Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Inflate Your Fun 58230 Anweisungen Seite 4

Vorschau ausblenden

Werbung

an Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, wenn Sie keine Aufsicht oder Einweisung in
den Gebrauch des Produktes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person
erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
WARNUNG – ELEKTROSCHOCKGEFAHR – Den Stecker nicht ins Wasser legen,
HINWEIS: Bitte prüfen Sie die Ausrüstung vor der Benutzung. Bitte wenden Sie sich
an den Bestway-Kundendienst unter der im Handbuch angegebenen Adresse, falls Sie
beim Kauf Herstellungsmängel feststellen oder Teile fehlen. Stellen Sie sicher, dass
die Komponenten der Ausrüstung dem Modell entsprechen, das Sie kaufen wollten.
HINWEIS: Die Steckdose der Pumpe muss mindestens 3,50m vom Pool entfernt sein.
HINWEIS: Witterungsbedingungen können sich auf die Leistung und Lebensdauer der
Filterpumpe auswirken. Hitze, Kälte und Sonneneinstrahlung können zu unnötigem
Verschleiß führen. Schützen Sie die Filterpumpe so weit wie möglich vor diesen
Bedingungen.
Defekte Teile müssen unverzüglich ausgetauscht werden. Verwenden Sie
ausschließlich vom Hersteller empfohlene und zugelassene Teile.
WICHTIG: Nicht vergessen, die Entwässerungspumpe nach jeder Benutzung
abzustecken.
HINWEIS: Auf- und Abbau nur durch Erwachsene.
HINWEIS: Die Pumpe dient zur Reinigung und sonstigen Pflege von Swimmingpools.
ANMERKUNG: Dieses Produkt darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.
DIESE ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN.
Übersicht der Produktteile
Machen Sie sich vor dem Zusammenbau der Entleerungspumpe mit allen Teilen
vertraut. (Siehe Abb. 1)
P6124
P6556 P6555
P6005
Dichtring
Schlauchschelle Schlauch Adapter Schlauchadapter
f. Schlauch
HINWEIS: Zur Bestellung von Ersatzteilen der
Entleerungspumpe bitte die Teile-Nr. angeben.
Installation und Betrieb der Pumpe
1. Schließen Sie den mitgelieferten Schlauch
durch Festziehen der Schlauchschelle an
die Entleerungspumpe an. (Siehe Abb. 2)
HINWEIS: Im Lieferumfang sind zwei
Schlauchadapter-Typen für die Benutzung
verschiedener Gartenschläuche enthalten
(siehe Abb. 3 und Abb. 4 für den
Zusammenbau).
2. Stellen Sie die Entleerungspumpe, mit dem
anderen Schlauchende zum Ablaufbereich
hin, senkrecht im Pool auf. (Prüfen Sie die
lokalen Bestimmungen zum gesetzmäßigen
Ablassen von Wasser)
HINWEIS: Den Stecker nicht ins Wasser
legen.
3. Stecken Sie zum Einschalten der Pumpe
den Stecker in die Netzsteckdose.
HINWEIS: Die Entleerungspumpe bei
einem Wasserstand im Pool von weniger
als 2 cm nicht benutzen.
HINWEIS: Die Entleerungspumpe immer
senkrecht stellen.
HINWEIS: Die Pumpe nicht trocken laufen
lassen.
Pflege und Lagerung der Pumpe
VORSICHT: STELLEN SIE SICHER, DASS
DIE PUMPE ABGESTECKT IST, BEVOR SIE
JEGLICHE WARTUNGSARBEITEN
BEGINNEN; ANDERNFALLS BESTEHT DIE
GEFAHR SCHWERER ODER AUCH
TÖDLICHER VERLETZUNGEN.
1. Die Pumpe von der Stromversorgung
trennen.
2. Die Schlauchschellen lösen und den
Schlauch von der Pumpe abziehen.
3. Die Pumpe mit einem Tuch trocken reiben
und an einem trockenen Ort für Kinder
unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung der Pumpe
Bedeutung des durchgestrichenen
Abfallbehälters:
Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im
Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen zur
getrennten Müllentsorgung.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrer
Gemeindeverwaltung über die zur Verfügung
stehenden Sammelsysteme.
