Parkside PABK 60 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIRBRUSH SET PABK 60 A1
AIRBRUSH SET
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
AIRBRUSH KOMPLET
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SÚPRAVA STRIEKACEJ PIŠTOLE
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 89068
ZESTAW dO MALOWANIA AIRBRUSH
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AIRBRUSH SAdA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
AIRBRUSH-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PABK 60 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PABK 60 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PABK 60 A1

 • Seite 1 AIRBRUSH SET PABK 60 A1 AIRBRUSH SET ZESTAW dO MALOWANIA AIRBRUSH Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AIRBRUSH KOMPLET AIRBRUSH SAdA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszy- stkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si odklopte obě...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features and fittings ..........................Page 6 Technical data .............................Page 7 General safety instructions for compressed air tools ........Page 7 General safety information for electrical devices ................Page 9 Product-specific safety instructions .....................Page 9 Before initial use ........................Page 9 Preparations for use ......................Page 9...
 • Seite 6: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the device: Note Supply hose Observe caution and safety notes! Danger of electric shock Never use hydrogen, oxygen, carbon dioxide or other bottled gases as an Risk of burns! energy source.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety instructions for compressed air tool Note: This package also includes six different col- Children or persons who lack the knowledge ours of highly concentrated, water-soluble paints in or experience to use the device or whose phys- plastic containers as well as a beaker of thinner ical, sensory or intellectual capacities are lim- (transparent).
 • Seite 8 General safety instructions for compressed air tools BE CAREFUL WHEN air devices are dangerous when they are used SETTING DOWN THE DEVICE! Always put by inexperienced people. Maintain the device carefully. Check that mov- down the device so it does not come into contact ing device parts are working properly and move with the trigger.
 • Seite 9: General Safety Information For Electrical Devices

  General safety instructions … / Before initial use / Preparations for use Put down the trigger and device in the event of Do not use the mains lead for any purpose for unexpected compressor failure. which it was not intended, e.g. to carry the Whenever possible, use a condensate trap or product, to hang it up or to pull the mains plug regularly empty the compressed air device...
 • Seite 10: Connecting The Airbrush Set

  Preparations for use Clean dusty surfaces so that the suction cups can grip note, there must be no paint clumps remaining well. Otherwise a slight shift in position is possible. in the paint containers. The consistency should correspond to that of water. Note: If the paint used does not cover well, in- Connecting the airbrush set crease the amount of paint in the mixture ratio.
 • Seite 11: Cleaning And Care

  … / Cleaning and care / Information about warranty and service processing Fault Spray pattern needle , as well as the thread adapter incomplete into the barrel of the air blow gun Cause Solution Universal valve connection 1. Air head 1.
 • Seite 12: Warranty Terms

  Information about warranty and service processing Warranty terms Procedure in the case of warranty The warranty period begins on the date of purchase. Please follow the instructions below to ensure quick Please retain the original receipt safely. This receipt processing of your matter: is required as proof of purchase.
 • Seite 13: Environmental Instructions And Disposal Information

  Environmental instructions and Serial number: 1551 disposal information Year of manufacture: 2013 / 30 IAN: 89068 Model: PABK 60 A1 Don‘t waste, recycle! to meet the basic safety requirements of European The device, accessories and packaging Directives should be recycled in an environmen- tally friendly manner.
 • Seite 15 Spis zawartości Instrukcja Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 16 Wyposażenie ........................... Strona 16 Dane techniczne ..........................Strona 17 Ogólne zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem ..............Strona 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa ....................Strona 19 Wskazówki bezpieczeństwa charakterystyczne dla produktu ............. Strona 20 Przed uruchomieniem .......................
 • Seite 16: Instrukcja

  Instrukcja W niniejszej instrukcji obsługi urządzenia zastosowano następujące piktogramy: Wskazόwka Wąż doprowadzający Przestrzegać wskazówek ostrzegaw- Niebezpieczeństwo porażenia prądem czych i bezpieczeństwa! elektrycznym Jako źródła energii nigdy nie należy używać wodoru z tlenem, dwutlenku Niebezpieczeństwo poparzenia! węgla lub innego gazu w butlach. Nosić...
 • Seite 17: Dane Techniczne

