Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKGA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

4-in-1-akku-kombigerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li A1
4-I-1 BATTERIDREVET
KOMBIVÆRKTØJ
Oversættelse af den originale driftsvejledning
IAN 285393
4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKGA 20-Li A1

 • Seite 1 4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li A1 4-I-1 BATTERIDREVET 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT KOMBIVÆRKTØJ Originalbetriebsanleitung Oversættelse af den originale driftsvejledning IAN 285393...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Oversættelse af den originale driftsvejledning Side DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 3 26 27...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Motorenhed med multisliber- Introduktion ......... 4 påsætningsdel PKGA2 ..... 16 Anvendelsesformål ...... 4 Motorenhed med sabelsav- Generel beskrivelse ..... 5 påsætningsdel PKGA3 ..... 16 Leveringsomfang ....... 5 Motorenhed med Oversigt ........... 5 multifunktionsværktøj PKGA4 .... 17 Tekniske data ......6 Arbejdsanvisninger ....
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  Oversigt medføre skader på maskinen og udgøre en alvorlig fare for brugeren. Maskinen må kun anvendes af voksne. 1 Hurtigspændeborepatron Unge over 16 år må kun anvende maski- 2 Indstillingsring til drejningsmo- nen under opsyn af en voksen. Producenten ment påtager sig intet ansvar for skader, der 3 Gearvalgkontakt forårsages på...
 • Seite 6: Tekniske Data

  Tekniske data Motorenhed med multifunktionsværktøj ....PKGA4 4-I-1 Batteridrevet Tomgangshastighed (n ) ..0-20000 min kombiapparat ......PKGA 20-Li A1 Oscillationsvinkel ......3,0° Motorspænding ......20 V Vægt (uden oplader) ......1,4 kg Tomgangshastighed (n ) ..21000 min Lydtryksniveau (L ) ..84,8 dB(A); K=3 dB Lydeffektniveau (L ) ..95,8 dB(A);...
 • Seite 7: Sikkerhedsinformationer

  geren, der beror på en vurdering af Stands apparatet inden afbrydelsen under de faktiske brugs- gearskift. betingelser (derved skal der tages hensyn til alle driftscyklussens dele, Risiko for kvæstelser på grund af dvs. også tider, hvor værktøjet er roterende værktøj! Hold hænderne slukket og tider, hvor det er tændt, på...
 • Seite 8: Generelle Sikkerhedshenvisninger For El-Værktøjet

  Apparater må ikke bortskaffes med • Sørg for at børn og andre per- husholdningsaffald. soner holdes væk fra arbejds- området, når el-værktøjet er i LED-visning under brug. Hvis man distraheres, kan man opladningen. miste kontrollen over maskinen. 2) ELEKTRISK SIKKERHED Symboler på...
 • Seite 9 undgås, så benyt en fejlstrøms- • Brug egnet arbejdstøj. Undgå afbryder. Brugen af en fejlstrømsaf- løse beklædningsgenstande bryders nedsætter risikoen for elektrisk eller smykker. Hold hår, tøj og stød. handsker væk fra dele, der be- væger sig. Dele, der er i bevægelse, 3) PERSONLIG SIKKERHED kan gribe fat i løstsiddende tøj, smyk- ker eller langt hår.
 • Seite 10 vægelige dele fungerer korrekt • Hold den ubenyttede akku væk og ikke sidder fast, og om dele- fra clips, mønter, nøgler, søm, ne er brækket eller beskadiget, skruer eller andre små metal- således at el-værktøjets funktion genstande, der evt. kan forår- påvirkes.
 • Seite 11: Yderligere Sikkerhedsanvisninger

  • Lad en opvarmet akku køle af eller skruen kan ramme skjulte inden opladning. elkabler. Kontakt med en spændings- • Åbn ikke akku’en og undgå en førende ledning kan også sætte metal- mekanisk beskadigelse af ak- liske apparatdele under spænding og ku’en.
 • Seite 12 • Sørg for, at fodpladen altid lig- teriale. Hvis der trænger vand ind i ger op til arbejdsemnet, når der elapparatet, øges risikoen for elektrisk saves. Savbladet kan sætte sig fast og stød. medføre tab af kontrol over elværktøjet. • Undgå overophedning af slibe- •...
 • Seite 13: Rigtig Omgang Med Akku-Opladeren

  stemmer overens med an- gen. Dette felt kan under visse om- givelserne på opladerens stændigheden påvirke aktive eller typeskilt. Der er fare for at få passive medicinske implantater. For et elektrisk stød. at reducere risikoen for alvorlige • Hold opladeren ren og eller dødelige kvæstelser, anbefaler væk fra fugtighed og vi personer med medicinske implan-...
 • Seite 14: Isætning/Udtagning Af Akku

