Parkside PHS 600 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-heckenschere
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 A1
ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRO-HECKENSCHERE
Originalbetriebsanleitung
IAN 315124
ELELEKTRINĖS GYVATVORIŲ
ŽIRKLĖS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHS 600 A1

 • Seite 1 ELECTRIC HEDGE TRIMMER PHS 600 A1 ELEKTRYCZNE NOŻYCE DO ELELEKTRINĖS GYVATVORIŲ ŻYWOPŁOTU ŽIRKLĖS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas ELEKTRO-HECKENSCHERE Originalbetriebsanleitung IAN 315124...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp Wstęp .......... 4 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Cel zastosowania ......4 Opis ogólny ......... 5 ściowego produktu. Zawartość opakowania ..... 5 Niniejsze urządzenie sprawdzono w trak- Opis działania ......... 5 cie produkcji pod kątem jakości, a także Przegląd elementów ......
 • Seite 5: Opis Ogólny

  Opis działania Każde inne wykorzystanie, na które nie zezwala wyraźnie niniejsza instrukcja obsługi, może prowadzić do uszkodzenia Elektryczne nożyce do żywopłotów po- urządzeń i stanowić poważne zagrożenie siadają elektryczny silnik napędowy. Dla dla użytkownika. bezpieczeństwa urządzenie posiada izola- Urządzenie przeznaczone jest do użytku cję...
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Dane techniczne Proszę spróbować maksymalnie ograniczyć narażenie na wibracje. Elektryczne nożyce Przykładowymi sposobami zmniej- do żywopłotu ......PHS 600 A1 szenia narażenia na wibracje jest Znamionowe napięcie noszenie rękawic w trakcie pracy wejściowe (U) ... 230-240 V~, 50 Hz z narzędziem i ograniczenie czasu Pobór mocy (P) ......
 • Seite 7: Symbole W Instrukcji Obsługi

  Symbole w instrukcji Przeczytaj instrukcję obsługi. obsługi Noś okulary ochronne. Symbol niebezpieczeń- stwa z informacjami na Noś ochraniacze słuchu. temat ochrony osób i zapobiegania szkodom Noś odporne na przecięcie materialnym. rękawice. Znak zagrożenia z in- Niebezpieczeństwo skale- formacjami dotyczącymi czenia! zapobiegania szkodom Trzymaj ręce w bezpiecznej osobowym na skutek...
 • Seite 8 kimi wskazówkami wytwarzają iskry, które mogą bezpieczeństwa, in- zapalić pył lub pary. strukcjami, ilustracjami c) Trzymaj od dzieci i innych ludzi i danymi technicznymi, w bezpiecznej odległości pod- dołączonymi do tego czas używania narzędzia elek- elektronarzędzia. Niedo- trycznego. Odwrócenie uwagi kładne przestrzeganie zasad może spowodować...
 • Seite 9 a) Zachowuj uwagę, uważaj na to, wnętrza urządzenia elektrycz- co robisz i pracuj narzędziem nego zwiększa ryzyko poraże- elektrycznym rozsądnie. Nie nia prądem. d) Nie używaj kabla do przeno- używaj narzędzi elektrycznych, szenia narzędzia elektrycznego, jeżeli jesteś zmęczony albo je- do jego zawieszania ani do żeli pod wpływem narkotyków, wyciągania wtyczki z gniazdka.
 • Seite 10 d) Przed włączeniem narzędzia z elektronarzędziem. Nieuważ- elektrycznego usuń przyrządy ne postępowanie może w ułam- nastawcze i klucze do śrub. Na- ku sekundy doprowadzić do rzędzie lub klucz znajdujący się poważnych obrażeń. w obrotowej części urządzenia 4) Używanie i obsługa na- może spowodować...
 • Seite 11: Specjalne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Przycinarek Do Żywopłotów

  znane i które nie przeczytały h) Uchwyty i powierzchnie chwyt- tych wskazówek. Narzędzia ne utrzymuj w stanie suchym, czystym oraz wolnym od oleju elektryczne są niebezpieczne, i smaru. Śliskie uchwyty i po- jeżeli używają ich niedoświad- czone osoby. wierzchnie chwytne uniemoż- e) Dbaj o staranną...
 • Seite 12: Dalsze Zasady Bezpieczeństwa

