Parkside PFMR 1600 B2 Originalbetriebsanleitung

Farb- und mörtelrührer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PADDLE MIXER PFMR 1600 B2
PADDLE MIXER
Operation and safety notes
Translation of the original instructions
MIESZADŁO DO FARB I ZAPRAWY
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
DAŽŲ IR SKIEDINIO MAIŠYKLĖ
Naudojimo ir saugos pastabos
Originalios instrukcijos vertimas
IAN 352054_2007
VÄRVI- JA MÖRDISEGUR
Kasutamis- ja ohutusjuhised
Originaalkasutusjuhendi tõlge
KRĀSAS UN JAVAS MAISĪTĀJS
Ekspluatācijas un drošības norādījumi
Oriģinālās pamācības tulkojums
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1600 B2

 • Seite 1 PADDLE MIXER PFMR 1600 B2 PADDLE MIXER VÄRVI- JA MÖRDISEGUR Operation and safety notes Kasutamis- ja ohutusjuhised Translation of the original instructions Originaalkasutusjuhendi tõlge MIESZADŁO DO FARB I ZAPRAWY KRĀSAS UN JAVAS MAISĪTĀJS Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Ekspluatācijas un drošības norādījumi Tłumaczenie instrukcji oryginalnej...
 • Seite 2 Operation and safety notes Page Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona Naudojimo ir saugos pastabos Kasutamis- ja ohutusjuhised Lehekülg Lpp. Ekspluatācijas un drošības norādījumi DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Seite 5: Warnings And Symbols Used

  . Use in dry indoor rooms only . Lock Unlock PADDLE MIXER PFMR 1600 B2 ˜ Intended use This paddle mixer (hereinafter “product” or ˜ Introduction “power tool”) is designed for mixing liquid and...
 • Seite 6: Parts Description

  Assembly spanners Instruction manual Vibration total value: ˜ Technical data Hand/arm vibration a : 2 .86 m/s Paddle mixer: PFMR 1600 B2 Uncertainty K : 1 .5 Rated voltage, frequency: 230–240 V∼, 50 Hz Rated power: 1600 W WARNING! Rated no-load speed n 0–700 min...
 • Seite 7: Safety Instructions

  Work area safety NOTE Keep work area clean and well The declared vibration total value and lit. Cluttered or dark areas invite accidents . the declared noise emission value have 2) Do not operate power tools in been measured in accordance with a explosive atmospheres, such as in standard test method and may be used for the presence of flammable liquids,...
 • Seite 8 4) Do not abuse the cord. Never use 2) Use personal protective the cord for carrying, pulling or equipment. Always wear eye unplugging the power tool. Keep protection. Protective equipment such as cord away from heat, oil, sharp dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, edges or moving parts.
 • Seite 9 7) If devices are provided for the 4) Store idle power tools out of the connection of dust extraction and reach of children and do not allow collection facilities, ensure these are persons unfamiliar with the power connected and properly used. Use tool or these instructions to operate the power tool.
 • Seite 10: Mixer Safety Instructions

  Service Follow the instructions and Have your power tool serviced by warnings for the material to be a qualified repair person using only mixed. Material to be mixed may be identical replacement parts. This will harmful . If the power tool falls into the ensure that the safety of the power tool is material to be mixed, unplug the maintained .
 • Seite 11: Vibration And Noise Reduction

  ˜ Vibration and noise reduction Switch the product off and disconnect it from ¾ the mains if there are malfunctions . Have the To reduce the impact of noise and vibration product checked by a qualified professional emission, limit the time of operation, use low- and repaired, if necessary, before you vibration and low-noise operating modes as well operate it again .
 • Seite 12: Initial Use

  ˜ Initial use Accessories and tools are available through your authorised dealer . When buying always ˜ Unpacking consider the technical requirements of this product (see “Technical data”) . WARNING! If you are not certain, ask a qualified specialist The product and the packaging are not and get advice from your trusted dealer .
 • Seite 13: Removing The Universal Stirrer

  ˜ Removing the universal Press and hold the lock-off button 6 . Then, ¾ stirrer press the ON/OFF switch 5 lightly for a low speed . Removing the universal stirrer 4 from the ¾ Increase the pressure to increase the speed . ¾...
 • Seite 14: After Use

  ˜ After use Dry the universal stirrer 4 after cleaning ¾ and spray a little anti-rust oil onto them Switch the product off . Disconnect the before storage . product from the mains and let it cool down . Check, clean and store the product as NOTE described below .
 • Seite 15: Transportation

  We recommend using the original package ¾ Problem Possible cause Solution for storage or covering the product with Product Not connected to Connect to a suitable cloth or enclosure to protect it does not power supply . power supply . against dust .
 • Seite 16 ˜ Disposal ˜ Warranty The packaging is made entirely of recyclable The product has been manufactured to strict materials, which you may dispose of at local quality guidelines and meticulously examined recycling facilities . before delivery . In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this Observe the marking of the packaging product .
 • Seite 17: Warranty

  Warranty claim procedure To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions: Please have the till receipt and the item number (e .g . IAN 123456_7890) available as proof of purchase . You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product .
 • Seite 18: Ec Declaration Of Conformity

  ˜ EC declaration of conformity...
 • Seite 19 Używane ostrzeżenia i symbole˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona Wstęp .
 • Seite 20: Używane Ostrzeżenia I Symbole˜

  . pomieszczeniach . Zablokowano Odblokowano MIESZADŁO DO FARB I ˜ Użytkowanie zgodne z ZAPRAWY PFMR 1600 B2 przeznaczeniem Ten mieszalnik do farb i zapraw (zwane ˜ Wstęp dalej „produktem” lub „elektronarzędziem") jest przeznaczony do mieszania płynnych i Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu .
 • Seite 21: Opis Części

  Wibracja dłoni lub ˜ Dane techniczne ramion : 2,86 m/s Mieszadło do farb i Niepewność K : 1,5 zaprawy: PFMR 1600 B2 Napięcie znamionowe i OSTRZEŻENIE! częstotliwość zasilania: 230–240 V∼, 50 Hz Emisje drgań i hałasu podczas Moc znamionowa: 1600 W rzeczywistego użytkowania...
 • Seite 22: Dane Techniczne

  Bezpieczeństwo pracy RADA Miejsce pracy powinno być czyste i Podane całkowite wartości drgań i dobrze oświetlone. Nieuporządkowane określone wartości emisji hałasu zostały lub nieoświetlone obszary robocze mogą zmierzone zgodnie ze znormalizowaną prowadzić do wypadków . metodą badań i mogą być użyte do 2) Nie należy pracować...
 • Seite 23 2) Nosić sprzęt ochrony osobistej i 4) Nie używać kabla zasilającego do przenoszenia elektronarzędzia, zawsze okulary ochronne. Noszenie zawieszania lub odłączania osobistego sprzętu ochronnego, takiego od gniazdka ściennego. Kabel jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe zasilający trzymać z dala od źródeł obuwie ochronne, kask ochronny lub ciepła, oleju, ostrych krawędzi ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i lub ruchomych części urządzenia.
 • Seite 24 4) Nieużywane elektronarzędzia 7) Jeśli istnieje możliwość zainstalowania odpylaczy lub trzymać w miejscu niedostępnym urządzeń do gromadzenia pyłu, dla dzieci. Nie pozwalać, aby to muszą być one podłączone i elektronarzędzie było używane używane prawidłowo. Używanie przez osoby, które nie znają tego elektronarzędzia lub nie odpylacza może zmniejszyć...
 • Seite 25: Instrukcje Bezpieczeństwa Dla Mieszadeł

  Serwis Postępować zgodnie z instrukcjami Elektronarzędzie powinno i instrukcjami bezpieczeństwa dla być naprawiane tylko przez mieszanego materiału. Mieszany wykwalifikowany personel i tylko materiał może być szkodliwy dla zdrowia . z użyciem oryginalnych części Jeśli elektronarzędzie wpadnie zamiennych. Zapewnia to utrzymanie do mieszanego materiału, to należy natychmiast odłączyć...
 • Seite 26: Redukcja Wibracji I Hałasu

  ˜ Redukcja wibracji i hałasu W przypadku awarii należy natychmiast ¾ wyłączyć produkt i odłączyć go od Ograniczyć czas użytkowania, korzystać z zasilania . Przed ponownym uruchomieniem trybów niskiego poziomu wibracji i niskiego zlecić sprawdzenie wykwalifikowanemu poziomu hałasu oraz nosić osobiste wyposażenie technikowi .
 • Seite 27: Akcesoria

  ˜ Przed pierwszym użyciem Akcesoria i narzędzia są dostępne u sprzedawców specjalistycznych . Przy zakupie ˜ Rozpakowanie należy zawsze przestrzegać wymagań technicznych tego produktu (patrz „Dane OSTRZEŻENIE! techniczne”) . Produkt i materiały opakowaniowe nie W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do są...
 • Seite 28: Obsługa

  ˜ Demontaż mieszadła Przytrzymać wciśnięty przełącznik blokady ¾ 6 . Przycisk ON/OFF 5 wcisnąć tylko uniwersalnego trochę, aby ustawić małą prędkość . Mieszadło uniwersalne 4 wykręcić z wału ¾ Zwiększyć nacisk, aby zwiększyć prędkość . ¾ mieszalnika 3 : Użyć klucza montażowego ˜...
 • Seite 29: Po Użyciu