  Der er fare for tilskadekomst Oversigt over LED-kontrolvisninger pga. elektrisk stød. (15a) på opladeren (15): • Oplad akku‘en inden den første brug. Den røde LED lyser: • Oplad kun med den medfølgende ori- Batteriet er ladet op. ginale oplader. • En væsentligt forkortet driftstid på...
 • Seite 15: Betjening

  Betjening Når du sætter drejeretningskontakten 7) ) i midterstilling, er apparatet Udskiftning af sikret mod tilkobling. påsætningsdele Motorenhed med bore- skruemaskine-påsæt- Sikr apparatet mod tilkobling ningsdel PKGA1 (se „Til-/frakobling“), eller tag batteriet ud af apparatet. Værktøjsskift Utilsigtet tilkobling medfører risiko for kvæstelser. Sikr apparatet mod tilkobling Bær beskyttelseshandsker.
 • Seite 16: Motorenhed Med Multisliber-Påsætningsdel Pkga2

  1. Vent til apparatet står stille. sigtet tilkobling af apparatet 2. Skub retningsomskifteren ( 7) til den medfører risiko for kvæstel- ønskede position: ser. Højreløb : til boring og iskruning Montering/fjernelse af slibeblad af skruer. Venstreløb : til løsning af skruer. 3.
 • Seite 17: Motorenhed Med Multifunktionsværktøj Pkga4

  Bær handsker ved håndtering af 4. Sav med ensartet fremføring. savbladet. Derved undgås snitlæsio- 5. Tag savbladet ud af savsnittet efter af- ner.. sluttet arbejde, og sluk først derefter for apparatet. Obs: Risiko for kvæstelser! Motorenhed med multi- - Anvend ikke sløve, bøjede eller funktionsværktøj PKGA4 på...
 • Seite 18: Arbejdsanvisninger

  Arbejdsanvisninger Slibning Bær egnet tøj og passende • Anvend en støvudsugning ved slibning beskyttelsesudstyr under ar- med multisliber-påsætningsdel. bejde med apparatet. • Før apparatet hen til arbejdsemnet i Kontrollér før brug altid, at tændt tilstand. apparatet er funktionsdygtigt. • Rens slibepladen, før du sætter et slibe- Personligt beskyttelsesudstyr blad på.
 • Seite 19: Rengøring

  • Opbevar apparatet ved mellem 10° C Sluk for apparatet og tag batteriet til 40° C. Undgå ekstrem kulde eller ud af apparatet før al arbejde og i forbindelse med transport. varme under opbevaringen, så akku’en ikke mister ydelse. Gennemfør regelmæssigt følgende ren- Bortskaffelse/ gørings- og vedligeholdelsesarbejder. Derigennem er en lang og tilforladelig brug miljøbeskyttelse garanteret.
 • Seite 20: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. fabrikken. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 21: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeservice og med vedlagt købsbilag (kassebon) Service Danmark samt en kort beskrivelse af, hvori de- Tel.: 32 710005 fekten består og hvornår denne defekt E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 285393 er optrådt indsende portofrit til den ser- viceadresse, som du får meddelt.
 • Seite 22: Reservedele/Tilbehør

  Reservedele/Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 21). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Pos. Betegnelse Bestillings- Betjenings- Eksplosions- numre vejledning tegning PKGA1 Boreskruemaskine-påsætningsdel 91104151...
 • Seite 23: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Aladet batteri ( Oplad batteriet (se „Opladning“) Apparatet starter 9) er ikke isat Isæt batteriet (se „Opladning“) Batteriet ( ikke Tænd/slukknappen Lad service-centret gennemføre repa- rationen Intern løs forbindelse Apparatet arbej- Lad service-centret gennemføre repa- der med afbry- Tænd/slukknappen rationen delser...
 • Seite 24: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........24 Motoreinheit mit Bestimmungsgemäße Multi schleifer-Aufsatz PKGA2.... 38 Verwendung ......24 Motoreinheit mit Allgemeine Beschreibung ... 25 Säbelsägen-Aufsatz PKGA3 ..... 38 Lieferumfang ........25 Motoreinheit mit Übersicht ........25 Multi funktionswerkzeug PKGA4 ..39 Technische Daten ......26 Arbeitshinweise ......
 • Seite 25: Allgemeine Beschreibung

  Schaben vorgesehen. Dieses Gerät ist nicht - Delta-Schleifplatte mit 3 Schleif- blättern (1 x P* 60, 1 x P 80, zur gewerblichen Nutzung geeignet. Jede 1 x P 120) andere Verwendung, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann zu • Aufbewahrungskoffer Schäden am Gerät führen und eine ernsthaf- • Betriebsanleitung *P = Körnung te Gefahr für den Benutzer darstellen.
 • Seite 26: Technische Daten

  Vibration (a 33 Tauchsägeblatt Sägen von Brettern .... 12.395 m/s Sägen von Holzbalken ..12.392 m/s Technische Daten K=1.5 m/s 4in1 Akku-Kombigerät ...PKGA 20-Li A1 Motoreinheit mit Motorspannung ......20 V Multifunktionsgerät-Aufsatz ....PKGA4 Leerlaufdrehzahl (n ) ....21000 min Leerlaufdrehzahl (n ) ...0-20000 min...
 • Seite 27: Sicherheitshinweise

  Warnung: Tragen Sie Schutzhandschuhe. Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächli- Tragen Sie Gehörschutz. chen Benutzung des Elektrowerk- zeugs von dem Angabewert unter- Hinweiszeichen mit Informationen scheiden, abhängig von der Art und zum besseren Umgang mit dem Ge- Weise, in der das Elektrowerkzeug rät.
 • Seite 28: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Taste zur Ladezustandsanzeige Bewahren Sie alle Sicherheitshin- weise und Anweisungen für die Bildzeichen auf dem Ladegerät: Zukunft auf. Achtung! Der in den Sicherheitshinweisen verwende- te Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich Vor dem Laden ist die Betriebsanlei- auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit tung zu lesen. Netzleitung) und auf akkubetriebene Elekt- rowerkzeuge (ohne Netzleitung).
 • Seite 29 von Rohren, Heizungen, Herden zeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einluss von Drogen, und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Alkohol oder Medikamenten ste- Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. hen. Ein Moment der Unachtsamkeit c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges Regen oder Nässe fern.
 • Seite 30 fern von sich bewegenden Tei- Anweisungen nicht gelesen ha- len.Lockere Kleidung, Schmuck oder ben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, lange Haare können von sich bewe- wenn sie von unerfahrenen Personen genden Teilen erfasst werden. benutzt werden. e) Plegen Sie Elektrowerkzeuge mit g) Wenn Staubabsaug- und -auf- fangeinrichtungen montiert Sorgfalt.Kontrollieren Sie, ob be- werden können, vergewissern...
 • Seite 31 5) VERWENDUNG UND BEHAND- 7) SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE LUNG DES AKKUWERKZEUGS FÜR AKKUGERÄTE a) Laden Sie die Akkus nur in La- a) Stellen Sie sicher, dass das Ge- degeräten auf, die vom Herstel- rät ausgeschaltet ist, bevor Sie ler empfohlen werden. Für ein den Akku einsetzen.
 • Seite 32: Weiterführende Sicherheitshinweise

  Weiterführende Elektroleitungen kann zu elektrischem Sicherheitshinweise Schlag und Feuer, Kontakt einer Gas- leitung zur Explosion führen. Beschä- Warnung! Beim Sägen oder digung einer Wasserleitung kann zu Schleifen können gesund- Sachbeschädigung und elektrischem heitsschädliche Stäube ent- Schlag führen. stehen (z. B. von Materialien •...
 • Seite 33 Sie das Sägeblatt erst dann aus 3) SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE dem Schnitt, wenn dieses zum BEIM SCHLEIFEN UND SCHABEN Stillstand gekommen ist. So vermeiden Sie einen Rückschlag und • Verwenden Sie das Elektrowerk- zeug nur für den Trockenschliff. können das Elektrowerkzeug sicher ab- legen.
 • Seite 34: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  das mitgelieferte Ladege- d) Augenschäden, falls kein geeigneter rät. Es besteht Brand- und Ex- Augenschutz getragen wird. plosionsgefahr. e) Gesundheitsschäden, die aus Hand- • Überprüfen Sie vor jeder Arm-Schwingungen resultieren, falls das Benutzung Ladegerät, Ka- Gerät über einen längeren Zeitraum bel und Stecker und lassen verwendet wird oder nicht ordnungsge- Sie es von qualiiziertem...
 • Seite 35: Ladevorgang

  Ladegerätes. Sie können zu Original-Ersatzakku, den Sie über den inneren Kurzschlüssen führen. Kundendienst beziehen können. • Das Ladegerät darf nicht • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils auf brennbarem Unter- gültigen Sicherheitshinweise sowie grund (z. B. Papier, Texti- Bestimmungen und Hinweise zum Um- lien) betrieben werden.
 • Seite 36: Verbrauchte Akkus

  grüne LED leuchtet: Tragen Sie Schutzhandschuhe. Akku ist geladen. Nach Benutzung kann sich der Ge- räteaufsatz erhitzt haben. Verbrauchte Akkus Geräteaufsatz abnehmen • Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit 1. Schieben Sie den Entriegelungshebel trotz Auladung zeigt an, dass der (5) bis zum Anschlag in Stellung Akku verbraucht ist und ersetzt werden und halten Sie ihn in dieser Position.
 • Seite 37: Motoreinheit Mit Bohrschrauberaufsatz Pkga1