  • Przenoś przycinarkę do • Trzymaj przycinarkę do żywopłotów tylko za żywopłotów prawidłowo, uchwyt i przy nierucho- np. obydwoma rękami za mym nożu. Przy trans- uchwyty, jeżeli maszyna portowaniu i przecho- posiada dwa uchwyty. wywaniu przycinarki do Strata kontroli nad urządzeniem żywopłotów zawsze za- może spowodować...
 • Seite 13: Obsługa

  Obsługa niem urządzenia uważaj, by nie dotykało ono żadnych przedmio- Nie używaj urządzenia tów. W ten sposób unikniesz uszko- bez osłony dłoni. Podczas dzeń urządzenia i wynikających prac, wykonywanych tym stąd szkód osobowych. urządzeniem noś zawsze bezpieczną odzież roboczą i 1.
 • Seite 14: Techniki Cięcia

  • Unikaj przeciazania urzadzenia pod- 1. Przytnij najpierw boki żywopłotu. W czas pracy. tym celu przesuwaj nożyce do żywo- • Aby zawiesić urządzenie (np. podczas płotów w kierunku wzrostu od dołu ku przerwy w pracy), na zabezpieczeniu górze. Jeśli będziesz prowadził nożyce przed uderzeniem ( 1) i na dole z góry ku dołowi, wówczas mniejsze...
 • Seite 15: Czyszczenie I Serwisowanie Bezpiecznej Listwy Tnącej

  Czyszczenie i serwisowanie Podczas wykonywania jakichkol- bezpiecznej listwy tnącej wiek czynności przy nożach noś rękawice. Po każdym użyciu starannie wyczyść listwę Nie używaj środków czyszczących nożową (2). Po każdym użyciu urządzenia ani rozpuszczalników. Mógłbyś należy w ten sposób nieodwracalnie wyczyścić nóż uszkodzić...
 • Seite 16: Złomowanie I Ochrona Środowiska

  Złomowanie i ochrona • Możesz przyłożyć urządzenie otworem na spodzie do śruby i pociągnąć urzą- środowiska dzenie do oporu na dół. Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- W trakcie wiercenia uważaj, kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- aby nie uszkodzić przewo- nie środowiska naturalnego utylizacji.
 • Seite 17: Usuwanie Ustek

  Usuwanie ustek Problem Możliwa przyczyna Środek zaradczy Sprawdzić gniazdko, przewód, sieć i Brak napięcia sieciowego bezpieczniki, w razie potrzeby zlecić naprawę elektrykowi Uszkodzony włącznik/wy- Urządzenie nie łącznik ( 6) lub łącznik chce się załączyć bezpieczeństwa ( Naprawa w Centrum serwisowym Zużyte szczotki węglowe Uszkodzony silnik Uszkodzony przewód...
 • Seite 18: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. dzono przed wysyłką. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 19: Serwis Naprawczy

  Service-Center • W przypadku wystąpienia usterek lub innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem serwi- Serwis Polska sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Tel.: 22 397 4996 skają Państwo wówczas szczegółowe E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 315124 informacje na temat realizacji reklama- cji.
 • Seite 20: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........20 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės prie- Paskirtis ........20 Bendrasis aprašymas ....21 taisą. Gamybos metu atlikta šio prietaiso Pristatomas komplektas ....21 kokybės kontrolė bei jo galutinis patikrini- Apžvalga ........21 mas. Tai užtikrina Jūsų prietaiso nepriekaiš- Funkcija aprašas ......
 • Seite 21: Bendrasis Aprašymas

  žemiau aprašymai. pažinkite su visomis prietaiso Techniniai duomenys funkcijomis. Pristatomas komplektas Elektrinės gyvatvorių žirklės ..PHS 600 A1 Vardinė įėjimo įtampa Prietaisą atsargiai išimkite iš pakuotės ir (U) ....... 230-240 V~, 50 Hz patikrinkite, ar yra visos toliau nurodytos Galios poreikis (P) ......600 W dalys.
 • Seite 22: Saugos Nurodymai

