Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PLUNGE SAW PTS 500 A1
PLUNGE SAW
Translation of the original instructions
PONORNÁ PILA
Překlad originálního provozního návodu
IAN 282339
POTOPNA ŽAGA
Prevod originalnega navodila za uporabo
TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 500 A1

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTS 500 A1 PLUNGE SAW POTOPNA ŽAGA Translation of the original instructions Prevod originalnega navodila za uporabo PONORNÁ PILA TAUCHSÄGE Překlad originálního provozního návodu Originalbetriebsanleitung IAN 282339...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction ............2 Intended use .
 • Seite 5: Introduction

  PLUNGE SAW PTS 500 B2 Clamping screw and washer Suction hose Introduction HW circular saw blade Z85 / 30 Diamond-coated cutting saw blade Z85VR Congratulations on the purchase of your new ap- HS circular saw blade Z85 / 36 pliance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product.
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  1. Work area safety WARNING! a) Keep your work area clean and well lit. ■ The vibration level specified in these instruc- Cluttered or dark areas invite accidents. tions has been measured in accordance b) Do not operate power tools in explosive with the standardised measuring procedure atmospheres, such as in the presence of specified in EN 60745 and can be used for...
 • Seite 7: Personal Safety

  3. Personal safety 4. Power tool use and care a) Stay alert, watch what you are doing and a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct use common sense when operating a power power tool will do the job better and safer at tool.
 • Seite 8: Service

  h) Never use damaged or incorrect saw blade 5. Service washers or screws. The saw blade washers a) Have your power tool serviced by a qualified and screws have been specially designed for repair person using only identical replace- your saw to provide optimum performance and ment parts.
 • Seite 9: Specific Safety Instructions For This Saw

  c) If you want to restart a saw that is still in the Specific safety instructions for this workpiece, centre the saw blade in the cut and check to ensure that the teeth are not Function of the lower blade guard: caught anywhere in the workpiece.
 • Seite 10: Safety Instructions For Abrasive Cutting Appliances

  e) Always use an undamaged clamping flange Circular saw blades (symbols) of the correct size and shape for the selected grinding disc. Suitable flanges support the Wear protective gloves! grinding disc and reduce the risk of disc break- age. Wear a dust mask! f) Do not use worn grinding discs from larger power tools.
 • Seite 11: Further Safety Instructions For Abrasive Cutting Applications

  k) Ensure that other people remain at a safe dis- Further safety instructions for tance to your workspace. Anyone who enters abrasive cutting applications the workspace must wear personal protective equipment. Fragments of the workpiece or Kickback and corresponding safety broken accessory tools can fly off...
 • Seite 12: Supplementary Notes

  e) Do not use a toothed or chain saw blade or Original accessories/auxiliary segmented diamond-coated disc with more equipment than 10 mm wide slits. Such accessory tools ■ Only use the accessories and additional equip- cause a kickback or loss of control over the ment that are specified in the operating instruc- power tool.
 • Seite 13: Safety Instructions For Grinding Tools

  Safety instructions for grinding tools WARNING! Protect yourself from laser radiation! a) General LASER Grinding tools are very fragile and likely to break which is why great care must be taken when hand- ling the grinding tools. Using damaged, incorrectly clamped or incorrectly installed grinding discs is dangerous and may cause serious injury.
 • Seite 14: Using / Changing The Batteries

  Operation DANGER Switching on and off ► Do not attempt to recharge batteries. Do not charge batteries unless they are explicitly Switching on: labelled as "rechargeable". There is a risk of explosion! ♦ Pull the ON / OFF switch back. ►...
 • Seite 15: Markings For Cut Length

  HW circular saw blade 6. Actuate the spindle lock (until it engages) Z85 / 30: and use the Hex key to tighten the clamping Description: ø 85 mm, 30 HW teeth Suitability: screw soft wood, hard wood, any kind of panel, plastics ■...
 • Seite 16: Disposing Of The Batteries

  Repairs carried out after expiry of the warranty Disposing of the batteries period shall be subject to a fee. Batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and must not Scope of the warranty be disposed of with household refuse. This appliance has been manufactured in accordance Battery users are obliged by law to take all with strict quality guidelines and inspected meticu-...
 • Seite 17: Service

  Translation of the original NOTE Conformity Declaration ► For Parkside and Florabest tools, please send us only the defective item without the acces- We, KOMPERNASS HANDELS GMBH, documents sories (e.g. battery, storage case, assembly officer: Mr. Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, tools, etc.).
 • Seite 18 Kazalo Uvod ............16 Predvidena uporaba.
 • Seite 19: Uvod