  ˜ Po użyciu Po wyczyszczeniu, mieszadło uniwersalne  ¾ 4 wysuszyć i przed schowaniem spryskać Wyłączyć produkt . Odłączyć produkt od odrobiną oleju antykorozyjnego . sieci zasilającej i pozwolić mu ostygnąć, jeśli to konieczne . RADA Sprawdzić, wyczyścić i przechowywać Do czyszczenia produktu nie należy produkt zgodnie z opisem poniżej .
 • Seite 30: Transport

  Zalecamy przechowywanie produktu w ¾ Problem Możliwa Rozwiązanie oryginalnym opakowaniu lub przykrywanie przyczyna go odpowiednim materiałem, aby chronić Produkt Niepodłączony Podłączyć przed kurzem . się nie do źródła do źródła uruchamia . zasilania . zasilania . ˜ Transport Uszkodzony Wyłączyć produkt i odłączyć od zasilania . ¾...
 • Seite 31: Utylizacja

  ˜ Utylizacja ˜ Gwarancja Opakowanie wykonane jest z materiałów Produkt wyprodukowano według wysokich przyjaznych dla środowiska, które można standardów jakości i poddano skrupulatnej przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie kontroli przed wysyłką . W przypadku wad przetwarzania surowców wtórnych . produktu nabywcy przysługują...
 • Seite 32 Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek: Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (np . IAN 123456_7890) jako dowód zakupu . Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowe, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę...
 • Seite 33 ˜ Deklaracja zgodności WE 34 PL...
 • Seite 34 Naudojami įspėjamieji nurodymai ir simboliai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Psl 36 Įžanga .
 • Seite 35: Naudojami Įspėjamieji Nurodymai Ir Simboliai

  Naudokite tik sausose patalpose . Užfiksuota Atfiksuota DAŽŲ IR SKIEDINIO MAIŠYKLĖ ˜ Naudojimas pagal paskirtį PFMR 1600 B2 Ši dažų ir skiedinių maišyklė (toliau „gaminiu“ arba „elektrinis įrankis“) skirta maišyti skystas ir ˜ Įžanga miltelių formos statybines medžiagas, tokias kaip dažai, skiediniai, klijai, tinkas ir pan .
 • Seite 36: Dalių Aprašymas

  80 dB(A) . Todėl būtina Montavimo raktai užsidėti klausos apsaugą . Naudojimo instrukcija ˜ Techniniai duomenys Vibracijos vertės: Dažų ir skiedinio Ranką veikianti maišyklė: PFMR 1600 B2 vibracija : 2,86 m/s Nominalioji įtampa, Neapibrėžtis K : 1,5 dažnis: 230–240 V∼, 50 Hz Nominalioji galia: 1600 W PERSPĖJIMAS!
 • Seite 37: Saugos Nuorodos

  Darbo vietos saugumas PASTABA Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų Nurodytos bendrosios vibracijos vertės švari ir gerai apšviesta. Netvarkingose ir nurodytos skleidžiamo triukšmo vertės ir neapšviestose darbo zonose gali įvykti buvo išmatuotos pagal standartizuotą nelaimingų atsitikimų . bandymo procedūrą ir gali būti 2) Nesinaudokite elektriniais įrankiais naudojamos norint palyginti vieną...
 • Seite 38 4) Nenaudokite laido elektriniam 2) Naudokite asmenines apsaugines įrankiui nešti, pakabinti ir priemones ir – būtinai – apsauginius netraukite už jo kištuko iš kištukinio akinius. Atsižvelgiant į elektrinio įrankio lizdo. Laikykite maitinimo laidą tipą ir naudojimo būdą naudojant asmenines toliau nuo karščio, alyvos, aštrių apsaugines priemones, tokias kaip kaukė...
 • Seite 39 4) Nenaudojamą elektrinį įrankį 7) Jei gali būti montuojami dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginiai, laikykite vaikams nepasiekiamoje juos reikia prijungti ir tinkamai vietoje. Neleiskite elektrinio įrankio naudoti. Naudojant dulkių ištraukimo naudoti asmenims, kurie nežino, kaip tai daryti, ir nėra perskaitę įrangą...
 • Seite 40: Saugos Nuorodos Dėl Maišiklio

