Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung Seite 29

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Udhëzime sigurie
Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve
gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
Instalimi dhe kontrolli bëhen nga elektricisti i
autorizuar duke respektuar VDE 0100 pjesa 701.
Të gjitha punët duhet të bëhen vetëm në një gjendje
pa ushqim me tension.
Kjo llambë mund të montohet në banjë vetëm në
zonën 3 të sigurisë.
Poqa dhe substanca ndriquese gjate funksionit
nxehen. Distanca ne mes poqes dhe objekteve
djegese se paku 50 cm.
Udhëzime për montimin
• Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për
dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet
asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
• Mund të përdoret vetëm material i përshtatshëm për
montimin në mure! Vidat dhe dadot e bashkëngjitura
janë vetëm për mure masive.
Të dhëna teknike
Tensioni nominal:
Fuqia:
Lloji i mbrojtjes
Standardet dhe direktivat
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 pjesa 201:1991-09
EN 60598-2-1:1989
Shqip
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Montimishih faqen 32
Përshkrimi i simbolit
Paralajmërim për tension
elektrik të rrezikshëm
Pjesë ndërrimi (shih faqen 31)
Mirëmbajtja e sipërfaqes, pasqyra
Për të hequr njollat (yndyrë, kozmetikë, etj.) përdorni
një leckë lëkure për dritaret të lar me ujë të ngrohtë
dhe të shtrydhur mirë. Njollat e pikave nëpër qoshe
duhen fshirë patjetër me një leckë të butë. Mos përdorni
detergjente për gota ose dritare si dhe lëndë të tjera
kimike sepse ato e dëmtojnë sipërfaqen e argjendtë të
pasqyrës dhe mund të shkaktojnë njolla ngjyrë kafe.
Nëse pasqyra përdoret pa respektuar këto kritere,
atëherë bie poshtë e drejta për garanci.
Kujdesi ndaj siperfaqes se poqes.
• Poqa te fiket.
• Siperfaqja te pastrohet nje lecke te thate, eventulisht
te laget.
• Duhet pasur parasysh që nuk duhet të hyjnë lëngje të
brendësi të llambës.
• Te mos perdoren mjete pastrimi me baze acidike,
mjete gervishese dhe pastrues me baze te uthelle
• Mbuloja e poqes mund te hiqet per qellim pastrimi,
per derisa ajo pas pastrimit me pastrues e zakonshem
te amviserise ose me baze shamponu duhet te
shperlahet me uje dhe pastaj mund te lustrohet.
• Dëme të shkaktuara nga mosrespektimi i këtyre
rregullave nuk përfshihen nga garancia jonë.
29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis