Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway Inflate Your Fun 58230 Anweisungen Seite 8

Vorschau ausblenden

Werbung

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIMI
OSTRZEŻENIE – ABY OGRANICZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA, nie pozwalaj
dzieciom używać produktu.
OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM – Zasilanie pompy
powinno być zapewnione przez wyłącznik różnicoprądowy (RCD) o prądzie
różnicowym nie przekraczającym 30mA.
OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM – Pompa nie
może być używana, gdy w basenie znajdują się ludzie.
NIE ZAKOPUJ PRZEWODU. Umieszczaj przewód tak, żeby kosiarki, nożyce do
żywopłotu i inne urządzenia nie mogły go uszkodzić..
OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM – Jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony, pompy nie wolno używać.
OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, nie używaj
przedłużacza do podłączenia produktu do gniazdka zasilającego; gniazdko zasilania
powinno znajdować się w odpowiednim miejscu.
UWAGA – Tej pompy można używać tylko do basenów ogrodowych. Nie wolno jej
używać do basenów stałych. Basen rozkładany jest tak skonstruowany, aby można
było go łatwo złożyć do przechowywania i rozłożyć w całości. Baseny stałe znajdują
się na ziemi lub są wbudowane w nią, lub są w budynku i są tak skonstruowane, że nie
można ich rozmontować do przechowywania.
WAŻNE – Używanie pompy z zasilaniem, które nie pasuje do urządzenia, jest
niebezpieczne i może spowodować poważne uszkodzenie pompy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM – Kiedy masz do czynienia z
elektrycznością, wyłącz prąd przy bezpieczniku i zamknij na klucz drzwiczki szafki
bezpieczników. Jeśli tego nie zrobisz, będzie jeszcze większe zagrożenie porażenia
prądem, obrażenia ciała lub może to grozić nawet śmiercią.
NIE USUWAJ BOLCA UZIEMIENIA ANI NIE DOKANAJ MODYFIKACJI NA
WTYCZCE.NIE UŻYWAJ ROZGAŁĘŻNIKA. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie stanu
uziemienia wtyczek, zwróć się do wykwalifikowanego elektryka.
Przy użyciu pompy zachowaj ostrożność. Nie pociągaj, ani nie przenoś pompy ciągnąc
za przewód zasilający. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka zasilania pociągając za
przewód. Chroń przewód przed otarciem. Pompa filtrująca powinna być z dala od
ostrych przedmiotów, oleju, części ruchomych i nie powinna być narażona na działanie
ciepła.
OSTRZEŻENIE – Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a
także nie posiadające wiedzy lub doświadczenia, chyba że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem,
aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
OSTRZEŻENIE – NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM – Nie wkładaj
wtyczki do wody.
UWAGA: Sprawdź sprzęt przed użyciem. Jeżeli któraś część ma wadę fabryczną lub
brakuje jej przy zakupie, zawiadom Bestway przez biuro obsługi klienta, adres którego
wymieniony jest w niniejszej instrukcji. Sprawdź, czy komponenty sprzętu dotyczą tego
modelu pompy filtrującej, który zamierzałeś kupić.
UWAGA: Wtyczka pompy powinna znajdować się w odległości co najmniej 3,50m od
basenu.
UWAGA: Warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na działanie i żywotność pompy
filtrującej. Dłuższe okresy zimna, upału lub narażenie sprzętu na działanie słońca
mogą niekorzystnie wpływać na sprzęt i powodować jego szybsze zużycie. Kiedy tylko
możesz, chroń pompę przed tymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Ważne jest, aby jak najszybciej wymienić wszystkie zużyte części. Należy używać
wyłącznie części zatwierdzone przez producenta.
WAŻNE: Pamiętaj, aby odłączać pompę odpływową od źródła zasilania po każdym jej
użyciu.
UWAGA: Montaż i demontaż urządzenia mogą wykonać tylko osoby dorosłe.
UWAGA: Pompy używa się do czyszczenia oraz konserwacji basenów pływackich.
UWAGA: Ten produkt nie jest przeznaczony do używania do celów komercyjnych.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.
