Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKGA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li A1
AKUMULATOROWE URZĄDZENIE
WIELOFUNKCYJNE 4 W 1
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 285364
4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKGA 20-Li A1

 • Seite 1 4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li A1 AKUMULATOROWE URZĄDZENIE 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT Originalbetriebsanleitung WIELOFUNKCYJNE 4 W 1 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi IAN 285364...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 3 26 27...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp .......... 4 Jednostka napędowa z nasadą multiszliierki PKGA2 ....... 18 Cel zastosowania ......4 Opis ogóŻny ......... 5 Jednostka napędowa z Zawarto ć opakowania ..... 5 nasadką pi y szablastej PKGA3 ..18 Przegląd .......... 5 Jednostka napędowa z narzędziem wielofunkcyjnym PKGA4 ....
 • Seite 5: Opis Ogóżny

  sztucznych. Śarzędzia nasadzane są 5 arkuszy papieru ciernego przeznaczone do szlifowania, pi owania i (2 x P* 60, 2 x P 120, 1 x P 240) skrobania. To urządzenie nie jest przezna- • Akcesoria - Śasadka urządzenia wielo- czone do zastosowania komercyjnego. funkcyjnego Każde inne wykorzystanie, na które nie Brzeszczot do wyrzynarki...
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Ciężar (bez adowarki) .....1,8 kg Poziom ci nienia akustycznego Akumulatorowe urządzenie wielofunkcyjne ) ......8Ł,3 dB(A); K=3 dB 4 W 1 ........PKGA 20-Li A1 Poziom mocy akustycznej Śapięcie silnika ......20 V ) .....100,3 dB(A); K=3 dB Prędko ć obrotowa przy pracy...
 • Seite 7: Wsźazówźi Bezpiecze Stwa

  ny osób i zapobiegania szźo- Klasa zabezpieczenia ......doż żateriaŻnyż. Typ zabezpieczenia......IPX0 Znaź zagro enia z inforża- Podana warto ć emisji drgań zosta a zmie- cjażi dotyczącyżi zapobie- rzona metodą znormalizowaną i może być gania szźodoż osobowyż wykorzystywana do porównań urządzenia na sźuteź...
 • Seite 8: Śgólne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzi Elektrycznych

  SyżboŻe na baterii SyżboŻ na tarczach piŻarsźichł Śie wyrzucaj aku- Do cięcia drewna mulatorów do mieci domowych, nie Do cięcia metalu wrzucaj ich do Ogólne zasady ognia ani wody. bezpieczeństwa dotyczące narzędzi elektrycznych Śie wystawiaj narzędzia elektry- cznego przez d uższy czas na silne OSTRZE ENIE! Przeczytaj promieniowanie s oneczne i nie k adź...
 • Seite 9 czas u ywania narzędzia eŻeź- • Je eŻi nie da się uniźnąć u ycia trycznego. śdwrócenie uwagi może narzędzia eŻeźtrycznego w żo- źryż otoczeniu, zastosuj wy- spowodować utratę kontroli nad urzą- ączniź ochronny (FI) o prądzie dzeniem. zadzia ania 30 żA Żub żniej- 2) BEZPIECZE STWO ELEKTRYCZNE szyż.
 • Seite 10 nastawcze i źŻucze do śrub. riów oraz przed od o enież urządzenia wyjżij wtyczźę z Śarzędzie lub klucz znajdujący się w gniazdźa i/Żub wyjżij baterię. obrotowej czę ci urządzenia może spo- wodować zranienie. Ten rodek ostrożno ci uniemożliwi • Uniźaj anorżaŻnych pozycji przypadkowe uruchomienie narzędzia cia a.
 • Seite 11 uźryte przewody eŻeźtryczne Wyciekający z akumulatora elektrolit Żub w asny źabeŻ zasiŻający może spowodować podrażnienia skóry urządzenie naŻe y trzyżać za lub oparzenia. zaizoŻowane uchwyty. Kontakt z 6) SERWIS przewodem będącym pod napięciem może spowodować, że także me- • ZŻecaj naprawy narzędzia eŻeź- talowe czę...
 • Seite 12: Pozosta E Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa

  • Nie otwieraj aźużuŻatora i wych ręźojeści. Utrata kontroli nad chro go przed żechanicznyżi narzędziem grozi obrażeniami cia a. uszźodzeniażi. Śiebezpieczeństwo • Podczas prac, przy źtórych ist- nieje ryzyźo natraienia narzę- zwarcia i wydzielenia par drażniących dzież źo cowyż Żub wźręteż drogi oddechowe.
 • Seite 13 2) SPECJALNE ZALECENIA BEZPIE- • Podczas prac eŻeźtronarzędzie CZE STWA PODCZAS CIĘCIA trzyżać obieża ręźażi i zapew- nić sobie bezpieczną pozycję. • D onie trzyżać z daŻa od żiejsca Prace z elektronarzędziem bezpieczniej cięcia. Nie chwytać pod obrabia- jest wykonywać dwoma rękami. ny eŻeżent.
 • Seite 14: Prawid Owe Obchodzenie Się Z Adowarką

  Prawid owe obchodzenie sam się zapalić. Szczególne niebez- się z adowarką pieczeństwo występuje w sytuacji, gdy py szliierski jest zmieszany z resztkami • Urządzenie to mogą obs ugiwać lakieru, poliuretanu lub innymi substan- dzieci od 8 roku życia, a także cjami chemicznymi i gdy szlifowany osoby o zmniejszonych zdolno- element jest gorący po d ugiej pracy.
 • Seite 15: Proces Adowania

  aźużuŻatoreż/narzę- Proces adowania dzież eŻeźtrycznyż/ urzą- dzenież zawsze od ączaj AźużuŻator adować tyŻźo w adowarźę od sieci. suchych pożieszczeniach. • Utrzyżuj urządzenie w Powierzchnię zewnętrzną czystości, nie wystawiaj aźużuŻatora naŻe y oczyścić go na dzia anie wiŻgoci i i osuszyć przed pod ączenież deszczu.
 • Seite 16: Zużyte Akumulatory

  adowanie akumulatora Wcisnąć przycisk (Łb) na akumu- latorze (Ł). Stan na adowania aku- Czas adowania wynosi oko o 1 go- mulatora sygnalizowany jest przez dziny. za wiecenie się 3 kolorowych diod na wskaźniku stanu na adowania 1. Wyjąć akumulator (Ł) z urządze- (Ła)ł...
 • Seite 17: W Ączanie/Wy Ączanie

  5. Zwolnić dźwignię zwalniającą (5) w 4. Aby ponownie wyjąć narzędzie, po ożenie wyj ciowe . odkręcić uchwyt wiertarski (1) i 6. Pociągając za narzędzie sprawdzić wyciągnąć narzędzie. jego prawid owe osadzenie. Wybór biegu W ączanie/wy ączanie Przed zmianą biegu zatrzy- 1.
 • Seite 18: Jednostka Napędowa Z Nasadą Multiszliierki Pkga2

  Zdejmowanie papieru ciernego 2. Wybrać żądany moment dokręcania obracając pier cień regulacji momentu 2. Zdjąć papier cierny (24) z p ytki cier- dokręcania (2). nej (22). Wkręcanieł Stopień 1 - 1Ł Pod ączanie systeżu odpyŻania Wiercenieł Stopień 3. Rozpocząć pracę od mniejszego stop- nia momentu dokręcania i w razie po- Pod ączając system odpylania możemy trzeby zwiększyć...
 • Seite 19: Jednostka Napędowa Z Narzędziem Wielofunkcyjnym Pkga4

  Jednostka napędowa Przegląd odpowiednich brzeszczo- z narzędziem tów znajduje się w rozdziale „Czę- wielofunkcyjnym PKGA4 ci zamienne/Akcesoria“. Wyżiana narzędzia Montaż brzeszczotuł 1. Przesunąć w górę do oporu dźwignię Zabezpieczyć urządzenie (1Ł) zwalniania brzeszczotu. W ożyć przed za ączenież (patrz trzpień brzeszczotu (20/21) do szczeli- „W ączanie/wy ączanie“).
 • Seite 20: Wyźonywania Pracy

  Wskazówki dotyczące do miękkich materia ów Brzeszczot do wykonywania pracy jak drewno lub p yty wyrzynarek gipsowo-kartonowe Podczas prac z urządzenież proszę nosić odpowiednią odzie i stosowne wyposa- Szlifowanie enie ochronne. Przed źa - dyż u ycież upewnić się, • Podczas szlifowania z użyciem nasady czy urządzenie jest spraw- multiszliierki stosować...
 • Seite 21: Oczyszczani/Źonserwacja

  Oczyszczani/ Przechowywanie konserwacja urządzenia Wykonywanie prac naprawczych • Urządzenie z dostarczoną w komplecie i konserwacyjnych, które nie są os oną noża przechowywać w suchym wymienione w tej instrukcji obs ugi, miejscu, poza zasięgiem dzieci. należy zlecać naszemu Centrum • Przed d uższym okresem sk adowania serwisowemu.
 • Seite 22: Gwarancja

  • Przed utylizacją urządzenia wyjmij lub fabryczna, produkt zostanie – wedle akumulator. naszego wyboru – bezp atnie naprawiony • śddaj urządzenie w punkcie recy-klin- lub wymieniony. Gwarancja zak ada, że gu. Użyte do produkcji urządzenia czę- w okresie trzech lat uszkodzone urządze- ci plastikowe i metalowe mogą...
 • Seite 23: Serwis Naprawczy

  wskazówek zawartych w instrukcji obs ugi. ze wszystkimi czę ciami wyposażenia Śależy bezwzględnie unikać zastosowań otrzymanymi przy zakupie i zadbanie o i dzia ań, których odradza się lub przed wystarczająco bezpieczne opakowanie. którymi ostrzega się w instrukcji obs ugi. Serwis naprawczy Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego, a nie komercyjnego.
 • Seite 24: Części Zażienne/Aźcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zażienne i aźcesoria żo na zaźupić na www.grizzŻy-service.eu. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 23 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogo- we.” śznaczenie Śr. katalogowe Instrukcja Rysunek obs ugi samorozwijający PKGA1...
 • Seite 25: Poszuźiwanie B Ędów

  Poszukiwanie b ędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia problemu Akumulator ( Ł) roz ado- Śa adować akumulator (patrz „ ado- wany wanie“) Urządzenie nie Akumulator ( Ł) nie jest W ożyć akumulator (patrz „ adowa- uruchamia się. w ożony nie“) W ącznik/wy ącznik Zlecić...
 • Seite 26: Einżeitung

  Inhalt EinŻeitung ........26 Motoreinheit mit Bestiżżungsgeżäße Multi schleifer-Aufsatz PKGA2.... 3Ł Verwendung ......26 Motoreinheit mit AŻŻgeżeine Beschreibung ... 27 Säbelsägen-Aufsatz PKGA3 ..... 40 Lieferumfang ........27 Motoreinheit mit Übersicht ........27 Multi funktionswerkzeug PKGA4 ..41 Arbeitshinweise ......41 Technische Daten ......
 • Seite 27: Ażżgeżeine Beschreibung

  Schaben vorgesehen. Dieses Gerät ist nicht - Delta-Schleifplatte mit 3 Schleif- zur gewerblichen Śutzung geeignet. Jede blättern (1 x P* 60, 1 x P 80, andere Verwendung, die in dieser Anleitung 1 x P 120) nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann zu • Ladegerät Schäden am Gerät führen und eine ernsthaf- •...
 • Seite 28: Technische Daten

  Vibration (a 33 Tauchsägeblatt Sägen von Brettern .... 12.3Ł5 m/s Sägen von Holzbalken ..12.3Ł2 m/s Technische Daten K=1.5 m/s 4in1 Akku-Kombigerät ...PKGA 20-Li A1 Motoreinheit mit Multifunktionsgerät-Aufsatz ....PKGA4 Motorspannung ......20 V Leerlaufdrehzahl (n ) ....21000 min Leerlaufdrehzahl (n ) ...0-20000 min...
 • Seite 29: Sicherheitshinweise

