Parkside 43095 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR RATCHET SET PDRS
AIR RATCHET SET
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
PNEU RÁČNOVÝ UTAHOVÁK
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
IAN 43095
43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_cover_SI_CZ.indd 2
RAČNI VIJAČNIK NA STISNJEN ZRAK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
28.05.14 11:13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 43095

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 43095

 • Seite 1 Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Translation of original operation manual Prevod originalnega navodila za uporabo PNEU RÁČNOVÝ UTAHOVÁK DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Bedienungs- und Sicherheitshinweise Překlad originálního provozního návodu Originalbetriebsanleitung IAN 43095 43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_cover_SI_CZ.indd 2 28.05.14 11:13...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_cover_SI_CZ.indd 4 28.05.14 11:13...
 • Seite 4 43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_cover_SI_CZ.indd 5 28.05.14 11:13...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Intended use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Technical Data ............................Page 7 Scope of delivery ..........................Page 7 General safety rules ......................Page 7 Projectile hazards ..........................Page 9 Entanglement hazards ........................Page 9 Operating hazards ..........................Page 9 Repetitive motions hazards .........................Page 10 Accessory hazards ..........................Page 10 Workplace hazards ..........................Page 10 Dust and fume hazards ........................Page 10...
 • Seite 6: Introduction

  Introduction The following pictograms are used in these operating instructions / on the equipment: Never use hydrogen, oxygen, carbon Please read the operating instructions! dioxide or other bottled gases as an energy source. Wear ear protection, dust mask, safety Note glasses and protective gloves.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety rules Technical Data operating instructions prior to using the equipment and store them in a safe location. Max. torque: 61 Nm The manufacturer assumes no liability for damages Operating pressure: 6.3 bar or personal injury resulting from failure to follow these operating instructions.
 • Seite 8 General safety rules Do not use any device if its switch is defective. moment of carelessness when using the device A device that can no longer be switched on and may result in serious injuries. off is dangerous and must be repaired. Do not directly inhale the exhaust air.
 • Seite 9: Projectile Hazards

  General safety rules Do not use the compressed air unit if it is not part of ISO 11148 are legibly marked on the air tight or in need of repair. tool. The employer / user shall contact the man- Never connect the compressed air unit to an air ufacturer to obtain replacement marking labels hose with pressure exceeding 6.3 bar.
 • Seite 10: Repetitive Motions Hazards

  General safety rules Maintain a balanced body position and secure Do not touch sockets or accessories during im- footing. pacting, as this increases the risk of cuts, burns In cases where the means to absorb the reaction or vibration injuries. torque are requested, it is recommended to use Use only sizes and types of accessories and con- a suspension arm whenever possible.
 • Seite 11: Noise Hazards

  General safety rules All integral features or accessories for the collec- If you experience numbness, tingling, pain or tion, extraction or suppression of airborne dust whitening of the skin in your fingers or hands, or fumes should be correctly used and main- stop using the assembly power tool for threaded tained in accordance with the manufacturer’s fasteners, tell your employer and consult a phy-...
 • Seite 12: Start-Up

  … / Start-up / After initial use / Maintenance / Cleaning … / Information about … Manually Do not exceed the maximum air pressure stated on the tool. Add 3–5 drops of speciality tool oil to the compressed For torque-control and continuous-rotation tools, air connection before every use.
 • Seite 13: Extent Of Warranty

  Registered office: Germany IAN 43095 This warranty becomes void if the device has been damaged or improperly used or maintained. All in- structions provided in the operating instructions must...
 • Seite 14: Declaration Of Conformity

  Air ratchet set Serial number: 1712 Year of manufacture: 2014 / 32 IAN: 43095 Model: PARKSIDE AIR RATCHET SET PDRS meets the basic safety requirements of European Directives Machinery Directive EC Directive 2006 / 42 /EC and its amendments.
 • Seite 15 Kazalo Uvod Predvidena uporaba .......................... Stran 16 Oprema .............................. Stran 16 Tehnični podatki ..........................Stran 17 Obseg dobave ........................... Stran 17 Splošna varnostna pravila ....................Stran 17 Nevarnosti zaradi izvrženih delov ....................Stran 19 Nevarnosti zaradi prijemanja / navijanja ..................Stran 19 Nevarnosti pri delovanju ........................
 • Seite 16: Uvod