  POTOPNA ŽAGA PTS 500 B2 vpenjalni vijak in podložka sesalna cev Uvod HW-list za krožno žago Z85/30 diamantni rezalni žagin list Z85VR Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili HS-list za krožno žago Z85/36 ste se za kakovosten izdelek. Navodila za upo- rabo so sestavni del tega izdelka.
 • Seite 20: Splošni Varnostni Napotki Za Električna Orodja

  1. Varstvo pri delu OPOZORILO! a) Svoje delovno območje ohranjajte čisto in ■ Raven tresljajev, navedena v teh navodilih, je dobro osvetljeno. Nered in neosvetljena delov- bila izmerjena v skladu z merilnim postopkom, na območja lahko privedejo do nezgod. določenim v standardu EN 60745, in se b) Električnega orodja ne uporabljajte na območ- lahko uporablja za primerjavo naprav.
 • Seite 21: Varnost Oseb

  3. Varnost oseb 4. Uporaba in ravnanje z električnim orodjem a) Bodite vedno pozorni, pazite, kaj počnete, dela z električnim orodjem se lotite premiš- a) Naprave ne preobremenjujte. Za svoje delo ljeno. Električnega orodja ne uporabljajte, uporabljajte zanj predvideno električno orodje. ko ste bolni ali utrujeni ali pod vplivom drog, Delo s primernim električnim orodjem v navede- alkohola ali zdravil.
 • Seite 22: Servis

  g) Vedno uporabite žagine liste pravilne veliko- 5. Servis sti in s primerno vrtino za nameščanje (npr. v a) Električno orodje dajte v popravilo samo obliki zvezde ali okroglo). Žagini listi, ki niso usposobljenemu strokovnemu osebju, ki naj primerni za montažne dele žage, ne tečejo uporablja izključno originalne nadomestne gladko in privedejo do izgube nadzora.
 • Seite 23: Posebni Varnostni Napotki Za To Žago

  b) Če se žagin list zatakne ali prekinete delo, Posebni varnostni napotki za to žago žago izklopite in jo pustite v obdelovancu, Uporaba spodnjega zaščitnega pokrova: dokler žagin list ne obmiruje. Nikoli ne po- a) Pred vsako uporabo preverite, ali se zaščitni skušajte žage odstraniti iz obdelovanca ali pokrov brezhibno zapira.
 • Seite 24: Varnostni Napotki Za Rezalne Brusilnike

  e) Za svojo izbrano brusilno ploščo vedno Listi za krožno žago (simboli) uporabljajte nepoškodovane vpenjalne pri- robnice pravilne velikosti in oblike. Primerne Nosite zaščitne rokavice! prirobnice brusilni plošči nudijo podporo in tako zmanjšajo nevarnost preloma brusilne plošče. Nosite zaščito dihal! f) Ne uporabljajte obrabljenih brusilnih plošč...
 • Seite 25: Dodatni Varnostni Napotki Za Rezanje Z Brusilnikom

  k) Pazite, da so druge osebe na varni razdalji Dodatni varnostni napotki za rezanje od vašega delovnega območja. Vsaka ose- z brusilnikom ba, ki vstopi na delovno območje, mora nositi osebno zaščitno opremo. Delci obdelovanca Vzvratni udarec in ustrezni varnostni napotki ali zlomljenih orodij lahko med uporabo odletijo Vzvratni udarec je nenaden odziv, do katerega vstran in povzročijo telesne poškodbe tudi zunaj...
 • Seite 26: Dodatna Navodila

  e) Ne uporabljajte verižnih ali zobatih žaginih Originalni pribor/dodatne priprave listov in tudi ne segmentirane diamantne plo- ■ Uporabljajte samo pribor in dodatne priprave, šče z režami, širšimi od 10 mm. Takšna orodja ki so navedeni v navodilih za uporabo oziroma povzročijo vzvratni udarec ali izgubo nadzora imajo pritrdilne nastavke, skladne z napravo.
 • Seite 27: Varnostni Napotki Za Brusilno Orodje

  Varnostni napotki za brusilno orodje OPOZORILO! Zaščitite se pred laserskim sevanjem: a) Splošno LASER Brusilna orodja so občutljiva na prelom, zato je pri ravnanju z brusilnimi orodji potrebna izredna skrbnost. Uporaba poškodovanih, napačno vpetih ali vstavljenih brusilnih orodij je nevarna in lahko privede do težkih telesnih poškodb.
 • Seite 28: Začetek Uporabe

