Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHLG 2000 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HEAT GUN PHLG 2000 C2
HEAT GUN
Translation of the original instructions
SUFLANTĂ AER CALD
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΠIΣТОΛΙ ΘΕΡΜΟY AEPA
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 273458
PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ПИСТОЛЕТ ЗA ГОРЕЩ BЪЗДУХ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
HEISSLUFTGEBLÄSE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 C2

 • Seite 1 HEAT GUN PHLG 2000 C2 HEAT GUN PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu SUFLANTĂ AER CALD ПИСТОЛЕТ ЗA ГОРЕЩ BЪЗДУХ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΠIΣТОΛΙ ΘΕΡΜΟY AEPA HEISSLUFTGEBLÄSE...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............7 Translation of the original Conformity Declaration ..... . 8 PHLG 2000 C2...
 • Seite 5: Introduction

  Please also pass on these operating instructions to Package contents any future owner. 1 heat gun PHLG 2000 C2 Intended use 1 spatula nozzle This appliance is intended for removing paint, for 1 flat nozzle...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not use the power tool if the of the power tool is maintained. ■ switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be con- trolled with the switch is dangerous and must be repaired. PHLG 2000 C2...
 • Seite 7: Safety Instructions For The Hot Air Blower

  Do not work in the presence of ■ they do not play with the hot air flammable gases or materials, or blower. in an explosive environment. When working on plastics, paints, lacquers, etc., hazardous gasses can be released. Always ensure sufficient ventilation. PHLG 2000 C2...
 • Seite 8: Operation

  500 l/min. 550°C Use as a free-standing appliance/cooling (see fig. A): ■ Place the appliance upright on a level surface – to have both hands free to work. – or to allow the appliance to cool down. PHLG 2000 C2...
 • Seite 9: Using Nozzles

  Note! Do not use on PVC piping. Note! Water and gas pipes are often indistinguishable from the outside. If in doubt, always ask a professional. Note! Copper pipes are soldered and may not be heated to above 200°C. PHLG 2000 C2...
 • Seite 10: Disposal

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after un- packing, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PHLG 2000 C2...
 • Seite 11: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Type/appliance designation: Heat gun PHLG 2000 C2 Year of manufacture: 09 - 2015 Serial number: IAN 273458 Bochum, 14/09/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 12 Tehnički podaci ............15 PHLG 2000 C2...
 • Seite 13: Uvod

  Proizvod koristite isključivo na opisani način i u nave- Opseg isporuke denim područjima uporabe. U slučaju predaje 1 Pištolj za vrući zrak PHLG 2000 C2 proizvoda trećim osobama priložite i predajte i 1 Lopatasti nastavak svu dokumentaciju.
 • Seite 14: Opće Sigurnosne Napomene

  Oštećeni ili zapetljani osoblje uz korištenje originalnih kabeli povećavaju rizik od strujnog rezervnih dijelova. Na taj način udara. osiguravate trajnu sigurnost električ- nog alata. Ako nije moguće izbjeći uporabu ■ električnog alata u vlažnom okru- ženju, koristite fido sklopku. PHLG 2000 C2...
 • Seite 15: Sigurnosne Napomene Za Fen Za Skidanje Boje

  Prilikom obrade plastike, boja, Djecu držite pod nadzorom kako ■ lakova itd. osim toga mogu nastati biste osigurali da se djeca ne igraju plinovi opasni po zdravlje. Uvijek fenom za skidanje boje. osigurajte dostatnu ventilaciju. PHLG 2000 C2...
 • Seite 16: Rukovanje

  Izbjegavajte predugo djelovanje visoke tempe- Isključivanje uređaja: rature jer je zagorjele lakove vrlo teško ukloniti. ■ Prekidač UKLJ/ISKLJ pritisnite u položaj „0“. Većinu ljepila moguće je omekšati djelovanjem topline. Zatim zalijepljene spojeve možete razdvojiti i ukloniti višak ljepila. PHLG 2000 C2...
 • Seite 17: Ostali Primjeri Uporabe U Automobilima, Kući I Vrtu

  Pravo na jamstvo vrijedi isključivo za greške mate- ♦ Uz primjereni oprez, pomoću uređaja možete rijala ili greške u izradi, a ne za transportne štete, odstraniti vosak sa skija / snowboarda ili potrošne dijelove ili za oštećenja lomljivih dijelova, svijećnjaka. primjerice prekidača. PHLG 2000 C2...
 • Seite 18: Servis

  Ponedjeljak do petak od 8:00 sati - 20:00 sati (SEV) EN 61000-3-3: 2013 Uvoznik Tip /naziv uređaja: Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Pištolj za vrući zrak PHLG 2000 C2 p.p. 61 10020 Novi Zagreb Godina proizvodnje: 10 - 2015 Serijski broj: IAN 273458 Proizvođač:...
 • Seite 19 PHLG 2000 C2...
 • Seite 20 Importator ............23 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . 24 PHLG 2000 C2...
 • Seite 21: Introducere