  Instrukcijoje naudojami Nurodyta vibracijos emisijos vertė buvo simboliai išmatuota pagal standartuose patvirtintus patikros metodus ir gali būti taikoma kitam panašiam elektriniam įrankiui. Pavojaus ženklas su Nurodyta vibracijos emisijos vertė gali būti duomenimis, kaip iš- taikoma pradiniam poveikiui įvertinti. vengti žalos žmonėms ir materialiniam turtui Įspėjimas: naudojant elektrinį...
 • Seite 23: Bendrieji Saugos Nurodymai Naudojant Elektrinius Įrankius

  Bendrieji saugos nurody- Naudokite klausos apsaugos mai naudojant elektrinius priemones. įrankius Mūvėkite atsparias įpjovi- ĮSPĖJIMAS! Perskaityki- mams pirštines. te visus saugos ir kitus nurodymus, susipažin- Susižeidimo įsipjaunant pa- kite su paveikslėliais ir vojus! Nekiškite artyn rankų. techniniais duomenimis, pridedamais prie šio Jei laidas buvo pažeistas, elektrinio įrankio.
 • Seite 24 kurioje laikomi degūs skysčiai, d) Elektrinio įrankio niekada ne- kaupiasi dujos arba dulkės. neškite paėmę už kabelio, ne- kabinkite ant kabelio ir paėmę Elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, už jo netraukite iš kištukinio todėl gali užsidegti dulkės arba lizdo. Laikykite kabelį atokiai garai.
 • Seite 25 Dėl vieno neatsargaus poelgio elektrinį įrankį galėsite tinkamai naudojant elektrinį įrankį galima kontroliuoti netikėtose situacijo- sunkiai susižaloti. b) Naudokite asmenines apsaugos f) Dėvėkite tinkamus drabužius. priemones ir visada užsidėkite Nedėvėkite plačių drabužių ar apsauginius akinius. Priklau- papuošalų. Plaukais, drabužiais ir pirštinėmis nelieskite besi- somai nuo elektrinio įrankio sukančių...
 • Seite 26: Saugos Nuorodos Sodo Žirklėms

  b) Nenaudokite elektrinio įrankio, f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs kurio jungiklis yra sugedęs. Jei ir švarūs. Rūpestingai prižiūrimi elektrinio įrankio nepavyksta pjovimo įrankiai su pagaląsto- įjungti arba išjungti, jis kelia mis pjovimo briaunomis rečiau pavojų, todėl būtina jį suremon- užstringa ir juos daug lengviau tuoti.
 • Seite 27: Papildoma Saugos Informacija

  Veikiant peiliui, nemėgin- rėje nėra sulenktų daiktų, kite pašalinti nupjautos pvz., vielos ir t. medžiagos arba laikyti • Gyvatvorių žirkles laiky- pjautiną medžiagą. Įstri- kite teisingai, pvz., abiem gusią nupjautą medžiagą rankomis už rankenų, jei šalinkite tik išjungę įren- rankenos yra dvi. Jei prie- ginį.
 • Seite 28: Valdymas

  Valdymas Darbas su sodo žirklėmis Prietaisu be rankų apsauga. Pjaudami atkreipkite dėmesį į tai, Dėvėti tinkamą drabužių ir kad neliestumėte jokių daiktų, pvz., darbo pirštinės, kai dirbama vielinių tvorų arba augalų atramų. su įrenginiu. Dėvėkite akių Taip galite pažeisti peilių siją. ir klausos organų...
 • Seite 29: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  • Pjaudami horizontaliai, judinkite sodo priežiūros centrui. Naudokite tik žirkles pjautuvo forma į gyvatvorės originalias dalis. Toliau nurodyta, kraštą, kad nupjautos šakelės kristų ant kaip nesugadinti prietaiso ir išveng- žemės. ti galimos žalos asmenims. • Kad išlaikytumėte tiesias linijas, reko- menduojame įtempti virves.
 • Seite 30: Saugiosios Geležtės Su Ašmenimis Valymas Ir Techninė Priežiūra