  Techninė priežiūra Laikykitės maišomos medžiagos Elektrinį įrankį remontuoti instrukcijų ir saugos nuorodų. patikėkite tik kvalifikuotam Maišoma medžiaga gali būti kenksminga . technikui, naudojančiam originalias Elektriniam įrankiui įkritus į atsargines dalis. Taip bus užtikrinta, kad maišomą medžiagą, nedelsdami atjunkite įrankio kištuką ir elektrinis įrankis būtų...
 • Seite 41: Vibracijų Ir Triukšmo Mažinimas

  ˜ Vibracijų ir triukšmo Jei gaminys ima nebeveikti tinkamai, jį ¾ išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo . Leiskite mažinimas gaminį patikrinti kvalifikuotam specialistui ir Norėdami sumažinti triukšmo ir vibracijų skleidimo suremontuoti, jei reikia, tik tuomet naudokite poveikį, apribokite darbo trukmę, rinkitės silpnos jį...
 • Seite 42: Išpakavimas

  ˜ Prieš naudojant pirmą kartą Priedų ir įrankių galite įsigyti iš pardavėjo . Pirkdami visada įvertinkite šio gaminio techninius ˜ Išpakavimas reikalavimus (žr . „Techniniai duomenys“) . PERSPĖJIMAS! Kilus dvejonių, pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu arba kreipkitės patarimo į savo Gaminys ir jo pakuotės medžiagos specializuotą...
 • Seite 43: Universalaus Maišiklio Nuėmimas

  ˜ Universalaus maišiklio Paspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo ¾ blokatorių  6 . Kad sukimosi greitis būtų nuėmimas nedidelis, spauskite įjungimo / išjungimo Universalaus maišiklio 4 nuėmimas nuo ¾ jungiklį 5 švelniai . maišyklės veleno 3 : Montavimo raktu 2 Greitį...
 • Seite 44: Po Naudojimo

  ˜ Po naudojimo Nuvalę universalų maišiklį 4 nusausinkite ¾ ir apipurkškite nuo rūdžių susidarymo Išjunkite gaminį . Atjunkite gaminį nuo lizdo ir saugančia alyva . palikite atvėsti . Patikrinkite, nuvalykite ir padėkite laikyti PASTABA gaminį taip, kaip nurodyta toliau . Valydami gaminį...
 • Seite 45: Transportavimas

  Rekomenduojame gaminį laikyti originalioje ¾ Problema Galima Siūlomas pakuotėje arba apdengti tinkama medžiaga priežastis sprendimas ar danga, kuri apsaugotų nuo dulkių . Gaminys ne- Neprijungtas Prijunkite prie pasileidžia . prie elektros elektros tinklo . ˜ Transportavimas tinklo . Gaminį išjunkite ir atjunkite nuo lizdo . ¾...
 • Seite 46: Išmetimas

  ˜ Išmetimas ˜ Garantija Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų Šis gaminys buvo kruopščiai pagamintas laikantis medžiagų, kurias galite išmesti įprastose griežtų kokybės reikalavimų ir prieš tiekiant grąžinamojo perdirbimo vietose . sąžiningai patikrintas . Aptikę šio gaminio defektą, galite kreiptis į jo pardavėją ir pasinaudoti Rūšiuodami atliekas, atkreipkite įstatymais apibrėžtomis jūsų...
 • Seite 47 Veiksmai norint pasinaudoti garantija Kad galėtume greitai apdoroti jūsų prašymą, vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais: Kreipdamiesi kokiu nors klausimu dėl produkto, kaip pirkimo dokumentą turėkite kasos čekį ir žinokite gaminio numerį (pvz ., IAN 123456_7890) . Gaminio numerį rasite produkto duomenų lentelėje, išgraviruotą, ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą...
 • Seite 48: Psl

  ˜ EB atitikties deklaracija...
 • Seite 49 Kasutatud hoiatused ja sümbolid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lehekülg Sissejuhatus .
 • Seite 50: Kasutatud Hoiatused Ja Sümbolid

  Kasutage ainult kuivades siseruumides . vooluvõrgust . Lukustamine Vabastamine VÄRVI- JA MÖRDISEGUR ˜ Otstarbekohane kasutamine PFMR 1600 B2 See värvi- ja mördisegur (edaspidi nimetatud „toode“ või „elektritööriist“) on ette nähtud ˜ Sissejuhatus vedelate ja pulbriliste materjalide nagu värvide, mörtide, liimide, krohvide ja sarnaste ainete Õnnitleme teid selle uue toote ostu puhul!
 • Seite 51: Osade Kirjeldus

  Montaaživõtit Käte/käsivarte Kasutusjuhend vibratsioon : 2,86 m/s ˜ Tehnilised andmed Määramatus K : 1,5 Värvi- ja mördisegur: PFMR 1600 B2 Nimipinge, -sagedus: 230–240 V∼, 50 Hz HOIATUS! Nimivõimsus: 1600 W Vibratsiooni- ja müraemissioonid võivad Tühikäigu pöörlemiskii- elektritööriista tegeliku kasutamise ajal rus n...
 • Seite 52: Ohutusjuhised

