Parkside PFMR 1600 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Farb- und mörtelrührer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1600 A1
PAINT & MORTAR MIXER
Operation and safety notes
Translation of the original instructions
MIJEŠALICA ZA BOJU I ŽBUKU
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
Prijevod originalnih uputa
MEŠAČ ZA BOJU I MALTER
Prevod originalnog uputstva
MIXER PENTRU VOPSEA ŞI
MORTAR
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducere a instrucțiunilor originale
IAN 310920
МИКСЕР ЗА БОИ И РАЗТВОРИ
Инструкции за обслужване и безопасност
Превод на оригиналната инструкция
ΑΝΑΔΕΥΤΉΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας
Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Bedienungs‑ und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PFMR 1600 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1600 A1

 • Seite 1 PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1600 A1 PAINT & MORTAR MIXER МИКСЕР ЗА БОИ И РАЗТВОРИ Operation and safety notes Инструкции за обслужване и безопасност Translation of the original instructions Превод на оригиналната инструкция MIJEŠALICA ZA BOJU I ŽBUKU ΑΝΑΔΕΥΤΉΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ...
 • Seite 2 GB/CY Operation and safety notes Page Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica Napomene o upotrebi i bezbednosti Strana Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Pagina Инструкции за обслужване и безопасност Страница GR/CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα DE/AT/CH Bedienungs‑...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  List of pictograms used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Seite 5: List Of Pictograms Used

  List of pictograms used Warning of general danger Read the instruction manual . Risk of electric shock Wear eye protection! Wear ear protection! Wear a dust mask! Wear protective gloves! Wear protective, slip-resistant Protection class II (Double insulation) footwear! Switch off the product and Alternating current disconnect it from the mains before replacing attachments, cleaning and...
 • Seite 6: Parts Description

  Paint & mortar vibration load are, e .g . wearing gloves and mixer: PFMR 1600 A1 limiting the working time . Wherein all states Rated voltage, frequency: 230–240 V∼, 50 Hz of operation must be included (e .g . times...
 • Seite 7: Safety Warnings

  Electrical safety Safety warnings 1 . Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs ˜ General power tool safety with earthed (grounded) power warnings tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock .
 • Seite 8 6 . Dress properly. Do not wear loose Personal safety 1 . Stay alert, watch what you are clothing or jewellery. Keep your doing and use common sense when hair, clothing and gloves away from operating a power tool. Do not use moving parts.
 • Seite 9: Mixer Safety Instructions

  ˜ Mixer safety instructions 4 . Store idle power tools out of the reach of children and do not allow 1 . Always hold the power tool with persons unfamiliar with the power both hands on the intended handles, tool or these instructions to operate take a secure stance and concentrate the power tool.
 • Seite 10: Vibration And Noise Reduction

  Make sure power tool is completely stopped Reaching into the mixing container with the   power tool still plugged in can lead to electric prior to taking out the stirrer from mixing shock . container . 9 . Do not reach into the mixing Always wear safety goggles to operate the  ...
 • Seite 11: Residual Risks

  ˜ Initial use Always be alert when using this product, so   that you can recognise and handle risks early . ˜ Unpacking Fast intervention can prevent serious injury WARNING! and damage to property . Switch the product off and disconnect it from  ...
 • Seite 12: Before Use

  ˜ Removing the universal stirrer If you are not certain, ask a qualified specialist and get advice from your trusted dealer . Removing the universal stirrer 4 from the   agitator shaft 3 : Use the assembly spanners NOTE 2 per rotational direction of (follow the This instruction manual contains information reverse steps of “Fitting the universal stirrer”...
 • Seite 13: Setting The Speed By On/Off Switch (See Fig . E)

  ˜ Setting the speed by ON/OFF ˜ After use switch (see fig. E) 1 . Switch the product off . Disconnect the product from the mains and let it cool down . NOTE 2 . Check, clean and store the product as The ON/OFF switch has a variable speed described below .
 • Seite 14: Maintenance

  ˜ Transportation Dry the universal stirrer 4 after cleaning and   Switch the product off and disconnect it from spray a little anti-rust oil onto them before   the mains . storage . Attach transportation guards, if applicable .   NOTE Always carry the product by its gripping  ...
 • Seite 15: Disposal

  Problem Possible Solution To help protect the environment, please cause dispose of the product properly when it has reached the end of its useful Product does Power Connect to life and not in the household waste . another power not reach full source (e .
 • Seite 16: Translation Of Original Declaration Of Conformity