Wenn elektrische Geräte unkontrolliert entsorgt werden, können durch Verwitterung
gefährliche Stoffe ins Grundwasser, damit in die Nahrungskette gelangen und Ihre
Gesundheit sowie Ihr Wohlbefinden schädigen.
Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich
verpflichtet, Ihr altes Gerät mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE KAIKKI OHJEET JA NOUDATA NIITÄ
VAROITUS – ONNETTOMUUSRISKIN VÄHENTÄMISEKSI, älä salli lasten käyttää
tätä tuotetta.
VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARA – Pumppuun tulee toimittaa virta
vikavirtasuojakytkimen (RCD) kautta, jonka nimellistoimintavirta ei ylitä 30mA.
VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARA – Pumppua ei saa käyttää, kun altaassa on
ihmisiä.
ÄLÄ PEITÄ JOHTOA. Sijoita johto näkyville ja niin, että ruohonleikkurit,
pensasleikkurit tai muut laitteet eivät vahingoita sitä.
VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI – Jos virtajohto vaurioituu
millä tavalla tahansa, pumppu tulee poistaa käytöstä.
P6H565
P6556
P6124
P6005
Wasserstand
Pool
P6124
Abb.2
Stromkabel
Wasserstand
Pool
P6555
Abb.3
Stromkabel
Wasserstand
Pool
Abb.4
VAROITUS
VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI, älä käytä jatkojohtoa
laitteen kytkemiseen sähköverkkoon; järjestä läheisyyteen pistorasia.
MUISTUTUS – Tämä pumppu on tarkoitettu käytettäväksi vain varastoitavien altaiden
kanssa. Älä käytä sitä pysyvästi asennettujen altaiden kanssa. Varastoitava allas on
rakennettu niin, että se on helppo purkaa varastointia varten ja koota uudelleen
alkuperäiseen muotoon. Pysyvästi asennettu allas on rakennettu maan sisään tai
päälle tai rakennukseen siten, että sitä ei voi helposti purkaa varastointia varten.
TÄRKEÄÄ – Pumpun käyttäminen epäyhteensopivan sähkölähteen kanssa on
vaarallista ja aiheuttaa tuhoisan toimintahäiriön.
SÄHKÖISKUN VAARA – Kun käsittelet sähköosia, katkaise virta pääkatkaisimesta ja
lukitse katkaisimen luukku. Muuten seurauksena on lisääntynyt sähköiskun, vamman
ja kuoleman vaara.
ÄLÄ POISTA MAADOITUSNASTAA TAI MUUTA PISTOKETTA MILLÄÄN TAVALLA.
ÄLÄ KÄYTÄ SOVITINPISTOKKEITA. Kysy pätevältä sähköasentajalta neuvoa
kaikissa pistokkeisiin ja maadoitukseen liittyvissä asioissa.
Käsittele pumppua varovasti. Älä kanna tai vedä pumppua virtajohdosta. Älä koskaan
vedä pistoketta pistorasiasta kiskaisemalla johdosta. Älä altista johtoa hankaukselle.
Älä koskaan altista suodatinpumppua teräville esineille, öljylle tai lämmölle.
VAROITUS – Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset
mukaan lukien), joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikot tai joilta puuttuu
kokemusta tai tietämystä, jollei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut
heille ohjausta tai ohjeita laitteen käyttöön. Lapsia tulee valvoa, jotta nämä eivät pääse
leikkimään laitteella.
VAROITUS – SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI – Älä laita tulppaa veteen.
HUOMAA: Tarkasta laite ennen käyttöä. Ilmoita tässä oppaassa ilmoitettuun Bestwayn
asiakaspalvelun osoitteeseen, jos ostetusta tuotteesta on puuttunut osia tai jotkin osat
ovat olleet viallisia ostohetkellä. Varmista, että laitteen osat vastaavat
suodatinpumppumallia, joka tarkoituksesi oli ostaa.
HUOMAA: Pumpun pistokkeen tulee olla vähintään 3,50m:n päässä altaasta.
HUOMAA: Ilmasto-olot voivat vaikuttaa suodatinpumpun toimintaan ja käyttöikään.
