u okolini, u kojoj od električnog udara. prijeti opasnost od ek- d) Nemojte nesvrsishodno splozije, u kojoj se nalaze koristiti kabel za nošenje, zapaljive tekućine, plinovi vješanje električnog ala- ili prašine. Električni alati pro- ta ili izvlačenje utikača iz utičnice.
 • Seite 9 umorni ili pod utjecajem bolje kontrolirati električni alat u droga, alkohola ili lijeko- neočekivanim situacijama. f) Nosite prikladnu odje- va. Jedan trenutak nepažnje ću. Nemojte nositi široku pri uporabi električnog alata odjeću ili nakit. Odmakni- može dovesti do ozbiljnih po- te kosu, odjeću i rukavice vreda.
 • Seite 10 se zaglavljuju i lakše se ru. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opa- vode. Koristite električni alat, san je i mora se popraviti. pribor, pogonske alate itd. u c) Izvucite utikač iz utičnice skladu s ovim Uputama. Pri i/ili izvadite bateriju prije tome uzmite u obzir radne uv- nego započnete pode-...
 • Seite 11: Sigurnosne Upute Za Škare Za Živicu

  • Kabel držite udaljen od Sigurnosne upute za škare područja rezanja. Za vri- za živicu jeme radnog postupka kabel • Sve dijelove tijela držite može biti sakriven u grmlju, udaljene od noževa za tako da ga se iz zabune može rezanje.
 • Seite 12: Rukovanje

  izbjegavanja ugrožavanja na odterećenje zatezanja na ručki (7). sigurnosti. 2. Uređaj priključite na mrežni napon. 3. Za uključivanje držite stisnutim sigurno- Rukovanje sni prekidač (4) i istovremeno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje Nemojte koristiti uređaj bez (6). Škare za živicu rade na najvišem zaštite za ruke.
 • Seite 13: Održavanje I Čišćenje

  Održavanje i čišćenje • Dvostranična letvica s noževima omo- gućuje rezanje u oba smjera ili njišu- ćim pokretima s jedne na drugu stranu. Radove na popravljanju i održava- • Kod okomitog rezanja ravnomjerno nju, koji nisu opisani u ovoj uputi, pomičite škare za živicu prema napri- dajte na izvođenje u naš...
 • Seite 14: Čišćenje I Održavanje Sigurnosne Gredice Noža

  Pohranjivanje ruke“. Za zamjenu branika (1) uređaj pošaljite našem servisnom centru. • Održavajte proreze za provjetravanje • Očistite uređaj prije pohranjivanja. 5) i kućište motora uređaja čistim. • Škare za živicu pohranite u isporuče- U tu svrhu upotrijebite vlažnu krpu ili nom štitniku noževa ( 10) na suhom četku.
 • Seite 15: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje greške Ispitajte utičnicu, kabel, vod, uti- Nedostaje mrežni napon kač i osigurač, po potrebi popra- vak kod stručnog električara Prekidač za uključivanje/ isključivanje ( 6) neispra- Uređaj se ne pokreće van ili sigurnosni prekidač Popravak u servisnom centru Istrošene ugljene četkice Motor neispravan...
 • Seite 16: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje.
 • Seite 17: Servis Za Popravke

  Service-Center • Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi možete poslije dogovora s našom Služ- Servis Hrvatska bom za kupce, uz prilaganje dokaza o kupnji (blagajnički račun) i podatka, Tel.: 0800 777 999 u čemu se sastoji nedostatak i kada je E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 315124 nastao, bez plaćanja poštarine poslati na Vama priopćenu adresu servisa.
 • Seite 18: Uvod

  Spisak sadržaja Uvod Nije isključeno, da se u pojedinačnim slu- Uvod......... 18 Namenska upotreba ....18 čajevima, na ili u uređaju nalaze preostale Opšti opis ......... 19 količine maziva. To nije nedostatak ili kvar Obim isporuke ........19 i nije razlog za brigu. Nije isključeno, da Pregled ..........19 se u pojedinačnim slučajevima, na ili u Opis funkcija ........19...
 • Seite 19: Opšti Opis