  Töökoha ohutus MÄRKUS Tagage töökohas puhtus ja korralik Esitatud vibratsiooni koguväärtused ja valgustus. Segadus või valgustamata müraemissioonide väärtused on mõõdetud töökohad võivad põhjustada vigastusi . standardiseeritud kontrollmeetodiga 2) Ärge töötage elektritööriistaga ja neid saab kasutada, et võrrelda üht plahvatusohtlikus keskkonnas, kus elektritööriista teisega .
 • Seite 53 4) Ärge kasutage toitejuhet 2) Kandke isikukaitsevahendeid elektritööriista kandmiseks või ja alati kaitseprille. Kui kannate riputamiseks ja ärge hoidke elektritööriista tüübi ja kasutusviisiga sobivaid juhtmest, et tõmmata pistikut isikukaitsevahendeid, nagu tolmumask, pistikupesast. Toitejuhe ei tohi libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver või kokku puutuda kuumuse, õli, kuulmiskaitse, väheneb vigastuste oht .
 • Seite 54 7) Kui tolmuimemis- ja 4) Kui te ei kasuta elektritööriistu, tolmukogumisseadmeid saab hoidke neid selliselt, et need ei paigaldada, tuleb need ühendada satuks laste kätte. Ärge lubage ja õigesti kasutada. Tolmuimeja elektritööriista kasutada inimestel, kes seda ei tunne või kes pole neid kasutamine võib vähendada tolmust juhiseid lugenud.
 • Seite 55: Segurite Ohutusjuhised

  Teenindus Järgige ohutusjuhiseid ja soovitusi Laske oma elektritööriista segatava materjali kohta. Segatav parandada ainult spetsialistil, kes materjal võib olla tervist kahjustav . kasutab originaalvaruosi. See tagab Kui elektritööriist kukub segatavasse materjali, tõmmake elektritööriista ohutuse säilitamise . kohe toitepistik välja ja laske ˜...
 • Seite 56: Vibratsiooni Ja Müra Vähendamine

  ˜ Vibratsiooni ja müra Lülitage toode rikete korralike kohe välja ¾ ja lahutage vooluvõrgust . Enne kasutamise vähendamine jätkamist laske kvalifitseeritud spetsialistil Piirake kasutamisaega, kasutage vibratsiooni- toodet kontrollida ja vajaduse korral ja müravaeseid töörežiime ja kandke parandada . isikukaitsevahendeid, et vähendada vibratsiooni ja ˜...
 • Seite 57: Lisatarvikud

  ˜ Enne esmakordset kasutamist Lisatarvikud ja tööriistad leiate spetsiaalsetest kauplusest . Järgige ostmisel alati selle toote ˜ Lahtipakkimine tehnilisi nõudeid (vt „Tehnilised andmed“) . HOIATUS! Kahtluse korral küsige nõu kvalifitseeritud spetsialistilt ja laske end spetsialiseerunud Toode ja pakendid ei sobi lastele edasimüüjal nõustada . mängimiseks! Lapsed ei tohi mängida kilekottide, kilede ja väikedetailidega! ˜...
 • Seite 58: Universaalse Segamisvispli Eemaldamine

  ˜ Universaalse segamisvispli Vajutage ja hoidke all sisselülitustõkestit 6 . ¾ eemaldamine Vajutage SISSE-/VÄLJA-lülitit 5 kergelt, et seada väiksem pöörlemiskiirus . Eemaldage universaalne segamisvispel 4 ¾ Pöörlemiskiiruse suurendamiseks suurendage ¾ segamisvõllilt 3 : kasutage montaaživõtmeid survet . 2 vastavalt pöörlemissuunale  (toimige vastupidises järjekorras universaalse ˜...
 • Seite 59: Pärast Kasutamist

  ˜ Pärast kasutamist Pärast puhastamist kuivatage universaalset ¾ segamisvisplit 4 ja pihustage sellele enne Lülitage toode välja . Eemaldage toode hoiustamist veidi roostekaitseõli . vooluvõrgust ja laske sellel vajaduse korral maha jahtuda . MÄRKUS Kontrollige, puhastage ja hoiustage toodet, Ärge kasutage toote puhastamiseks nagu allpool kirjeldatud .
 • Seite 60: Transport

