Parkside PFS 100 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2
PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
STŘÍKACÍ PISTOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PISTOLET NATRYSKOWY DO FARB
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
STRIEKACIA PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 100 B2

 • Seite 1 PAINT SPRAY GUN PFS 100 B2 PAINT SPRAY GUN PISTOLET NATRYSKOWY DO FARB Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE Kezelési és biztonsági utalások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az originál használati utasítás fordítása...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items ....................... Page 6 Technical data ....................... Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ..................... Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3.
 • Seite 6: Introduction

  You can use the device to apply a sprayed medium with a viscosity up to 80-DIN-sec. Any other 1 Paint spray gun PFS 100 B2 use or modification shall be deemed to be improper 2 Nozzles* 1 x 0.6, 1 x 0.8 mm use and could give rise to considerable risk of accident.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools General safety advice for 1 Measuring cup electrical power tools 1 Operating instructions * 1 x prefitted Read all the safety advice and instructions! Failure to observe the safety advice and instructions may result in electric shock, ©...
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools There is an increased risk of electric shock if Accidents can happen if you carry the device your body is earthed. with your finger on the ON / OFF switch or with c) Keep the device away from rain or the device switched on.
 • Seite 9: Additional Safety Advice For Paint Spray Guns

  DIN-sec / Viscosity ries, inserted tools etc. in accordance with these instructions and advice, and The Parkside paint spray gun PFS 100 B2 can be the stipulations drawn up for this par- used to apply sprayed media with a viscosity up to ticular type of device.
 • Seite 10: Preparing The Surface To Be Sprayed

  Advice on use / Bringing into use Use a suitable thinner to achieve the required Roughen smooth surfaces and remove any thinning of the medium. abraded dust. ½ Never exceed the maximum viscosity for the Always cover the surrounding area around the device.
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Bringing into use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty tance, depending on the spray cone and the 3. Unscrew nozzle and remove the suction- desired amount of material to be applied). pressure valve Use the device in a horizontal orientation only 4.
 • Seite 12: Disposal

  (covering waste electrical and electronic equipment) Type / Device description: and its transposition into national legislation, worn Paint spray gun PFS 100 B2 out electrical power tools must be collected separately and taken for environmentally compatible recycling. Date of manufacture (DOM): 03 - 2011...
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Użycie zgodne z przeznaczeniem ................Strona 14 Wyposażenie ........................Strona 14 Zakres dostawy ......................Strona 14 Dane techniczne ......................Strona 15 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ...................Strona 15 3. Bezpieczeństwo osób ....................Strona 16 4.
 • Seite 14: Wstęp

  Zakres dostawy Urządzenie to przeznaczone jest do nanoszenia farb i lakierów. Urządzeniem tym można natryskiwać 1 Pistolet natryskowy do farb PFS 100 B2 materiały o lepkości do 80-DIN-sek. Każde inne 2 Dysze* 1 x 0,6, 1 x 0,8 mm użycie lub zmiany dokonane na urządzeniu uważane 2 Zawory ssąco-tłoczące*...
 • Seite 15: Dane Techniczne

  Wstęp / Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi © Dane techniczne Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Moc znamionowa: 100 W Wydajność tłoczenia: 320 ml / min (woda) Lepkość materiału Przeczytaj wszystkie natryskiwanego: maks. 80 DIN-sec wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ciśnienie: maks. 160 bar oraz instrukcje! Zaniedbania w przestrzeganiu Kubek z farbą: 700 ml...
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Osób

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi no zmieniać wtyku sieciowego urzą- trakcie pracy z narzędziem elektrycz- dzenia. Nie używaj żadnych wtyków nym. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś adapterowych razem z urządzeniami zmęczony lub znajdujesz się pod wyposażonymi w uziemienie ochronne. wpływem narkotyków, alkoholu lub Niezmienione wtyki sieciowe i pasujące wtykowe lekarstw.
 • Seite 17: Staranne Obchodzenie Się I Użytkowanie Narzędzi Elektrycznych

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 4. Staranne obchodzenie narzędzi elektrycznych do innych zastosowań się i użytkowanie narzędzi niż to przewidziano może prowadzić do nie- elektrycznych bezpiecznych sytuacji. a) Nie przeciążaj urządzenia. Używaj Uzupełniające wskazówki do swojej pracy przeznaczonego do bezpieczeństwa dotyczące niej narzędzia elektrycznego.
 • Seite 18: Wskazówki Robocze