  Zaštita sečiva Tehnički podaci Uputstvo za upotrebu Električne makaze za Pregled živu ogradu ......PHS 600 A1 Zaštita od udarca sa provrtom Nominalni za vešanje uređaja ulazni napon (U) ..230-240 V~, 50 Hz Sigurnosna šipka sečiva Potrošnja energije) (P) ....
 • Seite 20: Bezbednosne Napomene

  uređaja može da dovede do Vrednosti buke i vibracija su ustanovljeni teških povreda. prema standardima i odredbama navede- nim u Izjavi o usklađenosti. Simboli u uputstvu Navedena vrednost emisije vibracija je izmerena normiranim postupkom provere Simboli opasnosti s na- i može da se koristi za uporedbu jednog vodima o sprečavanju električnog alata s drugim električnim ala- nastanka štete za lica i...
 • Seite 21: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Uređaje

  mene, sva uputstva, sli- Nosite zaštitu za sluh. ke i tehničke podatke, s kojima je ovaj električni Nosite rukavice otporne na alat opremljen. Propusti sečenje. kod poštovanja bezbedno- snih napomena i direktiva Pažnja! Opasnost od povre- mogu da dovedu do elek- da usled sečiva koja se kre- tričnog udara, požara i/ili ću.
 • Seite 22 c) Držite decu i druga lica za utikač iz utičnice. Držite vreme upotrebe električ- kabel dalje od vrućine, nog alata na udaljenosti. ulja, oštrih ivica ili delova uređaja koji su u pokretu. U slučaju odvlačenja pažnje možete da izgubite kontrolu Oštećeni ili zapetljani kablovi nad uređajem.
 • Seite 23 b) Nosite ličnu zaštitnu opre- f) Nosite podobnu odeću. mu i uvek zaštitne nao- Ne nosite široku odeću niti čare. Nošenje lične zaštitne nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od delova opreme kao što su maska protiv prašine, bezbednosne cipele u pokretu.
 • Seite 24 b) Ne koristite električni alat, f) Održavajte oštrinu i či- čiji je prekidač defektan. stoću reznih alata. Pažljivo Električni alat, koji više ne mo- održavani alati za rezanje s žete da uključite ili isključite, je oštrim reznim ivicama se ređe opasan i mora da se popravi.
 • Seite 25: Posebne Bezbednosne Napomene Za Makaze Za Žbunje

  Posebne bezbednosne itd. Tako ćete izbeći oštećenja napomene za makaze za uređaja. • Držite makaze za žbu- žbunje nje ispravno, npr. obema • Držite sve delove tela po- rukama za ručke, ako dalje od sečiva. Dok se se- postoje dve ručke. Gubitak čivo kreće, ne pokušavajte kontrole nad uređajem može da da uklanjate odrezano...
 • Seite 26: Rukovanje

  Rukovanje Tako ćete izbeći oštećenja uređaja i telesne povrede, koje mogu da Ne koristite uređaj bez zašti- nastanu. te za ruke. Prilikom rada uređajem, 1. Napravite petlju na kraju produžnog nosite odgovarajuću odeću i kabla i zakačite je u rasterećenje vuče zaštitne rukavice.
 • Seite 27: Tehnike Rezanja Makazama Za Žbunje

  Odmah izvucite mrežni uti- 3. Podrežite mladice u željeni oblik. Glav- kač, kada je električni kabl ni izdanak bi trebalo ostaviti neprome- oštećen, zapleten ili prere- njeno, dok žbun ne ostvari predviđenu zan. Postoji opasnost od visinu. Svi ostali izdanci se skraćuju na povreda usled električnog pola.
 • Seite 28: Čišćenje I Održavanje Sigurnosne Šipke Sečiva

  Skladištenje • Pre svake upotrebe, prekontrolišite makaze za žbunje na očigledne ne- dostatke, kao što su labavi, istrošeni ili • Očistite uređaj pre skladištenja. oštećeni delovi. Prekontrolišite čvrsto • Čuvajte očišćen uređaj sa isporučenom naleganje vijala na šipki sečiva. zaštitom sečiva ( 10) na suvom •...
 • Seite 29: Odlaganje/Zaštita Životne Sredine

