Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWB 30 A1 Originalbetriebsanleitung Seite 19

Waschbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Garantie
U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te
rekenen vanaf de datum van aankoop.
Indien er zich binnen drie jaar, te rekenen
vanaf de datum van aankoop van dit
product, een materiaal- of fabricagefout
voordoet, wordt het product door ons –
naar onze keuze – voor u gratis gerepa-
reerd of vervangen. Deze garantievergoe-
ding stelt voorop dat binnen de termijn van
drie jaar het defecte apparaat en het be-
wijs van aankoop (kassabon) voorgelegd
en dat schriftelijk kort beschreven wordt,
waarin het gebrek bestaat en wanneer het
zich voorgedaan heeft.
Als het defect door onze garantie gedekt
is, krijgt u het gerepareerde of een nieuw
product terug. Met herstelling of uitwisse-
ling van het product begint er geen nieuwe
garantieperiode.
De garantievergoeding geldt voor materi-
aal- of fabricagefouten. Deze garantie is
niet van toepassing op productonderdelen,
die aan een normale slijtage blootgesteld
zijn en daarom als aan slijtage onderhe-
vige onderdelen beschouwd kunnen wor-
den (b.v. adapter) of op beschadigingen
aan breekbare onderdelen.
Het apparaat is uitsluitend voor het privé-
en niet voor het commerciële gebruik be-
stemd. Bij een verkeerde of onoordeelkun-
dige behandeling, toepassing van geweld
en bij ingrepen, die niet door het door ons
geautoriseerde servicefiliaal doorgevoerd
werden, valt de garantie weg.
Deze garantie valt weg wanneer het pro-
duct beschadigd, niet oordeelkundig ge-
bruikt of niet onderhouden werd. Voor een
vakkundig gebruik van het product dienen
alle in de gebruiksaanwijzing vermelde
aanwijzingen nauwgezet in acht genomen
te worden. Gebruiksdoeleinden en hande-
lingen, die in de gebruiksaanwijzing afge-
raden worden of waarvoor gewaarschuwd
wordt, dienen onvoorwaardelijk vermeden
te worden.
Gelieve voor alle aanvragen de kassabon
en het identificatienummer
als bewijs van de aankoop klaar te
houden. Indien er zich functiefouten of
andere gebreken voordien, contacteert u
in eerste instantie de hierna vernoemde
serviceafdeling telefonisch of per e-mail. U
krijgt dan bijkomende informatie over de
afhandeling van uw klacht.
Service-Center
Service Nederland
NL
Tel.: 0900 0400223
(0,10 EUR/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.nl
IAN
297590
BE
Service België
Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)
E-Mail: grizzly@lidl.be
IAN 297590
Importeur
Gelieve in acht te nemen dat het volgende
adres geen serviceadres is. Contacteer
in eerste instantie het hoger vermelde
servicecenter.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Duitsland
www.grizzly-service.eu
NL
BE
(IAN 297590)
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PWB 30 A1

Diese Anleitung auch für:

Pwb 18 a1291645