  Motoreinheit mit 1. Warten Sie den Stillstand des Gerätes Bohrschrauberaufsatz PKGA1 2. Schieben Sie den Drehrichtungsschal- ter ( 7) in die gewünschte Position: Werkzeugwechsel Rechtslauf : zum Bohren und Ein- drehen von Schrauben. Sichern Sie das Gerät gegen Linkslauf : zum Lösen von Einschalten (siehe „Ein-/Aus- Schrauben.
 • Seite 38: Motoreinheit Mit Multi Schleifer-Aufsatz Pkga2

  Motoreinheit mit Multi- Motoreinheit mit Säbel- schleifer-Aufsatz PKGA2 sägen-Aufsatz PKGA3 Sägeblatt montieren/wechseln Sichern Sie das Gerät gegen Einschalten (siehe „Ein-/Aus- schalten“). Bei unbeabsichtig- Sichern Sie das Gerät gegen tem Einschalten des Gerätes Einschalten (siehe „Ein-/Aus- besteht Verletzungsgefahr. schalten“). Bei unbeabsichtig- tem Einschalten des Gerätes Schleifblatt anbringen/entfernen besteht Verletzungsgefahr.
 • Seite 39: Motoreinheit Mit Multi Funktionswerkzeug Pkga4

  Für bestimmte Arbeiten kann das 3. Setzen Sie das gewünschte Werkzeug Sägeblatt auch um 180 ° gedreht (30/32/33) auf die Aufnahmedorne eingesetzt werden. (28) auf. Es sind 12 verschiedene Posi- tionen möglich. Säbelsäge bedienen 4. Drücken Sie den Werkzeughalter (29) wieder in die zentrale Aufnahme ein. 1.
 • Seite 40: Sägen

  Sägen • Schleifen Sie mit demselben Schleif- blatt nicht unterschiedliche Materialien (z. B. Metall und danach Holz). Tragen Sie Augenschutz. Wahl des Schleifblattes • Verwenden Sie nur unbeschädigte, ein- wandfreie Sägeblätter. Verwenden Sie für die Metallbearbeitung nur Metall- Körnung K Anwendung Sägeblätter. zum Vorschleifen von rohen •...
 • Seite 41: Reinigung

  Entsorgung/ Reinigung Umweltschutz Das Gerät darf weder mit Wasser abgespritzt werden, Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und noch in Wasser gelegt wer- führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- den. Es besteht die Gefahr packung einer umweltgerechten Wieder- eines Stromschlages.
 • Seite 42: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 43: Reparatur-Service

  zunächst die nachfolgend benannte Achtung: Bitte senden Sie Ihr Gerät gerei- Serviceabteilung telefonisch oder per nigt und mit Hinweis auf den Defekt an E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- unsere Service-Niederlassung. formationen über die Abwicklung Ihrer Nicht angenommen werden unfrei - per Reklamation.
 • Seite 44: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 43). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung PKGA1 Bohrschrauberaufsatz...
 • Seite 45: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku auladen (siehe „Ladevorgang“) Akku ( 9) entladen Akku ( 9) nicht einge- Akku einsetzen (siehe „Ladevorgang“) Gerät startet nicht setzt Ein-/Ausschalter ( Reparatur durch Service-Center defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet mit Reparatur durch Service-Center Ein-/Ausschalter ( Unterbrechungen defekt Werkzeug bewegt Geräteaufsatz oder Werk-...
 • Seite 46: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  CE-konformitetser- formitätserklärung klæring Hermed bekræfter vi, at Hiermit bestätigen wir, dass das 4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT 4-I-1 Batteridrevet kombiapparat af serien PKGA 20-Li A1 Baureihe PKGA 20-Li A1 Seriennummer Seriennummer 201803000001 - 201804017310 201803000001 - 201804017310 opfylder følgende gældende EF-direktiver folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in i deres respektive gyldige version: ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:...
 • Seite 47: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Explosionszeichnung PKGA 20-Li A1 informativ...
 • Seite 48 PKGA1 PKGA2...
 • Seite 49 PKGA3 PKGA4 20180403-rev02-mt...
 • Seite 52 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information · Stand der Informationen: 03/2018 · Ident.-No.: 72036531032018-DK IAN 285393...