Ohrožení Hlukem; Ohrožení Vibracemi; Přídavné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Výrobky - Parkside 43095 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Odvětrávání je třeba zařídit tak, aby se zvíření
v prostoru s rozptýleným prachem redukovalo
na minimum.
Při vzniku prachu nebo výparů je hlavním úko-
lem kontrola jejich uvolňování na místě vzniku.
Všechny díly příslušenství a vestavěné pomůcky
sloužící pro zachycení, odsátí nebo potlačení
zvířeného prachu a výparů se musí správně po-
užívat a provádět jejich údržba podle pokynů
výrobce.
Používejte vybavení k ochraně dýchacích cest
podle pokynů Vašeho zaměstnavatele nebo jak
to vyžadují pracovní a zdravotní předpisy.
Ohrožení hlukem
Působení vysoké hladiny hluku může vést, při
nedostatečné ochraně sluchu, k jeho trvalému
poškození, ztrátě sluchu nebo jiným problémům,
jako je např. Tinnitus (zvonění, šumění, pískání
nebo hučení v uších). Proto je i zde nevyhnutelné
provést zhodnocení rizika vzhledem k tomuto
ohrožení a zavést vhodné regulační mechanizmy.
K vhodným opatřením snižující rizika patří pou-
žití tlumících látek pro eliminování rezonancí a
hluku vznikajících na obrobku.
Používejte ochranu sluchu podle pokynů Vašeho
zaměstnavatele a jak je to vyžadováno v pra-
covních a zdravotních předpisech.
Výrobek se musí provozovat a ošetřovat podle
doporučení v tomto návodu, aby se vyloučilo
zbytečné zvýšení hluku.
Jestliže má výrobek ve vybavení tlumič hluku, je
třeba vždy zajistit, aby byl na místě, použitelný
a v dobrém stavu.
Spotřební materiály a nástroje je nutné vybírat,
udržovat a vyměňovat podle doporučení v tomto
návodu, aby se zamezilo zbytečnému zvyšo-
vání hluku.
Ohrožení vibracemi
Působením vibrací může dojít k poškození nervů
a narušení krevního oběhu v rukou a pažích.
Nedotýkejte se pouzder při utahování matek.
43095_par_Druckluft-Ratschenschrauber PDRS_content_SI_CZ.indd 33
Všeobecná bezpečnostní pravidla
V chladném prostředí noste teplé oblečení a
udržujte ruce v teple a suchu.
Jestliže zjistíte, že je Vaše kůže na prstech ne-
citlivá, brní, bolí nebo je nápadně bílá, přerušte
práci, informujte zaměstnavatele a konzultujte
lékaře.
Výrobek se musí provozovat a ošetřovat podle
doporučení v tomto návodu, aby se vyloučila
zbytečná zesílení vibrací.
Nepoužívejte opotřebovaná pouzdra a prodlou-
žení, která s velkou pravděpodobností přispívají
k značnému zesílení vibrací.
Výrobek se musí provozovat a ošetřovat podle
doporučení v tomto návodu, aby se vyloučila
zbytečná zesílení vibrací.
Pokud je to možné mají se používat spojovací
fitinky.
Používejte na držení váhy výrobku, pokud možno,
stojan, upínací nebo vyvažovací zařízení.
Nedržte zařízení příliš pevně, ale bezpečně
proti reakčním silám, protože příliš pevné sví-
rání rukojetí obecně zvyšuje riziko negativního
působení vibrací.
Přídavné bezpečnostní pokyny
pro pneumatické výrobky
Stlačený vzduch může způsobit závažná zranění:
– Při delším nepoužívání, před výměnou příslu-
šenství nebo opravou je třeba vždy uzavřít
přívod vzduchu, vypustit z hadic tlak a odpo-
jit výrobek od přívodu vzduchu.
– Nemiřte proudem vzduchu na sebe nebo na
jiné osoby.
Zmítající se hadice mohou způsobit závažná
zranění. Kontrolujte, jestli nejsou hadice a jejich
připevňovací elementy poškozené nebo povo-
lené.
Studený vzduch je nutné odvádět od rukou.
Nepoužívejte u rázových a impulzních utahováků
na přívodu vzduchu rychlospojky. Používejte
hadicové spojky se závitem a jen z tvrzené oceli
(nebo z materiálu se srovnatelnými vlastnostmi).
V případě použití univerzálních otočných spojek,
je nutno použít zajištění kolíky a jištění hadice
Whipcheck, pro případ selhání spojení hadice
s výrobkem nebo mezi jednotlivými díly hadice.
CZ
33
28.05.14 11:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Inhalte für Parkside 43095

Diese Anleitung auch für:

Air ratchet set pdrs

Inhaltsverzeichnis