Parkside PFMR 1600 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Farb- und mörtelrührer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1600 A1
PAINT & MORTAR MIXER
Operation and safety notes
Translation of the original instructions
OMRÖRARE FÖR FÄRG OCH
MURBRUK
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
MIESZADŁO DO FARB I
ZAPRAWY
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tradução do manual original
IAN 310920
DAŽŲ IR SKIEDINIO MAIŠYKLĖ
Naudojimo ir saugos pastabos
Originalios instrukcijos vertimas
FARB- UND MÖRTELRÜHRER
Bedienungs‑ und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFMR 1600 A1

 • Seite 1 PAINT & MORTAR MIXER PFMR 1600 A1 PAINT & MORTAR MIXER DAŽŲ IR SKIEDINIO MAIŠYKLĖ Operation and safety notes Naudojimo ir saugos pastabos Translation of the original instructions Originalios instrukcijos vertimas OMRÖRARE FÖR FÄRG OCH FARB- UND MÖRTELRÜHRER MURBRUK Bedienungs‑ und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar...
 • Seite 2 Operation and safety notes Page Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona Naudojimo ir saugos pastabos DE/AT/CH Bedienungs‑ und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  List of pictograms used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Seite 5: List Of Pictograms Used

  List of pictograms used Warning of general danger Read the instruction manual . Risk of electric shock Wear eye protection! Wear ear protection! Wear a dust mask! Wear protective gloves! Wear protective, slip-resistant Protection class II (Double insulation) footwear! Switch off the product and Alternating current disconnect it from the mains before replacing attachments, cleaning and...
 • Seite 6: Parts Description

  Paint & mortar vibration load are, e .g . wearing gloves and mixer: PFMR 1600 A1 limiting the working time . Wherein all states Rated voltage, frequency: 230–240 V∼, 50 Hz of operation must be included (e .g . times...
 • Seite 7: Safety Warnings

  Electrical safety Safety warnings 1 . Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs ˜ General power tool safety with earthed (grounded) power warnings tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock .
 • Seite 8 6 . Dress properly. Do not wear loose Personal safety 1 . Stay alert, watch what you are clothing or jewellery. Keep your doing and use common sense when hair, clothing and gloves away from operating a power tool. Do not use moving parts.
 • Seite 9: Mixer Safety Instructions

  ˜ Mixer safety instructions 4 . Store idle power tools out of the reach of children and do not allow 1 . Always hold the power tool with persons unfamiliar with the power both hands on the intended handles, tool or these instructions to operate take a secure stance and concentrate the power tool.
 • Seite 10: Vibration And Noise Reduction

  Make sure power tool is completely stopped Reaching into the mixing container with the   power tool still plugged in can lead to electric prior to taking out the stirrer from mixing shock . container . 9 . Do not reach into the mixing Always wear safety goggles to operate the  ...
 • Seite 11: Residual Risks

  ˜ Initial use Always be alert when using this product, so   that you can recognise and handle risks early . ˜ Unpacking Fast intervention can prevent serious injury WARNING! and damage to property . Switch the product off and disconnect it from  ...
 • Seite 12: Before Use

  ˜ Removing the universal stirrer If you are not certain, ask a qualified specialist and get advice from your trusted dealer . Removing the universal stirrer 4 from the   agitator shaft 3 : Use the assembly spanners NOTE 2 per rotational direction of (follow the This instruction manual contains information reverse steps of “Fitting the universal stirrer”...
 • Seite 13: Setting The Speed By On/Off Switch (See Fig . E)

  ˜ Setting the speed by ON/OFF ˜ After use switch (see fig. E) 1 . Switch the product off . Disconnect the product from the mains and let it cool down . NOTE 2 . Check, clean and store the product as The ON/OFF switch has a variable speed described below .
 • Seite 14: Maintenance

  ˜ Transportation Dry the universal stirrer 4 after cleaning and   Switch the product off and disconnect it from spray a little anti-rust oil onto them before   the mains . storage . Attach transportation guards, if applicable .   NOTE Always carry the product by its gripping  ...
 • Seite 15: Disposal

  Problem Possible Solution To help protect the environment, please cause dispose of the product properly when it has reached the end of its useful Product does Power Connect to life and not in the household waste . another power not reach full source (e .
 • Seite 16: Translation Of Original Declaration Of Conformity

