Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFMR 1400 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Farb- und mörtelrührer
Vorschau ausblenden

Werbung

PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1400 B1
PAINT & MORTAR MIXER
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
MÍCHAČ BAREV A MALTY
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 79719
MIESZADŁO DO FARB I ZAPRAWY
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
MEŠALNIK ZA BARVO IN MALTO
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
MIEŠAČ FARIEB A MALTY
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PFMR 1400 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1400 B1

 • Seite 1 PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1400 B1 PAINT & MORTAR MIXER MIESZADŁO DO FARB I ZAPRAWY Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐ MEŠALNIK ZA BARVO IN MALTO Kezelési és biztonsági utalások...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Intended Use

  Introduction Paint & mortar mixer Scope of delivery PFMR 1400 B1 1 Paint & mortar mixer PFMR 1400 B1 1 Mixing paddle Introduction 2 Open-end spanners for changing agitator 1 Support bracket Congratulations on your purchase. You have selec- 4 Crosshead screws ted a high quality product.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Note: If you wish to make an accurate assessment modified in any way. Do not use an adapter plug with devices fitted with of the vibration loads experienced during a particular a protective earth.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical … / Safety notes for paint and mortar mixer c) Avoid unintentional operation of the d) Always ensure that electrical power device. Check that the electrical power tools are kept out of reach of children tool is switched off before you connect when not in use.
 • Seite 9: Before Use

  Safety notes for paint and mortar mixer / Before use / Operation Using the support bracket tool striking hidden electical lines or its own power line. Contact with a live wire could cause metal parts of the device to become Use the support bracket to hang the device live and lead to electric shock.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and Cleaning / Service / Warranty / Disposal Maintenance and Cleaning The warranty is void in the case of abusive and im- proper handling, use of force and internal tamper- DANGER OF INJURY! Pull ing not carried out by our authorized service branch. the mains plug out of the mains socket before you Your statutory rights are not restricted in any way carry out any task on the device.
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60745-2-1:2010 EN 50144-1/A2:2011 EN 50144-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Description of product: Paint & mortar mixer PFMR 1400 B1 Date of manufacture: 12–2012 Serial number: IAN 79719 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifica-...
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Użycie zgodne z przeznaczeniem ....................Strona 14 Wyposażenie ........................... Strona 14 Zawartość ............................Strona 14 Dane techniczne ..........................Strona 14 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ....................... Strona 15 3.
 • Seite 14: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Zawartość wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed 1 Mieszadło do farb i zaprawy PFMR 1400 B1 pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się 1 Mieszadło ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi 2 Klucze szczękowe w celu zmiany mieszadła...
 • Seite 15: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi b) Nie pracuj przy użyciu urządzenia w urządzeń. Podany poziom emisji drgań może być otoczeniu zagrożonym eksplozją, w wykorzystywany również do wstępnego oszaco- którym znajdują się palne ciecze, gazy wania przerw w działaniu. lub pyły.
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi f) Noś odpowiednią odzież. Nie noś ob- przedłużacza przystosowanego do stosowania szernej odzieży ani biżuterii. Trzymaj na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem włosy, odzież i rękawice z daleka od elektrycznym. f) Jeśli praca elektronarzędzia w otocze- poruszających się...
 • Seite 17: Serwis

  … / Wskazówki bezpieczeństwa dla maszyny … / Przed uruchomieniem takim stopniu, że funkcjonowanie ków lub materiałów zawierających rozpusz- urządzenia jest uszczuplone. Zleć czalniki z temperaturze zapłonu poniżej 21 °C. naprawę uszkodzonych części przed Nie obwijać części ciała kablami. użyciem urządzenia. Przyczyną wielu Urządzenie należy zapuszczać/zatrzymywać...
 • Seite 18: Zastosowanie Wieszaka Pomocnego

  Przed uruchomieniem / Obsługa / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja Zastosowanie wieszaka Należy pokierować mieszadło podczas mie- pomocnego szania po całym naczyniu do mieszania i tak długo mieszać, aż wszystkie substancje zostaną Wieszak pomocny należy stosować, aby całkowicie wymieszanie. zawiesić...
 • Seite 19: Utylizacja