  Uvod V tem navodilu za uporabo / na napravi se uporabljajo naslednji piktogrami: Kot vira energije nikoli ne uporabljajte Preberite navodilo za uporabo! vodikovega, kisikovega, ogljikovega dioksida ali drugega plina v jeklenkah. Nosite opremo za zaščito sluha, Napotek dihalno / protiprašno zaščitno masko, zaščitna očala in zaščitne rokavice.
 • Seite 17: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošna varnostna pravila Tehnični podatki najprej obvezno preberite in upoštevajte napotke v teh navodilih za uporabo ter jih dobro shranite. Za Maks. vrtilni moment: 61 Nm škodo in telesne poškodbe, ki so nastale zaradi ne- Delovni tlak: 6,3 barov upoštevanja teh navodil za uporabo, proizvajalec Število obratov: 150 min...
 • Seite 18 Splošna varnostna pravila pnevmatsko napravo tudi v nepričakovanih situ- Trenutek nepozornosti med uporabo naprave acijah. lahko povzroči resne poškodbe. Ne uporabljajte naprave s pokvarjenim stikalom. Izpušnega zraka ne vdihavajte neposredno. Naprava, ki je ni več možno vklopiti ali izklo- Preprečite, da bi izpušni zrak prišel v oči. Izpu- piti, je nevarna in jo je treba dati v popravilo.
 • Seite 19: Nevarnosti Zaradi Izvrženih Delov

  Splošna varnostna pravila Če pnevmatska naprava ni neprepustna za Nikoli ne uporabljajte pokvarjene naprave za zrak ali je potrebno popravilo, je ni dovoljeno vijačne spoje. uporabljati. Naprave je potrebno redno vzdrževati zaradi Pnevmatske naprave nikoli ne priključite na tlačno preverbe, da so vse razpoložljive vrednosti iz- gibko cev s tlakom, višjim od 6,3 barov.
 • Seite 20: Nevarnosti Zaradi Ponavljajočih Se Gibov

  Splošna varnostna pravila udarcev, ureznin, odrgnin in toplote. Za zaščito V kolikor uporabnik kaže znake kot so npr. daljše rok nosite ustrezne rokavice. slabo počutje, tegobe, hitrejše bitje srca, bole- Uporabniki naprave in vzdrževalci morajo biti čine, mravljinčenje, gluhost, skelenje ali togost, fizično v stanju rokovati s težo in zmogljivostmi teh opozorilnih znakov ne ignorirajte.
 • Seite 21: Nevarnosti Zaradi Prahu In Hlapov

  Splošna varnostna pravila Nevarnosti zaradi V kolikor naprava za vijačne spoje razpolaga prahu in hlapov z dušilcem zvoka se vedno prepričajte, da je le-ta na razpolago pri uporabi naprave in da Pri uporabi naprave za vijačne spoje nastali prah je v dobrem delovnem stanju. in hlapi, lahko povzročijo škodo za zdravje (npr.
 • Seite 22: Začetek Uporabe

  … / … / Po začetku … / Vzdrževanje / Čiščenje … / Napotki za garancijo in … Po začetku uporabe vedno zaprite dovod zraka, zračna cev naj bo brez pritiska in napravo ločite od dovoda stisnjenega zraka. Po opravljenem delu morate napravo ločiti od pri- –...
 • Seite 23: Garancijski Pogoji

  (normalna tarifa nem. tel. omrežja) odsvetujejo ali pred katerimi svarijo. Sedež: Nemčija IAN 43095 Izdelek je namenjen izključno za zasebno in ne za poslovno uporabo. V primeru zlorabe ali nepravil- nega ravnanja, pri uporabi sile ter pri posegih, ki Upoštevajte, da spodnji naslov ni naslov servisa.
 • Seite 24: Okoljevarstveni Napotki In Navodila Za Odlaganje Es Izjava O Skladnosti

  Račni vijačnik na stisnjen zrak Serijska številka: 1712 Leto izdelave: 2014 / 32 IAN: 43095 Model: PARKSIDE RAČNI VIJAČNIK NA STISNJEN ZRAK PDRS zadovoljuje bistvene varnostne zahteve, ki so določene v evropskih direktivah 24 SI 43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_content_SI_CZ.indd 24...
 • Seite 25: Garancijski List

  Garancijski list C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany 00386 (0) 80 28 60 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo C.M.C. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 26 43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_content_SI_CZ.indd 26 28.05.14 11:15...
 • Seite 27 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu......................Strana 28 Vybavení ............................Strana 28 Technické údaje ..........................Strana 29 Obsah dodávky ..........................Strana 29 Všeobecná bezpečnostní pravidla ................. Strana 29 Ohrožení vymrštěnými díly ......................Strana 31 Ohrožení zachycením nebo navinutím ................... Strana 31 Ohrožení...
 • Seite 28: Úvod

