Parkside PDRS 6.3 B2 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-ratschen- schrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR RATCHET SET PDRS 6.3 B2
PNEUMATINIS TERKŠLINIS
VERŽLIARAKTIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 315475
DRUCKLUFT-RATSCHEN-
SCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDRS 6.3 B2

 • Seite 1 AIR RATCHET SET PDRS 6.3 B2 DRUCKLUFT-RATSCHEN- PNEUMATINIS TERKŠLINIS SCHRAUBER VERŽLIARAKTIS Originalbetriebsanleitung Naudojimo instrukcijos originalo vertimas IAN 315475...
 • Seite 2 Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Seite DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite 31...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Įjungimas ir išjungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PDRS 6.3 B2  ...
 • Seite 5 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Atitikties deklaracijos originalo vertimas . . . . . . . . .30 ■ 2  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 6: Įžanga

  Bet koks kitoks įrankio naudojimas ar keitimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį ir gali kelti didelį pavojų . Neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, galinčią atsirasti naudojant įrankį ne pagal paskirtį . Įrankį galima naudoti tik privačioms reikmėms . PDRS 6.3 B2   │  3...
 • Seite 7: Dalys

  Visada dėvėkite klausos apsaugos priemonę . Kasdien tepkite alyva Dalys Pneumatinis terkšlinis suktuvas Oro įleidimo anga Įkišamoji mova (sukomplektuotas) Paleidiklis Keturbriaunis laikiklis Sukimosi krypties keitiklis Tepalinė Suktuvo antgaliai Galvutės Antgalių laikiklis Ilgiklis Universalusis lankstas ■ 4  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 8: Tiekiamas Rinkinys

  1/2 col . Spinduliuojamojo triukšmo vertės Išmatuotoji triukšmo vertė nustatyta pagal ISO 15744 . Garso slėgio lygis: 89,8 dB (A) Neapibrėžtis: Garso galios lygis: = 100,8 dB (A) Neapibrėžtis: Dėvėkite klausos apsaugos priemonę! PDRS 6.3 B2   │  5 ■...
 • Seite 9 į laikotarpius, kai įrankis buvo išjungtas arba veikė, tačiau iš tikrųjų nebuvo naudojamas . Todėl spinduliuojamojo triukšmo poveikis per visą darbo laikotarpį gali būti gerokai mažesnis . ■ 6  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 10: Pneumatinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos

  Pneumatinį įrankį turėtų surinkti, nustatyti ir naudoti tik kvalifikuoti ir su juo dirbti išmokyti asmenys . ■ Draudžiama keisti pneumatinį įrankį . Pakeitus įrankį saugos priemonės gali būti mažiau veiksmingos, o pavojai naudotojui – didesni . PDRS 6.3 B2   │  7 ■...
 • Seite 11 šio įrankio energijos šaltinio, nes jos gali sprogti ir sunkiai sužaloti . ■ Reguliariai pagal nurodymus valykite įrankį ir pasirūpinkite jo technine priežiūra (žr . skyrių „Techninė priežiūra ir valymas“) . ■ 8  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 12 žarnos turi tikti įrankio duomenų lape nurodytam slėgiui ir oro kiekiui . Jei slėgis per mažas, įrankis prasčiau veikia, jei slėgis per didelis, kyla pavojus patirti materialinę žalą ir susi- žaloti . PDRS 6.3 B2   │  9...
 • Seite 13 Galima naudoti tik tinkamus priedus . Jų galima įsigyti iš gaminto- jo . Neoriginalūs priedai gali kelti pavojų . ■ Naudokite tik filtruotą ir reguliuojamą suslėgtąjį orą . Dulkės, ės- dinantys garai ir (ar) drėgmė gali sugadinti pneumatinio įrankio variklį . ■ 10  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 14 šaltinio . ■ Pneumatinio įrankio negalima naudoti, jei jis nesandarus ar įrankį reikia pataisyti . ■ Pneumatinio įrankio niekada nejunkite prie suslėgtojo oro žarnos, kurios slėgis viršija 6,3 bar . PDRS 6.3 B2   │  11 ■...
 • Seite 15 įvairių pavojų . Antraip kyla pavojus patirti sunkių kūno sužalojimų . ■ Srieginių jungčių įrankį turėtų surinkti, nustatyti ir naudoti tik kvalifi- kuoti ir su juo dirbti išmokyti asmenys . ■ 12  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 16: Nusviestų Dalių Keliami Pavojai

