Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PPHSS 730 SE Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

PPHSS 730 SE
JIGSAW
Operation and Safety Notes
PŘÍMOČARÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
NJIŠUĆA UBODNA PILA
Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost
WYRZYNARKA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
PRIAMOČIARA
KYVADLOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
PENDELHUBSTICHSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PPHSS 730 SE

 • Seite 1 PPHSS 730 SE JIGSAW WYRZYNARKA Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny KYVADLOVÁ PÍLA Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny NJIŠUĆA UBODNA PILA PENDELHUBSTICHSÄGE Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4 70 mm 65 mm 30 mm 110 mm 10 mm ø 30 mm 260 mm 150 mm 205 mm...
 • Seite 5 You need · Potrzebujecie · Potřebujete · Budete potrebovať · Potrebno Vam je · Sie benötigen: 1 x 395 mm x 185 mm x 10 mm 2 x 395 mm x 120 mm x 10 mm 2 x 260 mm x 205 mm x 10 mm 1 x ø...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 7 Technical information ....................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 8 3. Personal safety ......................Page 8 4.
 • Seite 7: Introduction

  Risk of loss of life by electric shock from Volt (AC) damaged mains lead or mains plug! Dispose packaging and appliance in Watts (Effective power) an environmentally-friendly way! © Jigsaw PPHSS 730 SE Features and equipment Pommel grip © Introduction ON / OFF switch (with stop) Housing...
 • Seite 8: Included Items

  Read all the safety advice and instructions! Failure to observe the safety advice and instructions may result in electric shock, Jigsaw: Parkside PPHSS 730 SE Rated voltage: 230 V ~ 50 Hz fire and / or serious injury. Power consumption: 730 W...
 • Seite 9: Electrical Safety

  General safety advice for electrical power tools 2. Electrical safety drugs, alcohol or medication. One mo- ment of carelessness when using the device can lead to serious injury. To avoid danger to life from electric shock: Wear personal protective equipment and always wear a) The mains plug on the device must match safety glasses.
 • Seite 10: Safety Advice Relating Specifically To This Device

  General safety advice for electrical power tools Safety advice relating b) Do not use an electrical power tool if specifically to this device its switch is defective. An electrical power tool that can no longer be switched on and off is dangerous and must be repaired.
 • Seite 11: Original Accessories / Attachments

  WARNING! Pull the mains plug out of the socket before you carry out any task on the The Parkside equipment supplied as standard with device, otherwise there may be risk of injury. your tool includes saw blades intended mainly for...
 • Seite 12: Attaching The Guide Fence

  Preparing for use / Operation / Maintenance and cleaning © © Attaching the guide fence Setting the pendulum action The guide fence can be attached on the left or right side of the device (see Fig. A). Release the two locking screws of the fence guide openings Slide the guide fence into the fence guide...
 • Seite 13: Service Centre

  Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty / Disposal Remove dirt (e.g. caused by sawdust or splinters). Use a dry cloth. DES UK LTD Tel.: 0871 5000 700 (£ 0,10 / minute) © Service centre e-mail: support.uk@kompernass.com ½ WARNING! Have your device ©...
 • Seite 14: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (2006 / 95 / EC) Electromagnetic Compatibility (89 / 336 / EC, 92 / 31 / EC) Type / Device description: Jigsaw PPHSS 730 SE Bochum, 31.10.2009 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifica-...
 • Seite 16 Spis zawartości Wstęp Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..............Strona 16 Wyposażenie ........................Strona 16 Zakres dostawy ......................Strona 17 Dane techniczne ......................Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi ....................Strona 17 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 18 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................Strona 18 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 18 4.
 • Seite 17: Wstęp

  Opakowanie i urządzenie przekaż Watt (Moc skuteczna) do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska! Wyrzynarka PPHSS 730 SE nieszczęśliwym wypadkiem. Za szkody powstałe wskutek sprzecznego z przeznaczeniem użytkowa- nia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. © Wstęp ©...
 • Seite 18: Zakres Dostawy

