Herunterladen  Diese Seite drucken

Bestway Inflate Your Fun 58230 Anweisungen Seite 5

Vorschau ausblenden
   

Werbung

WAARSCHUWING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES EN RESPECTEER ALLE VOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING – OM HET RISICO VAN LETSELS TE BEPERKEN, mogen
kinderen dit product niet gebruiken.
WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN – De pomp moet
gevoed worden met een reststroominrichting met een nominale reststroom van
maximum 30mA.
WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN – De pomp kan niet
gebruikt worden wanneer er personen in het zwembad zijn.
GRAAF HET SNOER NIET ONDER. Schik het snoer op dusdanige manier dat er niet
over gereden kan worden met grasmaaiers, boordtrimmers of andere apparatuur.
WAARSCHUWING – OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
BEPERKEN – Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet de pomp afgedankt
worden.
WAARSCHUWING – OM HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
BEPERKEN, gebruik geen verlengsnoeren om de eenheid aan te sluiten op het
stopcontact; voorzie in een geschikt stopcontact.
OPGELET – Dit product is alleen voor gebruik met opslagbare zwembaden. Niet
gebruiken met permanent geïnstalleerde zwembaden. Een opslagbaar zwembad is
ervoor gebouwd snel gedeassembleerd te worden voor opslag en opnieuw
geassembleerd te worden zoals voorheen. Een permanent geïnstalleerd zwembad is
opgesteld in of boven de grond of in een gebouw, zodat het niet uit elkaar kan worden
gehaald voor opslag.
BELANGRIJK – De pomp gebruiken met een verschillende elektrische voeding is
gevaarlijk en zal leiden tot een onherroepelijke beschadiging van de pomp.
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN – Wanneer elektriciteit gehanteerd wordt,
moet de stroombron losgekoppeld en de deur van de schakelkast vergrendeld worden.
Wordt dit niet gedaan, dan bestaat een groter risico van schokken, letsels en mogelijk
de dood.
VERWIJDER DE AARDLEIDING NIET EN WIJZIG DE STEKKER GEENSZINS.
GEBRUIK GEEN ADAPTERSTEKKERS. Raadpleeg een gekwalificeerd elektricien
voor vragen met betrekking tot de geldigheid van uw aardleiding.
Hanteer de pomp met zorg. Draag of versleep de pomp niet aan het stroomsnoer. Haal
de stekker niet uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te rukken. Stel het snoer
niet bloot aan wrijvingen. Scherpe voorwerpen, olie, bewegende onderdelen en hitte
mogen nooit in contact komen met de filterpomp.
WAARSCHUWING – Dit product is niet bestemd om gebruikt te worden door personen
(kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vaardigheden, tenzij ze onder het toezicht zijn van of instructies gekregen hebben
omtrent het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Kinderen moeten bewaakt worden, om ervoor te zorgen dat ze niet gaan
spelen met het product.
WAARSCHUWING – RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN – Steek de stekker
niet in het water.
OPM.: Controleer de uitrusting vooraleer er gebruik van te maken. Contacteer de
klantendienst van Bestway op het adres aangegeven in de handleiding, in geval van
schade of ontbrekende onderdelen op het moment van de aankoop. Controleer of de
onderdelen van de filterpomp overeenkomen met het model dat u wenst te kopen.
OPM.: De stekker van de pomp moet zich op minstens 3,50m van het zwembad
bevinden.
OPM.: De weersomstandigheden kunnen de prestaties en levensduur van de
filterpomp beïnvloeden. In periodes van koude, hitte en blootstelling aan de zon kunnen
onnodige slijtage en scheuren veroorzaken. Wanneer mogelijk moet de pomp tegen
dergelijke condities beschermd worden.
Alle versleten onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Gebruik
uitsluitend de onderdelen die door de fabrikant zin goedgekeurd.