  Prieš keisdami papildomą darbo įrankį ar priedus, prieš įrankį re- guliuodami, valydami ar atlikdami jo techninės priežiūros darbus atjunkite pneumatinį įrankį nuo suslėgtojo oro tiekimo šaltinio . ■ Įsitikinkite, kad nekils pavojų ir kitiems žmonėms . PDRS 6.3 B2   │  13 ■...
 • Seite 17: Įtraukimo / Užvyniojimo Pavojai

  Tinkamai laikykite įrankį: būkite pasirengę reaguoti į įprastus ir netikėtus judesius – tam turi būti paruoštos abi rankos . ■ Visada turite išlaikyti pusiausvyrą ir tvirtai stovėti . ■ Stovėkite stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą . ■ 14  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 18 Veržliasukiai su atvira plokščia galvute gali prispausti pirštus . ■ Laikykite rankas atokiai nuo besisukančio griebtuvo ir besisukan- čio grąžto . ■ Nenaudokite įrankio ankštose patalpose ir stebėkite, kad nepri- spaustumėte rankų tarp įrankio ir ruošinio, ypač atsukdami dalis . PDRS 6.3 B2   │  15 ■...
 • Seite 19: Pasikartojančių Judesių Keliami Pavojai

  . ■ Naudokite tik geros darbinės būklės smūginius įtvarus, nes su smūginiais suktuvais naudojami prastos būklės rankiniai įtvarai ir priedai gali sulūžti ir būti nusviesti . ■ 16  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 20: Pavojai Darbo Vietoje

  . ■ Kvėpavimo takų apsaugos priemones naudokite laikydamiesi savo darbdavio nurodymų arba darbo ir sveikatos saugos taisy- klių . PDRS 6.3 B2   │  17 ■...
 • Seite 21: Triukšmo Keliami Pavojai

  Pneumatinį įrankį reikia naudoti ir prižiūrėti laikantis šioje instruk- cijoje pateiktų rekomendacijų, kad būtų išvengta nereikalingo triukšmo padidėjimo . ■ Draudžiama išimti įtaisytąjį triukšmo slopintuvą, o jo darbinė būklė turi būti gera . ■ 18  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 22: Vibracijų Keliami Pavojai

  Įrankį laikykite ne per stipriai, bet tvirtai spausdami reikiama ran- kos atoveikio jėga, nes vibracijos poveikis paprastai yra didesnis, kai laikoma didesne jėga . ■ Įrankis ypač smarkai gali vibruoti dėl nepakankamai pritaisyto ar pažeisto papildomo darbo įrankio . PDRS 6.3 B2   │  19 ■...
 • Seite 23: Pneumatiniams Įrankiams Taikomi Papildomi Saugos Nurodymai

  Jei nuolat besisukančių įrankių sukimo momentas yra reguliuoja- mas, oro slėgis turi įtakos veikimo saugai . Todėl turi būti nustatyti žarnos ilgio ir skersmens reikalavimai . ■ Pneumatinių įrankių niekada neneškite už žarnos . ■ 20  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 24: Kiti Saugos Nurodymai

  įvykti nelaimingas atsitikimas . ■ Apsaugokite pneumatinius įrankius nuo vaikų . ■ Nelaikykite neapsaugoto įrankio lauke ar drėgnoje aplinkoje . ■ Pneumatinį įrankį, ypač suslėgtojo oro jungtį ir valdiklius, saugoki- te nuo dulkių ir nešvarumų . PDRS 6.3 B2   │  21 ■...
 • Seite 25: Prieš Pradedant Naudoti

  į tekantį orą ir taip užtikrina tolygų tepimą . – Rankinis tepimas Jei alyvos purkštuko neturite, įrankį tepkite kas kartą prieš naudodami arba naudodami jį ilgesnį laiką . Įlašinkite 3 ar 5 lašus specialios suslėgtojo oro sistemų alyvos į įkišamąją movą ■ 22  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 26: Alyvos Kiekio Papildymas

  Naudokite tik jungiamąsias žarnas, kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 9 mm . ► Naudokite tik filtruotą, suteptą ir reguliuojamą suslėgtąjį orą . ♦ Prijunkite įrankį prie kompresoriaus įkišamąją movą įkišdami į suslėgtojo oro tiekimo šaltinio oro tiekimo žarną . PDRS 6.3 B2   │  23 ■...
 • Seite 27: Naudojimo Pradžia