  Może to przyczynić się do znacznej redukcji obcią- żenia wibracjami w całym okresie czasu pracy. © Dane techniczne Ogólne wskazówki Wyrzynarka: Parkside bezpieczeństwa dla PPHSS 730 SE elektronarzędzi Napięcie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz Pobór mocy: 730 W Liczba skoków biegu Przeczytaj wszystkie OSTRZEŻENIE! jałowego:...
 • Seite 19: Bezpieczeństwo Miejsca Pracy

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy urządzenia, zawieszania urzą dzenie lub do wyciągania wtyku sieciowego a) Utrzymywać stanowisko pracy w czy- z wtykowego gniazdka sieciowego. stości i dobrze oświetlone. Nieporządek Trzymaj kabel z daleka od gorąca, i nieoświetlone obszary robocze mogą prowa- oleju, ostrych krawędzi lub porusza- dzić...
 • Seite 20: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi d) Przechowuj nieużywane narzędzia palec na przełączniku WŁĄCZ / WYŁĄCZ. lub jeżeli urządzenie jest włączone, to może to elektryczne poza zasięgiem dzieci. prowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Nie pozwól na użytkowanie urządze- d) Usuń narzędzia do nastawiania urzą- nia osobom, które nie są...
 • Seite 21: Osprzęt Oryginalny / Oryginalne Urządzenia Dodatkowe

  ½ © Informacje o brzeszczotach Zawsze prowadź kabel sieciowy do tyłu od urządzenia Wyposażenie podstawowe Parkside zawiera już OSTRZEŻENIE! TRUJĄCE OPARY! Obrabianie szkodliwych / trujących pyłów stano- brzeszczoty do głównych zastosowań w drewnie wi zagrożenie zdrowotne dla osoby obsługującej i metalu.
 • Seite 22: Montaż / Wymiana Brzeszczotu

  Zderzak równoległy może zostać zamontowany po lewej lub po prawej stronie urządzenia (zobacz Nadaje się do Nie nadaje się rysunek A). PPHSS 730 SE Poluzuj obie śruby otworów wsuwanych Wsuń zderzak równoległy do otworów wsuwanych Wkręć znowu mocno obie śruby ustalające.
 • Seite 23: Nastawienie Skoku Wahadłowego

  Obsługa / Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja © Konserwacja i czyszczenie W miarę możliwości zawsze wyznaczaj uprzednio optymalną nastawę poprzez prak- © Konserwacja tyczną próbę. Wymień brzeszczot , gdy tylko jego © Nastawienie skoku uzębienie stanie się tępe i przez to nie będzie wahadłowego już...
 • Seite 24: Utylizacja

  Kompernass Service Polska (89 / 336 / EC), (92 / 31 / EC) ul. Strycharska 4 26-600 Radom Typ / Oznaczenie urządzenia: Wyrzynarka PPHSS 730 SE Tel.: 048 360 91 40 048 360 94 32 Faks: 048 384 65 38 Bochum, 31.10.2009...
 • Seite 26 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 26 Vybavení ........................Strana 26 Rozsah dodávky ......................Strana 27 Technické údaje ......................Strana 27 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 27 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 28 3. Bezpečnost osob ......................Strana 28 4.
 • Seite 27: Úvod

  Obal i přístroj nechte zlikvidovat v Wattů (Příkon) souladu s předpisy o ochraně životního prostředí! © Přímočará pila PPHSS 730 SE Vybavení Knoflíková rukojeť © Úvod Spínač ZAP / VYP (aretovatelný) Pouzdro Před prvním uvedením do provozu se...
 • Seite 28: Rozsah Dodávky

  VÝSTRAHA! bezpečnostní pokyny a návody! Zanedbání při dodržování bezpečnostních pokynů a návodů Děrovka: Parkside mohou způsobit úraz elektrickým proudem, požár PPHSS 730 SE Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz a / nebo těžká poranění. Odběrový výkon: 730 W USCHOVEJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Počet zdvihů...
 • Seite 29: Elektrická Bezpečnost

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 2. Elektrická bezpečnost 3. Bezpečnost osob a) Buďte neustále pozorní, dbejte na Zabraňte ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým to, co činíte a dejte se s rozumem do proudem: práce s elektrickým nástrojem. Nikdy nepoužívejte zařízení, jste-li unaveni a) Síťová...
 • Seite 30: Pečlivé Zacházení S Elektrickými Nástroji A Jejich Použití

