Parkside PFS 100 C3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAY GUN PFS 100 C3
PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 273487
SPRØJTEPISTOL
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 100 C3

 • Seite 1 PAINT SPRAY GUN PFS 100 C3 PAINT SPRAY GUN SPRØJTEPISTOL Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning FARBSPRITZPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 273487...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend begge sidene med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 7 4.
 • Seite 6: Proper Use

  Introduction Paint spray gun PFS 100 C3 Included items 1 Paint spray gun PFS 100 C3 Introduction 2 Nozzles* 1 x 0.6 mm, 1 x 0.8 mm 2 Suction pressure valves* We congratulate you on the purchase of your new 1 Cleaning nozzle device.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Note: If you wish to make an accurate assessment an adapter plug with devices fitted with a protective earth. Unmodified plugs and of the vibration loads experienced during a particular period of working, you should also take into account matching sockets reduce the risk of electric shock.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools when the device is put away. This pre- type of electrical power tool used and work undertaken, reduces the risk of injury. caution is intended to prevent the device from c) Avoid accidental starting. Verify the po- unintentionally starting.
 • Seite 9: Additional Safety Advice For Paint Spray Guns

  Viscosity documentation for information about suitable thinners (water, solvents). The Parkside paint spray gun PFS 100 C3 can be 1. Thoroughly mix the unthinned sprayed medium used to apply sprayed media with a viscosity up to and bring it to average room temperature 80 DIN-sec.
 • Seite 10: Preparing The Surface To Be Sprayed

  Advice on use / Bringing into use Nozzle Material Flow rate in seconds Nozzle extension for spraying into corners Latex paint 24 – 28 which are difficult to reach Water-based paint 20 – 25 Primer 24 – 28 Switching ON / OFF Lacquer 20 –...
 • Seite 11: Maintenance And Cleaning

  Bringing into use / Maintenance and cleaning / Service centre / Warranty If the plug or mains apply the next coat (Fig. F) at right angles to lead needs to be replaced, always the previous coat. have the replacement carried out by 5.
 • Seite 12: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal C arrying out spraying at the edge of water- Service Great Britain courses or adjoining areas (catchments) is Tel.: 0871 5000 720 therefore prohibited. (�0.10 / minute) C onsider their environmental compatibility e-mail: kompernass@lidl.co.uk when buying paints, varnishes etc. IAN 273487 Service Ireland Tel:...
 • Seite 13: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 50580:2012 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Paint spray gun PFS 100 C3 Date of manufacture (DOM): 01–2016 Serial number: IAN 273487 Bochum, 31.01.2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 15 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ........................Side 16 Udrustning ............................Side 16 Leverancens indhold ..........................Side 16 Tekniske specifikationer ........................Side 16 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 17 2. Elektrisk sikkerhed ..........................Side 17 3. Personlig sikkerhed ..........................Side 17 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 18 5.
 • Seite 16: Indledning

  Indledning Sprøjtepistol PFS 100 C3 Leverancens indhold 1 sprøjtepistol PFS 100 C3 Indledning 2 dyser* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 suge-tryk-ventiler* Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. 1 rengøringsdyse Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet.
 • Seite 17: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Bemærk: For en præcis vurdering af svingnings- Der må ikke anvendes adapeterstik sammen med apparatet der har sik- belastningen i løbet af et bestemt arbejdstidsrum bør kerhedsjording. Uændrede stik og passen- også de tider tages i betragtning hvor apparatet er slået fra eller ganske vist er i gang, men rent faktisk de stikdåser nedsætter risikoen for elektrisk stød.
 • Seite 18: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj c) Træk stikket ud af stikkontakten og / skridsikkert fodtøj, sikkerhedshjelm eller høre- eller fjern akku’en, inden De foretager værn, alt efter det elektriske redskabs art og indstillinger på apparatet, skifter tilbe- anvendelse, nedsætter risikoen for tilskadekomst. c) Undgå...
 • Seite 19: Uddybende Sikkerhedshenvisninger Om Sprøjtepistoler Til Malinger