  zeugs von dem Angabewert unter- Hinweiszeichen mit Informationen scheiden, abhängig von der Art und zum besseren Umgang mit dem Ge- Weise, in der das Elektrowerkzeug rät. verwendet wird. BiŻdzeichen auf deż Gerätł Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie möglich zu halten.
 • Seite 30: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  BiŻdzeichen auf deż Ladegerätł Der in den Sicherheitshinweisen verwende- te Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich Achtung! auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Śetzleitung) und auf akkubetriebene Elekt- Vor dem Laden ist die Betriebsanlei- rowerkzeuge (ohne Śetzleitung). tung zu lesen. 1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT Das Ladegerät ist nur zur Verwen- a) HaŻten Sie Ihren Arbeitsbereich dung in Räumen geeignet.
 • Seite 31 c) HaŻten Sie EŻeźtrowerźzeuge von beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges Regen oder Nässe fern. Das Eindrin- kann zu ernsthaften Verletzungen führen. b) Tragen Sie persönŻiche Schut- gen von Wasser in ein Elektrowerkzeug zausrüstung und iżżer eine erhöht das Risiko eines elektrischen SchutzbriŻŻe.
 • Seite 32 g) Wenn Staubabsaug- und -auf- e) Plegen Sie EŻeźtrowerźzeuge żit fangeinrichtungen żontiert SorgfaŻt.KontroŻŻieren Sie, ob be- werden źönnen, vergewissern wegŻiche TeiŻe einwandfrei funź- Sie sich, dass diese angeschŻos- tionieren und nicht źŻeżżen, ob sen sind und richtig verwendet TeiŻe gebrochen oder so beschä- werden.Verwendung einer digt sind, dass die Funźtion des Staubab-...
 • Seite 33: Weiterführende Sicherheitshinweise

  den Aźźu einsetzen. Das Einsetzen Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brand- eines Akkus in ein Elektrowerkzeug, gefahr, wenn es mit anderen Akkus das eingeschaltet ist, kann zu Unfällen verwendet wird. führen. b) Verwenden Sie nur die dafür b) Laden Sie Ihre Batterien nur iż...
 • Seite 34 MetaŻŻen oder einigen HoŻzar- • Seien Sie beiż Użgang żit ten), die für die Bedienperon Werźzeugen wie Säge, Schab- oder in der Nähe beindŻiche żesser und Bohrer vorsichtig. Personen eine Gefährdung Diese sind scharf, es besteht Verlet- darsteŻŻen źönnen. Sorgen zungsgefahr.
 • Seite 35 • Breżsen Sie das SägebŻatt nach fers. Es besteht Brandgefahr. deż AusschaŻten nicht durch seit- • Das Werźstücź wird beiż Żiches Gegendrücźen ab. Das Säge- SchŻeifen heiß. Nicht an der bearbeiteten SteŻŻe anfassen, blatt kann beschädigt werden, brechen Żassen Sie es abźühŻen. Es besteht oder einen Rückschlag verursachen.
 • Seite 36: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  defeźtes Ladegerät nicht elektromagnetisches Feld. Dieses und öffnen Sie es nicht Feld kann unter bestimmten Umstän- seŻbst. Damit wird sicherge- den aktive oder passive medizini- stellt, dass die Sicherheit des sche Implantate beeinträchtigen. Gerätes erhalten bleibt. Um die Gefahr von ernsthaften oder •...
 • Seite 37: Ladevorgang

  schädigt wird, żuss sie Akku entnehmen/einsetzen durch den HersteŻŻer oder seinen Kundendienst oder 1. Zum Herausnehmen des Akkus eine ähnŻich quaŻiizierte (Ł) aus dem Gerät drücken Sie Person ersetzt werden, die Entriegelungstaste (10) am uż Gefährdungen zu ver- Akku und ziehen den Akku her- żeiden.
 • Seite 38: Ladezustand Des Akkus Prüfen

  muss. Verwenden Sie nur einen Ersatz- 2. Ziehen Sie den entriegelten Geräteauf- Akku, den Sie über den Kundendienst satz ab (4/17/23/26). beziehen können. 3. Lassen Sie den Entriegelungshebel (5) • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils in die Stellung zurückgleiten.
 • Seite 39: Motoreinheit Mit Multi Schleifer-Aufsatz Pkga2

  die Bohrfutteröffnung groß genug ist, um das Werkzeug aufzunehmen. Drehmoment einstellen 2. Schieben Sie das Werkzeug soweit wie möglich in das Schnellspannbohrfutter Sie können das maximale Drehmoment vor- (1) ein. einstellen. Die Drehmomentstufen sind mit 3. Drehen Sie das Schnellspannbohrfutter 1 - 1Ł...
 • Seite 40: Motoreinheit Mit Säbelsägen-Aufsatz Pkga3