Lista części
Przed montażem Pompy odpływowej zapoznaj się z jej częściami. (Patrz Rys. 1)
P6124
P6556 P6555
P6005
Obręcz
Opaska
Wąż Złącze Złącze węża
zaciskowa węża
uszczelki węża
UWAGA: Przy zamawianiu części zamiennych do pompy
odpływowej, podaj numer części wymieniony na liście.
Instalacja i działanie pompy
1. Podłącz załączony wąż do pompy
odpływowej przymocowując go opaską
zaciskową. (Patrz Rys. 2)
UWAGA: W komplecie znajdują się dwa
rodzaje złączy węża do używania z różnymi
wężami ogrodowymi, zob. Rys. 3 i Rys. 4
dotyczące montażu.
2. Włóż pompę odpływową w pozycji pionowej
do basenu tak, aby druga końcówka węża
znajdowała się w wodzie do
odprowadzenia. (Sprawdź przepisy lokalne
dotyczące odprowadzania ścieków)
UWAGA: Nie wkładaj wtyczki do wody.
3. Aby włączyć pompę, włóż wtyczkę kabla
zasilającego do odpowiedniego gniazda
sieciowego.
UWAGA: Jeśli poziom wody w basenie jest
niższy od 2cm, nie używaj pompy
odpływowej.
UWAGA: Pompę odpływową zawsze
trzymaj w pozycji pionowej.
UWAGA: Nie uruchamiaj pompy na sucho.
Konserwacja i przechowywanie pompy
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
KONSERWACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY
POMPA FILTRUJĄCA JEST ODŁĄCZONA
OD ZASILANIA, BO W PRZECIWNYM
RAZIE NARAŻASZ SIĘ NA RYZYKO
POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA LUB
NAWET ŚMIERĆ.
1. Odłącz Pompę filtrującą od źródła zasilania.
2. Poluzuj opaski zaciskowe i zdejmij wąż z
pompy odpływowej.
3. Wytrzyj pompę ścierką do sucha i
przechowuj go w suchym miejscu, z dala od
zasięgu dzieci.
OSTRZEŻENIE
P6H565
P6556
P6124
P6005
Poziom wody
Basen
P6124
Rys.2
Poziom wody
Basen
P6555
Rys.3
Utylizacja Pompy
Znaczenie symbolu
przekreślonego śmietnika na
kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako
niesortowalne śmieci komunalne,
korzystaj z oddzielnych pojemników
przeznaczonych na ich zbieranie.
Skontaktuj się z samorządem lokalnym w
sprawie uzyskania informacji o
dostępności urządzeń do zbierania tych
odpadów.
Jeśli urządzenia elektryczne zbierane są w dołach lub wysypiskach śmieci,
niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wody gruntowej i w ten sposób
dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na zdrowiu lub złe
samopoczucie.
W razie wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca detaliczny jest prawnie
zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia waszego zużytego sprzętu do utylizacji.
FIGYELMEZTETÉS – A BALESETVESZÉLY ELKERÜLÉSE VÉGETT, ne engedje
meg a gyermekeknek, hogy a terméket használják.
FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – A szivattyú áramellátását egy 30mA
névleges áramerősséget nem meghaladó áram védőkapcsolós (RCD) berendezésen
keresztül kell biztosítani.
FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – T A szivattyút nem szabad használni,
ha a medencében személyek tartózkodnak.
A VEZETÉKET NE ÁSSA BE A FÖLDBE. A vezetéket úgy helyezze el, hogy a
fűnyírók, sövényvágók és egyéb berendezések nehogy megsértsék.
FIGYELMEZTETÉS – AZ ÁRAMÜTÉS KOZKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE VÉGETT –
Ha a csatlakozó kábel sérült, a szivattyút nem szabad használni.
FIGYELMEZTETÉS – AZ ÁRAMÜTÉS KOZKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE VÉGETT, ne
használjon hosszabbítót a készüléknek az elektromos hálózathoz való
csatlakoztatásakor; azt egy megfelelően elhelyezett konnektorhoz csatlakoztassa.
FIGYELEM – Ezt a szivattyút csak szétszerelhető medencékhez szabad alkalmazni.
Ne használja állandó medencékhez. A szétszerelhető tárolható medence olyan
szerkezetű, amely lehetővé teszi annak gyors szét-, illetve összeszerelését. Az állandó
medence a földön vagy a földbe süllyesztve, illetve épületen belül van felállítva és olyan
szerkezetű, hogy azt nem lehet könnyen szétszerelni tárolás céljából.
FONTOS – A szivattyú nem megfelelő elektromos tápegységgel való működtetése
veszélyes és a szivattyú komoly mértékű károsodását okozhatja.