  şi siguranţa. Utilizaţi Furnitura acest produs numai în modul descris şi numai în 1 suflantă aer cald PHLG 2000 C2 scopurile menţionate. În cazul transmiterii aparatu- 1 duză pentru șpăcluit lui unei alte persoane, predaţi-i, de asemenea, 1 duză...
 • Seite 22: Indicaţii Generale Privind Siguranţa

  în mișcare. ■ rea cablului de alimentare al apara- Cablurile deteriorate sau încurcate tului, acesta trebuie înlocuit de către cresc riscul de electrocutare. producător, serviciul clienţi al aces- tuia sau de către o altă persoană calificată. PHLG 2000 C2...
 • Seite 23: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Suflanta Cu Aer Cald

  într-o singură poziţie. Nu atingeţi duza fierbinte. A nu se utiliza în prezenţa unei at- ► ■ Purtaţi mănuşi de protecţie. mosfere explozive. Purtaţi ochelari de protecţie. Căldura poate fi condusă către ■ ■ materialele inflamabile care sunt acoperite. PHLG 2000 C2...
 • Seite 24: Deservirea

  – Aparatul trebuie să fie permanent pentru răcirea aparatului. ■ curat, uscat şi să nu prezinte ulei sau unsori. Nu utilizaţi aparatul într-un alt scop ■ decât cel prevăzut. PHLG 2000 C2...
 • Seite 25: Utilizarea Duzelor De Contact

  ■ Păstraţi întotdeauna curate ţeava de admisie a aerului și ţeava de evacuare. ■ Pentru curăţarea carcasei utilizaţi o lavetă. În niciun caz nu utilizaţi benzină, solvenţi sau agenţi de curăţare care atacă materialul plastic. PHLG 2000 C2...
 • Seite 26: Eliminarea

  înlocuite şi reparate. Deteriorările şi deficienţele prezente deja la cumpă- rare trebuie semnalate imediat după dezambalare sau cel târziu la două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. PHLG 2000 C2...
 • Seite 27: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Tip / denumire aparat: Suflantă aer cald PHLG 2000 C2 Anul de fabricaţie: 10 - 2015 Număr de serie: IAN 273458 Bochum, 14.09.2015 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice...
 • Seite 28 Вносител ............32 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....32 PHLG 2000 C2...
 • Seite 29: Въведение

  ване и безопасност. Използвайте продукта един- ствено според описанието и за указаните обла- Окомплектовка на доставката сти на приложение. Предавайте продукта на 1 пистолет за горещ въздух PHLG 2000 C2 трети лица заедно с цялата документация. 1 дюза с шпакла 1 плоска дюза...
 • Seite 30: Общи Указания За Безопасност

  допускайте деца да играят с уре- носене или окачване на елек- да. Почистването и техническото трическия инструмент с него обслужване от страна на потре- или за дърпане на щепсела от бителя не трябва да се извършват контакта. от деца без наблюдение. PHLG 2000 C2...
 • Seite 31: Указания За Безопасност За Пистолета За Горещ Въздух

  Ако не се борави внимателно с като сешоар. ■ уреда, може да възникне пожар. Никога не насочвайте горещия ■ Изисква се повишено внимание въздушен поток към хора или ■ при употреба на уреда в близост животни. до горими материали. PHLG 2000 C2...
 • Seite 32: Работа С Уреда

  в позиция „0“. не използвате уреда, изключвайте щепсела от контакта. Дръжте изхода на дюзата на раз- ■ стояние от обработвания детайл или обработваната повърхност. Възпрепятстване на отделянето на въздуха може да доведе до прег- ряване на уреда. PHLG 2000 C2...
 • Seite 33: Използване На Дюзите-Приставки

  щата тръба Унищожаване на плевели: ♦ Дюзата под формата на шпакла служи ■ Горещият въздух води до изсъхване на пле- за насочено подаване на горещ въздух. велите и кълновете. За сваляне на бои и лакове използвайте отделна шпакла. PHLG 2000 C2...
 • Seite 34: Почистване

  на сила или ремонтни дейности, които не са извършени от нашия оторизиран сервизен фи- лиал, гаранцията отпада. Законовите ви права не се ограничават от тази гаранция. Гаранционният срок не се удължава от гаранцията. Това важи и за сменени и ре- монтирани части. PHLG 2000 C2...
 • Seite 35: Сервиз

  EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Тип/Обозначение на уреда: Пистолет за горещ въздух PHLG 2000 C2 Година на производство: 10-2015 Сериен номер: IAN 273458 Бохум, 14.9.2015 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел...
 • Seite 36 Εισαγωγέας ........... . . 40 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....40 PHLG 2000 C2...
 • Seite 37: Εισαγωγή