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 4. Pečlivé zacházení s elektrickými Bezpečnostní pokyny nástroji a jejich použití specifické pro zařízení a) Zařízení nepřetěžujte. Pro práci Aby se zabránilo nebezpečí požáru a použijte k tomu určených elektrických poranění, jakož i ohrožení zdraví: ½ nástrojů.
 • Seite 31: Originální Příslušenství / Přídavné Zařízení

  © Uvedení do provozu © Informace k pilovým listům Základní vybavení Parkside už obsahuje pilové listy Před zahájením všech prací na VÝSTRAHA! pro hlavní použití ve dřevě a kovu. zařízení vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 • Seite 32: Montáž Rovnoběžného Dorazu

  Uvedení do provozu / Obsluha / Údržba a čistění © © Montáž rovnoběžného dorazu Nastavení kývavého zdvihu Rovnoběžný doraz lze volitelně na zařízení upevnit vlevo nebo vpravo (viz obr. A). Uvolněte oba šrouby zasouvacích otvorů Zasuňte rovnoběžný doraz do zasouvacích otvorů...
 • Seite 33: Servis

  (89 / 336 / EC), (92 / 31 / EC) které nebudou provedeny námi autorizovanou servisní pobočkou. Vaše zákonná práva nejsou Typ / Označení přístroje: touto zárukou omezena. Přímočará pila PPHSS 730 SE Bochum, 31.10.2009 Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel servisu výrobků Kompernass Malešické nám.1 Hans Kompernaß...
 • Seite 34 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určením ..................Strana 34 Vybavenie ........................Strana 34 Obsah dodávky ......................Strana 35 Technické údaje ......................Strana 35 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 35 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 36 3. Bezpečnosť osôb ......................Strana 36 4.
 • Seite 35: Úvod

  Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte Watt (Užitočný výkon) ekologickým spôsobom! © Priamočiara kyvadlová píla Vybavenie PPHSS 730 SE rukoväť s hlavicou ZAPÍNAČ / VYPÍNAČ (s možnosťou aretácie) © Úvod kryt regulačné koliesko predvoľby otáčok Pred prvým uvedením do prevádzky sa sieťový...
 • Seite 36: Obsah Dodávky

  Technické údaje nástroje Dierovacia píla: Parkside Prečítajte si všetky bez- VAROVANIE! pečnostné pokyny a predpisy! Nedbanli- PPHSS 730 SE Menovité napätie: 230 V ~ 50 Hz vosť pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a Príkon: 730 W predpisov môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom, Počet zdvihov pri...
 • Seite 37: Elektrická Bezpečnosť

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 3. Bezpečnosť osôb Počas používania elektrické- ho náradia zamedzte prístup a) Buďte vždy opatrní, dávajte pozor na deťom a iným osobám. Odvrátenie pozornosti môže znamenať stratu to, čo robíte a k práci s elektrickým kontroly nad zariadením. náradím pristupujte s rozvahou. Prí- stroj nepoužívajte vtedy, ak ste una- vení, alebo ak ste pod vplyvom drog, 2.
 • Seite 38: Bezpečná Manipulácia A Používanie Elektrických Nástrojov

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 4. Bezpečná manipulácia a použí- Bezpečnostné pokyny vanie elektrických nástrojov špecifické pre tento prístroj a) Prístroj nepreťažujte. Pre svoju prácu Ak chcete zabrániť riziku poranení a používajte len vhodné elektrické ná- požiaru, ako aj ohrozeniam zdravia, stroje.
 • Seite 39: Originálne Príslušenstvo / Originálne Prídavné Zariadenia

  Uvedenie do prevádzky © Informácie o pílových listoch Pred všetkými prácami na VAROVANIE! Základné vybavenie Parkside už obsahuje pílové prístroji vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V opač- listy pre hlavné použitia v dreve a kove. nom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu. Otočte rýchloupínacím skľučovadlom a podržte ho otočené.
 • Seite 40: Montáž Paralelnej Zarážky

