Parkside PABK 60 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIRBRUSH SET PABK 60 A1
AIRBRUSH SET
Operation and Safety Notes
AIRBRUSH SET
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
AIRBRUSH-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
IAN 73868
73868_par_Airbrush_Set_Cover_FI-SE-DK.indd 3
KYNÄRUISKUSETTI
Käyttö- ja turvaohjeet
AIRBRUSH-SÆT
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
05.07.12 16:57

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABK 60 A1

 • Seite 1 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET KYNÄRUISKUSETTI Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet AIRBRUSH SET AIRBRUSH-SÆT Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger AIRBRUSH-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_FI-SE-DK.indd 3 05.07.12 16:57...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 73868_par_Airbrush_Set_Cover_FI-SE-DK.indd 5 05.07.12 16:57...
 • Seite 4 73868_par_Airbrush_Set_Cover_FI-SE-DK.indd 8 05.07.12 16:57...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features and fittings ..........................Page 6 Technical data .............................Page 7 General safety instructions for compressed air tools ........Page 7 General safety information for electrical devices ................Page 9 Product-specific safety instructions .....................Page 9 Before initial use ........................Page 9 Preparations for use Connecting the airbrush set ........................Page 9...
 • Seite 6: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Note Supply hose Observe caution and safety notes! Danger of electric shock Never use hydrogen, oxygen, carbon dioxide or other bottled gases as an Risk of burns! energy source.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety instructions for compressed air tools Technical data Never use hydrogen, oxygen, car- bon dioxide or other bottled gasses Output power: approx. 15 l / min to power this tool as doing so may Theoretical suction capacity: max. 40 l / min result in explosion, causing severe injuries.
 • Seite 8 General safety instructions for compressed air tools dust mask, non-slip safety shoes, safety helmet The hose must be designed for pres- or ear protectors, depending on the type of sures of at least 8.6 bar or 125 PSI, compressed air tool and its application, reduces but at least 150 % of the maximum the risk of injuries.
 • Seite 9: General Safety Information For Electrical Devices

  General safety instructions … / Before initial use / Preparations for use Always observe all the safety advice attached If the device is used outdoors, only use exten- to the compressor. sion cables that are expressly designed for out- Make sure that the compressor intake opening door use.
 • Seite 10: Mixing Paints For Use

  Preparations for use Turning airbrush compressor Note: For optimal results, professionals connect on / off an intermediate pressure reducer (not included with delivery). The pressure reducer can be used to adjust the compressed air at the spray gun Turn the airbrush compressor on by setting the and optimise it to your needs.
 • Seite 11: Using The Accessories (See Ill. D)

  Preparations for use / Cleaning and care Using the accessories (see Ill. D) Fault Interrupted paint jet or intermittent paint delivery Air mattress adapter , ball needle Use a pipe wrench to unscrew the nozzle Cause Solution the air blow gun 4.
 • Seite 12: Information About Warranty And Service Processing

  Information about warranty and service processing Information about warranty instructions provided in the operating instructions must and service processing be followed strictly to constitute proper use of the product. Purposes and practices which the operat- Creative Marketing Consulting GmbH ing instructions warn of or advise against must be warranty avoided without fail.
 • Seite 13: Environmental Instructions And Disposal Information

  Serial number: 1454 Year of manufacture: 2012 / 36 IAN: 73868 Don‘t waste, recycle! Model: PARKSIDE AIRBRUSH SET PABK 60 A1 The device, accessories and packaging to meet the basic safety requirements of European should be recycled in an environmen- Directives tally friendly manner.
 • Seite 14 73868_par_Airbrush_Set_Content_FI-SE-DK.indd 14 06.07.12 12:36...
 • Seite 15 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 16 Varusteet ............................... Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 17 Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet ....Sivu 17 Sähkölaitteiden yleiset turvaohjeet...................... Sivu 19 Tuotekohtaiset turvaohjeet ........................Sivu 19 Toimenpiteet ennen käyttöönottoa ................Sivu 19 Käyttöönotto Kynäruiskusetin asennus ........................
 • Seite 16: Johdanto

  Johdanto Tässä käyttöohjeessa / laitteessa käytetään seuraavia piktogrammeja: Huomautus Syöttöletku Huomioi varoitus- ja turvaohjeet! Sähköiskuvaara Älä käytä koskaan vetyä, happea, hiilidioksidia tai muuta kaasua energi- Palovammavaara! anlähteenä pulloissa. Käytä kuulonsuojainta, hengitys- / Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystä- pölysuojainta, suojalaseja ja suojakä- vällisesti! sineitä.
 • Seite 17: Tekniset Tiedot