  • Įrenginio ventiliacinės angos ( 5) ir • Įrankį skyle įrankio apačioje pakabin- variklio korpusas turi būti švarūs. Tam kite ant varžto, o tada įrankį iki galo naudokite drėgną skepetą arba šepetį. patraukite žemyn. Saugiosios geležtės su aš- Gręždami stebėkite, kad ne- menimis valymas ir techninė...
 • Seite 31: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsarginės dalys ir reikmenys pagal www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr. „Service-Center“ pusla- pis 34). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Pozicija Pozicija Aprašymas Dalies numerį Eksploatavimo Trimatis- instrukcija vaizdas Saugumo ašmenys 91102942 Rankų apsauga 91105451 26-28 Angliniai šepetėliai + laikiklių...
 • Seite 32: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Problema Galima priežastis Gedimo šalinimas Patikrinkite kištukinį lizdą, laidą, elektros liniją, kištuką ir Nėra maitinimo įtampos saugiklį, jei reikia, paveskite suremontuoti elektrikui Sugedęs įjungimo / išjun- Įrenginys neužsiveda gimo jungiklis ( 6) arba saugos raktas ( Paveskite suremontuoti techni- nės priežiūros centrui Susidėvėję...
 • Seite 33: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- Garantija apima medžiagų arba gamybos tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate defektus.
 • Seite 34: Remonto Paslaugos

  Service-Center centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- samią informaciją apie jūsų pretenzijų tenkinimo eigą. Paslaugos Lietuva • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- Tel.: 880033144 tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų e-mail: grizzly@lidl.lt IAN 315124 aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- Importuotojas to apibūdinimą...
 • Seite 35: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........35 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Verwendung ......35 Sie haben sich damit für ein hochwertiges Allgemeine Beschreibung ..36 Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde Lieferumfang ........36 während der Produktion auf Qualität ge- Übersicht ........36 prüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 36: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Das Gerät ist zum Gebrauch durch Er- wachsene bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dürfen das Gerät nur unter Auf- 1 Anstoßschutz mit Bohrung zum sicht benutzen. Die Benutzung des Gerätes Aufhängen des Gerätes bei Regen oder feuchter Umgebung ist 2 Sicherheitsmesserbalken verboten.
 • Seite 37: Technische Daten

  Technische Daten Art und Weise, in der das Elektro- werkzeug verwendet wird. Elektro-Heckenschere ..... PHS 600 A1 Versuchen Sie, die Belastung durch Nenneingangs- Vibrationen so gering wie möglich spannung (U) .... 230-240 V~, 50 Hz zu halten. Beispielhafte Maßnah- Leistungsaufnahme men zur Verringerung der Vibrati- (Anschlussleistung) (P) ....
 • Seite 38: Symbole In Der Betriebsanleitung

  Symbole in der Tragen Sie schnittsichere Betriebsanleitung Handschuhe. Gefahrenzeichen mit Gefahr durch Schnittverlet- Angaben zur Verhütung zungen! von Personen- oder Halten Sie Hände fern. Sachschäden. Ziehen Sie sofort den Netz- Gefahrenzeichen mit stecker, wenn das Netzkabel Angaben zur Verhütung beschädigt, verwickelt oder von Personenschäden durchtrennt wurde.
 • Seite 39 dieses Elektrowerkzeug c) Halten Sie Kinder und an- dere Personen während versehen ist. Versäumnisse der Benutzung des Elek- bei der Einhaltung der nach- trowerkzeuges fern. Bei folgenden Anweisungen und Anweisungen können elek- Ablenkung können Sie die Kon- trischen Schlag, Brand und/ trolle über das Elektrowerkzeug oder schwere Verletzungen verlieren.
 • Seite 40 Nässe fern. Das Eindringen 3) Sicherheit von Personen von Wasser in ein Elektrowerk- zeug erhöht das Risiko eines Vorsicht: So vermeiden Sie elektrischen Schlages. Unfälle und Verletzungen: d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um a) Seien Sie aufmerksam, das Elektrowerkzeug zu achten Sie darauf, was tragen, aufzuhängen oder Sie tun, und gehen Sie mit...
 • Seite 41 anschließen, es aufneh- g) Wenn Staubabsaug- und men oder tragen. Wenn Sie -auffangeinrichtungen montiert werden können, beim Tragen des Elektrowerk- sind diese anzubringen zeugs den Finger am Schalter und richtig zu verwenden. haben oder das Gerät einge- schaltet an die Stromversorgung Verwendung einer Staubabsau- anschließen, kann dies zu Un- gung kann Gefährdungen durch...
 • Seite 42 des Gerätes beeinträchtigt ein- oder ausschalten lässt, ist ist. Lassen Sie beschädigte gefährlich und muss repariert Teile vor dem Einsatz des werden. c) Ziehen Sie den Stecker Elektrowerkzeuges repa- aus der Steckdose und/ rieren. Viele Unfälle haben oder entfernen Sie einen ihre Ursache in schlecht gewar- abnehmbaren Akku, be- teten Elektrowerkzeugen.
 • Seite 43: Sicherheitshinweise Für Heckenscheren