  Uvedenie do prevádzky / Obsluha © Nastavenie počtu zdvihov   Pomocou regulačného kolieska predvoľby otáčok nastavte zvolený počet zdvihov. © Montáž paralelnej zarážky Podľa možnosti vždy vopred zistite optimálne nastavenie prostredníctvom praktického pokusu. Paralelná zarážka sa dá pripevniť k prístroju vľavo alebo vpravo (pozri obr.
 • Seite 41: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota / Likvidácia © Údržba a čistenie Záruka platí iba pre vady materiálu a výrobné zá- vady, nie však pre časti podliehajúce opotrebení © Údržba alebo pre poškodenie ľahko rozbitných častí, napr. spínačov alebo batérie. Výrobok je určený iba pre Pílový...
 • Seite 42: Vyhlásenie O Zhode / Vyhlásenie Výrobcu

  (2006 / 95 / EC) Elektromagnetická znášanlivosť (89 / 336 / EC), (92 / 31 / EC) Typ / Názov prístroja: Priamočiara kyvadlová píla PPHSS 730 SE Bochum, 31.10.2009 Hans Kompernaß - konateľ - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja...
 • Seite 44 Popis sadržaja Uvod Propisano korištenje ....................Stranica 44 Oprema ........................Stranica 44 Opseg dostave ......................Stranica 45 Tehnički podaci ......................Stranica 45 Opće sigurnosne upute za električni alat 1. Sigurnost na radnom mjestu ..................Stranica 45 2. Električna sigurnost ....................Stranica 46 3. Sigurnost osoba .....................Stranica 46 4.
 • Seite 45: Uvod

  Materijal ambalaže i uređaj zbrinite W (Efektivna snaga) na način neškodljiv za okoliš! © Njišuća ubodna pila PPHSS 730 SE Oprema Čvrsta ručka © Uvod Prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE (mogućnost aretiranja) Prije prvog korištenja upoznajte se sa...
 • Seite 46: Opseg Dostave

  © Tehnički podaci Opće sigurnosne upute Ubodna pila: Parkside za električni alat PPHSS 730 SE Nazivni napon: 230 V ~ 50 Hz Nazivni prijem: 730 W UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne Nazivni praznohodni upute kao i sve ostale upute! broj hoda: max.
 • Seite 47: Električna Sigurnost

  Opće sigurnosne upute za električni alat 3. Sigurnost osoba Za vrijeme uporabe elek trič- nog alata, držite djecu i druge a) Budite uvijek pozorni, vodite računa o osobe izvan dohvata istoga. U slučaju nepažnje, možete izgubiti kontrolu tome što radite i razumno pristupite nad strojem.
 • Seite 48: Pažljivo Postupanje S Električnim Uređajima I Njihovo Korištenje

  Opće sigurnosne upute za električni alat 4. Pažljivo postupanje s Specifične sigurnosne električnim uređajima i upute koje se odnose na njihovo korištenje uređaj a) Nemojte uređaj preopterećivati. Kako bi spriječili opasnosti od ozljeđiva- Koristite onaj električni uređaj koji nja i požara, kao i ugrožavanje zdravlja odgovara za Vaš...
 • Seite 49: Originalni Pribor / Dodatni Uređaji

  Informacije koje se odnose utikač iz utičnice. Inače prijeti opasnost od na listove pile ozljeda. Okrenite steznu glavu i držite je okrenutom. Parkside-osnovna oprema sadrži već listove pile za Pritisnite list pile do kraja stezne glave drvo i metal. List pile se učvrsti.
 • Seite 50: Montaža Paralelnog Graničnika

  Puštanje u rad / Korištenje / Održavanje i čišćenje © © Montaža paralelnog Namještanje klatnog podizanja graničnika Paralelni se graničnik može pričvrstiti s lijeve ili desne strane uređaja (vidi sliku A). Otpustite oba šarafa uložnih otvora Umetnite paralelni graničnik u uložne Pomoću prekidača na bazi viska za podizanje otvore možete namjestiti njihanje lista pile...
 • Seite 51: Servis