  . g . switches, declare under our sole responsibility that the rechargeable batteries or glass parts . product: Paint & mortar mixer PFMR 1600 A1, Warranty claim procedure Model No .: HG04642, Version: 12 / 2018,...
 • Seite 17 Kazalo korištenih piktograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stranica 19 Uvod .
 • Seite 18: Kazalo Korištenih Piktograma

  Kazalo korištenih piktograma Opća upozorenja Pročitajte upute za uporabu . Opasnost od strujnog udara! Nosite zaštitne naočale! Nosite zaštitu sluha! Nosite masku za zaštitu od prašine! Nosite zaštitne rukavice! Nosite protuklizne zaštitne cipele! Razred zaštite II (dvostruka izolacija) Prije zamjene pribora, čišćenja te Izmjenična struja ako ga ne upotrebljavate, isključite Rabite samo u suhim unutarnjim...
 • Seite 19: Opis Dijelova

  čim manjim . Primjer mjera koje služe za smanjenje MIJEŠALICA ZA opterećenja vibracijama jesu nošenje BOJU I ŽBUKU: PFMR 1600 A1 rukavica pri uporabi alata i ograničenje Nazivni napon, struja: 230–240 V∼, 50 Hz vremena rada . Pritom u obzir valja uzeti...
 • Seite 20: Sigurnosne Upute

  Električna sigurnost Sigurnosne upute 1 . Priključni utikač električnog alata mora odgovarati u utičnicu. Utikač se ne smije mijenjati ni na koji način. ˜ Opće sigurnosne napomene Zajedno s električnim alatima sa za električne alate zaštitnim uzemljenjem nemojte upotrebljavati adapterske utikače. UPOZORENJE! Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće Pročitajte sve sigurnosne...
 • Seite 21 6 . Nosite prikladnu odjeću. Nemojte Sigurnost ljudi 1 . Uvijek budite oprezni, pazite što nositi široku odjeću niti nakit. Kosu, radite i budite razumni pri radu odjeću i rukavice držite podalje električnim alatom. Električni alat od pokretljivih dijelova. Lepršava nemojte upotrebljavati ako niste odjeća, nakit ili duga kosa mogu se uhvatiti u koncentrirani ili ste umorni odnosno...
 • Seite 22: Sigurnosne Napomene Za Miješalice

  ˜ Sigurnosne napomene za 4 . Električne alate čuvajte izvan dohvata djece. Nemojte dopustiti da miješalice uređaj upotrebljavaju osobe koje 1 . Električni alat uvijek čvrsto držite nisu upoznate s njime ili koje nisu objema rukama za predviđene pročitale upute. Električni su alati opasni drške, zauzmite siguran položaj i ako ih upotrebljavaju neiskusne osobe .
 • Seite 23: Smanjenje Vibracija I Zvukova

  Prije nego što miješalicu izvadite iz posude za Ako je električni alat upao u materijal koji   miješate, utikač uređaja odmah izvucite iz miješanje, pustite da se električni alat potpuno mrežne utičnice i pustite da kvalificirana zaustavi . osoba popravi električni alat . Dodirivanje Uvijek nosite zaštitne naočale kada radite s  ...
 • Seite 24: Ostali Rizici

  ˜ Prije prve uporabe Uvijek budite oprezni pri uporabi ovoga   proizvoda kako biste pravovremeno uočili ˜ Raspakiravanje opasnosti i kako biste mogli djelovati . Brze UPOZORENJE! intervencije mogu spriječiti teške ozljede i materijalnu štetu . Proizvod i ambalažni materijal nisu Isključite proizvod u slučaju neispravnosti  ...
 • Seite 25: Prije Uporabe

  ˜ Demontaža univerzalnog Ako niste sigurni, pitajte kvalificiranog stručnjaka i dopustite da vas vaš specijalizirani trgovac štapa za miješanje posavjetuje . Uklanjanje univerzalnog štapa za miješanje   NAPOMENA 4 s vratila za miješanje 3 : Upotrijebite ključeve za montažu 2 u skladu sa smjerom U ovim ćete uputama za uporabu pronaći vrtnje (postupite obrnutim redoslijedom...
 • Seite 26: Namještanje Broja Okretaja Sklopkom Za Uključenje/Isključenje (Vidi Sl . E)

  ˜ Namještanje broja okretaja ˜ Nakon uporabe sklopkom za uključenje/ 1 . Isključite proizvod . Proizvod isključite iz mreže i pustite da se ohladi . isključenje (vidi sl. E) 2 . Proizvod provjerite, očistite i spremite kako je NAPOMENA opisano u nastavku . Sklopka za uključenje/isključenje ima ˜...
 • Seite 27: Održavanje

