Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway S-S-006065 Bedienungsanleitung Seite 12

Vorschau ausblenden

Werbung

ja oksat.
• Tarkista paikallisilta viranomaisilta kaikki määräykset, jotka liittyvät
aitaamiseen, esteisiin, valaistukseen ja turvavaatimuksiin sekä varmista, että
noudatat kaikkia lakien vaatimuksia.
Asennus
1. Ota allas ja lisävarusteet pakkauksesta varovaisesti ja levitä allas valitulle
paikalle.
2. Täytä allas aloittamalla alakammiosta ja siirry sieltä yläkammioon ja sulje
turvaventtiilit täytön jälkeen. Älä täytä liikaa. (Vain ilmalla täytettäville
altaille)
3. Täytä allas hitaasti vedellä juuri altaan sisäpuolelle merkityn täyttörajan
alapuolelle. Älä ylitä altaan sisäpuolelle merkittyä täyttörajaa. ÄLÄ TÄYTÄ
LIIKAA, koska tämä voi aiheuttaa altaan rikkoutumisen.
VAROITUS: Älä jätä vedellä täytettyä allasta ilman valvontaa.
Oikea veden taso
MUISTUTUS: Kaikki piirrokset ovat viitteellisiä. Ne eivät mahdollisesti vastaa
todellista tuotetta. Ei mittakaavassa.
Altaan tyhjennys
1. Tarkista, onko paikallisissa määräyksissä mainintoja uima-altaiden veden
hävittämisestä.
2. Tyhjennä ilmalla täytettävistä altaista kaikki ilmakammiot ja paina samaan
aikaan altaan seinää veden tyhjentämiseksi.
Leikki- ja kahluualtaissa työnnä altaan seinää alas veden tyhjentämiseksi.
Varmista, että kaikki vesi on tyhjennetty 20 minuutissa.
HUOMAA: Vain aikuinen voi tyhjentää altaan!
Altaan huolto
Varoitus: Jos et noudata annettuja huoltoon liittyviä ohjeita, saatat vaarantaa
terveytesi ja erityisesti lastesi terveyden.
• Vaihda altaiden vesi usein (erityisesti lämpimällä ilmalla) tai kun havaitaan
likaantumista, likainen vesi on vahingollista käyttäjien terveydelle.
• Ota yhteyttä jälleenmyyjään saadaksesi kemikaaleja altaan veden käsittelyä
varten. Varmista, että noudatat kemikaalin valmistajan ohjeita.
• Oikein suoritettu huolto pidentää altaan ikää.
• Katso pakkauksesta altaan vesitilavuus.
Puhdistus ja varastointi
1. Käytön jälkeen puhdista kostealla kankaalla varovasti kaikki pinnat.
Muistutus: Älä koskaan käytä liuottimia tai muita kemikaaleja, jotka voivat
vahingoittaa tuotetta.
2. Anna altaan kuivua ilmassa ja kun se on kuivunut kokonaan, taittele allas
varovasti ja laita se takaisin sen alkuperäiseen pakkaukseen. Jos allas ei
ole täysin kuiva, saattaa muodostua hometta ja allas voi vahingoittua.
3. Varastoi viileään, kuivaan paikkaan lasten ulottumattomiin.
4. Tarkista tuote vaurioiden havaitsemiseksi kauden alussa sekä säännöllisin
väliajoin käytettäessä.
Korjaus
Jos kammio vaurioituu, käytä mukana toimitettua korjauspaikkaa.
1. Puhdista korjattava alue.
2. Ota paikka varovasti esiin.
3. Paina paikka korjattavaan kohtaan.
4. Odota 30 minuuttia ennen täyttämistä.
S-S-006065/14.0x21.0cm/54170/(家庭游乐水池说明书) JS-YF-2016-B-17043/芬/斯洛伐克
UPOZORNENIE
Nikdy nenechajte vaše dieťa bez dozoru – nebezpečenstvo utopenia.
• Iba na domáce použitie.
• Určené len pre vonkajšie použitie.
• Deti sa môžu utopiť vo veľmi malom množstve vody. Vyprázdnite bazén,
keď sa nepoužíva.
• Neukladajte detský bazén na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch.
• Produkt umiestnite na rovný povrch aspoň 2 m od akejkoľvek
konštrukcie alebo prekážky, ako je plot, garáž, dom, previsnuté konáre,
šnúry na bielizeň alebo elektrické drôty.
• Pri hre odporúčame otočiť sa chrbtom k slnku.
• Spotrebiteľské zmeny pôvodného bazénika (napríklad pridanie
doplnkov) musia prebiehať v súlade s pokynmi výrobcu.
• Pokyny pre montáž a inštaláciu si odložte pre použitie v budúcnosti.
Príprava
Jednému človeku trvá inštalácia malého bazéna zvyčajne len 10 minút.
Odporúčania týkajúce sa umiestnenia bazéna:
• Základom je, aby bol bazén umiestnený na pevnom a rovnom podklade.
Ak by bol bazén postavený na nerovnej ploche, mohlo by dôjsť k jeho
prevráteniu a vytečeniu vody a spôsobiť úraz a/alebo poškodenie osobného
majetku. Postavenie na nerovnom povrchu spôsobí neplatnosť záruky a
nemožnosť podať reklamáciu.
• Nepostavte ho na príjazdových cestách, doskách, štrku alebo asfalte. Pôda
musí byť dostatočne pevná aby uniesla tlak vody; blato, piesok
mäkká/kyprá pôda alebo asfalt nie sú vhodné.
• Z povrchu pôdy musia byť odstránené všetky predmety a sutiny, vrátane
kameňov a haluzí.
• U samosprávnych orgánov si zistite, aké miestne nariadenia týkajúce sa
oplotenia, bariér, požiadaviek na osvetlenie a bezpečnosť musíte dodržať a
zabezpečte dodržanie všetkých zákonov.
Montáž
1. Bazén a jeho príslušenstvo opatrne vyberte z balenia a bazén rozložte na
vybraté miesto.
2. Pri nafukovaní bazéna začnite dolnou komorou a postupujte až k hornej.
Po nafúknutí vždy zatvorte nafukovacie ventily. Bazén nenafukujte príliš.
(iba pre nafukovací bazén)
3. Bazén pomaly napusťte vodou tesne pod plniacu značku na vnútornej
strane bazéna. Nenaplňte nad plniacu značku na vnútornej strane bazéna.
NEPREPLŇTE VODOU, pretože bazén by sa mohol prevrátiť.
POZOR: Počas plnenia vodou nenechávajte bazén bez dozoru.
Ustrezna gladina vode
POZNÁMKA: Všetky schémy slúžia len na ilustráciu. Nemusia zobrazovať
skutočný produkt. Nie sú v mierke.
Vypustenie bazéna
1. Pri vypúšťaní vody z bazéna sa riaďte špeciálnymi lokálnymi nariadeniami.
12
S-S-006065

Werbung

loading