BELANGRIJK: Koppel de pomp los na elk gebruik.
OPM.: Alleen volwassen personen mogen het product assembleren en deassembleren.
OPM.: De pomp wordt gebruikt voor het reinigen en ander onderhoud van zwembaden.
OPM.: Dit product is niet bestemd voor een commercieel gebruik.
BEWAAR DE INSTRUCTIES.
Overzicht Onderdelen
Vooraleer de pomp te assembleren, moet u vertrouwd raken met alle onderdelen ervan. (Zie Fig.1)
P6124
P6556 P6555
P6005
Sluitring
Slangklem
Slang Adapter Slangadapter
slang
OPM.: Om wisselonderdelen te bestellen voor de
pomp, vermeld het Ond.nr.
Installatie en Werking Pomp
1. Sluit de meegeleverde slang aan op de
pomp door de slangklem vast te zetten.
(Zie Fig.2)
OPM.: Er worden twee types van
slangadapter meegeleverd, voor gebruik op
verschillende tuinslangen, zie Fig.3 & Fig.4
voor assemblage.
2. Plaats de pomp verticaal in het zwembad
met het ander slanguiteinde naar de
afvoerzone. (raadpleeg de lokale wetgeving
ter zake)
OPM.: Steek de stekker niet in het water.
3. Om de pomp aan te zetten, steek de
stekker in een geschikt stopcontact.
OPM.: Wanneer het waterniveau in het
zwembad lager is dan 2cm, de pomp niet
gebruiken.
OPM.: Houd de pomp altijd verticaal.
OPM.: Laat de pomp niet droog lopen.
Onderhoud en Opslag Pomp
OPGELET: Zorg ervoor dat de filterpomp
losgekoppeld is vooraleer onderhoud te
plegen, om ernstige risico's van
verwondingen of zelfs de dood te
vermijden.
1. Koppel de filterpomp los.
2. Maak de slangklemmen los en haal de
slang van de pomp.
3. Droog de pomp af met een doek en bewaar
op een droge plek, buiten het bereik van
kinderen.
P6H565
P6556
P6124
P6H565
P6005
P6555
Fig.1
Voedingssnoer
Waterniveau
Zwembad
P6556
P6124
Fig.2
Wateruitgang
Voedingssnoer
Waterniveau
Amerikaanse
tuinslang
Zwembad
P6555
Fig.3
Wateruitgang
Afdanking Pomp
Betekenis van de doorkruiste
vuilnisbak op wielen:
Gooi elektrische apparatuur niet weg met
het ongesorteerd huishoudelijk afval, maar
dak afzonderlijk af.
Contacteer uw lokale overheid voor
informatie over de beschikbare
ophaalsystemen.
Indien elektrische apparatuur gedumpt
wordt in de omgeving, kunnen gevaarlijke stoffen doordringen in het grondwater en
terecht komen in de voedselketen, met schadelijke gevolgen voor uw gezondheid en
welzijn.
Wanneer oude toestellen vervangen worden door nieuwe, is de verkoper wettelijk
verplicht het oude apparaat gratis terug te nemen voor de afdanking.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI
LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI
AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI, evitare che i bambini
utilizzino questo prodotto.
AVVERTENZA – RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA – La pompa deve essere dotata
di un interruttore differenziale con corrente nominale di esercizio residua non superiore
a 30 mA.
AVVERTENZA – RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA – La pompa non può essere
utilizzata quando vi sono persone all'interno della piscina.
NON SOTTERRARE I CAVI, bensì posarli in luoghi dove non sia poi necessario
utilizzare tagliaerba, tagliasiepi o altre attrezzature.
AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA – Non
utilizzare la pompa se il cavo di alimentazione è danneggiato.
AVVERTENZA – PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, non utilizzare
prolunghe per collegare l'unità alla rete elettrica; servirsi di una presa posizionata nelle
vicinanze dell'area di utilizzo.
ATTENZIONE – Questa pompa può essere utilizzata solo con piscine smontabili. Non
è possibile utilizzarla con piscine permanenti. Una piscina smontabile è costruita in
modo tale da essere rapidamente smontata per la conservazione e riassemblata
nuovamente, mantenendo l'integrità iniziale. Essendo interrata o montata in superficie,
una piscina permanente non può essere smontata e riposta nella confezione.