  Odlaganje/zaštita ži- Kako izjaviti votne sredine reklamaciju? Odložite aparat, pribor i ambalažu na Molimo Vas: ekološki prihvatljivu reciklažu. da pozovete korisnički servis: • 0800-191-191 Ne bacajte električne aparate u pošaljete e-mail na: grizzly@lidl.rs • kućni otpad. posetite najbližu Lidl prodavnicu. •...
 • Seite 30: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 31 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Električne makaze za živu ogradu Naziv proizvoda: PHS 600 A1 Model: Serijski broj: 201905000001 - 201905122082 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač:...
 • Seite 32: Pronalaženje Greške

  Pronalaženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje greške Proverite utičnicu, električni kabl, Nema mrežnog napona vod, mrežni utikač, eventualnu po- pravku koju vrši električar Prekidač za uključivanje/isklju- Uređaj se ne čivanje ( 6) ili sigurnosni pokreće prekidač ( 4) je neispravan Popravka u servisnom centru Ugljene četkice su istrošene Motor je u kvaru...
 • Seite 33: Увод

  Съдържание Увод Увод .............33 Сърдечно Ви честитим закупуването Предназначение ........ 33 на Вашия нов уред. По такъв начин Общо описание ......... 34 Вие сте избрали един висококачествен Обем на доставката ......34 продукт. По време на производството Описание на функцията ....34 уредът...
 • Seite 34: Общо Описание

  Обем на доставката 11 Отвор за ключова дупка Технически данни Извадете уреда внимателно от опаков- ката и проверете, дали следните части Електрически храсторез ..PHS 600 A1 са налице: eлектрическата ножица за жив плет Мрежово защита на ножа напрежение (U) ..230-240 V~, 50 Hz Ръководство...
 • Seite 35: Предназначение

  Предназначение Вибрация (a на ръкохватката ..3,082 m/s ; K= 1,5 m/s на дръжката ..3,423 m/s ; K= 1,5 m/s Преди работа с уреда се запознайте добре с всички Стойностите на шума и вибрациите са обслужващи части. Уп- определени в съответствие с нормите и ражнявайте...
 • Seite 36: Надписи Върху Уреда

  Указателни знаци с инфор- Не изхвърляте електроуре- мация за по-добра работа дите в битовите отпадъци. с уреда. Клас защита II (Двойна из- надписи върху уреда олация) Дължина на рязане Внимание! Общи инструкции за безопас- Прочетете ръководството ност за ел. инструменти за...
 • Seite 37 1) Безопасност на работното заземени електрически ин- място: струменти. Непроменените щепсели и съответстващите a) Поддържайте вашето ра- контакти намаляват риска от ботно място чисто и добре удар от ток. осветено. Липсата на ред б) Избягвайте телесен контакт или неосветените работни със...
 • Seite 38 е) Ако експлоатацията на слуха намалява риска от на- електрическия инстру- ранявания. мент във влажна среда е в) Избягвайте нежеланото неизбежна, използвайте пускане в експлоатация. защитен прекъсвач срещу Уверете се, че електриче- утечен ток. Употребата на ският инструмент е изклю- защитен...
 • Seite 39 б) Не използвайте електриче- Широките дрехи, бижутата ски инструмент с дефектен или дългите коси могат да прекъсвач. Електрически бъдат захванати от движещи- те се части. инструмент, който не може да ж) При възможност за монти- се включва или изключва, е ране...
 • Seite 40 Инструкции за безопас- е) Поддържайте режещите ност за ножици за жив инструменти остри и чис- плет ти. Грижливо поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове заяждат по- • Дръжте всички части на малко и се водят по-лесно. тялото далече от режещия ж) Използвайте...
 • Seite 41: Безопасност