  Gwarancja / Utylizacja gwarancyjnych należy skontaktować się Zgodnie z europejską dyrektywą 2002 / 96 / EC o telefonicznie z serwisem. Tylko w ten spo- zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicz- sób można zagwarantować bezpłatną nych oraz dostosowanego prawa krajowego zużyte wysyłkę zakupionego produktu. elektronarzędzia winny być...
 • Seite 20: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 60745-2-1:2010 EN 50144-1/A2:2011 EN 50144-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Mieszadło do farb i zaprawy PFMR 1400 B1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Numer seryjny: IAN 79719 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami są...
 • Seite 21 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 22 Felszereltség ............................Oldal 22 A csomagolás tartalma ........................Oldal 22 Műszaki adatok ..........................Oldal 22 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ......................Oldal 23 2. Elektromos biztonsága ........................Oldal 23 3. Személyek biztonsága ........................Oldal 23 4.
 • Seite 22: Rendeltetésszerű Használat

  Bevezetés Festék- és habarcskeverő A csomagolás tartalma PFMR 1400 B1 1 db festék- és habarcskeverő PFMR 1400 B1 1 db keverő Bevezetés Q 2 db villáskulcs a keverő cseréjéhez 1 db segédvas Gratulálunk új készülékének vásárlása alkalmából. 4 db kereszthornyos csavar Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel-...
 • Seite 23: Elektromos Szerszámokra Vonatkozó Általános Biztonsági Tudnivalók

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Elektromos biztonsága Utalás: A rezgésterhelésnek egy bizonyos munka- időszak időtartama alatti pontos felbecsülésére a) A készülék csatlakozó dugójának azokat az időket is figyelembe kell venni, amelyek találni kell a dugaljzatba. A dugót alatt a készülék ki van kapcsolva, vagy habár jár, semmilyen módon sem szabad valójában nem használják.
 • Seite 24: Az Elektromos Szerszámokkal Való Gondos Járás És Azok Gondos Használata

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók elektromos szerszámot. A találó elektro- ben már egy pillanat figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet. mos szerszámmal a megadott teljesítménytarto- b) Személyi védőfelszerelést és védőszem- mányban jobban és biztonságosabban dolgozik. b) üveget mindig viseljen. A személyi N e használjon olyan elektromos szer- számot, amelynek a kapcsolója hibás.
 • Seite 25: Szervíz

  … / A festék- és vakolatkeverőre … / Az üzembevétel előtt / Kezelés 5. Szervíz A keverő összeszerelése (ld. A- ábra) a) A készülékét csak szakképzett szak- emberrel és originál cserealkatrészek- Csavarozza szorosra a keverőcsavart kel javíttassa. Ezáltal biztosítja, hogy a nyélhez készülékének a biztonsága megmarad.
 • Seite 26: Fordulatszám Beállítása

  Kezelés / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia Szerviz A tartós üzemmód kikapcsolása: Q Röviden nyomja be a BE- / KI kapcsoló A hálózati dugó, vagy a hálózati vezeték cseréjét vé- Fordulatszám beállítása geztesse mindig a készülék gyártójá- (ld. B- ábra) val, vagy a vevőszolgálatával.
 • Seite 27: Mentesítés

  EN 50144-2/A2:2008 meg. EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Festék- és habarcskeverő PFMR 1400 B1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Sorozatszám: IAN 79719 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Minőség menedzser - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében...
 • Seite 28: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Festék- és habarcskeverő Gyártási szám: 79719 A termék típusa: PFMR 1400 B1 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Kompernaß GmbH, Burgstr. 21 Szerviz Magyarország / Hornos Ltd.
 • Seite 29 Jótállási tájékoztató 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem vé- gezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia. 6.
 • Seite 31 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 32 Oprema .............................. Stran 32 Obseg dobave ........................... Stran 32 Tehnični podatki ..........................Stran 32 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 33 2. Električna varnost ........................... Stran 33 3.
 • Seite 32: Predvidena Uporaba

  Uvod Mešalnik za barvo in malto Obseg dobave PFMR 1400 B1 1 mešalnik za barvo in malto PFMR 1400 B1 1 mešalnik Uvod Q 2 viličasta ključa za menjavo mešalnika 1 pomožni ročaj Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave.
 • Seite 33: Splošna Varnostna Navodila Za Električno Orodje