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – Ha elektromos árammal dolgozik, az áramellátást a
megszakítónál kapcsolja szét és a biztosítékszekrény ajtaját zárja be. Ha nem így
cselekszik, ez áramütés, testi sérülés veszélyével jár, de akár életveszélyes is lehet.
NE TÁVOLÍTSA EL A CSATLAKOZÓ DUGÓ FÖLDELÉSÉT ÉS A DUGÓT
SEMMIFÉLEKÉPPEN SEM MÓDOSÍTSA. NE HASZNÁLJON ELOSZTÓT. Ha
kétségei vagy kérdései vannak a csatlakozó dugók földelését illetően, kérje ki egy
szakképzett villanyszerelő tanácsát.
A szivattyút óvatosan kezelje. A szivattyút ne húzza és ne vigye más helyre a hálózati
vezetékénél fogva. Sohasem húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból a vezetéknél
fogva. Ügyeljen arra, hogy a vezetékek sérületlenek maradjanak. A szűrőszivattyútól
tartsa távol a hegyes tárgyakat, olajat és mozgó részeket, és sohasem tegye ki a
készüléket hő hatásának.
FIGYELMEZTETÉS – Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg
korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan
személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,
hacsak a készülék használatára a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett
kerül sor vagy előtte ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal. A gyermekeket ne
hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen arra, hogy a berendezéssel ne játsszanak.
FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE – Ne tegye a csatlakozó dugót a vízbe.
FIGYELEM: A használat előtt ellenőrizze a berendezést. Bármelyik alkatrész gyári
hibájáról vagy ha az alkatrész a vásárláskor hiányzott, értesítse a Bestway cég
ügyfélszolgálati irodáját a használati utasításban megadott címen. Ellenőrizze, hogy a
berendezés részei a szűrőszivattyú olyan modelljének felelnek-e meg, amelyet
megvásárolni kívánt.
FIGYELEM: A szivattyú hálózati csatlakozó dugójának legalább 3,50m távolságra kell
lennie a medencétől.
FIGYELEM: Az időjárási viszonyok hatással lehetnek a szűrőszivattyú működésére és
élettartamára. A berendezés gyorsabban elhasználódhat hűvös vagy forró időszakok
alatt, vagy ha azt erős napsugárzás hatásának teszi ki. Amikor csak lehetséges, tegye
a szivattyút védett helyre, hogy megóvja a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal szemben.
P6H565
Minden sérült alkatrész a lehető leghamarabb ki kell cserélni. Csak a gyártó által
jóváhagyott alkatrészeket használja.
FONTOS: A vízleeresztő szivattyúnak a hálózati csatlakozó dugóját a használata után
P6555
mindig húzza ki a konnektorból.
FIGYELEM: A berendezés össze-, illetve szétszerelését csak felnőtt személyek
végezhetik.
FIGYELEM: A szivattyú az úszómedencék tisztítására és azok más karbantartási
teendőinek az elvégzésére szolgál.
FIGYELEM: A termék nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.
Rys.1
ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.
Alkatrészek listája
Przewód zasilający
A Vízleeresztő szivattyú összeszerelése előtt ismerkedjen meg az összes
alkotórészével. (Lásd 1. Ábra)
P6005
Tömlő
Tömlőbilincs Tömlő Csatlakozó Tömlőcsatlakoztató
tömítőgyűrűje
FIGYELEM: A vízleeresztő alkatrészeinek a megrendelésekor
adja meg az alkatrésznek a listán feltüntetett számát.
P6556
A szivattyú felállítása és működtetése
1. Csatlakoztassa a mellékelt tömlőt a
Wylot wody
vízleeresztő szivattyúhoz és rögzítse a
tömlőbilinccsel. (Lásd 2. Ábra)
FIGYELEM: A tömlőcsatlakozó két
Przewód zasilający
különböző típusa található a készletben,
amelyek különféle kerti locsolótömlőkhöz
csatlakoztathatók, amint azt az
összeszerelésre vonatkozó 3. és 4. ábra
Amerykański
mutatja.
wąż ogrodowy
2. A vízleeresztő szivattyút helyezze
függőlegesen a medencébe úgy, hogy a
tömlő másik vége a leeresztendő vízbe
lógjon. (Ellenőrizze a
szennyvízgazdálkodásra vonatkozó
Wylot wody
helyhatósági rendeleteket)
8
Poziom wody
Basen
Rys.4
FIGYELMEZTETÉS
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT
P6124 P6556 P6555
P6H565
Przewód zasilający
Europejski
wąż ogrodowy
P6H565
P6555
Wylot wody
P6556
P6124
P6H565
P6005
P6555
1.Ábra
S-S-001161

Werbung

loading