  ... / Ogólne zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych ... Pistolet do wydmuchiwania Podczas stosowania urządzeń Dysza pistoletu do wydmuchiwania pneumatycznych należy przestrzegać podstawowych Uniwersalne przyłącze zaciskowe zasad bezpieczeństwa, aby wykluczyć ryzyko po- Pipeta żaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń Iglica ciała.
 • Seite 18 Ogólne zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem użyciu urządzenia w otoczeniu zagrożonym Sprawdzić przyłącza i przewody zasilające. eksplozją, w którym znajdują się palne ciecze, Jednostki konserwacyjne, złączki i węże muszą gazy lub pyły. Nie należy obrabiać żadnych być odpowiednie dla parametrów urządzenia materiałów, które są...
 • Seite 19: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Ogólne zasady bezpieczeństwa dla urządzeń zasilanych sprężonym powietrzem Używać wyłącznie filtrowanego i regulowanego Odłożyć wyzwalacz i urządzenie w przypadku sprężonego powietrza. Kurz, żrące opary i/ nieoczekiwanej awarii kompresora. lub wilgoć mogą uszkodzić silnik urządzenia. W miarę możliwości używać separatora kon- Wąż...
 • Seite 20: Wskazówki Bezpieczeństwa Charakterystyczne Dla Produktu

  Ogólne zasady ... / Przed uruchomieniem / Uruchomienie Wskazówka: Przewidziane napięcie sieciowe serwisowe lub jakąś podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństw. można znaleźć na tabliczce znamionowej Urządzenie należy przechowywać w suchym urządzenia. otoczeniu, jeśli nie jest używane przed dłuższy okres czasu. Uruchomienie Uważać...
 • Seite 21: Włączanie / Wyłączanie Kompresora

  Uruchomienie / Czyszczenie i pielęgnacja Najpierw należy napełnić pojemnik z wybra- ponownym starcie pod obciążeniem. Wydajność i nym odcieniem wodą. funkcjonowanie nie są przez to ograniczone. Po- Teraz ponownie zakręć pojemnik i wstrząśnij nim. nadto nie stanowi to defektu, ale służy ochronie Teraz za pomocą...
 • Seite 22: Wskazówki Dotyczące Gwarancji I Realizacji Usług Serwisowych

  ... / Wskazówki dotyczące gwarancji i realizacji usług serwisowych Usterka Zmniejszona Nie należy wkładać pistoletu do wydmuchiwa- wydajność w całości do rozpuszczalnika. Wskazówka: Jeśli wlot powietrza kompre- Przyczyna Rozwiązanie sora jest zanieczyszczony, należy usunąć 3. Zbyt niskie 3. Zwiększyć ciśnienie zassane zanieczyszczenie za pomocą suchej ciśnienie robocze (ew.
 • Seite 23: Zakres Gwarancji

  Wskazówki dotyczące gwarancji i realizacji usług serwisowych opisem zawierającym informacje na temat usterki i Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym czasu jej wystąpienia. należy przygotować paragon i numer artykułu (np. IAN) jako dowód zakupu. Jeśli niniejsza gwarancja obejmuje daną wadę, Numer artykułu znaleźć można na tabliczce zwracamy naprawiony lub nowy produkt.
 • Seite 24: Wskazówki Dotyczące Ochrony Środowiska I Utylizacji

  Wskazówki dotyczące Numer seryjny: 1551 ochrony środowiska i utylizacji Rok produkcji: 2013 / 30 IAN: 89068 Odzyskiwanie surowców za- Model: PABK 60 A1 miast wyrzucania odpadów! spełnia wymogi bezpieczeństwa Dyrektyw Unii Urządzenie, wyposażenie dodatkowe Europejskiej i opakowanie powinny zostać poddane recyklingowi.
 • Seite 25 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 26 Oprema .............................. Stran 26 Tehnični podatki ..........................Stran 27 Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje ........Stran 27 Splošni varnostni napotki za električne naprave ................Stran 29 Varnostni napotki, specifični za izdelek ................... Stran 29 Pred prvo uporabo ........................
 • Seite 26: Uvod