  Lepkość / DIN-Sek. lakierów na bazie sztucznych żywic z rozcień- czalnikiem nitro. ½ Za pomocą pistolet natryskowy do farb PFS 100 B2 Informacje o odpowiednim rozcieńczalniku można natryskiwać materiały do maksymalnej lep- (woda, rozpuszczalnik) zawarte są w kartach kości 80 DIN-sek. Lepkość (płynność) wyznacza się za informacyjnych producenta dotyczących dane-...
 • Seite 19: Uruchomienie

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie © Uruchomienie Odpowiednią odległość do powierzchni natry- skiwanej wyznaczyć w trakcie prób. © Dobór dyszy Rozpoczynać zawsze od większej odległości. 3. Najpierw natryskiwać naroża lub małe orna- menty małymi impulsami natrysku. Dysza Zastosowanie Następnie dokonać właściwej operacji natrysku. Dysza 0,6 mm wszystkie farby, lakiery 4.
 • Seite 20: Serwis

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Utylizacja 4. Wyjąć tłok pompy i sprężynę z korpusu Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwe- pompy go używania urządzenia, używania niezgodnego z 5. Oczyścić elementy za pomo- przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w urzą- cą...
 • Seite 21: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Pistolet natryskowy do farb PFS 100 B2 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Numer seryjny: IAN 63964 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Prezes - Zmiany techniczne w sensie dalszego rozwijania...
 • Seite 23 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ..................Oldal 24 Felszerelés ........................Oldal 24 A szállítmány tartalma....................Oldal 24 Műszaki adatok ......................Oldal 25 Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók 1. A munkahely biztonsága ..................Oldal 25 2. Elektromos biztonsága .....................Oldal 25 3. Személyek biztonsága ....................Oldal 26 4. Az elektromos szerszámokkal való gondos járás és azok gondos használata .Oldal 26 A festékszóró...
 • Seite 24: Rendeltetésszerű Használat

  A készülékkel maximálisan maximal 80-DIN-sec- ig lehet szórnivaló anyagokat feldolgozni. Minden másfajta alkalmazás, vagy a gép megváltoztatása 1 festékszóró pisztoly PFS 100 B2 nem rendeltetésszerűnek számit és jelentős baleset- 2 fúvóka* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm veszélyeket rejt magában.
 • Seite 25: Műszaki Adatok

  Bevezetés / Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók © Műszaki adatok Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók Névleges teljesítmény : 100 W Szállítási teljesítmény: 320 ml / perc (víz) Viszkozítás teljesítmény: max. 80 DIN-sec Olvassa el az összes Nyomás: max. 160 bar biztonsági tudnivalókat és utasításokat! Festéktartály: 700 ml...
 • Seite 26: Személyek Biztonsága

  Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági tudnivalók b) Kerülje el a testrészeinek a földelt vagy hallásvédőnek az elektromos szerszám alkalmazásának a módja és alkalmazása sze- felületekkel, mint pld. csövekkel, fűtő- rinti viselése, csökkenti a sérülések veszélyét. testekkel, tűzhelyekkel és hűtőszekré- nyekkel való érintkezését. Az áramütés c) Kerülje el a nem szándékos üzembe- veszélye nagyobb, ha a teste földelve van.
 • Seite 27: A Festékszóró Pisztolyokra Vonatkozó Kiegészító Biztonsági Tudnivalók

  DIN-Sec / viszkozitás en és úgy, ahogy azokat ennek a spe- ciális készüléknek azt előírták. Eközben A festékszóró pisztoly PFS 100 B2 max. 80 DIN- vegye figyelembe a munkafeltételeket és az elvégzendő tevékenységet. Az sec. (viszkozitás) szórni való anyagot dolgozhat fel.
 • Seite 28: A Szórni Való Anyag Előkészítése

  A munkára vonatkozó utalások / Üzembevétel Anyagpélda DIN irányelv 4. Magas érték esetén adjon a szórni való anyag- hoz lépésenként kis mennyiségekben találó alapozó anyag 25-30 DIN-sec hígítószert és keverje azt jól bele. Ennél a fa impregnáló 25-30 DIN-sec műveletnél járjon el „A szórni való anyagok lazur 25-30 DIN-sec előkészítése“...
 • Seite 29: Be- / Kikapcsolás

