Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PALA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-langstiel-astschere
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WARNING
Before use, read the
handbook and the
operating instructions.
Follow the safety
instructions.
CORDLESS EXTENDABLE LOPPER PALA 20-Li A1
AKUMULATOROWY SEKATOR
Z DŁUGIM UCHWYTEM,
PRZEZNACZONY DO CIĘCIA GAŁĘZI
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 318953
AKKU-LANGSTIEL-ASTSCHERE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PALA 20-Li A1

 • Seite 1 WARNING Before use, read the handbook and the operating instructions. Follow the safety instructions. CORDLESS EXTENDABLE LOPPER PALA 20-Li A1 AKUMULATOROWY SEKATOR AKKU-LANGSTIEL-ASTSCHERE Originalbetriebsanleitung Z DŁUGIM UCHWYTEM, PRZEZNACZONY DO CIĘCIA GAŁĘZI Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi IAN 318953...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......16 Zamawianie dodatkowego akumulatora ......17 │ PALA 20-Li A1    1...
 • Seite 5: Wstęp

  Wyposażenie AKUMULATOROWY SEKATOR Wysięgnik teleskopowy Z DŁUGIM UCHWYTEM, Szybkozłącze wysięgnika teleskopowego PRZEZNACZONY DO CIĘCIA Uchwyt GAŁĘZI PALA 20-Li A1 Trzonek narzędzia Przycisk odblokowujący Wstęp Blokada włącznika Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany Tylny uchwyt produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Akumulator* Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego pro- Włącznik/wyłącznik...
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Dane techniczne określone zgodnie z normą EN 62841: Akumulatorowy sekator z długim uchwytem, Drgania: < 2,5 m / s przeznaczony do cięcia gałęzi: PALA 20-Li A1 Niepewność pomiarów K = 1,5 m/s (prąd stały) Napięcie znamionowe: 20 V OSTRZEŻENIE! Maks. średnica cięcia: maks. Ø 32 mm ■...
 • Seite 7 15 m od innych osób. Uwaga! Spadające przedmioty, szczególnie podczas cięcia ponad głową. Uważać na wyrzucane przed- mioty! Uwaga! Niebezpieczeństwo skaleczenia o ostre noże. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyłączyć urządzenie i wyjąć akumulator! │ ■ 4    PALA 20-Li A1...
 • Seite 8: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  żadne inne osoby. W przy- wyłącznik różnicowo-prądowy. Zastosowanie padku odwrócenia uwagi od pracy możesz wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza stracić kontrolę nad elektronarzędziem. ryzyko porażenia prądem elektrycznym. │ PALA 20-Li A1    5 ■...
 • Seite 9: Bezpieczeństwo Osób

  Przed zastosowaniem elek- tronarzędzia zleć naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków z elektrona- rzędziami jest ich niewłaściwa konserwacja. │ ■ 6    PALA 20-Li A1...
 • Seite 10: Stosowanie I Obsługa Narzędzia Akumulatorowego

  Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczą- cych ładowania i nie ładuj akumulatora lub narzędzia akumulatorowego poza wskaza- nym w instrukcji obsługi zakresem tempe- ratur. Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczonym zakresem temperatur może spowodować zniszczenie akumulatora oraz zwiększyć zagrożenie pożarowe. │ PALA 20-Li A1    7 ■...
 • Seite 11: Serwis

  świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu mosferycznych. Produkt należy przechowywać sztucznym. bezpiecznie w zamkniętych pomieszczeniach. ■ Nie używać produktu, jeśli mechanizm tnący ■ Uważaj na napowietrzne linie energetyczne. nie działa prawidłowo. │ ■ 8    PALA 20-Li A1...
 • Seite 12: Dodatkowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  (np. łańcuchów prowadzić do pożaru, eksplozji lub obrażeń. świetlnych). ■ Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia lub wysokiej temperatury. ■ Ogień lub temperatury powyżej 130°C mogą spowodować wybuch. │ PALA 20-Li A1    9 ■...
 • Seite 13: Wskazówki Bezpieczeństwa Przy Używaniu Ładowarek

  ♦ Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania. Dioda kontrolna ładowania świeci na czerwono. wolno czyścić ani konserwować ♦ Zielona dioda kontrolna ładowania sygnali- urządzenia. zuje zakończenie ładowania i gotowość akumu- latora do pracy. │ ■ 10    PALA 20-Li A1...
 • Seite 14: Wkładanie / Wyjmowanie Akumulatora Z Urządzenia

  Jeśli ucięta gałąź zaplącze się w innych gałęziach, ♦ Naciśnij blokadę włączenia i trzymając można ją pociągnąć metalowym hakiem i usu- ją wciśniętą, naciśnij włącznik/wyłącznik nąć. Wyłączanie: ♦ Zwolnij włącznik / wyłącznik ♦ Przestaw przełącznik odryglowania w położenie │ PALA 20-Li A1    11 ■...
 • Seite 15: Bezpieczna Praca