  Uvod V tem navodilu za uporabo / na napravi se uporabljajo naslednji piktogrami: Napotek Dovodna cev Upoštevajte opozorila in varnostne na- Nevarnost udara električnega toka potke! Kot vira energije nikoli ne uporabljajte vodikovega, kisikovega, ogljikovega di- Nevarnost opeklin! oksida ali drugega plina v jeklenkah. Nosite opremo za zaščito sluha, di- Embalažo in napravo odstranite okolju halno/protiprašno zaščitno masko, za-...
 • Seite 27: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje Tehnični podatki Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. NEVARNOST TELESNIH Izhodna moč: pribl. 15 l / min POŠKODB! Pred vzdrževalnimi deli prekinite Teor. sesalna moč: maks. 40 l / min oskrbo s stisnjenim zrakom.
 • Seite 28 Splošni varnostni napotki za pnevmatsko orodje Ko naprave več ne uporabljate, jo izklopite. Uporabljajte le filtriran in reguliran stisnjen zrak. Uporabljajte osebno zaščitno opremo Prah, jedka para in / ali vlaga lahko poškodu- in vedno nosite zaščitna očala. Upo- jejo motor pnevmatskega orodja. raba osebne zaščitne opreme, kot Gibka cev mora biti zasnovana za so maska za zaščito pred prahom, nedrseči de-...
 • Seite 29: Splošni Varnostni Napotki Za Električne Naprave

  Splošni varnostni napotki za … / Pred prvo uporabo / Začetek uporabe POZOR! Poddimenzioniran sistem Pri morebitni uporabi na prostem uporabljajte stisnjenega zraka lahko zmanjša samo kabelske podaljške, ki so izrecno pri- učinkovitost vaše naprave. merni za to. Pnevmatske naprave nikoli ne usmerjajte proti sebi, drugim ali živalim.
 • Seite 30: Mešanje Barv Za Uporabo

  Začetek uporabe Vklop / izklop kompresorja z Prek vijačnega soja povežite zračni čopič barvnim čopičem kompresorsko cevjo in to nato s kompresor- jem zračnega čopiča . Za to uporabite pri- loženi viličasti ključ (gl. sl. A). Vklopite kompresor z zračnim čopičem , tako Pritrdite posodico za mešanje s priključnim po- da prestavite stikalo za vklop / izklop...
 • Seite 31: Čiščenje In Nega

  Čiščenje in nega / Napotki za garancijo in postopek servisa Čiščenje in nega Napaka Pršenje neredno s kapljicami Temeljito očistite zračni čopič takoj po upo- Vzrok Rešitev rabi. Sicer se lahko barva zasuši in povzroči te- 1. Pokvarjena šoba 1. Zamenjajte šobo. Za to se žave ob naslednji uporabi.
 • Seite 32: Obseg Garancije

  Napotki za garancijo in … / Okoljevarstveni napotki in navodila za odlaganje predložite okvarjeno napravo in blagajniški račun Številko artikla poiščite na tipski tablici, na gravuri, (blagajniški izpisek) ter nam pisno na kratko opi- na prvi strani vaših navodil (levo spodaj) ali na na- šete, katere pomanjkljivosti naprava ima in kdaj so lepki na zadnji ali spodnji strani.
 • Seite 33: Napotki Za Odstranjevanje Barv

  Karl Peter Uhle 66386 St. Ingbert - Direktor - z izključno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek Airbrush komplet Serijska številka: 1551 Leto izdelave: 2013 / 30 IAN: 89068 Model: PABK 60 A1 zadovoljuje bistvene varnostne zahteve, ki so dolo- čene v evropskih direktivah...
 • Seite 34: Garancijski List