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Električna varnost Opozorilo: Za natančno oceno nihajne obreme- nitve med določenim delovnim obdobjem je treba a) Priključni vtič mora ustrezati električni upoštevati tudi čase, v katerih je naprava izkloplje- vtičnici. Vtiča v nobenem primeru ne na in sicer teče, vendar pa ni dejansko v uporabi.
 • Seite 34: Skrbno Ravnanje In Uporaba Električnega Orodja

  Splošna varnostna navodila za električno orodje pravo date iz rok, izvlecite električni čevlji z zaščito proti drsenju, zaščitna čelada vtič iz vtičnice. Ti previdnosti ukrepi ali zaščita sluha, odvisno od načina uporabe preprečujejo nenameren zagon elek- električnega orodja, zmanjšuje tveganje na- tričnega orodja.
 • Seite 35: Varnostni Napotki Za Mešalnik Barv In Malte

  Varnostni napotki za mešalnik barv in malte / Pred začetkom uporabe / Uporaba Varnostni napotki za mešalnik Montaža pomožnega ročaja barv in malte Namestite pomožni ročaj , tako da ga pritr- Kadar izvajate delovne operacije, pri dite s štirimi priloženimi križnimi vijaki na pred- katerih uporabljeno električno orodje videno mesto na ročaju (gl.
 • Seite 36: Delo Z Mešalno Napravo

  Uporaba / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje Delo z mešalno napravo svojo servisno službo. Samo tako je za- gotovljeno brezplačno pošiljanje vašega izdelka. Potopite mešalnik z zmanjšanim številom vrtljajev v material. Ko je mešalnik v celoti potopljen, lahko pove- Garancija velja le za napake pri materialu ali izde- čate hitrost.
 • Seite 37: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  EN 60745-2-1:2010 EN 50144-1/A2:2011 EN 50144-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Oznaka tipa / Naprave: Mešalnik za barvo in malto PFMR 1400 B1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Serijska številka: IAN 79719 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 38: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval tevkov iz te garancije.
 • Seite 39 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 40 Vybavení ............................Strana 40 Obsah dodávky ..........................Strana 40 Technické údaje ..........................Strana 40 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 41 2. Elektrická bezpečnost ........................Strana 41 3.
 • Seite 40: Použití Ke Stanovenému Účelu

  Úvod Míchač barev a malty Obsah dodávky PFMR 1400 B1 1 Míchač barev a malty PFMR 1400 B1 1 Nástroj na míchání Úvod Q 2 Otevřený klíč na výměnu nástroje 1 Pomocné rameno Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Ro- 4 Šrouby s křížovou drážkou...
 • Seite 41: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Upozornění: Pro přesný odhad zatížení vibrace- ným způsobem změnit. Nepoužívejte zástrčky s adaptérem společně a se mi během určité pracovní časové oblasti by se měly zařízeními s ochranným uzemněním. vzít na zřetel i doby, v nichž je zařízení vypnuto, nebo je-li zařízení...
 • Seite 42: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro … / Bezpečnostní upozornění pro míchačku d) N epoužité elektrické nástroje skla- v závislosti na druhu a použití elektrického dujte tak, aby byly z dosahu dětí. nástroje, zmenšuje riziko poranění. c) Zabraňte nechtěnému uvedení do Zařízení nenechejte používat osoba- provozu.
 • Seite 43: Před Uvedením Do Provozu

  Bezpečnostní upozornění pro míchačku / Před uvedením do provozu / Obsluha Použití pomocného ramena elektrického proudu i přes kovové díly přístroje a zapříčinit zásah elektrickým proudem. Nepoužívejte artikl ve výbušném prostředí. Pomocné rameno , používejte na zavěšení Nemíchat žádná rozpouštědla nebo látky artiklu nebo na jeho odstavení...
 • Seite 44: Údržba A Čištění

  Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování Údržba a čištění Při nesprávném a neodborném využívání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! autorizovanými servisními provozovnami, záruční Před prací na elektrických dílech artiklu vždy vyta- nároky zanikají.
 • Seite 45: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 60745-2-1:2010 EN 50144-1/A2:2011 EN 50144-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Označení přístroje: Míchač barev a malty PFMR 1400 B1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Sériové číslo: IAN 79719 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje...
 • Seite 47 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 48 Vybavenie ............................Strana 48 Rozsah dodávky ..........................Strana 48 Technické údaje ..........................Strana 48 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 49 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 49 3.
 • Seite 48: Používanie V Súlade S Určeným Účelom

  Blahoželáme vám ku kúpe nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obslu- hu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité 1 miešač farieb a malty PFMR 1400 B1 upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania 1 miešadlo a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, 2 otvorené...
 • Seite 49: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Elektrická bezpečnosť vyššia ako hodnota stanovená v týchto pokynoch. Môže dôjsť k podceneniu vibračnej záťaže, ak sa a) Sieťová zástrčka prístroja musí byť elektrické náradie bežne používa týmto spôsobom. zladená so zásuvkou. Sieťová zástrčka Upozornenie: Pre presný...
 • Seite 50: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje b) Noste vždy osobnú ochrannú výstroj Pred nastavovaním prístroja, výmenou a ochranné okuliare. Nosenie osobného príslušenstva alebo odložením prístro- ja vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Tieto ochranného výstroja ako respirátor, protišmyko- vá bezpečnostná obuv, ochranná prilba alebo preventívne opatrenia zabránia neúmyselnému ochrana sluchu, v závislosti od druhu a použitia štartu prístroja.
 • Seite 51: Bezpečnostné Upozornenia Pre Miešadlo Farieb A Malty

  Bezpečnostné upozornenia … / Pred uvedením do prevádzky / Obsluha Bezpečnostné upozornenia pre Demontáž miešadla miešadlo farieb a malty Pre odstránenie miešadla postupujte v opač- Ak vykonávate práce, pri ktorých nom poradí. môže vložený nástroj naraziť na skry- té elektrické vedenie alebo na vlastný Montáž...
 • Seite 52: Práca S Miešadlom

  Obsluha / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota / Likvidácia Práca s miešadlom telefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru. Ponorte miešadlo so zníženým počtom otáčok do zmesi určenej na miešanie. Záruka platí len na chyby materiálu a výroby, nie Keď...
 • Seite 53: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  EN 60745-2-1:2010 EN 50144-1/A2:2011 EN 50144-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Názov prístroja: Miešač farieb a malty PFMR 1400 B1 Date of manufacture (DOM): 12–2012 Sériové číslo: IAN 79719 Bochum, 31.12.2012 Semi Uguzlu - manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja...
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Lieferumfang ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 56 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 57 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 57 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 57 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 58 5.
 • Seite 56: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  PFMR 1400 B1 Hilfsbügel Einleitung Lieferumfang Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 B1 Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Rührer Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 2 Maulschlüssel für Rührerwechsel Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 1 Hilfsbügel...
 • Seite 57: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit in manchen Fällen über dem in diesen Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbelastung a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerk- zeuges muss in die Steckdose passen. Der zeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird.
 • Seite 58: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 4. Verwendung und Behandlung werkzeug, wenn Sie müde sind oder des Elektrowerkzeugs unter dem Einfluss von Drogen, Alko- hol oder Medikamenten stehen. Ein a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Ver- Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch wenden Sie für Ihre Arbeit das dafür des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften bestimmte Elektrowerkzeug.
 • Seite 59: Service

  … / Sicherheitshinweise für Farb- und …/ Vor Inbetriebnahme / Bedienung 5. Service Rührer montieren (s. Abb. A) a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von Mischwendel mit dem Schaft fest ver- qualifiziertem Fachpersonal und nur schrauben. mit Original-Ersatzteilen reparieren. Anschließend schrauben Sie den Rührer Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit die Rührwelle mit M-14 Innengewinde ein.
 • Seite 60: Drehzahl Einstellen

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Service Dauerbetrieb ausschalten: EIN- / AUS-Schalter kurz eindrücken. Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung im- Drehzahl einstellen (s. Abb. B) mer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Hinweis: Der EIN- / AUS-Schalter verfügt über Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit...
 • Seite 61: Entsorgung

  EN 50144-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Entsorgung Typ / Gerätebezeichnung: Die Verpackung besteht aus umweltfreund- Farb- und Mörtelrührer PFMR 1400 B1 lichen Materialien, die Sie über die ört- Herstellungsjahr: 12–2012 lichen Recyclingstellen entsorgen können. Seriennummer: IAN 79719 Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
 • Seite 62 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 12 / 2012 Ident.-No.: PFMR1400B1122012-4 IAN 79719...