  Menjava baterij: NEVARNOST ■ Odprite pokrov predalčka za baterije Napačno ravnanje z baterijami lahko primernim križnim izvijačem. privede do ognja, eksplozij, iztekan- ■ Odstranite prazne baterije. ja nevarnih snovi ali drugih nevarnih ■ Vstavite dve novi alkalni gumbni bateriji 1,5 V situacij! tipa AG 13/LR 44 (npr.
 • Seite 29: Ravnanje S Pogrezno Žago

  Ravnanje s pogrezno žago Menjava žaginega lista 1. Stroj položite na material in ga vklopite, kot je 1. Sprožite blokado vretena in s šestrobim opisano v poglavju »Vklop in izklop«. ključem sprostite vpenjalni vijak (za odpi- ranje ga obrnite v smeri urnega kazalca). Sedaj 2.
 • Seite 30: Odstranjevanje Med Odpadke

  Odstranjevanje med odpadke Garancijski list Embalaža je iz okolju prijaznih materialov 1. S tem garancijskim listom Kompernass Handels in jo lahko oddate na lokalnih zbirališčih GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem reciklažnih odpadkov. roku ob normalni in pravilni uporabi brez- hibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili Električnih orodij ne zavrzite med...
 • Seite 31: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  Prevod izvirne izjave o OPOZORILO! skladnosti ■ Naprave dajte v popravilo samo servisni službi ali strokovnjaku za elektrotehniko, Mi, KOMPERNASS HANDELS GMBH, in odgovor- ki naj uporablja le originalne nadomestne na oseba za dokumentacijo: gospod Semi Uguzlu, dele. S tem zagotovite, da se ohrani varnost BURGSTR.
 • Seite 32 Obsah Úvod ............30 Použití...
 • Seite 33: Úvod

  PONORNÁ PILA PTS 500 B2 upínací šroub a podložka odsávací hadice Úvod HW pilový kotouč Z85 / 30 dělicí pilový list diamantový Z85VR Blahopřejeme vám k zakoupení vašeho nového pří- HS pilový kotouč Z85 / 36 stroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí...
 • Seite 34: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  1. Bezpečnost na pracovišti VÝSTRAHA! a) Svůj pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře ■ Hladina vibrací uvedená v tomto návodu byla osvětlený. Nepořádek a neosvětlený pracovní měřena v souladu se standardizovanou meto- prostor mohou vést k úrazům. dou měření podle EN 60745 a lze ji použít ke b) S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí...
 • Seite 35: Bezpečnost Osob

  3. Bezpečnost osob 4. Použití a údržba elektrického nářadí a) Buďte stále pozorní, sledujte, co děláte a používejte při práci s elektrickým nářadím a) Přístroj nepřetěžujte. Pro svou práci použí- zdravý rozum. Elektrické nářadí nepoužívej- vejte elektrické nářadí, jež je pro daný účel te, pokud jste nemocni, unaveni nebo pod vhodné.
 • Seite 36: Servis

  h) Nikdy nepoužívejte pro pilové listy poškozené 5. Servis nebo nesprávné podložky či šrouby. Podložky a) Nechte své elektrické nářadí opravovat pou- a šrouby pro pilové listy jsou speciálně zkon- ze kvalifikovanými odborníky a používejte struovány pro vaši pilu, pro optimální výkon a pouze originální...
 • Seite 37: Specifické Bezpečnostní Pokyny Pro Tuto Pilu

  c) Pokud chcete pilu, která se zasekla v obrob- Specifické bezpečnostní pokyny pro ku, opět spustit, vycentrujte pilový list v řezné tuto pilu mezeře a zkontrolujte, zda zuby pily nejsou Funkce spodního ochranného krytu: zaseknuty do řezaného materiálu. Pokud je a) Před každým použitím zkontrolujte, zda je pilový...
 • Seite 38: Bezpečnostní Pokyny Pro Řezací Brusky

  e) Používejte pro vámi zvolený brusný kotouč Pilové listy (symboly) vždy nepoškozené upínací příruby správné velikosti a tvaru. Vhodné příruby zajišťují pode- Noste ochranné rukavice! pření brusného kotouče, čímž snižují riziko jeho zlomení. Noste ochranu dýchacích cest! f) Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče určené...
 • Seite 39: Další Bezpečnostní Pokyny Pro Použití Řezací Brusky

  k) Dbejte na bezpečný odstup jiných osob od Další bezpečnostní pokyny pro vašeho pracoviště. Každý, kdo vstoupí na použití řezací brusky toto pracoviště, musí nosit osobní ochranné prostředky. Úlomky obrobku nebo zlomené Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokyny nasazené nástroje mohou odletět a způsobit Zpětný...
 • Seite 40: Doplňující Instrukce

  e) Nepoužívejte řetězový ani ozubený pilový Originální příslušenství / originální list a ani segmentované diamantové kotouče přídavná zařízení se širokými drážkami, které jsou větší než ■ Používejte pouze příslušenství a přídavná zaří- 10 mm. Takové použité nástroje způsobují často zení uvedená v návodu k obsluze, resp. taková, zpětný...
 • Seite 41: Bezpečnostní Pokyny Pro Brusné Nástroje