  Úvod V tomto návodu k obsluze / na zařízení jsou použity následující piktogramy: Nikdy nepoužívejte jako zdroj ener- Přečtěte si návod k obsluze! gie vodík, kyslík, oxid uhličitý nebo jiný plyn v láhvi. Noste ochranu sluchu, protiprachovou Upozornění masku, ochranné brýle a ochranné rukavice.
 • Seite 29: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecná bezpečnostní pravidla Kloub Pokud se používají pneumatické Přestavovací čep přístroje, musí se dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se vyloučila rizika požáru, úderu elek- trickým proudem a úrazů osob. Prosíme, přečtěte si Technické údaje před uvedením výrobku do provozu pokyny a upo- zornění...
 • Seite 30 Všeobecná bezpečnostní pravidla můžete pneumatický přístroj lépe kontrolovat okamžik nepozornosti při použití výrobku může v neočekávaných situacích. vést k závažným poraněním. Nepoužívejte přístroj s vadnou spouští. Přístroj, Nevdechujte vystupující vzduch. Zabraňte tomu, který již nelze zapínat a vypínat, je nebezpečný aby se vám odpadní vzduch dostal do očí. Vzduch a musí...
 • Seite 31: Ohrožení Vymrštěnými Díly

  Všeobecná bezpečnostní pravidla Po použití a v případě nepoužívání musí být podle normy ISO 11148 a jejich čitelnost na pneumatický přístroj vždy odpojen od přívodu zařízení. Pokud je to potřebné musí zaměstna- stlačeného vzduchu. nec nebo obsluha kontaktovat výrobce k zaslání Pneumatický...
 • Seite 32: Ohrožení Opakovanými Pohyby

  Všeobecná bezpečnostní pravidla Ohrožení příslušenstvím Držte stroj správně: Buďte připraveni reagovat na normální nebo náhlé pohyby zařízení – po- užívejte obě ruce. Před výměnou příslušenství nebo nástroje nej- Dbejte na rovnováhu těla a bezpečný postoj. dříve odpojte výrobek od přívodu vzduchu. V případech, kde je třeba eliminovat reakční...
 • Seite 33: Ohrožení Hlukem

  Všeobecná bezpečnostní pravidla Odvětrávání je třeba zařídit tak, aby se zvíření V chladném prostředí noste teplé oblečení a v prostoru s rozptýleným prachem redukovalo udržujte ruce v teple a suchu. na minimum. Jestliže zjistíte, že je Vaše kůže na prstech ne- Při vzniku prachu nebo výparů...
 • Seite 34: Uvedení Do Provozu

  … / Uvedení … / Po použití / Údržba / Čistění … / Pokyny k záruce a provádění … Ruční mazání Zajistěte, aby nebyl překročený maximální tlak vyznačený na výrobku. Před každým uvedením pneumatického přístroje do U výrobků s nepřetržitou rotací, řízených točivým provozu nakapejte 3–5 kapek speciálního oleje do momentem má...
 • Seite 35: Rozsah Záruky

  údržbu. Pro odborné používání výrobku se musí Sídlo: Německo přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v ná- IAN 43095 vodu k obsluze. Je bezpodmínečně nutné vyhnout se účelům použití a jednáním, od kterých se v ná- vodu k obsluze odrazuje nebo před kterými návod Vezměte laskavě...
 • Seite 36: Prohlášení O Konformitě

  že výrobek Pneu ráčnový utahovák Sériové číslo: 1712 Rok výroby: 2014 / 32 IAN: 43095 Model: PARKSIDE PNEU RÁČNOVÝ UTAHOVÁK PDRS odpovídá podstatným ochranným požadavkům, které jsou stanoveny v evropské směrnici Směrnice pro stroje Směrnice EG 2006 / 42 / EG a v jejích změnách.
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 38 Ausstattung ............................Seite 38 Technische Daten ..........................Seite 39 Lieferumfang ............................Seite 39 Allgemeine Sicherheitsregeln ..................Seite 39 Gefährdungen durch herausgeschleuderte Teile ................Seite 42 Gefährdungen durch Erfassen / Aufwickeln ..................Seite 42 Gefährdungen im Betrieb ........................Seite 42 Gefährdungen durch wiederholte Bewegungen ................Seite 42 Gefährdungen durch Zubehörteile ....................Seite 43 Gefährdungen am Arbeitsplatz ......................Seite 43 Gefährdungen durch Staub und Dämpfe ..................Seite 43...
 • Seite 38: Einleitung