  Johdanto / Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet Tekniset tiedot Älä koskaan käytä vetyä, happea, hiilidioksidia tai muuta kaasua lait- Antoteho: n. 15 l / min teen pulloissa energianlähteenä, Teoreettinen imuteho: maks. 40 l / min sillä ne saattavat räjähtää ja johtaa vakaviin Käyttöpaine: n.
 • Seite 18 Paineilmakäyttöisten työkalujen yleiset turvallisuusohjeet Tarkasta liitännät ja syöttöjohdot. Kaikkien tenkin vähintään 150 % järjestelmän maksimi- huoltoyksiköiden, letkujen ka kytkinten täytyy paineesta. olla suunniteltu laitteen ominaisarvoja vastaten. Työkalu ja syöttöletku täytyy varustaa Liian alhainen paine haittaa laitteen toimintaa, letkukytkimellä, niin että kytkinletkun liian korkea paine voi aiheuttaa loukkaantumi- irrotuksessa syntynyt paine pääsee sia ja aineellisia vahinkoja.
 • Seite 19: Sähkölaitteiden Yleiset Turvaohjeet

  Paineilmakäyttöisten … / Toimenpiteet ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto HUOMIO! Kynäruiskukompressorin kotelo Puhdista likaantunut imusuodatin liinalla. Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistokerasiasta, saattaa kuumeta käytössä. Älä koske kuumiin jotta laite ei voi kytkeytyä tahattomasti päälle. kohtiin, jotta vältät palovammat. Kun käytätä...
 • Seite 20: Värien Sekoittaminen

  Käyttöönotto Värien sekoittaminen HUOMIO! Laite on varustettu painekytkimellä, joka sammuttaa laitteen automaattisesti, jos lait- Mukana toimitetut värit ovat vesiliukoisia. Oikean- teessa on ylipainetta tai jos laitetta ei käytetä. Vä- laisen värien käyttö vaatii värien sekoituksen veteen. hän ennen sammutusta kompressorin käynti on Toimitetussa tilassa olevat värit ovat liian paksuja epätasaista ja se värisee.
 • Seite 21: Puhdistus Ja Hoito

  Puhdistus ja hoito / Takuutiedot ja toimenpiteet Puhdistus ja hoito Vika Suihkekuvio epä- säännöllinen, pisaroi- den muodostuminen Puhdista suihkekynä heti käytön jälkeen huolellisesti. Muutoin väri voi kuivaa ja aiheut- Ratkaisu taa ongelmia seuraavan käytön yhteydessä. 1. Viallinen suutin 1. Vaihda suutin. Käänny Huuhtele suihkekynä...
 • Seite 22: Takuun Kattavuus

  Takuutiedot ja toimenpiteet / Ympäristötietoa ja tuotteen hävittäminen uuden tuotteen harkintamme mukaan. Takuusuoritus puutteita, ota yhteys alla olevaan huoltopisteeseen edellyttää, että vioittunut laite ja kassakuitti toimite- joko puhelimitse tai sähköpostitse. taan meille kolmen vuoden takuuajan sisällä ja liit- Vioittuneen tuotteen voi lähettää ostotodistuksen teeksi lyhyt kirjallinen selvitys, mikä...
 • Seite 23: Maalien Hävittämisohjeita

  66386 St. Ingbert takaamme yksin vastuullisina, että tuote paineilma-kynäruiskusetti Sarjanumero: 1454 Valmistusvuosi: 2012 / 36 IAN: 73868 Malli: PARKSIDE KYNÄRUISKUSETTI PABK 60 A1 vastaa olennaisia suojavaatimuksia, jotka on määri- telty eurooppalaisissa direktiiveissä Pienjännitedirektiivi 2006 / 95 / EY, 73868_par_Airbrush_Set_Content_FI-SE-DK.indd 23 06.07.12 12:36...
 • Seite 24 73868_par_Airbrush_Set_Content_FI-SE-DK.indd 24 06.07.12 12:36...
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 26 Komponenter ............................Sidan 26 Tekniska data .............................Sidan 27 Allmän säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg .........Sidan 27 Allmänna säkerhets anvisningar för elektriska apparater ..............Sidan 29 Produktspecifik säkerhetsinformation ....................Sidan 29 Före första användning .....................Sidan 29 Börja använda apparaten Ansluta airbrushsatsen ........................Sidan 29 Blanda färger för användning ......................Sidan 30 Airbrush kompressor påslagning / avstängning ................Sidan 30 Reglera lufttrycket ..........................Sidan 30...
 • Seite 26: Inledning

  Inledning Följande piktogram används i denna bruksanvisning / på produkten: Hänvisning Matarslang Beakta varningarna och säkerhetsan- Risk för elektriska stötar visningarna! Använd aldrig väte, syre, koldioxid el- ler annan gas i flaskor som energi- Risk för brännskador! källa. Använd hörselskydd, and- Lämna in förpackningen och produk- nings- / skyddsmask, skyddsglasögon ten till miljövänlig återvinning!
 • Seite 27: Tekniska Data

  Inledning / Allmän säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg Tekniska data Använd aldrig väte, syre, koldioxid eller andra gaser i flaskor som ener- Utblåsningseffekt: ca 15 l / min gikälla för detta verktyg, då detta Teoretisk sugeffekt: max 40 l / min kan förorsaka explosioner med allvarliga per- Arbetstryck: ca 0,16 MPa sonskador som följd.
 • Seite 28 Allmän säkerhetsinformation för tryckluftsverktyg skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på Slangen måste vara konstruerad för tryckluftsverktygets typ och användning, mins- ett tryck på minst 8,6 bar eller 125 psi, kar risken för skador. minst dock för 150 % av det maxi- Kontrollera alla anslutningar och matarledningar.
 • Seite 29: Allmänna Säkerhets Anvisningar För Elektriska Apparater

  Allmän säkerhetsinformation … / Före första användning / Börja använda apparaten Rikta aldrig tryckluftsverktyget mot dig själv, mot Starta aldrig elektriska verktyg i närheten av andra personer eller mot djur. Detta kan leda lättantändliga vätskor eller gaser. till skador. För arbete med verktyg utomhus ska en förläng- Beakta alla säkerhetsanvisningar på...
 • Seite 30: Blanda Färger För Användning

  Börja använda apparaten Anvisning: Om den färg du använder inte täcker Fäst färgkoppen med anslutningslock på spruthandtaget (se bild B). ordentligt, måste du höja andelen färg vid bland- Sätt i stickkontakten i vägguttaget. ningen. Anvisning: För optimala resultat kopplar proffsen in en tryckregulator (ingår ej i leve- Airbrush kompressor ransomfånget).
 • Seite 31: Ställa In Färgmängd

  Börja använda apparaten / Rengöring och skötsel Ställa in färgmängd Avbrott i färgstrålen eller stötvis matning Ställ in mängden färg som tillförs och variera Orsak Åtgärd därmed resultatet genom att vrida färgmunstycket 1. Färgen är näs- 1. Fyll på färg på...
 • Seite 32: Information Om Garanti Och Service

  Rengöring och skötsel / Information om garanti och service Ojämn färgmängd som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som slitdelar. Uteslutna är även bräckliga delar Orsak Åtgärd som t.ex. brytare, ackumulatorbatterier eller delar Smutsigt / defekt Rengör / byt ut munstycket tillverkade av glas.
 • Seite 33: Miljöinformation Och Uppgifter Om Avfallshantering

  Serienummer: 1454 Tillverkningsår: 2012 / 36 Miljöinformation och uppgifter IAN: 73868 om avfallshantering Modell: PARKSIDE AIRBRUSH SET PABK 60 A1 Återvinning av råvaror istället uppfyller de väsentliga skyddskraven som fastställs för avfallshantering! i de europeiska direktiven Apparat, tillbehör och förpackning Lågspänningsdirektivet...
 • Seite 34 Försäkran om överensstämmelse St. Ingbert, 30. June 2012 Karl Peter Uhle - Verkställande direktör - 34 SE 73868_par_Airbrush_Set_Content_FI-SE-DK.indd 34 06.07.12 12:36...
 • Seite 35 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ........................Side 36 Udstyr ..............................Side 36 Tekniske data............................Side 37 Generelle sikkerheds anvisninger til trykluftsværktøjer ......Side 37 Generelle sikkerheds anvisninger til elektriske apparater ..............Side 39 Produktspecifikke sikkerhedsanvisninger ....................Side 39 Før ibrugtagning ........................Side 39 Ibrugtagning Tilslutning af airbrush-sættet .........................Side 39 Blanding af farver til anvendelsen ......................Side 40 Tænd- / sluk for airbrush-kompressor ....................Side 40 Regulering af lufttryk ..........................Side 40...
 • Seite 36: Indledning

  Indledning I denne betjeningsvejledning / på apparatet anvendes der følgende piktogrammer: Bemærk Påfyldningsslange Følg advarsels- og sikkerhedsanvisnin- Risiko for elektrisk stød gerne! Benyt aldrig hydrogen-, ilt-, kuldioxid- eller anden gas i flasker som energi- Risiko for forbrændinger! kilde. Anvend et høreværn, en ånde- dræts- / støvbeskyttelsesmaske og be- Bortskaf emballage og apparat miljø- skyttelsesbriller og...
 • Seite 37: Tekniske Data

  Indledning / Generelle sikkerhedsanvisninger til trykluftsværktøjer (gennemsigtigt). Disse betegnes i det følgende som Sørg for, at børn ikke leger med apparatet. RISIKO FOR TILSKADE- „forbrugsmateriale“. KOMST! Afbryd trykluftforsyningen inden vedligeholdelsesarbejder. Tekniske data Anvend kun apparatet til de anvendelsesområ- der, som det er konciperet til. Udgangsydelse: ca.
 • Seite 38 Generelle sikkerhedsanvisninger til trykluftsværktøjer dele skal repareres, før apparatet tages i brug. ved et uheld aktiveres, hvad der ligeledes kan Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte resultere i en fare. apparater. Der må kun benyttes egnet tilbehør. Det kan Sluk for apparatet, når du ikke længere bruger bestilles hos producenten.
 • Seite 39: Generelle Sikkerheds Anvisninger Til Elektriske Apparater

  Generelle sikkerhedsanvisninger … / Før ibrugtagning / Ibrugtagning rørledningerne for kondensvand (vand) inden Anvend ikke elektroniske værktøjer i fugtige el- og under anvendelsen af trykluftsapparaterne. ler våde omgivelser, udsæt dem ikke for regn ADVARSEL! Et underdemensione- eller høj fugtighed. ret lufttrykssystem kan formindske dit Tænd aldrig for elektriske værktøjer i nærheden apparats effektivitet.
 • Seite 40: Blanding Af Farver Til Anvendelsen

  Ibrugtagning derefter denne med airbrush-kompressoren Du kan også blande din egen farvetone ud fra Brug hertil den medleverede gaffelnøgle de foreliggende farver. Vær dog opmærksom (se afbildning A). på, at der ikke må blive farveklumper tilbage i Fastgør farveblandeglasset med tilslutningslå- farvebeholderen.
 • Seite 41: Regulering Af Sprøjtevirkningen

  Ibrugtagning / Rengøring og pleje Bemærk: Hvis kompressorens luftindløb er til- forbedringen af håndteringen og forbedringen af sprøjteresultaterne gennem jævn luftstrøm. smudset, skal den indsugede snavs fjernes ved hjælp af en tør klud. Regulering af Fejl Afbrudt farvestråle sprøjtevirkningen hhv. stødvis farveaf- givelse Regulér mængden af tilført farve og dermed Årsag...
 • Seite 42: Henvisninger Til Garanti Og Serviceafvikling

  Rengøring og pleje / Henvisninger til garanti og serviceafvikling Garantiomfang Fejl Uregelmæssig farve- mængdeafgivelse Apparatet er produceret omhyggeligt efter strenge Årsag Løsning kvalitetskrav og inden levering afprøvet samvittig- Dyse forurenet / Rengør / udskift dysen hedsfuldt. defekt Garantien gælder for materiale- eller fabrikations- fejl.
 • Seite 43: Miljøhenvisninger Og Informationer Vedr. Bortskaffelse Af Affald

  Serienummer: 1454 bortskaffelse af affald Produktionsår: 2012 / 36 IAN: 73868 Råstofgenvinding i stedet for Model: PARKSIDE AIRBRUSH-SÆT PABK 60 A1 bortskaffelse af affald! opfylder de væsentlige beskyttelseskrav, som er Apparat, tilbehør og emballage skal fastlagt i de europæiske direktiver afleveres til miljøvenlig genbrug.
 • Seite 44 EG-overensstemmelseserklæring EN 55014–1:2000+A2:2003 EN 55014–2:1997+A1:2001 EN 61000–3–2:2000 EN 61000–3–3:1995+A1:2001 EN 60335–1:2002+A1+A11+A12+A2+A13 +A14+A15 EN 62233:2008 St. Ingbert, 30. June 2012 Karl Peter Uhle – Forretningsfører – 44 DK 73868_par_Airbrush_Set_Content_FI-SE-DK.indd 44 06.07.12 12:36...
 • Seite 45 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 46 Ausstattung ............................Seite 46 Technische Daten ..........................Seite 47 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 47 Allgemeine Sicherheits hinweise für Elektrogeräte ................Seite 49 Produktspezifische Sicherheitshinweise .....................Seite 49 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 50 Inbetriebnahme Airbrushset anschließen ........................Seite 50 Farben für den Gebrauch mischen ....................Seite 50 Airbrush-Kompressor ein- / ausschalten .....................Seite 51 Luftdruck regulieren ..........................Seite 51...
 • Seite 46: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Hinweis Zuführschlauch Warn- und Sicherheitshinweise Stromschlaggefahr beachten! Verwenden Sie niemals Wasserstoff- Sauerstoff-, Kohlendioxid oder anderes Verbrennungsgefahr! Gas in Flaschen als Energiequelle. Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Entsorgen Sie Verpackung und Atem- / Staubschutzmaske, eine Gerät umweltgerecht! Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
 • Seite 47: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Hinweis: Zusätzlich sind in diesem Paket sechs es sei denn, sie werden durch eine für ihre verschiedenfarbige, hochkonzentrierte und wasser- Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder lösliche Farben in Kunststoffbechern enthalten, au- erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät ßerdem ein Becher Verdünner (durchsichtig).
 • Seite 48 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Bewahren Sie ungenutzte Druckluftgeräte außer- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit oder Medikamenten stehen.
 • Seite 49: Allgemeine Sicherheits Hinweise Für Elektrogeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Allgemeine Sicherheits- Verbinden Sie das Druckluftgerät niemals mit hinweise für Elektrogeräte einem Druckluftschlauch, dessen Druck 7 bar übersteigt. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und Schließen Sie das Gerät nur über einen Fehler- gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete strom (FI)-Schutzschalter an.
 • Seite 50: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise... / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Sie daher immer den am Gerät angebrachten inkl. Adapter für den Kompressor befindet Griff, um dieses zu bewegen. Fassen Sie das sich an dem Adapter eine kleine Entlastungs- Gerät selbst niemals an! öffnung, durch die Luft entweicht.
 • Seite 51: Airbrush-Kompressor Ein- / Ausschalten

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege Airbrush-Kompressor ein- / Sprühergebnis regulieren ausschalten Regulieren Sie die Menge der zugeführten Schalten Sie den Airbrush-Kompressor ein, Farbe und damit das Sprühergebnis, indem indem Sie den Ein- / Aus-Schalter in die Sie die Farbdüse des Spritzgriffels nach rechts Position „I“...
 • Seite 52: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Fehler Unterbrochener Farb- Fehler Ungleichmäßige strahl bzw. stoßweise Farbmengenabgabe Farbabgabe Ursache Lösung Ursache Lösung Düse verunreinigt / Düse reinigen / ersetzen 1. Farbe fast leer 1. Farbe auffüllen defekt 2. Zu hohe 2.
 • Seite 53: Garantieumfang

  Hinweise zu Garantie und … / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Garantieumfang Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien der Angabe, worin der Mangel besteht und wann sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen haft geprüft.
 • Seite 54: Entsorgungshinweise Für Farben

  66386 St. Ingbert erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Druckluft-Airbrush-Set Seriennummer: 1454 Herstellungsjahr: 2012 / 36 IAN: 73868 Modell: PARKSIDE AIRBRUSH-SET PABK 60 A1 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EG, EG-Richtlinie Elektromagnetische, Verträglichkeit...
 • Seite 55 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Deutschland Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Tilstand af information Stand der Informationen: 06 / 2012 Ident.-No.: PABK60A1062012-FI / SE / DK IAN 73868 73868_par_Airbrush_Set_Cover_FI-SE-DK.indd 2 05.07.12 16:57...

Inhaltsverzeichnis