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz © Be- / kikapcsolás 5. Ne hagyja a festéktartályt teljesen kiürülni – cseppek keletkezhetnek! Bekapcsolás: Az elektromos szerszám üzembevételéhez © Karbantartás és tisztítás nyomja meg és tartsa lenyomva a BE- / KI- kapcsolót Általános tudnivalók: Húzza ki a hálózati Kikapcsolás:...
 • Seite 30: Garancia

  Szerviz / Garancia / Mentesítés használatával javíttassa. Ezáltal biztosítja, hogy az elektromos szerszámának a biztonsá- Szerviz Magyarország gossága megmaradjon. Tel.: 0640 102785 ½ A hálózati csat- e-mail: kompernass@lidl.hu lakozó dugó vagy a csatlakozó vezeték IAN 63964 cseréjét mindig csak az elektromos szerszám gyártójával vagy a vevő- szolgálatával végeztesse el.
 • Seite 31: Konformitásnyilatkozat / Gyártó

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Típus / A készülék megnevezése: Festékszóró pisztoly PFS 100 B2 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Sorozatszám: IAN 63964 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Üzletvezető - Fenntartjuk a jogot a továbbfejlesztés érdekében...
 • Seite 33 Kazalo Uvod Uporaba v skladu z določili ..................Stran 34 Oprema .........................Stran 34 Obseg dobave ......................Stran 34 Tehnični podatki ......................Stran 35 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ..................Stran 35 2. Električna varnost .....................Stran 35 3. Varnost oseb ......................Stran 36 4.
 • Seite 34: Uvod

  80 sekund DIN. Kakršnakoli drugačna upo- raba ali sprememba naprave ni v skladu z določili 1 pištola za brizganje barve PFS 100 B2 in predstavlja znatno nevarnost nesreč. Za škodo, 2 šobe* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm nastalo pri uporabi, ki ni v skladu z določili, ne pre-...
 • Seite 35: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Splošna varnostna navodi- 1 merilna posoda la za električno orodje 1 navodilo za uporabo * 1 x predmontirano Preberite varnostna opozorila in navodila! Neupoštevanje varno- stnih opozoril in navodil lahko vodi do povzročitve ©...
 • Seite 36: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje b) Preprečite telesni stik z ozemljenimi Če imate pri nošenju naprave prst na stikalu za VKLOP / IZKLOP ali je naprava vklopljena, površinami, kot so cevi, grelci, štedil- niki in hladilniki. Obstaja povečano tveganje to lahko vodi do povzročitve nesreč.
 • Seite 37: Dopolnilna Varnostna Opozorila Za Brizgalne Pištole Za Nanašanje Barv

  Sekunde DIN / viskoznost nastavke itd. uporabljajte v skladu z navodili za uporabo in na način, ki je Z brizgalno pištola za brizganje barve PFS 100 B2 predpisan posebej za ta specialni tip lahko nanašate snovi za brizganje do največ 80 stroja.
 • Seite 38: Pripravljanje Površine Za Pršenje

  Navodila za delo / Začetek uporabe ½ © Pripravljanje površine Ne prekoračite maksimalne vrednosti viskozno- za pršenje sti za napravo. Snov za pršenje za postopek nanašanja ne sme biti pregosta. V nasprotnem primeru se lahko naprava zamaši. Površina za pršenje mora biti čista, suha in nemastna. ½...
 • Seite 39: Vzdrževanje In Čiščenje

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija OPOZORILO: Razdalja šobe do obdelovan- 3. Odvijte šobo in vzemite ven sesalni/tlačni ca je odvisna od materiala za pršenje (pribl. ventil 20 do 35 cm razdalja pri pršenju, odvisno od 4.
 • Seite 40: Odstranjevanje

  Oznaka tipa / Naprave: narodnem pravu je treba električno orodje zbirati Pištola za brizganje barve PFS 100 B2 ločeno in vrniti v naravi primerno ponovno predelavo. Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Vse o možnostih za odstranjevanje odsluženih naprav...
 • Seite 41: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in tevkov iz te garancije.
 • Seite 43 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ..................Strana 44 Vybavení........................Strana 44 Rozsah dodávky ......................Strana 44 Technické údaje ......................Strana 45 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ..................Strana 45 2. Elektrická bezpečnost ....................Strana 45 3. Bezpečnost osob ......................Strana 46 4.
 • Seite 44: Úvod