  1. Bland det ufortyndede sprøjtemateriale grundigt Viskositæt og bring det på middelrumtemperatur (20–22 °C). Skift ikke viskositeten ved hjælp af yderligere Med Parkside sprøjtepistol PFS 100 C3 kan man opvarmning. bearbejde sprøjtefarve indtil maks. 80 DIN-sec. (vi- 2. Tilføj et egnet fortyndermiddel.
 • Seite 20: Sprøjtefladen Forberedes

  Arbejdsanvisninger / Ibrugtagen Tænde- / slukke Materiale Gennemstrøm- ning i sekunder Tænde apparatet: Latex-farve 24 – 28 T ryk for ibrugtagen elektroværktøjets TÆND- / Vandbaserende farver 20 – 25 SLUK-knap og hold den trykket. Grunderinger 24 – 28 Slukke apparatet: Lakker 20 –...
 • Seite 21: Pasning Og Rengøring

  Pasning og rengøring / Service / Garanti / Bortskaffelse Pasning og rengøring Garanti Generelle anvisninger: Du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Apparatet er produceret Træk stikket ud, også i omhyggeligt og inden levering afprøvet pauser og ved arbejde på apparatet. samvittighedsfuldt.
 • Seite 22: Oversættelse Af Original-Eg-Konformitetserklæring / Producent

  EN 60745-1:2009+A11 EN 50580:2012 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Type / Apparatbetegnelse: Sprøjtepistol PFS 100 C3 Date of manufacture (DOM): 01–2016 Seriennummer: IAN 273487 Bochum, 31.01.2016 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 23 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 24 Ausstattung ............................Seite 24 Lieferumfang ............................Seite 24 Technische Daten ..........................Seite 24 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 25 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 25 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 25 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 26 5.
 • Seite 24: Einleitung

  Einleitung Farbspritzpistole PFS 100 C3 Lieferumfang 1 Farbspritzpistole PFS 100 C3 Einleitung 2 Düsen* 1 x 0,6 mm, 1 x 0,8 mm 2 Saug-Druck-Ventile* Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Reinigungsdüse Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Düsenverlängerung...
 • Seite 25: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 2. Elektrische Sicherheit könnte unterschätzt werden, wenn das Elektrowerk- zeug regelmäßig in solcher Weise verwendet wird. a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk- Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der zeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verän- Schwingungsbelastung während eines bestimmten dert werden.
 • Seite 26: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge rowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektro- Staubabsaugung kann Gefährdungen durch werkzeug, wenn Sie müde sind oder Staub verringern. unter dem Einfluss von Drogen, Alko- hol oder Medikamenten stehen. Ein 4. Verwendung und Behandlung Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
 • Seite 27: Service

  Arbeitshinweise gen kann zu gefährlichen Situationen führen. Viskosität 5. Service Mit der Parkside Farbspritzpistole PFS 100 C3 kön- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von nen Sie Spritzgut bis max. 80 DIN-sec. (Viskosität) qualifiziertem Fachpersonal und nur verarbeiten. Die Viskosität (Zähflüssigkeit) wird in mit Original-Ersatzteilen reparieren.
 • Seite 28: Spritzfläche Vorbereiten

  Arbeitshinweise / Inbetriebnahme Spritzfläche vorbereiten Achten Sie darauf, dass Spritzgut und Verdün- nung zueinander passen. Bei Verwendung der falschen Verdünnung entstehen Klumpen, die Die Spritzfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. das Gerät verstopfen. Kunstharzlacke nie mit Rauhen Sie glatte Flächen auf und entfernen Nitroverdünnung mischen.
 • Seite 29: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie 2. Schalten Sie das Gerät nicht über der Spritzflä- 6. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses che ein / aus, sondern beginnen und beenden ein trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Sie den Spritzvorgang ca. 10 cm außerhalb Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunst- der Spritzfläche.
 • Seite 30: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Service Schweiz Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Tel.: 0842 665566 Nur so kann eine kostenlose Einsendung (0,08 CHF/Min., Mobilfunk Ihrer Ware gewährleistet werden. max.
 • Seite 31: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60745-1:2009+A11 EN 50580:2012 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Farbspritzpistole PFS 100 C3 Herstellungsjahr: 01–2016 Seriennummer: IAN 273487 Bochum, 31.01.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 32 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Last Information Update · Tilstand af information · Stand der Informationen: 01 / 2016 Ident.-No.: PFS100C3012016-DK IAN 273487...

Inhaltsverzeichnis