  από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμο- Παραδοτέος εξοπλισμός ποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για 1 Πιστόλι θερμού αέρα PHLG 2000 C2 τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Παραδώστε 1 Ακροφύσιο σπάτουλα όλα τα έγγραφα σε περίπτωση παράδοσης του...
 • Seite 38: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  σετε ή για να τραβήξετε το βύσμα συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται από την πρίζα. Κρατάτε το καλώ- να διεξάγονται από παιδιά, χωρίς διο μακριά από υψηλές θερμο- επιτήρηση. κρασίες, λάδια, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα τμήματα της συσκευής. PHLG 2000 C2...
 • Seite 39: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Πιστόλι Θερμού Αέρα

  δεν γίνεται προσεκτική μεταχείριση Μην κοιτάτε απευθείας στο άνοιγμα ■ της συσκευής. ακροφυσίου του σωλήνα εκφύση- Προσέχετε κατά τη χρήση της συ- σης . ■ σκευής κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Μην κατευθύνετε στο ίδιο σημείο ■ για μεγάλο χρονικό διάστημα. PHLG 2000 C2...
 • Seite 40: Χειρισμός

  προς επεξεργασία. Η συσσώρευση μπορείτε έτσι να επιλέξετε την αντίστοιχη παροχή αέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερ- αέρα και θερμοκρασία: θέρμανση της συσκευής. Βαθμίδα Ι περ. 300 l/min. περ. 350 °C Βαθμίδα II περ. 500 l/min. περ. 550 °C PHLG 2000 C2...
 • Seite 41: Χρήση Πρόσθετων Ακροφυσίων

  δύσκολα. Πολλοί τύποι κόλλας μπορεί να μαλακώσουν από τη θερμότητα. Οι κολλημένες Αφαίρεση κεριού: συνδέσεις μπορούν να αποσυνδεθούν και να απομακρυνθεί η υπερβάλλουσα κόλλα. ♦ Απελευθερώστε πέδιλα σκι/Snowboard ή κηρο- πήγια από υπολείμματα κεριού, χρησιμοποιώ- ντας τη συσκευή με ιδιαίτερη προσοχή. PHLG 2000 C2...
 • Seite 42: Καθαρισμός

  φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση. αργότερο ωστόσο δύο ημέρες μετά την ημερομηνία Για τις δυνατότητες απόρριψης των αχρηστευμένων αγοράς. συσκευών ενημερώνεστε από τη διαχείριση της Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανι- κοινότητας ή της πόλης σας. ζόμενες επισκευές χρεώνονται. PHLG 2000 C2...
 • Seite 43: Σέρβις

  EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Τύπος/Περιγραφή συσκευής: Πιστόλι θερμού αέρα PHLG 2000 C2 Έτος κατασκευής: 10 - 2015 Αύξων αριθμός: IAN 273458 Bochum, 14/9/2015 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την...
 • Seite 44 Original-Konformitätserklärung ........48 PHLG 2000 C2...
 • Seite 45: Einleitung

  Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Lieferumfang Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen 1 Heißluftgebläse PHLG 2000 C2 Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei 1 Spachteldüse Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Gerätes beschädigt wird, muss oder sich bewegenden Geräte- sie durch den Hersteller oder seinen teilen. Beschädigte oder verwickelte Kundendienst oder eine ähnlich Kabel erhöhen das Risiko eines qualifizierte Person ersetzt werden, elektrischen Schlages. um Gefährdungen zu vermeiden. PHLG 2000 C2...
 • Seite 47: Sicherheitshinweise Für Heißluftgebläse

  ■ ■ explosionsfähigen Atmosphäre VORSICHT! BRAND- UND verwenden. EXPLOSIONSGEFAHR ! Wärme kann zu brennbaren Materiali- ■ Das Gerät entwickelt eine starke ► en geleitet werden, die verdeckt sind. Hitze. Unsorgsamer Umgang bewirkt eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. PHLG 2000 C2...
 • Seite 48: Bedienung

  Das Gerät muss stets sauber, tro- ■ Fläche cken und frei von Öl oder Schmier- – um beide Hände zum Arbeiten frei zu haben. fetten sein. – zum Abkühlen des Gerätes. Verwenden Sie das Gerät niemals ■ zweckentfremdet. PHLG 2000 C2...
 • Seite 49: Vorsatzdüsen Verwenden

  Entfrosten von Wasserrohren: Hinweis! PVC-Rohr darf nicht aufgetaut werden. Hinweis! Äußerlich sind Wasserleitungen von Gasleitungen häufig nicht zu unterscheiden. Fragen Sie im Zweifel immer einen Fachmann. Hinweis! Kupferleitungen sind mit Zinn verbunden und dürfen nicht über 200°C erhitzt werden. PHLG 2000 C2...
 • Seite 50: Entsorgung

  Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Repara- turen sind kostenpflichtig. PHLG 2000 C2...
 • Seite 51: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Typ / Gerätebezeichnung: Heißluftgebläse PHLG 2000 C2 Herstellungsjahr: 10 - 2015 Seriennummer: IAN 273458 Bochum, 14.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 09 / 2015 · Ident.-No.: PHLG2000C2-092015-1 IAN 273458...