  Soovitame hoida toodet selle ¾ Probleem Võimalik Lahendus originaalpakendis või katta see tolmu põhjus kaitseks sobiva riidega . Toode ei Ei ole vooluvõr- Ühendage käivitu . ku ühendatud . vooluvõrku . ˜ Transport Lülitage toode välja ja eemaldage see ¾ Toitejuhe või Laske spetsialis- vooluvõrgust .
 • Seite 61 ˜ Jäätmekäitlus ˜ Garantii Pakend koosneb keskkonnasõbralikest Toode on valmistatud rangeid kvaliteedinõudeid materjalidest, mida saab käidelda kohalikes järgides ja on enne tarnimist hoolikalt üle ringlussevõtu keskustes . kontrollitud . Kui sellel tootel esineb puudusi, on teil seaduslik õigus nende lahendamiseks Jälgige prügi sorteerimisel müüja poole pöörduda .
 • Seite 62 Garantii käsitlemine Selleks et teie mureküsimus saaks kiire lahenduse, järgige palun alltoodud juhiseid: Kõikide päringute jaoks hoidke oma ostu tõendamiseks alles kassatšekk ja toote number (nt IAN 123456_7890) . Toote numbri leiate tüübisildilt, graveeringult, oma kasutusjuhendi tiitellehelt (all vasakul) või toote taga- või allosas olevalt kleebiselt .
 • Seite 63 ˜ ELi vastavusdeklaratsioon 64 EE...
 • Seite 64 Izmantotie brīdinājumi un simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lpp . 66 Ievads .
 • Seite 65: Izmantotie Brīdinājumi Un Simboli

  . Izmantojiet tikai sausās iekštelpās . Pievilkt Atskrūvēt KRĀSAS UN JAVAS MAISĪTĀJS ˜ Paredzētais lietojums PFMR 1600 B2 Krāsas un javas maisītājs (turpmāk tekstā — “izstrādājums” vai “elektroinstruments”) ˜ Ievads ir paredzēts šķidru un pulverveida celtniecības materiālu, piemēram, krāsas, javas, līmes, Apsveicam jūs ar jaunā...
 • Seite 66: Daļu Apraksts

  80 dB(A) . Tāpēc Lietošanas pamācība ieteicams lietot dzirdes aizsardzības ˜ Tehniskie parametri līdzekļus . Krāsas un javas Vibrācijas vērtības: maisītājs: PFMR 1600 B2 Plaukstas / rokas Nominālais spriegums, vibrācija : 2,86 m/s frekvence: 230–240 V∼, 50 Hz Nenoteiktība K : 1,5 Nominālā...
 • Seite 67: Vispārīgas Drošības Instrukcijas Elektroinstrumentiem

  Darba vietas drošība NORĀDE Uzturiet darba zonu tīru un Norādītās kopējas vibrācijas lielumi labi apgaismotu. Neakurātība vai un noteiktās trokšņa emisijas vērtības ir neapgaismotas darbavietas var izraisīt izmērītas, izmantojot standartizētu testa negadījumus . metodi, un tās var piemērot, lai salīdzinātu 2) Nedarbojieties ar vienu elektroinstrumentu ar citu .
 • Seite 68 4) Neizmantojiet pieslēguma kabeli, 2) Valkājiet individuālos aizsardzības lai pārnēsātu elektroinstrumentu, to līdzekļus un vienmēr aizsargbrilles. pakārtu vai izvilktu kontaktdakšu Individuālo aizsardzības līdzekļu, no kontaktligzdas. Pieslēguma piemēram, putekļu maskas, neslīdošu kabeli aizsargājiet no karstuma, drošības apavu, cietās cepures vai dzirdes eļļas, asām malām vai kustīgām aizsardzības līdzekļu nēsāšana atkarībā...
 • Seite 69 4) Nelietotos elektroinstrumentus 7) Ja var uzstādīt putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, tām jābūt glabājiet bērniem nepieejamā pareizi pieslēgtām un lietotām. vietā. Neļaujiet nevienai personai izmantot elektroinstrumentu, Izmantojot putekļu nosūcēju, var samazināt kurai tas nav pazīstams vai kura putekļu radīto risku . nav izlasījusi šīs instrukcijas.
 • Seite 70: Drošības Norādījumi Maisītājiem

  Serviss Ievērojiet sajaucamā materiāla Lūdziet, lai jūsu elektroinstrumentu norādījumus un piesardzības remontē tikai kvalificēti speciālisti pasākumus. Sajaucamais materiāls var un tikai ar oriģinālajām rezerves būt kaitīgs veselībai . daļām. Tas nodrošina elektroinstrumenta Ja elektroinstruments nokļūst sajaucamajā materiālā, drošības uzturēšanu . nekavējoties izvelciet kontaktdakšu ˜...
 • Seite 71: Vibrāciju Un Trokšņu Samazināšana