  . g . switches, declare under our sole responsibility that the rechargeable batteries or glass parts . product: Paint & mortar mixer PFMR 1600 A1, Warranty claim procedure Model No .: HG04642, Version: 12 / 2018,...
 • Seite 17 Lista över använda piktogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sidan 19 Inledning .
 • Seite 18: Lista Över Använda Piktogram

  Lista över använda piktogram Varning för allmän fara Läs bruksanvisningen . Risk för elektriska stötar Använd ögonskydd! Använd öronskydd! Använd mask mot damm! Bär skyddshandskar! Använd skyddande, halksäkra skor! Skyddsklass II (dubbel isolering) Stäng av produkten och koppla Växelström bort den från elnätet innan du byter Använd endast i torra utrymmen tillbehör, rengör den och när den inte inomhus .
 • Seite 19: Beskrivning Av Delar

  OMRÖRARE Försök att hålla vibrationsbelastningen så FÖR FÄRG OCH låg som möjligt . Åtgärder för att minska MURBRUK: PFMR 1600 A1 vibrationsbelastningen är till exempel att Märkspänning, frekvens: 230–240 V∼, 50 Hz bära handskar och begränsa arbetstiden . Märkeffekt: 1600 W Alla driftlägen måste inkluderas (bland...
 • Seite 20: Säkerhetsvarningar

  Elsäkerhet Säkerhetsvarningar 1 . Elverktygets kontakter måste passa till vägguttaget. Ändra aldrig kontakten på något sätt. Använd ˜ Allmänna säkerhetsvarningar aldrig adapterkontakter med jordat för elverktyget (jordanslutet) elverktyg. Omodifierade kontakter och motsvarande uttag minskar VARNING! risken för elektriska stötar . Läs alla säkerhetsvarningar och 2 .
 • Seite 21 6 . Klä dig rätt. Bär inte löst sittande Personlig säkerhet 1 . Håll dig vaken, titta på vad du gör kläder eller smycken. Håll håret, och använd sunt förnuft när du kläder och handskar borta från använder ett elverktyg. Använd rörliga delar.
 • Seite 22: Säkerhetsanvisningar För Omröraren

  ˜ Säkerhetsanvisningar för 4 . Förvara outnyttjade eldrivna verktyg utom räckhåll för barn omröraren och låt inte personer som inte är 1 . Håll alltid elverktyget med bekanta med elverktyget eller båda händerna på de avsedda dessa instruktioner för att använda handtagen, ta en säker hållning och elverktyget.
 • Seite 23: Vibrationer Och Ljudreducering

  9 . Stoppa inte dina händer eller något Se till att elverktyget är helt stoppat innan du   föremål i blandningsbehållaren tar ut omröraren från blandningsbehållaren . medan du blandar. Kontakt med Använd alltid skyddsglasögon när du   omröraren kan leda till allvarliga använder elverktyget .
 • Seite 24: Kvarstående Risker

  ˜ Första användningen Var alltid uppmärksam när du använder   denna produkt, så att du kan känna igen ˜ Packa upp och hantera risker tidigt . Snabba insatser VARNING! kan förhindra allvarliga person- och egendomsskador . Produkten och förpackningen är inte Stäng av produkten och koppla loss den från  ...
 • Seite 25: Innan Användning

  ˜ Borttagning av Om du är osäker, fråga en kvalificerad specialist och få råd från din betrodda återförsäljare . universalomröraren Ta bort universalomröraren 4   från omröraraxeln 3 : Använd Denna bruksanvisning innehåller monteringsnycklarna 2 i rotationsriktningen information och förslag på flera tillbehör (följ stegen i motsatt ordningsföljd från och hur de används .
 • Seite 26: Ställ In Farten Med Strömbrytaren (Se Bild E)

  ˜ Ställ in farten med ˜ Efter användning strömbrytaren (se bild E) 1 . Avstängning av produkten . Koppla bort produkten från vägguttaget och låt den svalna . Strömbrytaren har en inställning för 2 . Kontrollera, rengör och lagra produkten som variabel hastighet .
 • Seite 27: Underhåll

  ˜ Transport Ta bort universalomröraren 4 från   Stäng av produkten och koppla bort den från omröraraxeln 3 (Bild C, D) . Rengör   elnätet . universalomröraren 4 med vatten . Sätt fast transportskydd om sådana finns . Torka universalomröraren 4 efter rengöring  ...
 • Seite 28: Avfallshantering

  Problem Möjlig orsak Lösning Var rädd om miljön och kasta inte den uttjänta produkten i hushållsavfallet Produkten når Strömkällan Anslut till en utan säkerställ en fackmässig inte full effekt (exempelvis annan ström- avfallshantering . Information om källa generatorn) återvinningsstationer och deras har en för låg öppettider erhåller du hos de lokala spänning...
 • Seite 29: Sidan