  Schleifblatt anbringen Achtung Verletzungsgefahr! 1. Drücken Sie das Schleifblatt (24) gleich- - Verwenden Sie keine stumpfen, mäßig auf die Schleifplatte (22) auf. verbogenen oder anderweitig be- Achten Sie auf Deckungsgleichheit der schädigten Sägeblätter. Löcher im Schleifblatt mit den Öffnungen - Setzen Sie stets das passende Sä- der Schleifplatte.
 • Seite 41: Motoreinheit Mit Multi Funktionswerkzeug Pkga4

  Schleifblatt anbringen Der Ein-/Ausschalter lässt sich nicht arretieren. 1. Drücken Sie das Schleifblatt (31) 3. Setzen Sie die Fußplatte ( 18) auf gleichmäßig auf die Delta-Schleifplatte das Werkstück auf. (30) auf. Achten Sie auf Deckungs- 4. Sägen Sie mit gleichmäßigem Vor- gleichheit der Löcher im Schleifblatt mit schub.
 • Seite 42: Schleifen

  WahŻ des SägebŻattes Schaben • Wählen Sie beim Schaben eine hohe für Holz, Kunststoff, Gips- Holz-Sägeblatt Schwingzahl. karton • Arbeiten Sie mit geringem Anpress- für Bleche, Proile und druck und in einem lachen Winkel, Metall-Sägeblatt Rohre um das Untergrundmaterial nicht zu beschädigen.
 • Seite 43: Wartung

  Wartung Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge- Das Gerät ist wartungsfrei. fahr) oder ins Wasser. Beschädigte Akkus können der Umwelt und ihrer Lagerung Gesundheit schaden, wenn giftige Dämpfe oder Flüssigkeiten austre- • Bewahren Sie Gerät und Werkzeug an ten.
 • Seite 44: Garantie

  Garantie Garantieużfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 45: Reparatur-Service

  Achtungł Bitte senden Sie Ihr Gerät gerei- zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per nigt und mit Hinweis auf den Defekt an E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- unsere Service-Śiederlassung. formationen über die Abwicklung Ihrer Śicht angenommen werden unfrei - per Reklamation.
 • Seite 46: Ersatzteiże/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör ErsatzteiŻe und Zubehör erhaŻten Sie unter www.grizzŻy-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 45). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Śr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung PKGA1 Bohrschrauberaufsatz...
 • Seite 47: Fehżersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku auladen (siehe „Ladevorgang“) Akku ( Ł) entladen Akku ( 9) nicht einge- Akku einsetzen (siehe „Ladevorgang“) Gerät startet nicht setzt Ein-/Ausschalter ( Reparatur durch Service-Center defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( Unterbrechungen defekt...
 • Seite 48: T Użaczenie Oryginażnej Deźżaracji Zgodności We

  T umaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Śiniejszym o wiadczamy, że konstrukcja Akumulatorowe urządzenie wielo- funkcyjne 4W1 typu PKGA 20-Li A1 seryjny 201803000001-201804100Ł40 spe nia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodno ci z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące...
 • Seite 49: Originaż Eg-Konforżitätserźżärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das 4-IŚ-1-AKKU-KśMBIGERÄT Baureihe PKGA 20-Li A1 Seriennummer 201803000001-201804100Ł40 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprichtł 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Śormen sowie nationale Śormen und Bestimmungen angewendetł...
 • Seite 50: Rysunźi Eźspżozyjne

  Explosionszeichnungen • Rysunki eksplozyjne PKGA 20 -Li A1 informatyvus, pouczający, informativ...
 • Seite 51 PKGA1 PKGA2...
 • Seite 52 PKGA3 PKGA4 20180322_rev02_mt...
 • Seite 56 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Stand der Informationen: 03/2018 · Ident.-No.: 72036482032018-PL IAN 285364...