  ˜ Vibrāciju un trokšņu Ja izstrādājums darbojas kļūdaini, ¾ nekavējoties to izslēdziet un atvienojiet no samazināšana elektrotīkla . Pirms atkārtotas ekspluatācijas Ierobežojiet lietošanas laiku, izmantojiet zemas lūdziet, lai kvalificēts speciālists pārbauda vibrācijas un zema trokšņa līmeņa režīmus un ierīci un nepieciešamības gadījumā salabo valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus, lai to .
 • Seite 72: Izpakošana

  ˜ Pirms pirmās lietošanas Papildu aprīkojumu un darbarīkus Jūs varat iegādāties specializētās tirdzniecības vietās . reizes Iegādājoties izstrādājumu, vienmēr ievērojiet ˜ Izpakošana izstrādājuma tehniskās prasības (skatiet sadaļu “Tehniskie parametri”) . BRĪDINĀJUMS! Ja jums rodas šaubas, jautājiet kvalificētam Izstrādājums un iepakojums nav bērnu speciālistam un konsultējieties ar savu specializēto rotaļlieta! Bērni nedrīkst spēlēties mazumtirgotāju .
 • Seite 73: Universālā Maisītāja Demontāža

  ˜ Universālā maisītāja Piespiediet un turiet ieslēgšanās bloķēšanu  ¾ 6 . Piespiediet ieslēgšanas / izslēgšanas demontāža slēdzi  5 pavisam viegli, lai iestatītu mazāku Izņemiet universālo maisītāju  4 no ¾ apgriezienu skaitu . maisītāja vārpstas  3 : Izmantojiet montāžas Palieliniet spiedienu, lai palielinātu ¾...
 • Seite 74: Pēc Lietošanas

  ˜ Pēc lietošanas Pēc mazgāšanas nosusiniet universālo ¾ maisītāju  4 un pirms uzglabāšanas Izslēdziet izstrādājumu . Atvienojiet apsmidziniet to ar nelielu daudzumu izstrādājumu no tīkla un, ja nepieciešams, pretkorozijas eļļas . ļaujiet tam atdzist . Pārbaudiet, notīriet un uzglabājiet NORĀDE izstrādājumu turpmāk norādītajā...
 • Seite 75: Transportēšana

  Mēs iesakām uzglabāt izstrādājumu ¾ Problēmas Iespējamie Risinājums oriģinālajā iepakojumā vai pārklāt to ar cēloņi piemērotu drānu, lai pasargātu no putekļiem . Izstrādājums Nav pievie- Pieslēdziet strā- neieslēdzas . nots strāvas vas padevei . ˜ Transportēšana padevei . Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet no ¾...
 • Seite 76 ˜ Utilizācija ˜ Garantija Iepakojums ražots no videi draudzīgiem Izstrādājums ir rūpīgi ražots saskaņā ar stingrām materiāliem, kurus varat utilizēt vietējās atkritumu kvalitātes prasībām un pirms piegādes atbilstoši pārstrādes iestādēs . pārbaudīts . Ja izstrādājumam ir trūkumi, jums ir likumīgas tiesības iesniegt sūdzības izstrādājuma Šķirojot atkritumus, ievērojiet pārdevējam .
 • Seite 77 Rīcība garantijas gadījumā Lai Jūsu prasība tiktu ātrāk apstrādāta, lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtās norādes . Jebkādu prasību apstrādei kā pirkuma apliecinājumu, lūdzu, uzglabājiet kases čeku un izstrādājuma numuru (piemēram, IAN 123456_7890) . Izstrādājuma numurs norādīts tipa plāksnītē, gravējumā, lietošanas instrukcijas titullapā (apakšā, kreisajā...
 • Seite 78 ˜ ES atbilstības deklarācija...
 • Seite 79 Verwendete Warn hinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite Einleitung .
 • Seite 80: Verwendete Warn Hinweise Und Symbole

  Nichtgebrauch . verwenden . Festziehen Lösen FARB- UND MÖRTELRÜHRER ˜ Bestimmungsgemäße PFMR 1600 B2 Verwendung Dieser Farb- und Mörtelrührer (nachfolgend ˜ Einleitung „Produkt“ oder „Elektrowerkzeug” genannt) ist Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres zum Anmischen von flüssigen und pulverförmigen neuen Produkts .
 • Seite 81: Teilebeschreibung