  • Ако трябва да се смени за- напрежение и да предизвика хранва-щият кабел, смяна- удар от електрически ток. • Дръжте кабела далече от та трябва да се извърши от зоната на рязане. По време производителя или негов на работа кабелът може да представител, за...
 • Seite 42: Работа С Уреда

  тяло. Преди включване внима- • За да окачите уреда (напр. по време вайте уредът да не се допира до на работна почивка), върху предпа- предмети. зителя срещу сблъсък 1) и върху долната страна на 1. Направете от края на удължаващия уреда...
 • Seite 43: Поддръжка

  1. Първо режете страните на живия Не използвайте почистващи плет. За целта движете ножицата препарати и разтворители. Така за жив плет по посока на растежа може да повредите уреда нео- отдолу нагоре. Ако режете отгоре братимо. Химическите субстан- надолу, по-тънките клончета изли- ции...
 • Seite 44: Предпазната Лента На Ножа

  Почистване и поддръжка на • Оставете главата на винта да стър- предпазната лента на ножа чи на ок. 10 mm от стената. • Можете да поставите уреда с отво- След всяка употреба внимателно по- ра от долната страна върху винта и чиствайте...
 • Seite 45: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Проблем Възможна причина Отстраняване на повредата Проверете контакта, кабела, проводника, щепсела и предпа- Липсва мрежово напрежение зителя, евентуално ремонт от електротехник Повреден превключвател за Уредът не включване/изключване тръгва 6) или защитен прекъс- вач ( Ремонт от сервизния център Въглеродните...
 • Seite 46: Гаранция

  Резервни части/Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (вижте “ Сервизно обслужване “ страница 48). Пригответе посочените по-долу номера за поръчка. Pos. Pos. Наименование Каталожен № Ръководство...
 • Seite 47: Извънгаранционно Обслужване

  фекти още при покупката трябва да се • За всички запитвания подгответе съобщи веднага след разопаковането. касовата бележка и идентифика- Евентуалните ремонти след изтичане ционния номер (IAN 315124) като на гаранционния срок са срещу запла- доказателство за покупката. щане. • Вземете...
 • Seite 48: Сервизно Обслужване

  Внимание: Изпратете Вашия уред на (2) Смята се, че даден начин за обезщетява- клона на нашия сервиз почистен и с не на потребителя е непропорционален, ако указание за дефекта. неговото използване налага разходи на про- Уредите, изпратени с неплатени транс- давача, които...
 • Seite 49 Чл. 114. (1) При несъответствие на потре- (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през бителската стока с договора за продажба и времето, необходимо за поправката или за- когато потребителят не е удовлетворен от мяната на потребителската стока или за по- решаването...
 • Seite 50: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ..........50 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Σκοπός χρήσης........50 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ....... 51 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά ....... 51 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγ- Περιγραφή λειτουργίας ...... 51 χθηκε...
 • Seite 51: Γενική Περιγραφή

  Προστασία μαχαιριών 11 Διάτρηση οπής κλειδιού Οδηγιών χρήσης Τεχνικά στοιχεία Περιγραφή λειτουργίας Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο .... PHS 600 A1             230-240 V~, 50 Hz  .     (U) ....
 • Seite 52: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Βάρος (με αξεσουάρ) ....περ. 3,7 kg (για παράδειγμα ο χρόνος κατά τον   ...... περ. 600 mm οποίο το ηλεκτρικό εργαλείο είναι Mήκoς λεπίδaς (συμπεριλ. προστασίας απενεργοποιημένο και ο χρόνος πρόσκρουσης) ..... περ. 680 mm κατά τον οποίο το ηλεκτρικό εργα- Απόσταση...
 • Seite 53: Σύμβολα Στις Οδηγίες