  Garancijski list C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo C.M.C 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 35 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 36 Vybavení ............................Strana 36 Technické údaje ..........................Strana 37 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje ..Strana 37 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje ............. Strana 39 Specifické bezpečnostní pokyny k výrobku ................... Strana 39 Před uvedením do provozu ..................
 • Seite 36: Úvod

  Úvod V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: Upozornění Přívodní hadice Dodržujte bezpečnostní pokyny a Nebezpečí zásahu elektrickým řiďte se upozorněními! proudem Nikdy nepoužívejte jako zdroj energie vodík, kyslík, oxid uhličitý Nebezpečí popálení! nebo jiný plyn v láhvi. Noste ochranu sluchu, protiprachovou Obal i zařízení...
 • Seite 37: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje Upozornění: Tato souprava navíc obsahuje šest Toto zařízení není určeno k tomu, aby je použí- různých, vysoce koncentrovaných barev rozpustných valy osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, ve vodě v plastových kalíšcích a jeden kalíšek ředidla senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo (průhledného).
 • Seite 38 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje které si nepřečetly tyto návody. Pneumatické nečistoty z kompresoru. To může způsobit přístroje jsou nebezpečné, pokud je používají poškození zdraví. nezkušené osoby. PŘI ODKLÁDÁNÍ PŘÍ- Ošetřujte přístroj s pečlivostí. Zkontrolujte, jestli STROJE BUĎTE OPATRNÍ! Přístroj odklá- fungují...
 • Seite 39: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Přístroje

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro … / Před uvedením do provozu pohyblivými díly. Volný oděv, šperk nebo vlasy Dávejte pozor, aby připojovací kabel nevisel mohou být zachyceny pohyblivými díly. přes rohy nebo nebyl natažený, jinak hrozí V případě neočekávaného výpadku kompresoru nebezpečí zranění. vypínač...
 • Seite 40: Uvedení Do Provozu

  Uvedení do provozu Uvedení do provozu Připojte mísič barev ( ) podle obrázku B. Upozornění: Na přání můžete prostřednictvím Upozornění: I při použití ke stanovenému účelu množství přidané vody sami ovlivnit sytost barvy, klouže přístroj po hladkých plochách. Tomu je stejně...
 • Seite 41: Použití Příslušenství

  Uvedení do provozu / Čistění a ošetřování Použití příslušenství (viz obr. D) Chyba Přerušovaný proud barvy, resp. nárazové dávkování barvy Adaptér pro vzduchové matrace jehla na nafukování míčů Příčina Řešení Pomocí hasáku odšroubujte trysku stříkací 3. Uvolněná 3. Dotáhněte / vyměňte pistole / vadná...
 • Seite 42: Pokyny K Záruce A Provádění Servisu

  Pokyny k záruce a provádění servisu … Pokyny k záruce přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v ná- a provádění servisu vodu k obsluze. Je bezpodmínečně nutné vyhnout se účelům použití a jednáním, od kterých se v ná- Záruka společnosti Creative Marketing vodu k obsluze odrazuje nebo před kterými návod Consulting GmbH k obsluze varuje.
 • Seite 43: Ekologické Pokyny A Údaje Pro Likvidaci

  Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Sériové číslo: 1551 Německo Rok výroby: 2013 / 30 IAN: 89068 Model: PABK 60 A1 Ekologické pokyny a údaje pro likvidaci odpovídá podstatným ochranným požadavkům, které jsou stanoveny v evropských směrnicích Recyklace surovin místo likvidace odpadu! Směrnice o strojích...
 • Seite 45 Zoznam obsahu Úvod Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 46 Výbava ............................. Strana 46 Technické údaje ..........................Strana 47 Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre pneumatické náradie ......................Strana 47 Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické zariadenia ..........Strana 49 Bezpečnostné pokyny špecifické pre výrobok ................Strana 49 Pred uvedením do prevádzky ...................
 • Seite 46: Úvod