  Einleitung In dieser Bedienungsanleitung / am Gerät werden folgende Piktogramme verwendet: Verwenden Sie niemals Wasserstoff- Bedienungsanleitung lesen! Sauerstoff-, Kohlendioxid oder anderes Gas in Flaschen als Energiequelle. Tragen Sie einen Gehörschutz, eine Hinweis Atem- / Staubschutzmaske, eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Warn- und Sicherheitshinweise Druckluftschlauch beachten! Entsorgen Sie Verpackung und...
 • Seite 39: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitsregeln Allgemeine Stecknippel für Druckluftanschluss Sicherheitsregeln Bits Öl-Behälter Steckschlüssel Hinweis: Der im folgenden Text verwendete Begriff Verlängerungsstück „Druckluftgerät“ oder „Gerät“ bezieht sich auf die Bithalter in dieser Bedienungsanleitung genannten Druckluft- Gelenkstück geräte. Umlenkbolzen Wenn Druckluftgeräte eingesetzt werden, müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrun- gen befolgt werden, um die Risiken von Feuer, eines Technische Daten Stromschlags und Verletzungen von Personen aus-...
 • Seite 40 Allgemeine Sicherheitsregeln Verwenden Sie niemals Wasserstoff-, Prüfen Sie Anschlüsse und Versorgungsleitungen. Sauerstoff-, Kohlendioxid oder ande- Sämtliche Wartungseinheiten, Kupplungen und res Gas in Flaschen als Energiequelle Schläuche müssen in Bezug auf Druck und Luft- dieses Werkzeuges, da dies zu einer Explosion menge entsprechend den Gerätekennwerten und somit zu schweren Verletzungen führen kann.
 • Seite 41 Allgemeine Sicherheitsregeln Verwenden Sie nur gefilterte und regulierte können Sie das Gerät insbesondere in unerwar- Druckluft. Staub, ätzende Dämpfe und / oder teten Situationen besser kontrollieren. Feuchtigkeit können den Motor eines Druckluft- Lassen Sie das Gerät nur werkzeuges beschädigen. von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Der Schlauch muss für einen Druck von Original- Ersatzteilen reparieren.
 • Seite 42: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Allgemeine Sicherheitsregeln Gefährdungen im Betrieb von ISO 11148 erforderten Bemessungswerte und Kennzeichnungen lesbar auf der Maschine gekennzeichnet sind. Der Angestellte / Benutzer Beim Einsatz der Maschine können die Hände muss den Hersteller kontaktieren, um Ersatzeti- der Bediener Gefährdungen durch Quetschen, ketten zur Kennzeichnung zu erhalten, wenn Schlagen, Schneiden, Abrieb und Wärme aus- dies notwendig ist.
 • Seite 43: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Allgemeine Sicherheitsregeln Gefährdungen am Arbeitsplatz der Ausführung arbeitsbezogener Tätigkeiten unangenehme Empfindungen in den Händen, Armen, Schultern, im Halsbereich oder an an- Ausrutschen, Stolpern und Stürzen sind Haupt- deren Körperteilen erfahren. gründe für Verletzungen am Arbeitsplatz. Achten Nehmen Sie für die Arbeit mit dieser Maschine Sie auf Oberflächen, die durch den Gebrauch eine bequeme Stellung ein, achten Sie auf siche- der Maschine rutschig geworden sein können,...
 • Seite 44: Gefährdungen Durch Lärm

  Allgemeine Sicherheitsregeln Gefährdungen durch sollten den Anweisungen des Herstellers entspre- Schwingungen chend ordnungsgemäß eingesetzt und gewartet werden. Verwenden Sie Atemschutzausrüstungen nach Die Einwirkung von Schwingungen kann Schädi- den Anweisungen Ihres Arbeitgebers oder wie gungen an den Nerven und Störungen der Blut- nach den Arbeits- und Gesundheitsschutzvor- zirkulation in Händen und Armen verursachen.
 • Seite 45: Inbetriebnahme

  Allgemeine … / Inbetriebnahme / Nach der Inbetriebnahme / Wartung – Wenn die Maschine nicht in Gebrauch ist, Stellen Sie die richtige Drehrichtung am Umlenk- vor dem Austausch von Zubehörteilen oder bolzen ein: bei der Ausführung von Reparaturarbeiten ist R = Linkslauf / Schraube lösen, stets die Luftzufuhr abzusperren, der Luftschlauch F = Rechtslauf / Schraube anziehen.
 • Seite 46: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung Reinigung und Pflege Garantieumfang Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Flüs- Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sigkeiten wie Benzin, Lösungsmittel oder Wasser. sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere des haft geprüft.
 • Seite 47: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Name: C. M. C. GmbH Internetadresse: www.cmc-creative.de Seriennummer: 1712 E-Mail: service.de@cmc-creative.de Herstellungsjahr: 2014 / 32 service.at@cmc-creative.de IAN: 43095 Telefon: +49 (0) 6894 9989751 Modell: PARKSIDE DRUCKLUFT-RATSCHEN- (Normal-Tarif dt. Festnetz) SCHRAUBER PDRS Sitz: Deutschland den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, die IAN 43095 in den Europäischen Richtlinien...
 • Seite 48 C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 66386 St. Ingbert Germany Last Information Update · Stanje informacij Stav informací · Stand der Informationen: 05 / 2014 · Ident.-No.: PDRS052014-SI / CZ IAN 43095 43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_cover_SI_CZ.indd 1 28.05.14 11:13...

Diese Anleitung auch für:

Air ratchet set pdrs

Inhaltsverzeichnis