Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Inflate Your Fun 58230 Anweisungen Seite 9

Vorschau ausblenden

Werbung

FIGYELEM: Ne tegye a csatlakozó dugót a
vízbe.
3. A szivattyú beindítása céljából dugja be
acsatlakozó dugóját a megfelelő
konnektorba.
FIGYELEM: Ha a víz mélysége a
medencében nem haladja meg a 2cm-t, ne
használja a vízleeresztő szivattyút.
FIGYELEM: A vízleereesztő szivattyút
tartsa mindig függőleges helyzetben.
FIGYELEM: A szivattyút ne működtesse
szárazon.
A szivattyú karbantartása és tárolása
FIGYELEM: A KARBANTARTÁS
MEGKEZDÉSE ELŐTT ELLENŐRIZZE,
HOGY A SZŰRŐSZIVATTYÚ NE LEGYEN A
KONNEKTORHOZ CSATLAKOZTATVA,
MIVEL ELLENKEZŐ ESETBEN TESTI
SÉRÜLÉS VESZÉLYE ÁLL FENN, DE AZ
ÉLETVESZÉLYES IS LEHET.
1. Húzza ki a Szűrőszivattyú csatlakozó
dugóját a konnektorból.
2. Lazítsa meg a tömlőbilincseket, majd vegye
le a tömlőt a vízleeresztő szivattyúról.
3. A szivattyút törölje szárazra egy ruhával,
majd száraz helyen, gyermekek elől elzárva
tárolja a terméket.
A Szivattyú Hulladékkezelése
Az áthúzott kerekes szemétkosár
jelentése:
Ne dobja ki az elektromos berendezést a többi
háztartási hulladékkal együtt, számukra
használja az e célra rendszeresített külön
gyűjtőládákat.
A helyi önkormányzatnál kérhet információt a
használt eszközök leadásának módjáról.
Amennyiben az elektromos berendezések
szemétgödrökbe vagy szeméttelepekre
kerülnek, a bennük lévő veszélyes anyagok a talajvízbe szivároghatnak és ily módon a
táplálékláncba kerülhetnek, károsítva egészségét vagy közérzetét.
Ha régi berendezéseit újakra cseréli, a kiskereskedőnek jogi kötelessége az Ön által
leadott elhasznált régi berendezésnek az ártalmatlanítás céljából való térítésmentes
átvétele.
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
LÄS OCH FÖLJ ALLA ANVISNINGAR
VARNING – FÖR ATT MINSKA SKADERISKEN, låt inte barn leka med produkten.
VARNING – RISK FÖR ELCHOCK – Pumpen ska anslutas via en jordfelsbrytare
(RCD) med en felström på max 30mA.
VARNING – RISK FÖR ELCHOCK – Pumpen får inte användas när det finns personer
i poolen.
GRÄV INTE NER SLADDEN. Placera sladden på en plats där den löper minst risk att
skadas av gräsklippare, häcksaxar eller annan utrustning.
VARNING – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT – Om strömsladden
är skadad på något sätt ska pumpen kasseras.
VARNING – FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT, ska du inte använda
förlängningssladdar för att ansluta enheten till elnätet; använd endast ett lämpligt
placerat eluttag.
OBSERVERA – Denna pump får endast användas med förvaringsbara pooler. Den får
ej användas med permanent installerade pooler. En förvarningsbar pool är tillverkad för
att enkelt kunna monteras ned för förvaring och sedan monteras tillbaka i ursprungligt
skick. En permanent installerad pool är tillverkad i eller på marken eller i en byggnad på
så sätt att den inte enkelt kan monteras ner för förvaring.
VIKTIGT – Att använda pumpen med en icke kompatibel strömförsörjning är farligt och
kommer att leda till att pumpen överhuvudtaget inte fungerar.
RISK FÖR ELCHOCK – När man arbetar med elektricitet ska man stänga av strömmen
på kretsbrytaren och låsa luckan till brytaren. Om man inte gör det ökar risken för
elchock, skada eller dödsfall.
AVLÄGSNA INTE JORDNINGEN OCH JUSTERA INTE STICKPROPPEN PÅ NÅGOT
SÄTT. ANVÄND INTE ADAPTERKONTAKT. Kontakta en behörig tekniker om du har
frågor gällande propparnas jordning.
Var försiktig vid hantering av pumpen. Drag eller bär inte pumpen genom att hålla i
sladden. Dra aldrig ut en stickpropp ur en väggkontakt genom att rycka i strömsladden.
Vik inte sladden. Pumpen ska hållas borta från vassa föremål, olja, rörliga delar och
värme.
VARNING – Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar
erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras om användning av
apparaten av personer som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att
garantera att de inte leker med apparaten.
VARNING – RISK FÖR ELCHOCK – Sänk inte ner kontakten i vattnet.
OBS: Undersök apparaten innan användning. Kontakta Bestway på adressen till
kundtjänst som finns i denna manual om du upptäcker tillverkningsfel eller saknade
delar vid inköpstillfället. Kontrollera att delarna till utrustningen motsvarar den modell på
filterpump du avsåg att köpa.
OBS: Pumpens kontakt ska vara minst 3.5 meter bort från poolen.
OBS: Atmosfäriska förhållanden kan påverka din pumps effekt och hållbarhet. Onödigt
slitage kan uppstå under perioder med kyla, hetta eller då pumpen utsätts för solljus.
Om möjligt ska man skydda pumpen från sådana förhållanden.
Det är viktigt att alla slitna delar byts ut så snart som möjligt. Använd endast delar som
tillverkaren har godkänt.
VIKTIGT: Glöm inte att koppla bort tömningspumpen efter användning.
OBS: Montering och nedmontering ska utföras av vuxen person.
OBS: Pumpen ska användas för rengöring och annat underhållsarbete på
swimmingpooler.
OBS: Produkten är inte avsedd för kommersiellt bruk.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
Vízszint
Medence
P6124
2.Ábra
Hálózati kábel
Vízszint
Medence
P6555
3.Ábra
Hálózati kábel
Vízszint
Medence
4.Ábra
VARNING
Överblick över delar
Innan man monterar tömningspumpen ska man bekanta sig med alla delar. (Se Fig.1)
Hálózati kábel
P6005
Låsring slang
Slangklämma
OBS: Vid beställning av reservdelar till tömningspumpen,
ange delens artikelnummer.
Installation och användning av pumpen
P6556
1. Koppla den medföljande slangen till
tömningspumpen genom att sätta fast
slangklämman. (Se Fig.2)
Víz kimenet
OBS: Det medföljer två typer av adapter
som ska användas med olika
trädgårdsslangar. Se Fig.3 & Fig.4 för
montering.
2. Placera tömningspumpen vertikalt i poolen
med slangens andra ände mot området
som ska tömmas. (Kontrollera lokala
Amerikai kerti
locsolótömlő
föreskrifter gällande tömning)
OBS: Sänk inte ner kontakten i vattnet
3. Sätt i kontakten i lämpligt uttag för att sätta
igång pumpen.
OBS: När vattennivån i poolen understiger
Víz kimenet
2 cm får man inte använda
tömningspumpen.
OBS: Håll alltid tömningspumpen i vertikalt
läge.
OBS: Tomkör aldrig pumpen.
Underhåll och förvaring av pumpen
OBS: MAN MÅSTE KONTROLLERA ATT
Európai kerti
FILTERPUMPEN KOPPLATS UR INNAN
locsolótömlő
MAN PÅBÖRJAR NÅGOT UNDERHÅLL-
P6H565
SARBETE, ANNARS FÖRELIGGER
P6555
ALLVARLIG RISK FÖR SKADA ELLER
Víz kimenet
DÖDSFALL.
1. Koppla ur filterpumpen.
2. Lossa slangklämmorna och koppla loss
slangen från pumpen.
3. Torka av pumpen med en trasa och förvara
den på en torr plats utom räckhåll för barn.
Kassering
Betydelse av överkorsad soptunna:
Elektriska apparater får inte kasseras
med osorterat hushållsavfall utan ska samlas
in separat.
Kontakta din kommun för information om
tillgängliga återvinningsstationer.
Om elektrisk apparatur grävs ner eller dumpas
i naturen kan farliga ämnen läcka och komma
ut i grundvattnet och i näringskedjan, vilket
skadar vår hälsa och vårt välmående.
När du byter ut gammal apparatur mot ny är
återförsäljaren enligt lag förpliktigad att ta tillbaka din gamla apparatur och sörja för
kassering utan kostnad.
9
P6124
P6556
P6555
P6H565
Slang
Adapter Slangadapter
Vattennivå
Vattennivå
Vattennivå
Pool
Fig.4
P6556
P6124
P6H565
P6005
P6555
Fig.1
Elkabel
Pool
P6556
P6124
Utsläpp
Fig.2
Elkabel
Amerikansk
trädgårdsslang
Pool
P6555
Fig.3
Utsläpp
Elkabel
Europeisk
trädgårdsslang
P6H565
P6555
Utsläpp
S-S-001161

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Bestway Inflate Your Fun 58230