  ˜ Transport Nakon čišćenja osušite univerzalni štap   za miješanje 4 te ga prije skladištenja Isključite proizvod i odvojite ga od mreže   poprskajte s malo ulja za zaštitu od korozije . električne struje . Ako postoje, postavite naprave za zaštitu u NAPOMENA  ...
 • Seite 28: Zbrinjavanje

  Problem Mogući Prijedlog Zbog zaštite okoliša ne bacajte uzroci rješenja dotrajali proizvod u kućni otpad, već ga predajte stručnom zbrinjavanju . Proizvod ne Naponsko Proizvod Informacije o mjestima za sakupljanje priključite na postiže punu napajanje (npr . otpada i njihovom radnom vremenu snagu generator) ima prikladno...
 • Seite 29: Prijevod Originalnog Objašnjenja Sukladnosri

  (npr . baterije) ili za oštećenja vlastitom odgovornošću da je proizvod: na krhkim dijelovima, npr . prekidaču, punjivim MIJEŠALICA ZA BOJU I ŽBUKU PFMR 1600 A1, baterijama ili takvi, koji su izrađeni od stakla . broj modela: HG04642, verzija: 12 / 2018, na Postupak u slučaju koji je pokriven...
 • Seite 30 Spisak korišćenih piktograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 32 Uvod .
 • Seite 31: Spisak Korišćenih Piktograma

  Spisak korišćenih piktograma Opšta upozorenja Pročitajte uputstvo za upotrebu . Opasnost od udara struje! Nosite zaštitne naočare! Nosite zaštitu za uši! Nosite masku za prašinu! Nosite zaštitne rukavice! Nosite zaštitne cipele koje ne klize! Klasa zaštite II (dvostruka izolacija) Naizmenična struja Isključite proizvod i izvucite ga iz struje pre zamene dodatne opreme, Koristite samo u suvoj, zatvorenoj...
 • Seite 32: Opis Delova

  što ćete MEŠAČ ZA BOJU I nositi rukavice prilikom korišćenja alata i MALTER: PFMR 1600 A1 ograničiti radno vreme . U tom slučaju treba Nominalni napon, uzeti u obzir sve delove radnog ciklusa (na nominalna frekvencija: 230–240 V∼, 50 Hz...
 • Seite 33: Bezbednosna Uputstva

  Zaštita od strujnog udara Bezbednosna uputstva 1 . Utikač električnog alata mora da odgovara utičnici. Nije dozvoljeno menjati utikač na bilo koji način. ˜ Opšta bezbednosna uputstva Nemojte da koristite adaptere za tokom korišćenja električnih utikače kod električnih alata sa alata uzemljenjem.
 • Seite 34 6 . Nosite odgovarajuću odeću. Bezbednost osoba 1 . Uvek budite oprezni, obratite Nemojte nositi labavu odeću ili pažnju na ono što radite i koristite nakit. Držite kosu, odeću i rukavice zdrav razum dok radite električnim dalje od pokretnih delova. Pokretni alatom.
 • Seite 35: Bezbednosna Uputstva Za Miksere

  ˜ Bezbednosna uputstva za 4 . Čuvajte nekorišćeni električni alat van domašaja dece. Nemojte miksere dozvoliti da uređaj koriste osobe 1 . Uvek čvrsto držite električni alat koje nisu upoznate sa njim ili koje sa obe ruke za predviđene ručke, nisu pročitale ovo uputstvo.
 • Seite 36: Smanjenje Vibracija I Buke

  Pustite da se električni alat potpuno zaustavi Ako električni alat padne u materijal koji   se meša, odmah izvucite utikač iz struje i pre nego što uklonite mikser iz posude za odnesite električni alat kvalifikovanoj osobi mešanje . na popravku . Dodirivanje posude za mešanje Uvek nosite zaštitne naočare kada radite sa  ...
 • Seite 37: Zaostale Opasnosti

  ˜ Pre prve upotrebe Uvek budite pažljivi tokom korišćenja ovog   proizvoda da biste na vreme prepoznali ˜ Raspakivanje opasnosti i preduzeli nešto . Brzom UPOZORENJE! intervencijom možete izbeći ozbiljne povrede i materijalnu štetu . Proizvod i ambalažni materijal nisu Kod neispravnog funkcionisanja odmah  ...
 • Seite 38: Postavljanje Univerzalnog Mešača

  ˜ Skidanje univerzalnog U slučaju da ste nesigurni, pitajte kvalifikovanog stručnjaka i zatražite savet specijaliste . mešača NAPOMENA Uklanjanje univerzalnog mešača 4 sa   osovine miksera 3 : Koristite ključ za Ovo korisničko uputstvo sadrži informacije montažu 2 u skladu kretanja kazaljke na i savete za korišćenje različitih priključaka satu (sledite suprotni redosled u odnosu na...
 • Seite 39: Za Uključivanje/Isključivanje (Videti Sl . E)