  Servis / Jamstveni list / Zbrinjavanje © Servis ½ UPOZORENJE! Vaše uređaje daj- Ovlašteni servis: te popraviti samo od strane kvalifici- Microtec sistemi d.o.o. ranih osoba i s originalnim zamjen- Koprivnička 27 a skim dijelovima. Time ćete zadržati 10000 Zagreb sigurnost vaših uređaja.
 • Seite 52: Objašnjenje Konformnosti / Proizvođač

  EG- niskonaponske smjernice (2006/ 95 / EC) Elektromagnetska kompatibilnost (89 / 336 / EC), (92 / 31 / EC) Tip / Opis uređaja: Njišuća ubodna pila PPHSS 730 SE Bochum, 31.10.2009 Hans Kompernaß - Direktor - Pridržavamo pravo tehničkih izmjena u smislu...
 • Seite 54 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 54 Ausstattung ........................Seite 54 Lieferumfang ........................Seite 55 Technische Daten ......................Seite 55 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 55 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 56 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 56 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 57 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Pendelhubstichsägen .......Seite 57 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 58 Inbetriebnahme...
 • Seite 55: Einleitung

  Lebensgefahr durch elektrischen Volt (Wechselspannung) Schlag bei beschädigtem Netzkabel oder -stecker Entsorgen Sie Verpackung und Gerät Watt (Wirkleistung) umweltgerecht! © Pendelhubstichsäge PPHSS 730 SE Ausstattung Knaufgriff © Einleitung EIN- / AUS-Schalter (arretierbar) Gehäuse Machen Sie sich vor der ersten Inbetrieb- Stellrad Drehzahlvorwahl nahme mit den Funktionen des Gerätes...
 • Seite 56: Lieferumfang

  Dies kann die Schwingungsbelastung über den 1 Sägeblatt zur Metallbearbeitung gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. © Technische Daten Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Stichsäge: Parkside PPHSS 730 SE Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz Aufnahmeleistung: 730 W WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits- Leerlauf-Hubzahl: max. n 600 - 2900 min hinweise und Anweisungen.
 • Seite 57: Elektrische Sicherheit

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz Halten Sie Kinder und andere eines Fehlerstromschutzschalters vermindert Personen während der Benut- das Risiko eines elektrischen Schlages. zung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren. 3. Sicherheit von Personen 2.
 • Seite 58: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht Halten Sie Haare, Kleidung und Hand- gewarteten Elektrowerkzeugen. schuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange f) Halten Sie Schneidwerkzeuge Haare können von sich bewegenden Teilen scharf und sauber.
 • Seite 59: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  SE geeignet gefahr für Sie bedeuten. © Inbetriebnahme © Informationen zu Sägeblättern Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits Sä- geblätter für Hauptanwendungen in Holz und Metall. Ziehen Sie vor allen Arbeiten WARNUNG! am Gerät den Netzstecker aus der Steckdose. Andernfalls droht Verletzungsgefahr.
 • Seite 60: Spanreißschutz Montieren

  Inbetriebnahme / Bedienung © Bedienung Das Sägeblatt rastet ein. Das Sägeblatt muss sich in der Führungs- © Schnittwinkel einstellen rolle befinden. Lassen Sie das Schnellspannfutter los, es muss in seine Ausgangsposition zurückkehren. Lösen Sie die Klemmschraube mit dem Das Sägeblatt ist verriegelt.
 • Seite 61: Einschalten / Ausschalten

  Bedienung / Wartung und Reinigung / Service / Garantie © © Einschalten / Ausschalten Garantie GEFAHR! Vergewissern Sie sich vor dem Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anschluss an den Netzstrom, dass dieser vor- rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde schriftsmäßig mit 230 V ~ 50 Hz und mit einer sorgfältig produziert und vor Anlieferung 16 A-Sicherung ausgestattet ist!
 • Seite 62: Entsorgung

  (89 / 336 / EC), (92 / 31 / EC) Gemäß Europäischer Richtlinie 2002 / 96 / EC Bezeichnung des Produktes: über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung Parkside Pendelhubstichsäge PPHSS 730 SE in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt- gerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Seite 63 IAN 37833 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií · Stanje informacija · Stand der Informationen: 10 / 2009 Ident.-No.: PPHSS730SE102009-GB / PL / CZ / SK / HR / DE / AT / CH...