  • Halten Sie das Elektro- 5) Service werkzeug nur an den a) Lassen Sie lhr Elektro- isolierten Griffflächen, werkzeug nur von qualifi- da das Schneidmesser in ziertem Fachpersonal und Berührung mit verborge- nur mit Original-Ersatztei- nen Stromleitungen oder len reparieren. Damit wird si- dem eigenen Netzkabel kommen kann.
 • Seite 44: Weiterführende Sicherheitshinweise

  am Schneidmesser auf. Der Der Ein-/Ausschalter und der Kontakt mit dem Schneidmesser Sicherheitsschalter dürfen nicht arretiert werden. Sie kann zu Verletzungen führen. müssen nach Loslassen des • Inspizieren Sie die zu schnei- Schalters den Motor aus- dende Fläche sorgfältig und schalten.
 • Seite 45: Arbeiten Mit Dem Gerät

  Schnitttechniken und drücken gleichzeitig den Ein-/ Ausschalter (6) am Handgriff. Die He- ckenschere läuft mit höchster Geschwin- • Schneiden Sie dicke Äste zuvor mit ei- digkeit. ner Astschere heraus. 4. Zum Ausschalten lassen Sie einen der • Der doppelseitige Sicherheitsmesserbal- beiden Schalter los.
 • Seite 46: Wartung Und Reinigung

  die Hecke die geplante Höhe erreicht • Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem hat. Alle anderen Triebe werden auf Gebrauch auf offensichtliche Mängel die Hälfte gekappt. wie lose, abgenutzte oder beschädigte Teile. Prüfen Sie den festen Sitz der Frei wachsende Hecken pflegen: Schrauben im Sicherheitsmesserbalken Frei wachsende Hecken bekommen zwar •...
 • Seite 47: Handschutz Wechseln

  Handschutz wechseln tungen kann zu elektrischem Schlag und Feuer, Kontakt einer Gasleitung zur Explo- Lösen Sie die zwei Schrauben am Hand- sion führen. Beschädigung schutz (3) mit einem Schraubendreher. einer Wasserleitung kann zu Wechseln Sie den beschädigten Hand- Sachbeschädigung und elekt- schutz (3) aus.
 • Seite 48: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzkabel, Leitung, Netz- Netzspannung fehlt stecker und Sicherung prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Ein-/Ausschalter ( 6) oder Gerät startet Sicherheitsschalter ( nicht defekt Reparatur durch Service-Center Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Netzkabel überprüfen, ggf. Wech- Netzkabel beschädigt sel durch unser Service-Center Gerät arbeitet...
 • Seite 49: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 50: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315124 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 52: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Elektrycznych nożyce do żywopłotu typu PHS 600 A1 numer seryjny 201905000001 - 201905122082 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zagodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 53: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Elektrinės gyvatvorių žirklės serija PHS 600 A1 Serijos Numeris 201905000001 - 201905122082 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 54: Original Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Elektro-Heckenschere Modell PHS 600 A1 Seriennummer 201905000001 - 201905122082 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 56: Rysunek Samorozwijający

  Rysunek samorozwijający • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung PHS 600 A1 pouczający informatyvus informativ • • 2019-05-27-rev02-mtopAe...
 • Seite 58 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 05/2019 Ident.-No.: 76002266052019-PL/LT IAN 315124...

Inhaltsverzeichnis