  ˜ Podešavanje brzine broja ˜ Nakon upotrebe obrtaja pomoću prekidača 1 . Isključite proizvod . Izvucite proizvod iz utičnice i ako je potrebno, ostavite ga da se za uključivanje/isključivanje ohladi . (videti sl. E) 2 . Pregledajte, očistite i uskladištite proizvod kao NAPOMENA što je dole opisano .
 • Seite 40: Održavanje

  ˜ Transport Posle čišćenja osušite univerzalni mešač 4   Isključite proizvod i izvucite ga iz struje . i pre skladištenja poprskajte ga uljanom   Instalirajte opremu za zaštitu u transportu, zaštitom od rđe .   ukoliko postoji . NAPOMENA Uvek držite proizvod za rukohvat .  ...
 • Seite 41 Problem Mogući Rešenje U interesu zaštite životne sredine uzrok nemojte bacati vaš proizvod kada je iskorišćen kućnom otpadu, nego Proizvod ne Napajanje Priključite ga ponesite na odgovarajuće mesto proizvod na postiže svoj puni (npr . za odlaganje otpada . Informacije o kapacitet generator) odgovarajuće...
 • Seite 42 Kupac je dužan da prodavcu preda sve Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u važećim Zakonom o zaštiti potrošača po trenutku kupovine . osnovu zakonske odgovornosti prodavca za Popravke u roku garancije: nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine...
 • Seite 43 Tel . 0800-191-191 izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost E-mail: kontakt@lidl .rs da je proizvod: MEŠAČ ZA BOJU I MALTER PFMR 1600 A1, model br .: HG04642, verzija: Datum predaje datum sa fiskalnog 12/2018, na koji se odnosi ova izjava, u skladu robe potrošaču:...
 • Seite 44 Legenda Pictogramelor Folosite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 46 Introducere .
 • Seite 45: Legenda Pictogramelor Folosite

  Legenda Pictogramelor Folosite Indicații generale de avertizare Citiți manualul de utilizare . Pericol de electrocutare! Purtaţi ochelari de protecţie! Purtaţi căşti antifonice! Purtaţi o mască de praf! Purtaţi mănuşi de protecţie! Purtați încălțăminte de siguranță Clasa de protecție II (Izolație dublă) antialunecare! Opriţi produsul şi deconectați-l de Curent alternativ...
 • Seite 46: Descrierea Pieselor

  în mod regulat în acest mod . Încercați să păstrați MIXER PENTRU încărcarea cu vibrații cât mai mică posibil . VOPSEA ŞI MORTAR: PFMR 1600 A1 Măsurile exemplificative pentru micşorarea Tensiune/frecvenţă încărcării cu vibrații sunt purtarea de nominală:...
 • Seite 47: Indicaţii De Siguranţă

  Securitatea electrică Indicaţii de siguranţă 1 . Ştecherul sculei electrice trebuie să se potrivească în priză. Ştecherul nu trebuie modificat în niciun fel. Nu ˜ Indicaţii generale de folosiţi un ştecher adaptor împreună siguranţă pentru scule cu sculele electrice cu împământare. electrice Ştecherele nemodificate şi prizele potrivite scad riscul de electrocutare .
 • Seite 48 6 . Purtaţi îmbrăcăminte potrivită. Nu Siguranţa persoanelor 1 . Fiţi mereu atenţi, aveţi grijă ce faceţi purtaţi haine largi sau bijuterii. Ţineţi şi folosiţi-vă rațiunea la lucrul cu părul, hainele şi mănuşile departe o sculă electrică. Nu folosiţi scule de piesele în mişcare.
 • Seite 49: Indicaţii De Siguranţă Pentru Aparate De Amestecare

  ˜ Indicaţii de siguranţă pentru 4 . Păstraţi sculele electrice nefolosite departe de accesul copiilor. Nu lăsaţi aparate de amestecare persoanele care nu sunt familiarizate 1 . Țineți întotdeauna scula electrică cu aparatul sau care nu au citit cu ambele mâini de mânerele aceste instrucţiuni să...
 • Seite 50: Diminuarea Vibraţiilor Şi A Zgomotului

  Aşteptați ca scula electrică să se oprească Dacă scula electrică a căzut în materialul   trebuie amestecat, scoateți imediat ştecherul complet înainte de a scoate agitatorul din aparatului din priză şi dispuneți repararea recipientul de amestecare . scule electrice de către o persoană calificată . Purtați permanent ochelari de protecție când  ...
 • Seite 51: Riscuri Reziduale

  ˜ Înainte de prima utilizare La folosirea acestui produs fiţi întotdeauna   atent pentru a putea recunoaşte şi trata ˜ Despachetarea pericolele din timp . Intervenţia rapidă poate AVERTISMENT! evita rănirile grave şi pagubele materiale . În cazul oricărui defect de funcţionare, opriţi  ...
 • Seite 52: Înainte De Utilizare

  ˜ Demontarea agitatorului Dacă sunteţi nesigur întrebaţi un specialist calificat şi sfătuiţi-vă cu comerciantul dvs . universal INDICAŢIE Îndepărtați agitatorul universal 4 de la   axul agitatorului 3 : Folosiți cheia de montaj În acest manual de utilizare găsiţi informaţii 2 conform sensului de rotire (procedați şi indicaţii asupra diverselor scula de...
 • Seite 53: Reglarea Turației Prin Întrerupătorul Pornit/Oprit (Vezi Fig . E)

  ˜ Reglarea turației prin ˜ După utilizare întrerupătorul Pornit/Oprit 1 . Opriţi produsul . Deconectați produsul de la rețea şi lăsați-l să se răcească dacă este (vezi fig. E) cazul . INDICAŢIE 2 . Verificaţi, curăţaţi şi depozitaţi produsul aşa cum este descris mai jos .
 • Seite 54: Întreţinerea

  ˜ Transportul După curățare, uscați agitatorul universal 4   Opriţi produsul şi decuplaţi-l de la reţeaua şi stropiți-l cu puțin ulei de protecție contra   electrică . ruginii înainte de depozitare . Dacă există, montaţi dispozitivele de protecţie   INDICAŢIE pentru transport .
 • Seite 55: Defecţiuni Şi Înlăturare Înlăturare

  Problemă Cauză Soluţie Pentru a proteja mediul înconjurător posibilă nu eliminaţi produsul dumneavoastră la gunoiul menajer atunci când nu Produsul nu Alimentarea Cuplaţi produ- mai poate fi folosit, ci predaţi-l la un sul la o sursă atinge pute- electrică (de punct de colectare .
 • Seite 56 MIXER la nivelul pieselor casante, de exemplu PENTRU VOPSEA ŞI MORTAR PFMR 1600 A1, întrerupătoare, acumulatori sau piese fabricate nr . model: HG04642, versiunea: 12 / 2018, la din sticlă...
 • Seite 57 Легенда на използваните пиктограми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Страница 59 Увод...
 • Seite 58: Легенда На Използваните Пиктограми

  Легенда на използваните пиктограми Общи предупредителни указания Прочетете ръководството за употреба . Опасност от токов удар! Носете предпазни очила! Носете защита за слуха! Носете противопрахова маска! Носете предпазни ръкавици! Носете устойчиви на хлъзгане Клас на защита II (двойна изолация) предпазни обувки! Изключвайте...
 • Seite 59: Описание На Частите

  бъде подценено, ако електрическият инструмент се използва редовно по МИКСЕР ЗА БОИ И такъв начин . Опитайте се да поддържате РАЗТВОРИ: PFMR 1600 A1 натоварването от вибрации възможно Номинално напрежение най-минимално . Примерни мерки и честота: 230–240 V∼, 50 Hz за...
 • Seite 60: Указания За Безопасност

  Безопасност при работа с Указания за безопасност електрически ток 1 . Щепселът за свързване на електрическия инструмент трябва ˜ Общи указания за да отговаря на контакта. Щепселът безопасност за електрически не бива да се променя по никакъв инструменти начин. Не използвайте адаптерни щепсели...
 • Seite 61 6 . Носете подходящо облекло. Не Безопасност за хората 1 . Винаги бъдете внимателни, носете широки дрехи или накити. обръщайте внимание на това, Дръжте косата, облеклото и което правите, и подхождайте ръкавиците си далеч от движещи се разумно към работата с части.
 • Seite 62: Указания За Безопасност За Уреди За Разбъркване

  ˜ Указания за безопасност за 4 . Съхранявайте неизползваните електрически инструменти на уреди за разбъркване недостъпно за деца място. Не 1 . Винаги дръжте електрическия оставяйте уреда да бъде използван инструмент с две ръце за от лица, които не са запознати предвидените...
 • Seite 63: Намаляване На Вибрациите И Шума

  Изчаквайте електрическия инструмент Ако електрическият инструмент е   падне в разбърквания материал, да спре напълно, преди да извадите незабавно изтеглете щекера на уреда бъркалката от съда за разбъркване . от мрежовия контакт и възложете Винаги носете предпазни очила, когато   ремонта...
 • Seite 64: Остатъчни Рискове

  ˜ Преди първата употреба Винаги бъдете внимателни при   употребата на този продукт, за да можете ˜ Разопаковане своевременно да разпознаете опасностите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! и да действате . Бързата намеса може да предотврати тежки наранявания и Продуктът и опаковъчните материали не материални...
 • Seite 65: Преди Употреба

  ˜ Демонтаж на универсалната При съмнения попитайте квалифициран специалист и потърсете съвет от Вашия бъркалка специализиран търговец . Сваляне на универсалната бъркалка 4   УКАЗАНИЕ от вала за разбъркване 3 : Използвайте монтажните ключове 2 съгласно посоката В това ръководство за употреба ще на...
 • Seite 66: Включване/Изключване (Вижте Фиг . E)

  ˜ Настройване на оборотите ˜ След употребата чрез превключвателя за 1 . Изключете продукта . Отделете продукта от мрежата и при нужда го оставете да се включване/изключване охлади . (вижте фиг. E) 2 . Проверете, почистете и съхранявайте УКАЗАНИЕ продукта, както е описано по-долу . Превключвателят...
 • Seite 67: Поддръжка

  ˜ Транспортиране След почистването подсушете   универсалната бъркалка 4 и преди Изключете продукта и го отделете от   съхранението я напръскайте с малко мрежата . масло за защита от ръжда . Поставете предпазни устройства за   транспортиране, ако са налични такива . УКАЗАНИЕ...
 • Seite 68 Проблем Възможна Решение В интерес на опазването на причина околната среда не изхвърляйте излезлия от употреба продукт Продуктът Електро- Свържете заедно с битовите отпадъци, а го захранването продукта към не достига предайте за правилно рециклиране . пълната си (напр . генера- подходящо...
 • Seite 69 Гаранционни условия За правилната употреба на продукта трябва Гаранционният срок започва да тече от датата точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване . Предназначение на покупката . Пазете добре оригиналната касова бележка . Този документ е необходим и...
 • Seite 70 1 . стойността на потребителската стока, ако Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация . Можем да нямаше липса на несъответствие; обработваме само уреди, които са достатъчно 2 . значимостта на несъответствието; опаковани и изпратени с платени транспортни 3 . възможността да се предложи на разходи...
 • Seite 71 Процедиране в случай на рекламация (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или За да се гарантира бързо обработване на за намаляване цената на стоката, когато Вашата заявка, следвайте указанията по-долу: търговецът се съгласи да бъде извършена Моля, при...
 • Seite 72 Ние, OWIM GmbH & Co . KG Stiftsbergstraße 1, DE-74167 Neckarsulm, ГЕРМАНИЯ, декларираме на собствена отговорност, че продуктът: МИКСЕР ЗА БОИ И РАЗТВОРИ PFMR 1600 A1, модел № .: HG04642, версия: 12 / 2018, за който се отнася тази декларация, отговаря на стандартите / нормативните документи на 2006/42/ЕО, 2014/30/ЕС, 2011/65/ЕС...
 • Seite 73 Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων . . . . . . . . . . . . . Σελίδα 75 Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σελίδα 75 Κατάλληλη...
 • Seite 74: Επεξήγηση Χρησιμοποιούμενων Εικονογραμμάτων

  Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων Γενικές προειδοποιητικές υποδείξεις Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης . Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Φοράτε προστατευτικά γυαλιά! Φοράτε προστατευτικά ακοής! Φοράτε μάσκα προστασίας από τη Φοράτε προστατευτικά γάντια! σκόνη! Φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα Κατηγορία προστασίας II (διπλή ασφαλείας! μόνωση) Απενεργοποιήστε το προϊόν και Εναλλασσόμενο...
 • Seite 75: Περιγραφή Μερών

  ενδέχεται να υποτιμηθεί σε περίπτωση Αναδευτήρας τακτικής χρήσης του εργαλείου με αυτόν χρωμάτων και τον τρόπο . Προσπαθήστε να διατηρείτε κονιαμάτων: PFMR 1600 A1 την καταπόνηση από δονήσεις όσο το Ονομαστική τάση, δυνατόν πιο περιορισμένη . Ενδεικτικά ονομαστική συχνότητα: 230–240 V∼, 50 Hz μέτρα...
 • Seite 76: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Ήλεκτρική ασφάλεια Υποδείξεις ασφάλειας 1 . Το φις του ηλεκτρικού εργαλείου θα πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Το φις δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με ˜ Γενικές υποδείξεις ασφαλείας κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε για ηλεκτρικά εργαλεία βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ! τροποποιημένα...
 • Seite 77 6 . Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μην Ασφάλεια ατόμων 1 . Συγκεντρωθείτε, προσέχετε πάντα φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. τις κινήσεις σας και χειριστείτε με Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σύνεση τα ηλεκτρικά εργαλεία. Μην σας και τα γάντια σας μακριά από χρησιμοποιείτε...
 • Seite 78: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Αναδευτήρες