  Handläggning av garantianspråk OMRÖRARE FÖR FÄRG OCH MURBRUK För att vi ska kunna handlägga ditt ärende PFMR 1600 A1, modellnummer: HG04642, snabbare, ber vi dig beakta följande anvisningar: version: 12 / 2018, till vilken denna deklaration refererar, uppfyller standarden/styrande Ha alltid kassakvitto och artikelnummer i dokument från 2006/42/EC, 2014/30/EU,...
 • Seite 30 Legenda używanych piktogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 32 Wstęp .
 • Seite 31: Legenda Używanych Piktogramów

  Legenda używanych piktogramów Ostrzeżenia ogólne Przeczytaj instrukcję obsługi . Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Należy nosić okulary ochronne! Należy nosić ochronę słuchu! Należy nosić maskę przeciwpyłową! Należy nosić rękawice ochronne! Należy nosić antypoślizgowe Klasa ochrony II (podwójna izolacja) obuwie ochronne! Wyłączać produkt i odłączać Prąd przemienny od zasilania przed wymianą...
 • Seite 32: Opis Części

  . Starać się maksymalnie ograniczyć wpływ MIESZADŁO DO wibracji . Przykładowe środki zmniejszające FARB I ZAPRAWY: PFMR 1600 A1 narażanie się na drgania obejmują Napięcie i częstotliwość noszenie rękawic podczas używania zasilania: 230–240 V∼, 50 Hz narzędzia i ograniczanie czasu pracy .
 • Seite 33: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Bezpieczeństwo elektryczne Wskazówki dotyczące 1 . Wtyczka elektronarzędzia bezpieczeństwa musi pasować do gniazda. Wtyczki nie wolno w żaden ˜ Ogólne warunki sposób zmieniać. Z elektrycznie bezpieczeństwa dla uziemionymi elektronarzędziami uchwytów elektronarzędzi nie używać wtyczek przejściowych. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane OSTRZEŻENIE! gniazda zmniejszają...
 • Seite 34 6 . Nosić odpowiednią odzież. Nie nosić Bezpieczeństwo osób 1 . Zawsze zwracać uwagę na to, co luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, się robi i używać narzędzi rozsądnie ubranie i rękawice należy trzymać do pracy z elektronarzędziem. Nie z dala od ruchomych części. Luźne używać...
 • Seite 35: Instrukcje Bezpieczeństwa Dla Mieszalnika

  ˜ Instrukcje bezpieczeństwa dla 4 . Nieużywane elektronarzędzia trzymać w miejscu niedostępnym mieszalnika dla dzieci. Nie pozwalać, aby 1 . Elektronarzędzie należy zawsze urządzenie było używane przez trzymać obiema rękami za osoby, które nie znają tego dostarczone uchwyty, stać urządzenia lub nie przeczytały bezpiecznie i pracować...
 • Seite 36: Redukcja Wibracji I Hałasu

  Przed wyjęciem mieszadła z mieszalnika Jeśli elektronarzędzie wpadło do materiału,   który ma zostać wymieszany, natychmiast należy odczekać, aż zatrzyma się całkowicie . wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego Zawsze używać ochrony oczu podczas pracy   i oddaj elektronarzędzie do naprawy z elektronarzędziem .
 • Seite 37: Pozostałe Zagrożenia

  ˜ Przed pierwszym użyciem Zawsze zachowywać czujność korzystając   z tego produktu, aby wcześnie wykryć ˜ Rozpakowanie zagrożenia i podjąć odpowiednie działania . OSTRZEŻENIE! Szybka interwencja może zapobiec poważnym obrażeniom i uszkodzeniu mienia . Produkt i materiały opakowaniowe nie W przypadku awarii należy natychmiast  ...
 • Seite 38: Przed Użyciem

  ˜ Demontaż mieszadła W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty i poinformować o uniwersalnego tym swojego sprzedawcę . Mieszadło uniwersalne  4 wykręcić z wału   UWAGA mieszalnika  3 : Użyć klucza montażowego  2 kręcąc zgodnie z kierunkiem obrotów  Niniejsza instrukcja obsługi zawiera (w kolejności odwrotnej niż...
 • Seite 39: Regulacja Prędkości Przyciskiem On/Off (Patrz Rys . E)