  ■ Urządzenie należy przechowywać w zabezpie- czonym przed mrozem, suchym miejscu, niedo- stępnym dla dzieci. ■ Urządzenie należy przechowywać zawieszone na metalowym haku lub na leżąco, by za- bezpieczyć je przed przewróceniem. │ ■ 12    PALA 20-Li A1...
 • Seite 16: Usuwanie Zablokowania

  80-98: kompozyty. WSKAZÓWKA ► Niewymienione tutaj części zamienne (np. Informacje na temat możliwości utyli- akumulator, przełączniki) można zamówić za zacji wysłużonego urządzenia można pośrednictwem naszej infolinii serwisowej. uzyskać w urzędzie gminy lub miasta. │ PALA 20-Li A1    13 ■...
 • Seite 17: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Dotyczy to również wymienio- nych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. │ ■ 14    PALA 20-Li A1...
 • Seite 18: Serwis

  Za pomocą tego kodu QR możesz KOMPERNASS HANDELS GMBH przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl BURGSTRASSE 21 (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć DE - 44867 BOCHUM instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) NIEMCY 123456. www.kompernass.com │ PALA 20-Li A1    15 ■...
 • Seite 19: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 62233:2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / nazwa urządzenia: Akumulatorowy sekator z długim uchwytem, przeznaczony do cięcia gałęzi PALA 20-Li A1 Rok produkcji: 04 - 2019 Numer zamówienia: IAN 318953 Bochum, 03.04.2019 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 20: Zamawianie Dodatkowego Akumulatora

  Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przypisany do urządzenia (np. IAN 318953). Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. │ PALA 20-Li A1    17 ■...
 • Seite 21 │ ■ 18    PALA 20-Li A1...
 • Seite 22 Ersatz-Akku Bestellung ......... . . 34 DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    19...
 • Seite 23: Einleitung

  Ausstattung AKKU-LANGSTIEL-ASTSCHERE Teleskopstiel PALA 20-Li A1 Schnellverschluss für Teleskopstiel Einleitung Griff Geräteholm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Entriegelungsschalter Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Einschaltsperre Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Hinterer Handgriff...
 • Seite 24: Technische Daten

  Technische Daten WARNUNG! Akku-Langstiel-Astschere: PALA 20-Li A1 ■ Der Schalldruckpegel ist in Abhängigkeit von (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V der Nutzung und den zu verrichtenden Tätigkei- ten so weit zu reduzieren, dass keine Beein- Max. Schnittbreite trächtigungen der Gesundheit des Bedieners Durchmesser: Max.
 • Seite 25: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Weise verändert werden. abstellen und Akku entfernen! Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein- sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdo- sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 22    PALA 20-Li A1...
 • Seite 26: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeug. Mit dem passen- Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, sicherer im angegebenen Leistungsbereich. verringert das Risiko von Verletzungen. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    23 ■...
 • Seite 27: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen. sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen. │ DE │ AT │ CH ■ 24    PALA 20-Li A1...
 • Seite 28: Service

  Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn der und Griffe ordnungsgemäß befestigt und in Schneidmechanismus nicht einwandfrei funkti- gutem Zustand sind. oniert. ■ Tragen Sie bei Einsatz dieses Geräts vollen Augen und Gehörschutz. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    25 ■...
 • Seite 29: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Zerschneiden Sie keine Kabel. hohen Temperaturen aus. ■ Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Kabeln ■ Feuer oder Temperaturen über 130 °C können und Drähten (z. B. Lichterketten). eine Explosion hervorrufen. │ DE │ AT │ CH ■ 26    PALA 20-Li A1...
 • Seite 30: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist. und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    27 ■...
 • Seite 31: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  ♦ Bringen Sie den Entriegelungsschalter in die Position ■ Sollte sich der abgeschnittene Ast verfangen, können Sie mit Hilfe des Metallhakens diesem ziehen, um ihn zu entfernen. │ DE │ AT │ CH ■ 28    PALA 20-Li A1...
 • Seite 32: Sicheres Arbeiten

  Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. ■ Sie können Sie das Gerät an dem Metallhaken aufhängen oder lagern Sie das Gerät liegend oder gegen Umfallen gesichert. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    29 ■...
 • Seite 33: Lösen Einer Blockierung

  Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- den Maschinentyp und die Artikelnummer an. waltung. HINWEIS ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Akku, Schalter) können Sie über unsere Callcenter bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PALA 20-Li A1...
 • Seite 34: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorge- nommen wurden, erlischt die Garantie. DE │ AT │ CH │ PALA 20-Li A1    31 ■...
 • Seite 35: Service

  (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 32    PALA 20-Li A1...
 • Seite 36: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29: 2004/A2:2010 EN 62233:2008 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Langstiel-Astschere PALA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 04 - 2019 Auftragsnummer: IAN 318953 Bochum, 03.04.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 37: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z.B. IAN 318953) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PALA 20-Li A1...
 • Seite 38 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 04 / 2019 · Ident.-No.: PALA20-LiA1-042019-1 IAN 318953...