  Σύμβολα στις οδηγίες Φοράτε ωτασπίδες. Σύμβολα κινδύνου με Φοράτε γάντια ασφαλή σε στοιχεία για την πρόληψη κοπή. προσωπικών και υλικών ζημιών. Κίνδυνος πρόκλησης τραυμά- των κοπής! Φυλάτε μακριά τα Σύμβολο υποχρέωσης με χέρια σας. στοιχεία για την πρόληψη ζημιών. Τραβήξτε αμέσως το φις σε περίπτωση...
 • Seite 54 πρίονου. Εάν δεν είστε καλά μπορούν να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά συγκεντρωμένοι, δεν αποκλεί- και/ή βαρείς τραυματισμούς. εται να χάσετε τον έλεγχο επί της συσκευής. Διατηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για 2) Ηλεκτρική ασφάλεια: μελλοντική αναφορά. Η έννοια „ηλεκτρικά εργαλεία“, Προσοχή: Έτσι...
 • Seite 55 δ) Μη μεταφέρετε το ηλεκτρικό α) Να είστε προσεκτικοί, να εργαλείο κρατώντας το από προσέχετε τί κανετε, και να το καλώδιο, μη κρεμάτε τη εργάζεστε συνετά με το ηλε- συσκευή από το καλώδιο και κτρικό εργαλείο. Μη χρησι- μη χρησιμοποιείτε το καλώ- μοποιείτε...
 • Seite 56 δ) Πριν ενεργοποιήσετε το θ) Μην έχετε εσφαλμένη άπο- ηλεκτρικό εργαλείο να αφαι- ψη της ασφάλειας και μην ρέστε ενδεχόμενα εργαλεία παρακάμπτετε τους κανόνες ρύθμισης ή κλειδιά. Ένα ερ- ασφάλειας για ηλεκτρικά ερ- γαλείο ρύθμισης ή κλειδί που γαλεία ακόμα και εάν έχετε βρίσκεται...
 • Seite 57 ρευτή προτού διεξάγετε ρυθ- ζ) Τα κοπτικά εξαρτήματα να δι- μίσεις στη συσκευή, προτού ατηρούνται πάντα ακονισμέ- αλλάξετε εξαρτήματα εργαλεί- να και καθαρά. Τα προσεγμένα ων χρήσης ή αποθηκεύσετε κοπτικά εξαρτήματα με ακονι- το ηλεκτρικό εργαλείο. Με τον σμένες λάμες δεν μπλοκάρουν τρόπο...
 • Seite 58: Υποδείξεις Ασφαλείας Θαμνοκόπτες

  λακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται η ρεύματος ή με το δικό του κα- λώδιο. Η επαφή του μαχαιριού ασφάλεια του ηλεκτρικού σας με αγωγό υπό τάση μπορεί να εργαλείου. θέσει τα μεταλλικά τμήματα της Υποδείξεις ασφαλείας συσκευής υπό τάση και να προ- Θαμνοκόπτες...
 • Seite 59: Περαιτέρω Υποδείξεις Ασφάλειας

  Περαιτέρω υποδείξεις       ασφάλειας         . Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. • Συνδέετε τη συσκευή σε ρευμα- τοδότη με διάταξη προστασίας     ρεύματος διαρροής (Residual     . Current Device) με...
 • Seite 60: Υποδείξεις Εργασίας

  Υποδείξεις εργασίας        •              .   ..  •         .       ...
 • Seite 61: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  2.         .        ,           .      3.        .
 • Seite 62: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  Καθαρισμός και συντήρηση • Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή μπάρας λεπίδας ασφαλείας με το άνοιγμα στην κάτω πλευρά στη βίδα και να τραβήξετε τη συσκευή προς τα κάτω στον αναστολέα.     (2)    . Μετα από κάθε χρήση της συσκευής πρέ- Προσέχετε...
 • Seite 63: Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ

  Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.grizzly-service.eu Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε “Service- Center“ στη σελίδα 66). Να έχετε πρόχειρους τους αριθμούς παραγγελίας που αναφέ- ρονται πιο κάτω. Χαρακτηρισμός Αρ. - είδους Οδηγιών...
 • Seite 64: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Άρση σφάλματος Ελέγξτε πρίζα, καλώδιο, αγωγό και ασφάλεια, ενδεχομένως αναθέστε Ελλιπής τάση δικτύου την επιδιόρθωση σε ειδικό ηλε- κτρονικό Ελαττωματικός διακόπτης Δεν εκκινείται η συ- ενεργοπ./ απενεργοπ σκευή 6) ή  Επισκευή από το Κέντρο Σέρβις ...
 • Seite 65: Εγγύηση

  Εγγύηση να εξαρτήματα. Ενδεχόμενα ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την αγορά, Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξε- για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε πακετάρισμα. Για όλες τις επισκευές που εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της καθίστανται...
 • Seite 66: Σέρβις Επισκευής

  • Για όλα τα αιτήματα να έχετε πρόχειρα γασία συσκευών που μας απεστάλησαν την απόδειξη αγοράς και τον αριθμό καλά συσκευασμένες και με πληρωμένα αναγνώρισης (ΙΑΝ 315124) ως απο- ταχυδρομικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη δεικτικό στοιχεί για την αγορά. •...
 • Seite 67: Einleitung

  Einleitung Inhalt Einleitung ........67 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Verwendung ......67 Sie haben sich damit für ein hochwertiges Allgemeine Beschreibung ..68 Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde Lieferumfang ........68 während der Produktion auf Qualität ge- Übersicht ........68 prüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 68: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- wachsene bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dürfen das Gerät nur unter Auf- 1 Anstoßschutz mit Bohrung zum sicht benutzen. Die Benutzung des Gerätes Aufhängen des Gerätes bei Regen oder feuchter Umgebung ist 2 Sicherheitsmesserbalken verboten.
 • Seite 69: Technische Daten

  Technische Daten Art und Weise, in der das Elektro- werkzeug verwendet wird. Elektro-Heckenschere ..... PHS 600 A1 Versuchen Sie, die Belastung durch Nenneingangs- Vibrationen so gering wie möglich spannung (U) .... 230-240 V~, 50 Hz zu halten. Beispielhafte Maßnah- Leistungsaufnahme men zur Verringerung der Vibrati- (Anschlussleistung) (P) ....
 • Seite 70: Symbole In Der Betriebsanleitung

  Tragen Sie schnittsichere Symbole in der Betriebsanleitung Handschuhe. Gefahrenzeichen mit Gefahr durch Schnittverlet- Angaben zur Verhütung zungen! von Personen- oder Halten Sie Hände fern. Sachschäden. Ziehen Sie sofort den Netz- Gefahrenzeichen mit stecker, wenn das Netzkabel Angaben zur Verhütung beschädigt, verwickelt oder von Personenschäden durchtrennt wurde.
 • Seite 71 dieses Elektrowerkzeug c) Halten Sie Kinder und an- versehen ist. Versäumnisse dere Personen während der Benutzung des Elek- bei der Einhaltung der nach- trowerkzeuges fern. Bei folgenden Anweisungen und Anweisungen können elek- Ablenkung können Sie die Kon- trischen Schlag, Brand und/ trolle über das Elektrowerkzeug oder schwere Verletzungen verlieren.
 • Seite 72 Nässe fern. Das Eindringen 3) Sicherheit von Personen von Wasser in ein Elektrowerk- zeug erhöht das Risiko eines Vorsicht: So vermeiden Sie elektrischen Schlages. Unfälle und Verletzungen: d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um a) Seien Sie aufmerksam, das Elektrowerkzeug zu achten Sie darauf, was tragen, aufzuhängen oder Sie tun, und gehen Sie mit...
 • Seite 73 anschließen, es aufneh- g) Wenn Staubabsaug- und men oder tragen. Wenn Sie -auffangeinrichtungen montiert werden können, beim Tragen des Elektrowerk- sind diese anzubringen zeugs den Finger am Schalter und richtig zu verwenden. haben oder das Gerät einge- schaltet an die Stromversorgung Verwendung einer Staubabsau- anschließen, kann dies zu Un- gung kann Gefährdungen durch...
 • Seite 74 des Gerätes beeinträchtigt ein- oder ausschalten lässt, ist ist. Lassen Sie beschädigte gefährlich und muss repariert Teile vor dem Einsatz des werden. c) Ziehen Sie den Stecker Elektrowerkzeuges repa- aus der Steckdose und/ rieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewar- oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, be- teten Elektrowerkzeugen.
 • Seite 75: Sicherheitshinweise Für Heckenscheren