  10 mm vidinio skersmens suslėgtojo oro žarna . Įjungimas ir išjungimas Įjungimas ♦ Norėdami įjungti įrankį, paspauskite paleidiklį Išjungimas ♦ Atleiskite paleidiklį ♦ Baigę darbą, atjunkite įrankį nuo suslėgtojo oro tiekimo šaltinio . ■ 24  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 28: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  ■ Naudokite tik gamintojo originalias atsargines arba pakaitines dalis, kitaip naudotojui kils pavojus . Kilus abejonių, susisiekite su klientų aptarnavimo centru . ■ Įrankį valykite tik sausa, minkšta šluoste arba suslėgtuoju oru . PDRS 6.3 B2   │  25 ■...
 • Seite 29: Trikčių Šalinimas

  Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų . Jas galima išmesti pristatant į vietos grąžinamojo perdirbimo konteinerius . Nemeskite įrankio į buitinių atliekų konteinerį! Kaip išmesti nebenaudojamą įrankį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . ■ 26  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 30: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  . Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja . Garantijos teikimo sąlygos Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos . Prašome išsaugoti originalų kasos čekį . Jis reikalingas kaip pirkimo dokumentas . PDRS 6.3 B2   │  27 ■...
 • Seite 31 įspėjama . Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms . Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptar- navimo tarnyba . ■ 28  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 32: Priežiūra

  Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adre- sas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com PDRS 6.3 B2   │  29 ■...
 • Seite 33: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  Taikomi darnieji standartai: EN ISO 11148-6:2012 Įrankio tipas: Pneumatinis terkšlinis veržliaraktis PDRS 6 .3 B2 Pagaminimo metai: 02 - 2019 Serijos numeris: IAN 315475 Bochumas, 2019-02-11 Semi Uguzlu - Kokybės vadybininkas - Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai . ■ 30  │   PDRS 6.3 B2...
 • Seite 34 Ein- / Ausschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 PDRS 6.3 B2 DE │...
 • Seite 35 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . .64 ■ 32  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 36: Einleitung

  Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden über- nehmen wir keine Haftung . Das Gerät ist nur für den privaten Einsatz bestimmt . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 37: Ausstattung

  Tragen Sie stets bei Staubentwicklung einen Atemschutz . Tragen Sie stets Gehörschutz . Täglich ölen Ausstattung Druckluft-Ratsche Lufteinlass Stecknippel (vormontiert) Abzugshebel Vierkantaufnahme Umlenkbolzen Ölbehälter Schrauberbits Stecknüsse Bithalter Verlängerungsstück Kardangelenk ■ 34  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 38: Lieferumfang

  1/2“ Lärmemissionswerte: Messwert für Lärm ermittelt entsprechend ISO 15744: Schalldruckpegel: = 89,8 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Schallleistungspegel: = 100,8 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Gehörschutz tragen! PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 39 Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist . Dies kann die Lärmemissionsbelastung über den gesamten Arbeits- zeitraum deutlich reduzieren . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  Bedienern eingerichtet, eingestellt oder verwendet werden . ■ Das Druckluftwerkzeug darf nicht verändert werden . Verände- rungen können die Wirksamkeit der Sicherheitsmaßnahmen verringern und die Risiken für den Bediener erhöhen . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41 . ■ Verwenden Sie das Gerät nur in den Anwendungsgebieten, für die es konzipiert wurde! ■ Überlasten Sie das Gerät nicht . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 42 Gerätes beeinträchtigt ist . Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren . Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten . ■ Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  39...
 • Seite 43 Atmen Sie die Abluft nicht direkt ein . Vermeiden Sie es, die Abluft in die Augen zu bekommen . Die Abluft des Druckluftgerätes kann Wasser, Öl, Metallpartikel oder Verunreinigungen aus dem Kom- pressor enthalten . Dies kann Gesundheitsschäden verursachen . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 44 Umständen zu Gefährdungen durch Dauerbelastung führen können . ■ Wenn Sie im Umgang mit dem Gerät unerfahren sind, sollten Sie sich über den gefahrlosen Umgang schulen lassen . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  41...
 • Seite 45 Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt . ■ Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Gerätes fern . Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 46 Risiken für den Bediener erhöhen . ■ Die Sicherheitsanweisungen dürfen nicht verloren gehen – geben Sie sie der Bedienperson . ■ Verwenden Sie niemals eine beschädigte Maschine für Schraub- verbindungen . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Sie das Einsatzwerkzeug oder Zubehörteile austauschen oder eine Einstellung oder Wartung oder Reinigung vorgenom- men wird . ■ Stellen sie sicher, dass auch für andere Personen keine Gefahren entstehen . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 48: Gefährdungen Durch Erfassen / Aufwickeln