  ˜ Regulacja prędkości ˜ Po użyciu przyciskiem ON/OFF (patrz 1 . Wyłączyć produkt . Odłączyć produkt od sieci zasilającej i pozwolić mu ostygnąć, jeśli rys. E) to konieczne . UWAGA 2 . Sprawdzić, wyczyścić i przechowywać produkt zgodnie z opisem poniżej . Przycisk ON/OFF posiada selektor prędkości obrotowej .
 • Seite 40: Naprawy

  ˜ Transport Po wyczyszczeniu mieszalnik  4 wysuszyć   Wyłączyć produkt i odłączyć od zasilania . i przed schowanie spryskać odrobiną oleju   Zamontować zabezpieczenia transportowe, antykorozyjnego .   jeśli są . UWAGA Produkt przenosić trzymając go zawsze za   Do czyszczenia produktu nie należy powierzchnie chwytne .
 • Seite 41: Utylizacja

  Problem Możliwa Rozwiąza- Z uwagi na ochronę środowiska nie przyczyna wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, Produkt nie Zbyt niskie Podłączyć lecz prawidłowo zutylizować . produkt do osiąga pełnej napięcie źródła Informacji o punktach zbiorczych mocy zasilania (na odpowied- i ich godzinach otwarcia udziela przykład gene-...
 • Seite 42 NIEMCY, oświadczamy na naszą wyłączną przełączników, akumulatorów lub wykonanych odpowiedzialność, że produkt: MIESZADŁO DO ze szkła . FARB I ZAPRAWY PFMR 1600 A1, nr modelu: Sposób postępowania w przypadku HG04642, wersja: 12 / 2018, , do którego naprawy gwarancyjnej odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny Aby zapewnić...
 • Seite 43 Naudojamų piktogramų sąrašas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psl 45 Įžanga .
 • Seite 44: Naudojamų Piktogramų Sąrašas

  Naudojamų piktogramų sąrašas Bendrieji perspėjimai Perskaitykite naudojimo instrukcijas . Elektros šoko pavojus! Užsidėkite apsauginius akinius! Užsidėkite klausos apsaugą! Užsidėkite nuo dulkių saugančią Mūvėkite apsaugines pirštines! kaukę! Apsiaukite batus su neslystančiu Apsaugos klasė II (dviguba izoliacija) padu! Kintamoji srovė Prieš keisdami priedus, valydami ir nustoję...
 • Seite 45: Dalies Aprašymas

  . Stenkitės išlaikyti kiek įmanoma DAŽŲ IR SKIEDINIO žemesnes vibracijos apkrovas . Vibracijos MAIŠYKLĖ: PFMR 1600 A1 apkrovos sumažinimo priemonės yra, Vardinė įtampa, dažnis: 230–240 V∼, 50 Hz pvz ., pirštinių mūvėjimas ir darbo laiko Vardinė galia: 1 600 W sumažinimas .
 • Seite 46: Saugos Nurodymai

  Elektros sauga Saugos nurodymai 1 . Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Kištuko negalima jokiu ˜ Bendrieji darbo su elektriniais būdu modifikuoti. Su įžemintais įrankiais saugos nurodymai elektriniais įrankiais nenaudokite jokių adapterių. Nemodifikuoti kištukai ir PERSPĖJIMAS! tinkantys kištukiniai lizdai sumažina elektros Perskaitykite visus saugos šoko riziką...
 • Seite 47 6 . Tinkamai apsirenkite. Nevilkėkite Asmeninis saugumas 1 . Naudodamiesi elektriniu įrankiu laisvų rūbų ir nesisekite papuošalų. būkite atidūs, stebėkite savo Pasirūpinkite, kad rūbų, plaukų ir veiksmus ir vadovaukitės sveiku pirštinių neįtrauktų judančios dalys. protu. Nesinaudokite elektriniu Laisvus rūbus, papuošalus ar ilgus plaukus įrankiu, jei esate pavargęs, judančios dalys gali įtraukti .
 • Seite 48: Maišyklės Saugos Nurodymai

  ˜ Maišyklės saugos nurodymai 4 . Nenaudojamą elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje 1 . Elektrinį įrankį visada laikykite vietoje. Neleiskite asmenims, abiem rankom už tam skirtų nesusipažinusiems su elektriniu rankenų, tvirtai stovėkite ir įrankiu arba instrukcijomis, naudotis susikoncentruokite dirbti. Praradę prietaisu.
 • Seite 49: Vibracijų Ir Triukšmo Mažinimas