  ˜ Υποδείξεις ασφαλείας για 4 . Φυλάξτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά αναδευτήρες από τα παιδιά. Μην αφήνετε να 1 . Κρατάτε πάντα το ηλεκτρικό χρησιμοποιήσουν τη συσκευή άτομα εργαλείο με τα δύο χέρια από τις τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα σχετικές...
 • Seite 79: Περιορισμός Κραδασμών Και Θορύβου

  Αφήστε το ηλεκτρικό εργαλείο να Αν το ηλεκτρικό εργαλείο πέσει στο υλικό   ανάμιξης, αποσυνδέστε αμέσως το φις από ακινητοποιηθεί πλήρως πριν αφαιρέσετε την την πρίζα και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο κεφαλή αναδευτήρα από το δοχείο ανάμιξης . τεχνικό για επισκευή . Σε περίπτωση επαφής Φοράτε...
 • Seite 80: Αναπόφευκτοι Κίνδυνοι

  ˜ Πριν την πρώτη χρήση Χειρίζεστε πάντα με προσοχή αυτό το   προϊόν, ώστε να αναγνωρίζετε έγκαιρα ˜ Άνοιγμα συσκευασίας τους κινδύνους και να μπορείτε να τους ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΉ! αντιμετωπίζετε . Με μια γρήγορη επέμβαση μπορούν να αποφευχθούν σοβαροί Το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας δεν τραυματισμοί...
 • Seite 81: Πριν Τη Χρήση

  ˜ Αφαίρεση κεφαλής Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό και αναδευτήρα γενικής χρήσης ζητήστε τη βοήθεια του αντιπροσώπου της Αφαιρέστε την κεφαλή αναδευτήρα γενικής   περιοχής σας . χρήσης 4 από τον κοχλία ανάδευσης 3 : ΥΠΟΔΕΙΞΉ...
 • Seite 82: Ρύθμιση Της Ταχύτητας Μέσω Του Διακόπτη On/Off (Βλ . Εικ . E)

  ˜ Ρύθμιση της ταχύτητας ˜ Μετά τη χρήση μέσω του διακόπτη ON/OFF 1 . Απενεργοποιήστε το προϊόν . Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα και αφήστε το να (βλ. εικ. E) κρυώσει, αν χρειάζεται . ΥΠΟΔΕΙΞΉ 2 . Ελέγξτε, καθαρίστε και αποθηκεύστε το προϊόν...
 • Seite 83: Συντήρηση

  ˜ Μεταφορά Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε την κεφαλή   αναδευτήρα γενικής χρήσης 4 και, πριν Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε   την αποθήκευση, ψεκάστε την με λίγο το από το ρεύμα . αντισκωριακό λάδι . Τοποθετήστε τα προστατευτικά μεταφοράς,   αν...
 • Seite 84: Απόσυρση

  Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε το άχρηστο πλέον Το προϊόν δεν Η παροχή Συνδέστε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, έχει πλήρη ρεύματος (π .χ . προϊόν σε αλλά παραδώστε το στα ειδικά κατάλληλη απόδοση γεννήτρια) έχει...
 • Seite 85: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωσης Συμμόρφωσης

  να θεωρηθούν ως φθαρτά μέρη (π .χ . μπαταρίες) υπ' ευθύνη της ότι το προϊόν: Αναδευτήρας ή για βλάβες σε εύθραυστα μέρη, π .χ . διακόπτες, χρωμάτων και κονιαμάτων PFMR 1600 A1, αρ . επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή παρόμοια, τα μοντέλου: HG04642, έκδοση: 12 / 2018, το...
 • Seite 86 Legende der verwendeten Piktogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 88 Einleitung .
 • Seite 87: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Allgemeine Warnhinweise Lesen Sie die Bedienungsanleitung . Stromschlaggefahr! Tragen Sie eine Schutzbrille! Tragen Sie Gehörschutz! Tragen Sie eine Staubmaske! Tragen Sie Schutzhandschuhe! Tragen Sie rutschfeste Schutzklasse II (Doppelisolierung) Sicherheitsschuhe! Schalten Sie das Produkt aus und Wechselstrom trennen Sie es vom Netz vor dem Nur in trockenen Innenräumen Auswechseln von Zubehör, Reinigung...
 • Seite 88: Teilebeschreibung