  Schutz der Hände . ■ Die Bediener und das Wartungspersonal müssen physisch in der Lage sein, die Größe, das Gewicht und die Leistung der Maschi- ne zu handhaben . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  45...
 • Seite 49 ■ Verwenden Sie das Werkzeug nicht in engen Räumen und achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht zwischen Maschine und Werk- stück gequetscht werden, insbesondere beim Abschrauben . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 50: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Verwenden Sie ausschließlich Schlagfassungen in gutem Arbeits- zustand, denn ein mangelhafter Zustand von Handfassungen und Zubehörteilen kann dazu führen, dass diese bei der Verwendung mit Schlagschraubern zerbrechen und herausgeschleudert werden . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  47...
 • Seite 51: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Umgebung auf ein Mindestmaß reduziert wird . ■ Falls Staub oder Dämpfe entstehen, muss die Hauptaufgabe sein, diese am Ort ihrer Freisetzung zu kontrollieren . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 52: Gefährdungen Durch Lärm

  Verfügt die Maschine für Schraubverbindungen über einen Schalldämpfer, ist stets sicherzustellen, dass dieser beim Betrieb der Maschine für Schraubverbindungen vor Ort ist und sich in einem guten Arbeitszustand befindet . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 53: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Verstärkung der Schwingungen führt . ■ Die Verbrauchsmaterialien und das Maschinenwerkzeug sind den Empfehlungen dieser Anleitung entsprechend auszuwählen, zu warten und zu ersetzen, um eine unnötige Verstärkung der Schwingungen zu vermeiden . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 54: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Verwenden Sie bei Schlag- und Impulsschraubern keine Schnell- verschlusskupplungen am Werkzeugeinlass . Verwenden Sie für Schlauchanschlüsse mit Gewinde nur solche aus gehärtetem Stahl (oder einem Werkstoff von vergleichbarer Stoßfestigkeit) . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 55: Weitere Sicherheitshinweise

  . Benutzen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind oder un- ter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen . Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Werkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 56: Vor Der Inbetriebnahme

  Arbeitsdruck von 6,3 bar am Gerät nicht überschreiten . Zur Re- gulierung des Arbeitsdruckes muss der Kompressor mit einem Druckminderer ausgestattet sein . Montage des Stecknippels ♦ Schrauben Sie den Stecknippel in den Lufteinlass Auslieferungszustand vormontiert) . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Seite 57: Schmierung

  Installieren Sie einen Anbauöler in der Druckluftleitung oder am Druckluftgerät . ♦ Geben Sie alle 15 Betriebsminuten ca . 3 - 5 Tropfen Pneumatik- Öl von Hand in den Stecknippel ■ 54  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 58: Anschluss An Eine Druckluftquelle

  Sitz der beiden Schraubverbindungen zwischen Kupp- lungsstück und Gerät . ♦ Damit Sie den Luftdruck regulieren können, muss die Druckluft- quelle mit einem Druckminderer ausgestattet sein . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  55 ■...
 • Seite 59: Inbetriebnahme

  Drücken Sie den Abzugshebel um das Gerät einzuschalten . Ausschalten: ♦ Lassen Sie den Abzugshebel los . ♦ Wenn Ihre Arbeit beendet ist, trennen Sie das Gerät von der Druckluftquelle . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 60: Wartung Und Reinigung

  6,3 bar darf die Leerlaufdrehzahl keinesfalls überschrit- ten werden . ■ Wenn von dem Gerät ein erhöhter Schwingungspegel ausgeht, muss vor der weiteren Verwendung die Ursache beseitigt bzw . instandgesetzt werden . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  57 ■...
 • Seite 61: Fehlerbehebung

  . Gerät bewegt Motor sitzt Gerät schmieren, wie in der sich nicht, aufgrund von Anleitung beschrieben . Druckluft tritt Materialan- komplett beim sammlung fest . Auslass aus . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 62: Entsorgung

  . Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen . Achten Sie auf eine geeignete Unterlage . Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften . ■ Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  59 ■...
 • Seite 63: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfal- lende Reparaturen sind kostenpflichtig . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 64 Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  61 ■...
 • Seite 65 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterla- den . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 66: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PDRS 6.3 B2 DE │ AT │ CH   │  63 ■...
 • Seite 67: Original-Konformitätserklärung

  Druckluft-ratschenschrauber PDRS 6 .3 B2 Herstellungsjahr: 02 - 2019 Seriennummer: IAN 315475 Bochum, 11 .02 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten . ■ 64  │   DE │ AT │ CH PDRS 6.3 B2...
 • Seite 68 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informacijos data · Stand der Informationen: 02 / 2019 · Ident.-No.: PDRS6.3B2-022019-1 IAN 315475...

Inhaltsverzeichnis