  Įsitikinkite, kad elektrinis įrankis visiškai Jei elektrinis įrankis įkrenta į maišomą   medžiagą, iš karto atjunkite elektrinį įrankį sustojo, ir tik tada traukite maišiklio įtaisą iš nuo kištukinio lizdo ir patikėkite patikrinti maišymo indo . kvalifikuotam technikui . Bandydami ištraukti Visada naudodamiesi elektriniu įrankiu būkite  ...
 • Seite 50: Likutinės Rizikos

  ˜ Prieš naudojant pirmą kartą Naudodamiesi produktu visada būkite   budrūs, kad anksti atpažintumėte rizikas ˜ Išpakavimas ir su jomis susitvarkytumėte . Greitai įsikišę PERSPĖJIMAS! galite apsisaugoti nuo rimtų sužeidimų ir nuosavybės sugadinimo . Produktas ir jo pakuotės medžiagos Jei produktas ima nebeveikti tinkamai, jį  ...
 • Seite 51: Priedai

  ˜ Universalaus maišiklio Kilus dvejonių, pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu arba savo patikimu pardavėju . nuėmimas NURODYMAS Universalaus maišiklio 4 nuėmimas nuo   maišyklės veleno 3 : montavimo raktu 2 Šiose naudojimo instrukcijose pateikta sukite link (atlikite veiksmus atvirkštine informacijos ir pasiūlymų dėl keleto priedų skyriaus „Universalaus maišiklio tvirtinimas“...
 • Seite 52: Naudojimas

  ˜ Greičio nustatymas įjungimo / ˜ Po naudojimo išjungimo jungikliu (žr. E pav.) 1 . Išjunkite produktą . Atjunkite produktą nuo lizdo ir palikite atvėsti . NURODYMAS 2 . Patikrinkite, nuvalykite ir padėkite laikyti Įjungimo / išjungimo jungiklis yra su produktą...
 • Seite 53: Techninė Priežiūra

  ˜ Transportavimas Nuvalę universalų maišiklį 4 nusausinkite   Produktą išjunkite ir atjunkite nuo lizdo . ir apipurkškite nuo rūdžių susidarymo   Pritvirtinkite transportavimo apsaugas, jei saugančia alyva .   tokios yra . NURODYMAS Produktą visada neškite už suėmimo   Nevalykite šio produkto chemikalais, paviršiaus .
 • Seite 54: Išmetimas

  Problema Galima Siūlomas Aplinkos apsaugos sumetimais priežastis sprendimas neišmeskite nebetinkamo naudoti gaminio kartu su buitinėmis atliekomis; Produktas ne- Maitinimo Prijunkite pristatykite jį į nurodytus surinkimo produktą prie pasiekia pilno šaltinis (pvz ., punktus . Informacijos apie surinkimo pajėgumo generatorius) kito maitinimo punktus ir jų...
 • Seite 55: Psl

  DE-74167 Neckarsulm, VOKIETIJA, prisiimdami jungiklių, akumuliatorių ar iš stiklo pagamintų atsakomybę pareiškiame, kad produktas: DAŽŲ detalių, pažeidimams . IR SKIEDINIO MAIŠYKLĖ PFMR 1600 A1, Veiksmai norint pasinaudoti garantija modelio nr .: HG04642, versija: 12 / 2018, Kad galėtume greitai apdoroti jūsų prašymą, kuriam taikomas šis pareiškimas, atitinka...
 • Seite 56 Legende der verwendeten Piktogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 58 Einleitung .
 • Seite 57: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Legende der verwendeten Piktogramme Allgemeine Warnhinweise Lesen Sie die Bedienungsanleitung . Stromschlaggefahr! Tragen Sie eine Schutzbrille! Tragen Sie Gehörschutz! Tragen Sie eine Staubmaske! Tragen Sie Schutzhandschuhe! Tragen Sie rutschfeste Schutzklasse II (Doppelisolierung) Sicherheitsschuhe! Schalten Sie das Produkt aus und Wechselstrom trennen Sie es vom Netz vor dem Nur in trockenen Innenräumen Auswechseln von Zubehör, Reinigung...
 • Seite 58: Teilebeschreibung

  ˜ Technische Daten Die Schwingungsbelastung könnte unterschätzt werden, wenn das Farb- und Elektrowerkzeug regelmäßig in solcher Mörtelrührer: PFMR 1600 A1 Weise verwendet wird . Versuchen Sie, Nennspannung, die Belastung durch Vibrationen so gering -frequenz: 230–240 V∼, 50 Hz wie möglich zu halten . Beispielhafte...
 • Seite 59: Sicherheitshinweise