IMPORTANTE – l'utilizzo della pompa con un'alimentazione elettrica non adeguata è
pericoloso e può danneggiare irreparabilmente la pompa stessa.
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA – Con componenti sotto tensione, scollegare
l'alimentazione sull'interruttore di circuito e chiudere lo sportello. Se non si scollega
l'alimentazione, aumenta il rischio di scossa elettrica, lesioni personali e morte.
NON RIMUOVERE LA PRESA DI MESSA A TERRA O MODIFICARE IN ALCUN
MODO DA SPINA. NON UTILIZZARE ADATTATORI. Rivolgersi a un elettricista
qualificato per verificare la qualità della messa a terra.
Maneggiare la pompa con cura. Non trascinare o spostare la pompa tenendola per il
cavo di alimentazione. Estrarre la spina dalla presa senza tirare bruscamente il cavo di
alimentazione. Assicurarsi che sul cavo di alimentazione non siano presenti abrasioni.
Non esporre la pompa a fonti di calore ed evitare il contatto con oggetti appuntiti,
carburanti e parti in movimento.
AVVERTENZA – Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone
(Bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o senza esperienza,
a meno che non siano supervisionate o guidate da persone responsabili della loro
sicurezza. I bambini devono sempre essere controllati in modo che non giochino con il
prodotto.
AVVERTENZA – RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA – Non immergere la spina
nell'acqua.
NOTA: Verificare l'apparecchiatura prima dell'uso. Contattare l'assistenza clienti
Bestway (Vedere l'indirizzo riportato sul presente manuale) per segnalare eventuali
difetti di fabbricazione o parti non presenti nella confezione al momento dell'acquisto.
Assicurarsi che i componenti dell'apparecchiatura corrispondano a quelli del modello
di pompa a filtro che si desiderava acquistare.
NOTA: La presa della pompa deve essere situata ad almeno 3,5 metri di distanza
dalla piscina.
NOTA: Le condizioni atmosferiche possono incidere sull'efficienza e sulla durata nel
tempo della pompa a filtro. Il freddo, il calore o l'esposizione al sole eccessivi possono
causare il deterioramento del prodotto. Se possibile, evitare di esporre la pompa a
queste condizioni.
È importante e necessario sostituire al più presto tutte le parti deteriorate. Utilizzare
solo parti approvate dal costruttore.
IMPORTANTE: Scollegare sempre la pompa di drenaggio dopo l'uso.
NOTA: Il montaggio e lo smontaggio del prodotto devono essere eseguiti
esclusivamente da persone adulte.
NOTA: La pompa è stata progettata per la pulizia e la manutenzione della piscina.
NOTA: Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.
Panoramica dei componenti
Verificare la presenza di tutti i componenti prima di procedere al montaggio della
pompa di drenaggio. (Vedere Fig.1)
P6124
P6556
P6005
Fascetta
Tubo
Anello di tenuta per
tubo flessibile
stringitubo
flessibile
NOTA: Per ordinare i ricambi della pompa di
drenaggio, indicare il relativo codice.
Installazione e funzionamento della pompa
1. Collegare il tubo flessibile fornito alla pompa
di drenaggio stringendo l'apposita fascetta
(vedere Fig. 2).
NOTA: Vengono forniti due tipi di adattatori,
utilizzabili per diversi tipi di canna da
giardino. Vedere le Fig. 3 e 4 per il
montaggio.
2. Posizionare in verticale la pompa nella
piscina con l'estremità non collegata del
tubo flessibile rivolta verso l'area di scolo
(verificare le normative locali che
regolamentano il deflusso dell'acqua).
NOTA: Non immergere la spina nell'acqua.
3. Per accendere la pompa, inserire la spina in
una presa compatibile.
5
Waterniveau
Zwembad
Fig.4
AVVERTENZE
P6555
P6H565
Adattatore per
Adattatore
tubo flessibile
P6556
P6124
P6005
Voedingssnoer
Europese
tuinslang
P6H565
P6555
Wateruitgang
P6H565
P6555
Fig.1
S-S-001161

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading