Parkside PHS 600 B2 Originalbetriebsanleitung

Elektro-heckenschere
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 B2
ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХРАСТОРЕЗ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ELEKTRO-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung
IAN 339737_1910
ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU
OGRADU
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ
ΜΠΌΡΝΤΌΥΡΌΨΆΛΙΔΌ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHS 600 B2

 • Seite 1 ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 B2 ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХРАСТОРЕЗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΜΠΌΡΝΤΌΥΡΌΨΆΛΙΔΌ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite obe strane sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Prijevod originalne izjave o sukladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PHS 600 B2 │...
 • Seite 5: Uvod

  ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU Tehnički podaci PHS 600 B2 Nazivna snaga 600 W Nazivni napon 230 V ∼, 50 Hz Uvod (izmjenična struja) Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time Rezni pokreti 2800 min-1 ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod . Upute za Težina (uklj .
 • Seite 6: Opće Sigurnosne Napomene Za Uporabu Električnog Alata

  Priključni utikač električnog alata mora prista­ jati u utičnicu. Utikač se ni na koji način ne smije mijenjati. Ne koristite adapterske utikače s uzemljenim električnim alatom. Neizmijenjeni utikači i od- govarajuće utičnice umanjuju rizik od strujnog udara . PHS 600 B2 │  3 ■ HR ...
 • Seite 7: Sigurnost Osoba

  – ovisno o vrsti i namjeni električnog alata obavljate. Prikladnim električnim alatom moći – umanjuje rizik od ozljeda . ćete bolje i sigurnije raditi u navedenom području . ■ 4  │   PHS 600 B2...
 • Seite 8: Servis

  škara za živicu, što u nepredviđenim situacijama . može dovesti do strujnog udara . PHS 600 B2 │  5 ■ HR ...
 • Seite 9: Dodatne Sigurnosne Napomene

  . Nikada ne pokušavajte koristiti nepotpuno ■ Škare za živicu nikada ne koristite s neispravnim sastavljene škare za živicu ili škare za živicu ili oštećenim štitnikom za ruke koje su nedopušteno preinačene . ■ 6  │   PHS 600 B2...
 • Seite 10: Simboli

  . ♦ Na kraju produžnog kabela napravite omču i istu zakvačite u element za rasterećenje vučne sile ♦ Pritisnite blokadu uključivanja , držite je priti- snutu i pritisnite prekidač za uključivanje/isključi- vanje PHS 600 B2 │  7 ■ HR ...
 • Seite 11: Napomene Za Rad

  Uklonite zaglavljeno zelenilo . Pritom nosite ru- kavice . ♦ Sigurnosnu traku s nožem održavajte uljem u obliku spreja ili kanticom za ulje . Čuvanje ■ Škare za živicu čuvajte na suhom mjestu bez prašine . ■ 8  │   PHS 600 B2...
 • Seite 12: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  štetu lomljivih dije- pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu lova, npr . prekidača ili dijelova koji su proizvedeni servisa . iz stakla . PHS 600 B2 │  9 ■ HR ...
 • Seite 13: Servis

  Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, EN 61000-3-3: 2013 HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska EN 50581: 2012 Oznaka tipa stroja: Električne škare za živicu Proizvođač PHS 600 B2 KOMPERNASS HANDELS GMBH Godina proizvodnje: 04 - 2020 BURGSTRASSE 21 Serijski broj: IAN 339737_1910 44867 BOCHUM Bochum, 06 .04 .2020 .
 • Seite 14 Prevod originalne Izjave o usaglašenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PHS 600 B2 │...
 • Seite 15: Uvod

  ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU Tehnički podaci OGRADU PHS 600 B2 Nazivna snaga 600 W Nominalni napon 230 V ∼, 50 Hz Uvod (naizmenična struja) Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog uređaja . Pokreti sečenja 2800 min-1 Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod . Uputstvo Težina (uključ...
 • Seite 16: Opšte Bezbednosne Napomene Za Električne Alate

  Priključni utikač električnog alata mora da odgovara utičnici. Utikač ne smete ni na koji način da promenite. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara . PHS 600 B2 │  13 ■ RS ...
 • Seite 17: Bezbednost Lica

  . obavljate. S odgovarajućim električnim alatom ćete bolje i bezbednije da radite u navedenom području snage . ■ 14  │   PHS 600 B2...
 • Seite 18: Servis

  . da dođe u kontakt sa skrivenim električnim vodovima. Kontakt noža sa provodnikom pod naponom može i metalne delove makaza za živu ogradu da dovede pod napon i da izazove strujni udar . PHS 600 B2 │  15 ■ RS ...
 • Seite 19: Dopunske Bezbednosne Napomene

  Ako je potrebna zamena priključnog kabla, onda to mora da obavi proizvođač ili njegov predstavnik, da bi se izbeglo ugrožavanje bezbednosti . ■ Nikada ne koristite makaze za živu ogradu sa neispravnim ili nemontiranim zaštitnim mehaniz- mima . ■ 16  │   PHS 600 B2...
 • Seite 20: Simboli

  Pritisnite blokadu uključivanja , držite je priti- snutom i pritisnite taster za uključivanje/isključi- Odmah izvucite mrežni utikač kada vanje je električni kabl oštećen, zapetljan ili presečen . Treća lica držite podalje! Držite rastojanje! PHS 600 B2 │  17 ■ RS ...
 • Seite 21: Napomene Za Rad

  Uklonite nataložen materijal od sečenja zelenila . O mogućnostima za odlaganje dotra- Pritom nosite rukavice . jalih proizvoda saznaćete u Vašoj ♦ Održavajte sigurnosni držač noža uljem u opštinskoj ili gradskoj upravi . spreju ili kanticom za ulje . ■ 18  │   PHS 600 B2...
 • Seite 22: Garancija I Garantni List

  8 . Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom svrhe . roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i ne- dostataka na proizvodu u roku predviđenim Zako- nom . PHS 600 B2 │  19 ■ RS ...
 • Seite 23: Prevod Originalne Izjave O Usaglašenosti

  EN 61000-3-3: 2013 Republika Srbija, EN 50581: 2012 tel . 0800-300-180, e-mail: kompernass@lidl .rs Oznaka tipa mašine: Električne makaze za živu ogradu PHS 600 B2 Datum predaje datum sa fiskalnog računa robe potrošaču Godina proizvodnje: 04 - 2020 Uvozi i stavlja...
 • Seite 24 Превод на оригиналната декларация за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 PHS 600 B2  ...
 • Seite 25: Въведение

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХРАСТОРЕЗ Технически данни PHS 600 B2 Номинална консумирана мощност 600 W Въведение Номинално напрежение 230 V ∼, 50 Hz (променлив ток) Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред . Избрали сте висококачествен продукт . Движения за рязане 2800 min-1 Ръководството...
 • Seite 26: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  променя по никакъв начин. Не използвайте преходни щепсели заедно със защитно заземени електрически инс­ трументи. Щепсели, по които не са правени промени, и подходящи електрически кон- такти намаляват риска от токов удар . PHS 600 B2   │  23 ■...
 • Seite 27: Безопасност На Хората

  на лични предпазни средства като прахоза- щитна маска, устойчиви на плъзгане защитни обувки, каска или антифони – в зависимост от вида и приложението на електрическия инструмент – намалява риска от наранява- ния . ■ 24  │   PHS 600 B2...
 • Seite 28: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  са повредени така, че функционирането на електрическия инструмент да е наруше­ но. Преди използване на електрическия инструмент повредените части трябва да се ремонтират. Причина за много злополуки е лоша поддръжка на електрическите инс- трументи . PHS 600 B2   │  25 ■...
 • Seite 29: Указания За Безопасност, Специфични За Резачки За Храсти

  Ако е необходима смяна на свързващия с дефектна или повредена защита за ръката . кабел, тя трябва да се извърши от произво- дителя или негов представител, за да се из- бегнат опасности . ■ 26  │   PHS 600 B2...
 • Seite 30: Символи

  затегнете всички разхлабени части; контакта, ако мрежовият кабел е – сменете повредените части с еквива- повреден, оплетен или прерязан . лентни части или ги дайте за ремонт . Дръжте на разстояние трети лица! Спазвайте дистанция! PHS 600 B2   │  27 ■...
 • Seite 31: Работа С Уреда

  ■ За почистване на корпуса използвайте на кабела от опъване суха кърпа . ♦ Проверявайте резачката за храсти за раз- хлабени винтове на безопасната ножова греда и при необходимост ги затягайте допълнително . ■ 28  │   PHS 600 B2...
 • Seite 32: Съхранение

  ния гаранционен срок да се представят дефект- ният уред и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се обясни в какво се състои дефек- тът и кога е възникнал . Ако дефектът е покрит от PHS 600 B2   │  29...
 • Seite 33 фекта . Уредите, изпратени с неплатени транс- ■ повреждане или промяна на продукта от портни разходи – с наложен платеж, като екс- клиента пресен или друг специален товар – не се приемат . ■ 30  │   PHS 600 B2...
 • Seite 34: Сервизно Обслужване

  от предявяване на рекламацията от потре- нямаше липса на несъответствие; бителя . 2 . значимостта на несъответствието; 3 . възможността да се предложи на потребите- ля друг начин на обезщетяване, който не е PHS 600 B2   │  31 ■...
 • Seite 35: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  EN 61000-3-3: 2013 по ал . 1 . EN 50581: 2012 Превод на оригиналната Типово обозначение на машината: Електри- чески храсторез PHS 600 B2 декларация за съответствие Година на производство: 04 ­ 2020 Ние, KOMPERNASS HANDELS GMBH, отговор- Сериен номер: IAN 339737_1910 ник...
 • Seite 36 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 PHS 600 B2 GR │...
 • Seite 37: Εισαγωγή

  ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΜΠΌΡΝΤΌΥΡΌ- Τεχνικά χαρακτηριστικά ΨΑΛΙΔΌ PHS 600 B2 Ονομαστική απορροφούμενη ισχύς: 600 W Εισαγωγή Ονομαστική τάση: 230 V ∼, 50 Hz (εναλλασσόμενο ρεύμα) Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συ- σκευής . Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊ- Κινήσεις...
 • Seite 38: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  αναφλεγούν η σκόνη ή οι ατμοί . γ) Κρατάτε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση διάσπασης της προσοχής, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου . PHS 600 B2 GR │ CY   │  35...
 • Seite 39: Ηλεκτρική Ασφάλεια

  μακριά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα τμήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν από κινούμενα τμήματα . ■ 36  │   GR │ CY PHS 600 B2...
 • Seite 40: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  γαλείο άτομα, τα οποία δεν έχουν εξοικειωθεί μαζί του ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδη­ γίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άτομα χωρίς εμπει- ρία . PHS 600 B2 GR │ CY   │  37 ■...
 • Seite 41: Συγκεκριμένες Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ψαλίδες Κοπής

  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την ψαλίδα κοπής κρυφτεί σε φράχτες από θάμνους ή θάμνους με ελαττωματικές ή μη συναρμολογημένες και έτσι να κοπούν κατά λάθος από τη λεπίδα . προστατευτικές διατάξεις . ■ 38  │   GR │ CY PHS 600 B2...
 • Seite 42: Σύμβολα

  Τραβήξτε αμέσως το βύσμα, εάν μέρη με αντίστοιχα . το καλώδιο δικτύου έχει χαλάσει, μπερδευτεί ή κοπεί . ■ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ την ψαλίδα κοπής με ελαττωματικό προστατευτικό χεριών Κρατάτε τρίτους μακριά! Τηρείτε απόσταση! PHS 600 B2 GR │ CY   │  39 ■...
 • Seite 43: Χειρισμός

  Για τον καθαρισμό του περιβλήματος, χρησιμο- ποιείτε ένα στεγνό πανί . ♦ Ελέγχετε εάν υπάρχουν λασκαρισμένες βίδες στην πλάκα μαχαιριού ασφαλείας της ψαλί- δας κοπής και σφίγγετέ τις, εάν χρειάζεται . ■ 40  │   GR │ CY PHS 600 B2...
 • Seite 44: Φύλαξη

  ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να επαναχρησιμοποιούνται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο . Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες απόρριψης της χρησιμοποιημένης συσκευής από την αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας . PHS 600 B2 GR │ CY   │  41 ■...
 • Seite 45: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  σκευής . Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτή- τηλεφωνικά ή με E-Mail . ματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογι- κή φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα ■ 42  │   GR │ CY PHS 600 B2...
 • Seite 46: Σέρβις

  Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρ- βις . Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμε- νη υπηρεσία σέρβις . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com PHS 600 B2 GR │ CY   │  43 ■...
 • Seite 47: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  EN 55014-1: 2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο PHS 600 B2 Έτος κατασκευής: 04 ­ 2020 Σειριακός αριθμός: IAN 339737_1910 Bochum, 06 .04 .2020 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 48 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 PHS 600 B2 DE │...
 • Seite 49: Einleitung

  ELEKTRO-HECKENSCHERE Technische Daten PHS 600 B2 Nennaufnahme 600 W Nennspannung 230 V ∼, 50 Hz Einleitung (Wechselstrom) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Schnittbewegungen 2800 min-1 Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gewicht (inkl . Zubehör) ca . 3,7 kg Produkt entschieden .
 • Seite 50: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein­ sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steck- dosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 51: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug. Mit dem passen- je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und verringert das Risiko von Verletzungen . sicherer im angegebenen Leistungsbereich . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 52: Service

  Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Teile der Heckenschere unter Spannung setzen Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs und zu einem elektrischen Schlag führen . in unvorhergesehenen Situationen . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 53: Ergänzende Sicherheits Hinweise

  Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit ei- gen zu vermeiden . nem defekten oder beschädigten Handschutz ■ Benutzen Sie die Heckenschere niemals mit de- fekten oder nicht montierten Schutzvorrichtun- gen . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 54: Symbole

  Schlaufe und hängen Sie diese in die Zug- des Gerätes entlastung ein . Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Netzkabel beschädigt, verwickelt oder durchtrennt wurde . Dritte fernhalten! Abstand halten! PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  51 ■...
 • Seite 55: Arbeitshinweise

  Sie diese bei Bedarf nach . Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, ♦ Entfernen Sie festsitzenden Grünschnitt . Tragen 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Sie dabei Handschuhe . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PHS 600 B2...
 • Seite 56: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Auslieferung gewissen- ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel haft geprüft . auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . PHS 600 B2 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Seite 57: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift EN 50581: 2012 keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . Typbezeichnung der Maschine: Elektro-Hecken- schere PHS 600 B2 KOMPERNASS HANDELS GMBH Herstellungsjahr: 04 - 2020 BURGSTRASSE 21 Seriennummer: IAN 339737_1910 44867 BOCHUM Bochum, 06 .04 .2020...
 • Seite 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 05 / 2020 · Ident.-No.: PHS600B2-032020-2 IAN 339737_1910...

Inhaltsverzeichnis