  80-DIN-sec. Kterékoliv jiné použití nebo změna zařízení neplatí jako použití ke stanovenému účelu a skrývá značná nebezpečí. Za škody vzniklé 1 stříkací pistole PFS 100 B2 z použití k nestanovenému účelu nepřevezmeme 2 trysky* 1 x 0,6, 1 x 0,8 mm ručení.
 • Seite 45: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje © Technické údaje hou způsobit úraz elektrickým proudem, požár a / nebo těžká poranění. Jmenovitý výkon: 100 W Čerpací výkon: 320 ml / min (voda) Uschovejte všechny bezpečnostní pokyny Výkon viskozity: max. 80 DIN-sec a návody pro budoucnost! Tlak: max.
 • Seite 46: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje Nástroj nebo šroubovák, který se nachází v Kabel nepoužívejte k nestano- rotujícím dílu zařízení může způsobit poranění. venému účelu jako je nošení e) Vyhněte se neobvyklému držení hlavy. zařízení, pověšení nebo vytáhnutí zástrčky ze zásuvky. Chraňte Pečujte vždy o bezpečnou stabilní...
 • Seite 47: Doplňující Bezpečnostní Pokyny Pro Stříkací Pistole Na Barvu

  DIN-Sec / viskozita udržovaných elektrických nástrojích. f) Použijte elektrické nástroje, příslušen- S stříkací pistole PFS 100 B2 můžete zpracovat stří- ství, náhradní nástroje atd. podle kací materiál do max. 80 DIN-sec. (viskozita). Visko- těchto návodů a tak, jak je pro tento zitu (houževnatá...
 • Seite 48: Příprava Stříkané Plochy

  Pracovní pokyny / Uvedení do provozu Čisticí tryska slabý, tvrdý proud, k Viskozitu neměňte přídavným ohřátím. bodovému čištění ploch 2. Přidejte k tomu ředidlo. 3. Viskozitu přezkoušejte tak, jak je popsáno výše Prodloužení trysky stříkání nahoru nebo dolů pro obtížně pří- (viz.
 • Seite 49: Údržba A Čistění

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Servis / Záruka ½ 5. Nestříkejte, až je nádoba prázdná – tak Výměnu zástrčky nebo vznikají kapky! síťového kabelu nechejte vždy provést výrobcem zařízení nebo jeho servisem. Tím je zajištěno, že se dodrží bezpečnost elek- ©...
 • Seite 50: Zlikvidování

  EN 61000-3-3:2008 ploch (povodí) nejsou proto přípustné. Dbejte při koupi barev. laků… na jejich Typ / Označení přístroje: ekologickou vhodnost. Stříkací pistole PFS 100 B2 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Sériové číslo: IAN 63964 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß...
 • Seite 51 Zoznam obsahu Úvod Použitie prístroja v súlade s určením ................Strana 52 Vybavenie prístroja.......................Strana 52 Obsah dodávky ......................Strana 52 Technické údaje ......................Strana 53 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ................Strana 53 2. Elektrická bezpečnosť ....................Strana 53 3. Bezpečnosť osôb .....................Strana 54 4.
 • Seite 52: Úvod

  Tento nástroj je vhodný na nanášanie farieb a lakov. S týmto prístrojom môžete striekať farbu na materiál až do maximálnej hodnoty streku 80 DIN sekúnd. 1 striekacia pištoľ PFS 100 B2 Akékoľvek iné použitie a zmena tohto prístroja je 2 trysky* 1 x 0,6, 1 x 0,8 mm v rozpore s určením a predstavuje vysoké...
 • Seite 53: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Všeobecné bezpečnostné 1 odmerka pokyny pre elektrické 1 návod na použitie nástroje * 1 x predmontované Prečítajte si všetky bez- pečnostné pokyny a predpisy! Nedbanlivosť © Technické údaje pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a pred- pisov môže zapríčiniť...
 • Seite 54: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje Neupravované sieťové zástrčky a vhodné zá- protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná suvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom. prilba alebo ochrana sluchu, v závislosti od b) Zabráňte telesnému kontaktu s uzem- druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko poranení. nenými povrchmi, napr. u rúr, vykuro- c) Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do vacích zariadení, sporákov a chladni- čiek.
 • Seite 55: Doplňujúce Bezpečnostné Upozornenia Pre Pištole Na Striekanie Farby