  5) Service • Halten Sie das Elektro- werkzeug nur an den a) Lassen Sie lhr Elektro- isolierten Griffflächen, werkzeug nur von qualifi- da das Schneidmesser in ziertem Fachpersonal und Berührung mit verborge- nur mit Original-Ersatztei- nen Stromleitungen oder len reparieren. Damit wird si- dem eigenen Netzkabel kommen kann.
 • Seite 76: Weiterführende Sicherheitshinweise

  am Schneidmesser auf. Der Der Ein-/Ausschalter und der Kontakt mit dem Schneidmesser Sicherheitsschalter dürfen nicht arretiert werden. Sie kann zu Verletzungen führen. müssen nach Loslassen des • Inspizieren Sie die zu schnei- Schalters den Motor aus- dende Fläche sorgfältig und schalten.
 • Seite 77: Arbeiten Mit Dem Gerät

  Schnitttechniken und drücken gleichzeitig den Ein-/ Ausschalter (6) am Handgriff. Die He- ckenschere läuft mit höchster Geschwin- • Schneiden Sie dicke Äste zuvor mit ei- digkeit. ner Astschere heraus. 4. Zum Ausschalten lassen Sie einen der • Der doppelseitige Sicherheitsmesserbal- beiden Schalter los.
 • Seite 78: Wartung Und Reinigung

  die Hecke die geplante Höhe erreicht • Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem hat. Alle anderen Triebe werden auf Gebrauch auf offensichtliche Mängel die Hälfte gekappt. wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile. Prüfen Sie den festen Sitz der Frei wachsende Hecken pflegen: Schrauben im Sicherheitsmesserbalken Frei wachsende Hecken bekommen zwar •...
 • Seite 79: Handschutz Wechseln

  Handschutz wechseln tungen kann zu elektrischem Schlag und Feuer, Kontakt einer Gasleitung zur Explo- Lösen Sie die zwei Schrauben am Hand- sion führen. Beschädigung schutz (3) mit einem Schraubendreher. einer Wasserleitung kann zu Wechseln Sie den beschädigten Hand- Sachbeschädigung und elekt- schutz (3) aus.
 • Seite 80: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netz- Netzspannung fehlt stecker und Sicherung prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Ein-/Ausschalter ( 6) oder Gerät startet Sicherheitsschalter ( nicht defekt Reparatur durch Service-Center Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Netzkabel überprüfen, ggf. Wech- Netzkabel beschädigt sel durch unser Service-Center Gerät arbeitet...
 • Seite 81: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 82: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315124 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 83: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Električne škare za živicu serije PHS 600 A1 Serijski broj 201905000001 - 201905122082 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 84: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Električne makaze za živu ogradu Serija proizvodnje PHS 600 A1 Broj serije 201905000001 - 201905122082 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci- onalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 85: Превод На Оригиналната Ce- Да Представлява Сериозна Опасност За Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Електрически храсторез серия PHS 600 A1 Сериен номер 201905000001 - 201905122082 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани нор- ми...
 • Seite 86: Μετάφραση Της Πρωτότυπης    ,  Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Δήλωσης συμμόρφωσης CE Με το παρόν δηλώνουμε ότι το είδος Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο σειρά κατασκευής PHS 600 A1 Αριθμός σειράς 201905000001 - 201905122082 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Η...
 • Seite 87: Original Eg-Konformitäts- Erklärung

  EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Elektro-Heckenschere Modell PHS 600 A1 Seriennummer 201905000001 - 201905122082 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 88: Eksplozivni Crtež

  Eksplozivni crtež • Detaljni crtež Чертеж в перспектива • Επί μέρouς σχεδιαγράμματα Explosionszeichnung PHS 600 A1 informativno информативен • Επί μέρouς σχεδιαγράμματα informativ • 2019-05-28-rev02-mtopAe...
 • Seite 90 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 05/2019 Ident.-No.: 76002271052019--HR/RS/BG/GR IAN 315124...