  ˜ Technische Daten Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Farb- und Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Mörtelrührer: PFMR 1600 A1 Weise verwendet wird . Versuchen Sie, Nennspannung, die Belastung durch Vibrationen so gering -frequenz: 230–240 V∼, 50 Hz wie möglich zu halten . Beispielhafte...
 • Seite 89: Sicherheitshinweise

  Elektrische Sicherheit Sicherheitshinweise 1 . Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf ˜ Allgemeine in keiner Weise verändert werden. Sicherheitshinweise für Verwenden Sie keine Adapterstecker Elektrowerkzeuge gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte WARNUNG! Stecker und passende Steckdosen verringern Lesen Sie alle Sicherheitshinweise das Risiko eines elektrischen Schlages .
 • Seite 90 6 . Tragen Sie geeignete Kleidung. Sicherheit von Personen 1 . Seien Sie stets aufmerksam, achten Tragen Sie keine weite Kleidung Sie darauf, was Sie tun und gehen oder Schmuck. Halten Sie Haare, Sie mit Vernunft an die Arbeit mit Kleidung und Handschuhe fern von einem Elektrowerkzeug.
 • Seite 91: Sicherheitshinweise Für Rührgeräte

  ˜ Sicherheitshinweise für 4 . Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb Rührgeräte der Reichweite von Kindern auf. 1 . Halten Sie das Elektrowerkzeug Lassen Sie Personen das Gerät immer mit beiden Händen an den nicht benutzen, die mit diesem vorgesehenen Handgriffen fest, nicht vertraut sind oder diese nehmen Sie einen sicheren Stand ein Anweisungen nicht gelesen haben.
 • Seite 92: Vibrations- Und Geräuschminderung

  Lassen Sie das Elektrowerkzeug zum Wenn das Elektrowerkzeug in das   zu mischende Material gefallen ist, vollständigen Stillstand kommen, bevor ziehen Sie sofort den Gerätestecker Sie das Rührwerk aus dem Mischbehälter aus der Netzsteckdose und lassen nehmen . Sie das Elektrowerkzeug von einer Tragen Sie stets eine Schutzbrille, wenn Sie  ...
 • Seite 93: Restrisiken

  ˜ Vor dem ersten Gebrauch Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts   immer aufmerksam, damit Sie Gefahren ˜ Auspacken frühzeitig erkennen und handeln können . WARNUNG! Rasches Einschreiten kann schwere Verletzungen und Sachschäden vermeiden . Das Produkt und Verpackungsmaterialien Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen  ...
 • Seite 94: Vor Dem Gebrauch

  ˜ Universal-Rührquirl Fragen Sie bei Unsicherheit eine qualifizierte Fachkraft und lassen Sie sich von Ihrem demontieren Fachhändler beraten . Universal-Rührquirl 4 von der Rührwelle 3   HINWEIS entfernen: Nutzen Sie die Montageschlüssel 2 gemäß der Drehrichtung (gehen Sie In dieser Bedienungsanleitung finden in umgekehrter Reihenfolge von “Universal- Sie Informationen und Hinweise zu Rührquirl montieren”...
 • Seite 95: Einstellen Der Drehzahl Durch Den Ein/Aus-Schalter (Siehe Abb . E)

  ˜ Einstellen der Drehzahl ˜ Nach dem Gebrauch durch den Ein/Aus-Schalter 1 . Schalten Sie das Produkt aus . Trennen Sie das Produkt vom Netz und lassen Sie es (siehe Abb. E) gegebenenfalls abkühlen . HINWEIS 2 . Überprüfen, reinigen und lagern Sie das Produkt wie unten beschrieben .
 • Seite 96 ˜ Transport Nach der Reinigung, trocknen Sie den   Universal-Rührquirl 4 und besprühen Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie   Sie diesen vor der Lagerung mit etwas es vom Netz . Rostschutzöl . Bringen Sie, falls vorhanden,   Transportschutzvorrichtungen an .
 • Seite 97 Problem Mögliche Lösungs- Werfen Sie Ihr Produkt, wenn Ursache ansatz es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Produkt er- Stromversor- Produkt an Hausmüll, sondern führen Sie es eine geeig- reicht nicht die gung (z . B . einer fachgerechten Entsorgung volle Leistung Generator) hat...
 • Seite 98 Verschleißteile angesehen werden können oder erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Produkt: Farb- und Mörtelrührer PFMR 1600 A1, Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind . Modell-Nr .: HG04642, Version: 12 / 2018, Abwicklung im Garantiefall auf das sich diese Erklärung bezieht, mit...
 • Seite 99 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE‑74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG04642 Version: 12/2018 IAN 310920...

Inhaltsverzeichnis