  Montageschlüssel Daher wird das Tragen eines Bedienungsanleitung Gehörschutzes empfohlen . ˜ Technische Daten Schwingungswerte: Farb- und Mörtelrührer: PFMR 1600 B2 Hand- / Armvibration a : 2,86 m/s Nennspannung, -frequenz: 230–240 V∼, 50 Hz Unsicherheit K : 1,5 Nennleistung: 1600 W Leerlaufdrehzahl n 0–700 min...
 • Seite 82: Sicherheitshinweise

  Arbeitsplatzsicherheit HINWEIS Halten Sie Ihren Arbeitsbereich Die angegebenen sauber und gut beleuchtet. Unordnung Schwingungsgesamtwerte und die oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können angegebenen Geräuschemissionswerte zu Unfällen führen . sind nach einem genormten Prüfverfahren 2) Arbeiten Sie mit dem gemessen worden und können zum Elektrowerkzeug nicht in Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit explosionsgefährdeter Umgebung,...
 • Seite 83 2) Tragen Sie persönliche 4) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Schutzausrüstung und immer eine Elektrowerkzeug zu tragen, Schutzbrille. Das Tragen persönlicher aufzuhängen oder um den Stecker Schutzausrüstung, wie Staubmaske, aus der Steckdose zu ziehen. Halten rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm Sie die Anschlussleitung fern von oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich...
 • Seite 84 4) Bewahren Sie unbenutzte 7) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert Elektrowerkzeuge außerhalb werden können, sind diese der Reichweite von Kindern auf. anzuschließen und richtig zu Lassen Sie keine Personen das verwenden. Verwendung einer Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder Staubabsaugung kann Gefährdungen durch diese Anweisungen nicht gelesen Staub verringern .
 • Seite 85 Service Befolgen Sie die Anweisungen Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur und Sicherheitshinweise für von qualifiziertem Fachpersonal das zu verrührende Material. und nur mit Original-Ersatzteilen Das zu verrührende Material kann reparieren. Damit wird sichergestellt, dass gesundheitsschädlich sein . Falls das Elektrowerkzeug in das zu die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten verrührende Material fällt, ziehen bleibt .
 • Seite 86: Verhalten Im Notfall

  ˜ Vibrations- und Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen ¾ umgehend aus und trennen Sie es vom Netz . Geräuschminderung Lassen Sie dieses von einer qualifizierten Begrenzen Sie die Benutzungszeit, verwenden Fachkraft überprüfen und gegebenenfalls Sie vibrations- und geräuscharme Betriebsarten reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb und tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, nehmen .
 • Seite 87: Zubehör

  ˜ Vor dem ersten Gebrauch Zubehör und Werkzeuge erhalten Sie im Fachhandel . Beachten Sie beim Erwerb immer ˜ Auspacken die technischen Anforderungen dieses Produkts (siehe „Technische Daten“) . WARNUNG! Fragen Sie bei Unsicherheit eine qualifizierte Das Produkt und Verpackungsmaterialien Fachkraft und lassen Sie sich von Ihrem sind kein Kinderspielzeug! Kinder Fachhändler beraten .
 • Seite 88: Bedienung

  ˜ Universal-Rührquirl Drücken und halten Sie die Einschaltsperre ¾ 6 . Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter demontieren 5 ganz leicht, um eine niedrige Drehzahl Universal-Rührquirl 4 von der Rührwelle 3 ¾ einzustellen . entfernen: Nutzen Sie die Montageschlüssel Erhöhen Sie den Druck, um die Drehzahl zu ¾...
 • Seite 89: Reinigung

  ˜ Nach dem Gebrauch Nach der Reinigung, trocknen Sie den ¾ Universal-Rührquirl 4 und besprühen Schalten Sie das Produkt aus . Trennen Sie Sie diesen vor der Lagerung mit etwas das Produkt vom Netz und lassen Sie es Rostschutzöl . gegebenenfalls abkühlen .
 • Seite 90: Transport

  Wir empfehlen das Produkt zur Lagerung in ¾ Problem Mögliche Lösungs- seiner Originalverpackung aufzubewahren Ursache ansatz oder es mit einem geeigneten Tuch gegen Produkt startet Nicht an die An die Strom- Staub abzudecken . nicht . Stromversor- versorgung gung ange- anschließen .
 • Seite 91: Entsorgung

  ˜ Entsorgung ˜ Garantie Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Das Produkt wurde nach strengen Materialien, die Sie über die örtlichen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Recyclingstellen entsorgen können . Anlieferung gewissenhaft geprüft . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen Beachten Sie die Kennzeichnung den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte der Verpackungsmaterialien bei...
 • Seite 92 Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z . B . IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder...
 • Seite 93 ˜ EU-Konformitätserklärung 94 DE/AT/CH...
 • Seite 94 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model-Nr.: HG05967 Version: 12/2020 IAN 352054_2007...

Inhaltsverzeichnis