Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bezpečnostné Pokyny - HANSGROHE AXOR Starck 40140000 Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Bezpečnostné pokyny
Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli
pomliaždeninám a rezným poraneniam.
Inštalačné a skúšobné práce smú vykonávať len
príslušní odborní elektrikári, ktorí budú dodržiavať
VDE 0100 časť 701.
Všetky práce sa smú vykonávať len vtedy, keď je
prístroj odpojený od elektrického napätia.
Toto svetlo sa smie v kúpelni namontovať len v
ochrannej zóne 3.
Svietidlo a osvetľovací prostriedok sa počas
prevádzky zahrievajú. Odstup svietidla od
horľavých predmetov min. 50 cm.
Pokyny pre montáž
• Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol
počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú
uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo
poškodenia povrchu.
• Môže sa použiť iba taký upevňovací materiál, ktorý je
pre murivo vhodný! Priložené skrutky a hmoždinky sú
určené iba pre plné murivo.
Technické údaje
Menovité napätie:
Výkon:
Trieda ochrany
Normy a smernice
DIN EN 60598-1:2009-09
EN 60598-1:2008 + A11:2009-05
DIN VDE 0711 časť 201:1991-09
EN 60598-2-1:1989
12
Slovensky
230 V
40 W / E14 / C35
IP 20
Montážviď strana 32
Popis symbolov
Výstraha pred nebezpečným,
elektrickým napätím
Servisné diely (viď strana 31)
Čistenie povrchu zrkadla
Na odstránenie škvŕn (mastnota, kozmetika atď.)
použite kožu vypratú v teplej vode a dobre vyžmýkanú.
Zvyšky kvapiek na okrajoch bezpodmienečne odstráňte
mäkkou suchou handrou. Nepoužívajte žiadny čistiaci
prostriedok na sklo a okná ako aj iné chemikálie, keďže
by sa mohla poškodiť strieborná vrstva zrkadla a mohli
spôsobiť hnedé škvrny. Pri nesprávnom použití sa ruší
každá záruka.
Ošetrovanie povrchu svietidla
• Vypnite svietidlo.
• Povrchy poutierajte suchou, príp. vlhkou handričkou.
• Pritom je potrebné dbať na to, aby do svetla nemohla
vniknúť žiadna kvapalina.
• Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom kyselín,
prostriedky na drhnutie ani octový čistič.
• Kryt svietidla je možné pre účely čistenia odobrať.
Kryt sa môže po čistení pomocou čistiaceho
prostriedku pre domácnosti alebo mydlového lúhu
prepláchnuť čírou vodou a následne preleštiť.
• Škody vzniknuté neodborným zachádzaním
nepodliehajú našej záruke.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Axor starck 40141000

Inhaltsverzeichnis