  Úvod V tomto návode na obsluhu / na prístroji sú použité nasledujúce piktogramy: Upozornenie Prívodná hadica Dbajte na výstražné a bezpečnostné Nebezpečenstvo zásahu elektrickým upozornenia! prúdom Nikdy nepoužívajte oxidy vodíka, kyslík, oxid uhličitý ani iný plyn vo fľa- Nebezpečenstvo popálenia! šiach ako zdroj energie.
 • Seite 47: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre pneumatické náradie Ihla na nafukovanie lôpt prečítajte a dodržiavajte upozornenia tohto návodu Vidlicový kľúč a návod starostlivo uschovajte. Za škody alebo po- ranenia tela, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržia- Za- / vypínač vania tohto návodu na obsluhu, nepreberá výrobca Upozornenie: V tomto balíku sa dodatočne žiadnu zodpovednosť.
 • Seite 48 Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre pneumatické náradie zariadenie lepšie kontrolovať v neočakávaných služba alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, situáciách. aby sa zabránilo možným rizikám. Nepoužívajte zariadenie, ktorého spínač je Zariadenie nepoužívajte, ak ste unavený alebo chybný. Zariadenie, ktoré už nie je možné pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
 • Seite 49: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia Pre Elektrické Zariadenia

  Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre pneumatické náradie zariadenie lepšie kontrolovať predovšetkým v Chráňte sa pred zásahom elektrickým prúdom. neočakávaných situáciách. Počas práce sa nechytajte uzemnených dielov Opravou zariadenia poverte (ako napr. chladnička, vodovodné potrubie atď.). len kvalifikovaný odborný personál a používajte NEBEZPEČENSTVO! Zabráňte kontaktu s pritom iba originálne náhradné...
 • Seite 50: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky Pred uvedením do prevádzky Miešanie farieb pre použitie Skontrolujte bezchybný stav všetkých dielov Obsiahnuté farby sú riediteľné vodou. Pre správne zariadenia. použitie farieb sa musí pridať voda a premiešať. V Prekontrolujte, či je sieťové napätie, ktoré je k stave pri dodaní...
 • Seite 51: Regulácia Výsledku Striekania

  Uvedenie do prevádzky / Čistenie a údržba POZOR! Prístroj disponuje tlakovým spínačom, Upozornenie: ak pri čistení odstránite dýzu ktorý ho pri pretlaku alebo v prípade nepoužívania vyfukovacej pištole , premažte závit pred dočasne vypne. Krátko pred dosiahnutím vypnutia opätovným nasadením, aby sa neobmedzila beží...
 • Seite 52: Informácie Týkajúce Sa Záruky A Servisu

  Čistenie a údržba / Informácie týkajúce sa záruky a servisu Porucha Obraz striekania (pokladničný doklad) a písomne krátko opíše, o nepravidelný s aký nedostatok ide a kedy sa vyskytol. tvorením kvapiek Ak je chyba krytá našou zárukou, dostanete naspäť Príčina Riešenie opravený...
 • Seite 53: Pokyny K Ochrane Životného Prostredia A Údaje Týkajúce Sa Likvidácie

  Sériové číslo: 1551 Rok výroby: 2013 / 30 Pokyny k ochrane IAN: 89068 životného prostredia a údaje Model: PABK 60 A1 týkajúce sa likvidácie spĺňa podstatné ochranné požiadavky, ktoré sú Spätné získavanie surovín stanovené v Európskych smerniciach namiesto likvidácie odpadu! Smernica o strojoch Zariadenie, príslušenstvo a balenie je...
 • Seite 54 Vyhlásenie o zhode ES Smernica ES o nízkom napätí 2006 / 95 / ES Smernica ES o elektromagnetickej kompatibilite 2004 / 108 / ES RoHS Smernica (2011 / 65 / EU) a v ich zmenách. Pre hodnotenie zhody boli použité nasledujúce harmonizované...
 • Seite 55 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 56 Ausstattung ............................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 57 Allgemeine Sicherheitshin weise für Druckluftwerkzeuge ....Seite 57 Allgemeine Sicherheits hinweise für Elektrogeräte ................Seite 59 Produktspezifische Sicherheitshinweise .....................Seite 60 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 60 Inbetriebnahme Airbrushset anschließen ........................Seite 60 Farben für den Gebrauch mischen ....................Seite 60 Airbrush-Kompressor ein- / ausschalten .....................Seite 61 Luftdruck regulieren ..........................Seite 61...
 • Seite 56: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Hinweis Zuführschlauch Warn- und Sicherheitshinweise Stromschlaggefahr beachten! Verwenden Sie niemals Wasserstoff- Sauerstoff-, Kohlendioxid oder anderes Verbrennungsgefahr! Gas in Flaschen als Energiequelle. Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Entsorgen Sie Verpackung und Atem- / Staubschutzmaske, eine Gerät umweltgerecht! Schutzbrille und Schutzhandschuhe.
 • Seite 57: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Hinweis: Zusätzlich sind in diesem Paket sechs Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch verschiedenfarbige, hochkonzentrierte und wasser- Personen (einschließlich Kinder) mit einge- lösliche Farben in Kunststoffbechern enthalten, au- schränkten physischen, sensorischen oder ßerdem ein Becher Verdünner (durchsichtig). Diese geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung werden im Folgenden als „Verbrauchsmaterial“...
 • Seite 58 Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter defekt Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes ist. Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder aus- beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller schalten lässt, ist gefährlich und muss repariert oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich werden.
 • Seite 59: Allgemeine Sicherheits Hinweise Für Elektrogeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Das Druckluftgerät muss nach der Anwendung Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker und bei Nichtbenutzung stets von der Luftzufuhr aus der Steckdose, um so eine versehentliche getrennt werden. Aktivierung auszuschließen. Wenn das Druckluftgerät nicht luftdicht ist oder Lassen Sie Sich während der Arbeit mit dem es repariert werden muss, darf es nicht verwendet Gerät nicht ablenken.
 • Seite 60: Produktspezifische Sicherheitshinweise

  Allgemeine Sicherheitshinweise... / Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Produktspezifische Rilsenschlauch und diesen anschließend mit Sicherheitshinweise dem Airbrushkompressor . Benutzen Sie hierzu den mitgelieferten Gabelschlüssel VORSICHT! VERBRENNUNGS- Abb. A). GEFAHR! Der Kompressor erwärmt Befestigen Sie das Farbmischglas mit Anschluss- sich bei längerem Betrieb. Nutzen deckel am Spritzgriffel (s.
 • Seite 61: Airbrush-Kompressor Ein- / Ausschalten

  Inbetriebnahme / Reinigung und Pflege Airbrush-Kompressor ein- / Universalventil-Anschluss ausschalten Schrauben Sie den Universalventil-Anschluss direkt auf den Druckluftschlauch Schalten Sie den Airbrush-Kompressor ein, indem Sie den Ein- / Aus-Schalter in die Reinigung und Pflege Position „I“ drücken (s. Abb. C). Schalten Sie den Airbrush-Kompressor aus, indem Sie den Ein- / Aus-Schalter...
 • Seite 62: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung … Garantiebedingungen Fehler Spritzbild nicht vollständig Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte Ursache Lösung bewahren Sie den Original Kassenbon gut auf. Diese 1. Luftkopf verun- 1. Luftkopf reinigen / Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. reinigt / defekt ersetzen 1.
 • Seite 63: Abwicklung Im Garantiefall

  … / Umwelthinweise … / Entsorgungshinweise für Farben / EG-Konformitätserklärung Adresse: Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht C. M. C. GmbH von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Deutschland Abwicklung im Garantiefall Umwelthinweise und Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu Entsorgungsangaben gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden...
 • Seite 64 EG-Konformitätserklärung Airbrush-Set Seriennummer: 1551 Herstellungsjahr: 2013 / 30 IAN: 89068 Modell: PABK 60 A1 den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die in den Europäischen Richtlinien EG-Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG EG-Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EG EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2004 / 108 / EG...
 • Seite 65 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Stan informacji Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 05 / 2013 Ident.-No.: PABK60A1052013-PL / SI / CZ / SK IAN 89068...

Inhaltsverzeichnis