  Elektrische Sicherheit Sicherheitshinweise 1 . Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf ˜ Allgemeine in keiner Weise verändert werden. Sicherheitshinweise für Verwenden Sie keine Adapterstecker Elektrowerkzeuge gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte WARNUNG! Stecker und passende Steckdosen verringern Lesen Sie alle Sicherheitshinweise das Risiko eines elektrischen Schlages .
 • Seite 60 6 . Tragen Sie geeignete Kleidung. Sicherheit von Personen 1 . Seien Sie stets aufmerksam, achten Tragen Sie keine weite Kleidung Sie darauf, was Sie tun und gehen oder Schmuck. Halten Sie Haare, Sie mit Vernunft an die Arbeit mit Kleidung und Handschuhe fern von einem Elektrowerkzeug.
 • Seite 61: Sicherheitshinweise Für Rührgeräte

  ˜ Sicherheitshinweise für 4 . Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb Rührgeräte der Reichweite von Kindern auf. 1 . Halten Sie das Elektrowerkzeug Lassen Sie Personen das Gerät immer mit beiden Händen an den nicht benutzen, die mit diesem vorgesehenen Handgriffen fest, nicht vertraut sind oder diese nehmen Sie einen sicheren Stand ein Anweisungen nicht gelesen haben.
 • Seite 62: Vibrations- Und Geräuschminderung

  Lassen Sie das Elektrowerkzeug zum Wenn das Elektrowerkzeug in das   zu mischende Material gefallen ist, vollständigen Stillstand kommen, bevor ziehen Sie sofort den Gerätestecker Sie das Rührwerk aus dem Mischbehälter aus der Netzsteckdose und lassen nehmen . Sie das Elektrowerkzeug von einer Tragen Sie stets eine Schutzbrille, wenn Sie  ...
 • Seite 63: Restrisiken

  ˜ Vor dem ersten Gebrauch Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts   immer aufmerksam, damit Sie Gefahren ˜ Auspacken frühzeitig erkennen und handeln können . WARNUNG! Rasches Einschreiten kann schwere Verletzungen und Sachschäden vermeiden . Das Produkt und Verpackungsmaterialien Schalten Sie das Produkt bei Fehlfunktionen  ...
 • Seite 64: Vor Dem Gebrauch

  ˜ Universal-Rührquirl Fragen Sie bei Unsicherheit eine qualifizierte Fachkraft und lassen Sie sich von Ihrem demontieren Fachhändler beraten . Universal-Rührquirl 4 von der Rührwelle 3   HINWEIS entfernen: Nutzen Sie die Montageschlüssel 2 gemäß der Drehrichtung (gehen Sie In dieser Bedienungsanleitung finden in umgekehrter Reihenfolge von “Universal- Sie Informationen und Hinweise zu Rührquirl montieren”...
 • Seite 65: Einstellen Der Drehzahl Durch Den Ein/Aus-Schalter (Siehe Abb . E)

  ˜ Einstellen der Drehzahl ˜ Nach dem Gebrauch durch den Ein/Aus-Schalter 1 . Schalten Sie das Produkt aus . Trennen Sie das Produkt vom Netz und lassen Sie es (siehe Abb. E) gegebenenfalls abkühlen . HINWEIS 2 . Überprüfen, reinigen und lagern Sie das Produkt wie unten beschrieben .
 • Seite 66: Wartung

  ˜ Transport Nach der Reinigung, trocknen Sie den   Universal-Rührquirl 4 und besprühen Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie   Sie diesen vor der Lagerung mit etwas es vom Netz . Rostschutzöl . Bringen Sie, falls vorhanden,   Transportschutzvorrichtungen an .
 • Seite 67: Entsorgung

  Problem Mögliche Lösungs- Werfen Sie Ihr Produkt, wenn Ursache ansatz es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Produkt er- Stromversor- Produkt an Hausmüll, sondern führen Sie es eine geeig- reicht nicht die gung (z . B . einer fachgerechten Entsorgung volle Leistung Generator) hat...
 • Seite 68 Verschleißteile angesehen werden können oder erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Produkt: Farb- und Mörtelrührer PFMR 1600 A1, Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind . Modell-Nr .: HG04642, Version: 12 / 2018, Abwicklung im Garantiefall auf das sich diese Erklärung bezieht, mit...
 • Seite 69 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE‑74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG04642 Version: 12/2018 IAN 310920...

Inhaltsverzeichnis