Kylmyys, kuumuus ja altistuminen auringolle voivat aiheuttaa tarpeetonta kulumista.
Suojaa pumppu aina kun mahdollista näiltä olosuhteilta.
Heikenneet osat on ehdottomasti vaihdettava niin pian kuin mahdollista. Käytä vain
valmistajan hyväksymiä osia.
TÄRKEÄÄ: Muista aina irrottaa tyhjennyspumppu sen käytön jälkeen.
P6H565
HUOMAA: Vain aikuiset saavat koota ja purkaa laitteen.
HUOMAA: Pumppua käytetään puhdistukseen ja muuhun uima-altaiden huoltoon.
HUOMAA: Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
P6555
SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET.
Osien viitekatsaus
Ennen tyhjennyspumpun asentamista tutustu sen kaikkiin osiin. (Katso Kuva 1)
P6124
P6005
Abb.1
Letkun
Letkunkiristin
tiivisterengas
Stromkabel
HUOMAA: Tyhjennyspumpun varaosien tilaamista varten
luettele osanumerot.
Pumpun asennus ja käyttö
1. Liitä toimitettu letku tyhjennyspumppuun
kiristämällä letkunkiristin. (Katso Kuva 2)
HUOMAA: Toimitetaan kahdentyyppisiä
P6556
letkuadaptereja, joita voidaan käyttää
erilaisten puutarhaletkujen kanssa, katso
kuva 3 ja kuva 4 asennusta varten.
Zufuhr
2. Laita tyhjennyspumppu altaaseen pystyyn
siten, että letkun toinen pää on
tyhjennysalueella. (Tarkista paikalliset
tyhjennykseen liittyvät määräykset)
HUOMAA: Älä laita tulppaa veteen.
3. Pumpun kytkemiseksi päälle työnnä tulppa
Amerikanischer
asianmukaiseen pistorasiaan.
Gartenschlauch
HUOMAA: Kun altaan veden taso on
vähemmän kuin 2 cm, älä käytä
tyhjennyspumppua.
HUOMAA: Pidä tyhjennyspumppu aina
pystyasennossa.
Zufuhr
HUOMAA: Älä käytä pumppua tyhjänä.
Pumpun huolto ja varastointi
MUISTUTUS: VARMISTA, ETTÄ
SUODATINPUMPPU ON IRROTETTU
VERKKOVIRRASTA ENNEN MINKÄÄN
HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA. MUUTEN
Europäischer
AIHEUTUU VAKAVA ONNETTOMUUS- JA
Gartenschlauch
KUOLEMANVAARA.
P6H565
1. Irrota suodatinpumpun pistoke.
P6555
2. Löystytä letkunkiristimet ja poista letku
Zufuhr
tyhjennyspumpusta.
3. Kuivaa pumppu kankaalla ja varastoi se
kuivaan paikkaan lasten ulottumattomiin.
Pumpun Hävittäminen
Yliviivatun roskatynnyrin merkitys:
Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteen
mukana vaan vie ne ongelmajätteiden
keräyspaikkaan.
Kysy paikallisilta viranomaisilta alueen
keräysjärjestelmistä.
Jos sähkölaitteita joutuu kaatopaikoille,
ongelmajätteitä voi vuotaa pohjaveteen, mistä
ne kulkeutuvat ravintoketjuun ja ovat haitallisia
terveydelle.
Vaihdettaessa vanhoja laitteita uusiin, myyjä
on laillisesti velvollinen huolehtimaan vanhan laitteen hävittämisestä veloituksetta.
4
P6556 P6555
P6H565
Letku Adapteri
Letkuadapteri
P6556
P6124
P6005
Vesitaso
Allas
P6124
Kuva.2
Vesitaso
Allas
P6555
Kuva.3
Vesitaso
Allas
Kuva.4
P6H565
P6555
Kuva.1
Virtajohto
P6556
Veden ulostulo
Virtajohto
Amerikkalainen
puutarhaletku
Veden ulostulo
Virtajohto
Eurooppalainen
puutarhaletku
P6H565
P6555
Veden ulostulo
S-S-001161

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Bestway Inflate Your Fun 58230