  DIN sekundy / viskozita v súlade s týmito pokynmi a tak, ako je to predpísané pre tento špeciálny So striekacia pištoľ PFS 100 B2 môžete spracovať typ prístroja. Pritom zohľadnite pra- farbu až do maximálnej hodnoty 80 DIN sek. (vis- covné...
 • Seite 56: Príprava Zmesi Na Striekanie

  Pracovné pokyny / Uvedenie do prevádzky © Príprava zmesi na striekanie * Zrnité výrobky / výrobky obsahujúce telieska na nesmú striekať. Ich brúsny účinok skracuje životnosť UPOZORNENIE: Zvyčajne nájdeme v predajniach pumpy a ventilu. farby, laky a pod., ktoré sú určené na natieranie a maľovanie, nie však na striekanie.
 • Seite 57: Údržba A Čistenie

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota 2. Nástroj nezapínajte / nevypínajte nad strieka- Návod na čistenie prístroja: nou plochou, ale striekanie začnite a ukončite 1. Odskrutkujte fixačnú skrutku – pozri obr. A. cca 10 cm mimo striekanej plochy. 2.
 • Seite 58: Likvidácia

  Typ / Názov prístroja: odovzdať na ekologickú recykláciu. Striekacia pištoľ PFS 100 B2 Informácie o možnostiach likvidácie starých prístrojov Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 získate na vašom obecnom alebo mestskom úrade.
 • Seite 59 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ................Seite 60 Ausstattung ........................Seite 60 Lieferumfang .........................Seite 60 Technische Daten ......................Seite 61 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit .....................Seite 61 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 61 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 62 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 62 Ergänzende Sicherheitshinweise für Farbspritzpistolen ..........Seite 63 Arbeitshinweise DIN-Sec / Viskosität ......................Seite 63...
 • Seite 60: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Sie können mit dem Gerät Spritzgut bis maximal 80-DIN-sec. verarbeiten. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt 1 Farbspritzpistole PFS 100 B2 als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche 2 Düsen* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm Unfallgefahren.
 • Seite 61: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Allgemeine 1 Messbecher Sicherheitshinweise 1 Bedienungsanleitung für Elektrowerkzeuge * 1 x vormontiert Lesen Sie alle Sicherheits- hinweise und Anweisungen. Versäumnisse © Technische Daten bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen verursachen.
 • Seite 62: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit ge- licher Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder erdeten Oberflächen, wie von Rohren, Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
 • Seite 63: Ergänzende Sicherheitshinweise Für Farbspritzpistolen

  © DIN-Sec / Viskosität f) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. Mit der Parkside Farbspritzpistole PFS 100 B2 kön- entsprechend diesen Anweisungen. nen Sie Spritzgut bis max. 80 DIN-sec. (Viskosität) Berücksichtigen Sie dabei die Arbeits- verarbeiten. Die Viskosität (Zähflüssigkeit) wird in bedingungen und die auszuführende...
 • Seite 64: Spritzgut Vorbereiten

  Arbeitshinweise / Inbetriebnahme Materialbeispiel DIN Richtlinie Mengen schrittweise zu und mischen Sie es. Gehen Sie hierzu gemäß Kapitel „Spritzgut Kunstharzlack 25-30 DIN-sec vorbereiten“ vor. Grundierung 25-30 DIN-sec 5. Messen Sie die DIN-Sekunden erneut. Holzimprägnierung 25-30 DIN-sec Wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis die in der Tabelle angegebenen Werte erreicht Lasur 25-30 DIN-sec...
 • Seite 65: Spritzvorgang

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service 2. Nach jedem Gebrauch Verdünner (nur im Ausschalten: Lassen Sie zum Ausschalten des Elektrowerk- Freien–Explosionsgefahr!) bzw. Wasser zeuges den EIN- / AUS-Schalter los. durch das Gerät spritzen. 3. Zum Rostschutz können Sie nach der Reinigung Nähmaschinenöl durchspritzen.
 • Seite 66: Garantie

  Garantie / Entsorgung © Garantie Service Österreich Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Tel.: 0820 201 222 rantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde (0,15 EUR/Min.) sorgfältig produziert und vor Anlieferung e-mail: kompernass@lidl.at gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie IAN 63964 den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.
 • Seite 67: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 50144-2-7:2000 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Farbspritzpistole PFS 100 B2 Herstellungsjahr: 03 - 2011 Seriennummer: IAN 63964 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 68 IAN 63964 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 03 / 2011 · Ident.-No.: PFS100B2032011-4...

Inhaltsverzeichnis