  Bezpečnostní pokyny pro brusné VÝSTRAHA! Chraňte se před laserovým nástroje zářením: LASER a) Obecně Brusné nástroje jsou křehké, proto je nutná maxi- mální opatrnost při manipulaci s brusnými nástroji. Použití poškozených, nesprávně upnutých nebo nasazených brusných nástrojů je nebezpečné a P max.: <...
 • Seite 42: Uvedení Do Provozu

  Výměna baterií: NEBEZPEČÍ ■ Vhodným křížovým šroubovákem otevřete kryt Nesprávná manipulace s baterie- přihrádky na baterie mi může vést k požáru, výbuchům, ■ Vyjměte staré baterie. úniku nebezpečných látek nebo jiným ■ Vložte dvě nové alkalické knoflíkové baterie nebezpečným situacím! 1,5 V typu AG 13 / LR 44 (např. GPA 76) podle polarity a opět pevně...
 • Seite 43: Manipulace S Ponornou Pilou

  Manipulace s ponornou pilou Výměna pilového listu 1. Nasaďte stroj na materiál a zapněte jej tak, jak 1. Stiskněte aretaci vřetena a klíčem s vnitřním je popsáno v kapitole »Zapnutí a vypnutí«. šestihranem povolte upínací šroub (k ote- vření otáčet ve směru hodinových ručiček). Nyní 2.
 • Seite 44: Likvidace

  je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný Likvidace přístroj a doklad o koupi (pokladní lístek) a stručně Obal se skládá z ekologických materiálů, se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla. které lze zlikvidovat v komunálních sběr- Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte ných dvorech.
 • Seite 45: Servis

  ■ Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině, Překlad originálu prohlášení o na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo shodě jako nálepku na zadní nebo spodní straně. My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba ■ Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo odpovědná...
 • Seite 46 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............44 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .
 • Seite 47: Einleitung

  TAUCHSÄGE PTS 500 B2 Spannschraube und Unterlegscheibe Absaugschlauch Einleitung HW-Kreissägeblatt Z85 / 30 Trennsägeblatt diamantiert Z85VR Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen HS-Kreissägeblatt Z85 / 36 Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Laseraustrittsöffnung Teil dieses Produkts.
 • Seite 48: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  1. Arbeitsplatz-Sicherheit WARNUNG! a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ■ Der in diesen Anweisungen angegebene gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Schwingungspegel ist entsprechend einem Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. in EN 60745 genormten Messverfahren b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in gemessen worden und kann für den Gerä- explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich tevergleich verwendet werden.
 • Seite 49: Sicherheit Von Personen

  3. Sicherheit von Personen 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie Elektrowerkzeug.
 • Seite 50: Service

  g) Verwenden Sie immer Sägeblätter in der 5. Service richtigen Größe und mit passender Aufnah- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifizier- mebohrung (z.B. sternförmig oder rund). tem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der reparieren.
 • Seite 51: Spezifische Sicherheitshinweise Für Diese Säge

  b) Falls das Sägeblatt verklemmt oder Sie die Spezifische Sicherheitshinweise Arbeit unterbrechen, schalten Sie die Säge für diese Säge aus und halten Sie sie im Werkstoff ruhig, Funktion der unteren Schutzhaube: bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen a) Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die ist.
 • Seite 52: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  ■ Tragen Sie immer einen Gehörschutz. d) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen ■ Vermeiden Sie ein Überhitzen der Sägezahn- Einsatzmöglichkeiten verwendet werden. spitzen. Zum Beispiel: Schleifen Sie nie mit der Seiten- ■ Vermeiden Sie beim Sägen von Kunststoff ein fläche einer Trennscheibe.
 • Seite 53: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  q) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spe- in der Nähe brennbarer Materialien. Funken können diese Materialien entzünden. zialschürze, die kleine Schleif- und Material- partikel von Ihnen fernhält. Die Augen sollen r) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge die vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt flüssige Kühlmittel erfordern.
 • Seite 54: Ergänzende Anweisungen

  c) Meiden Sie den Bereich vor und hinter der werden, und zwar sowohl in der Nähe des rotierenden Trennscheibe. Der Rückschlag Trennschnitts als auch an der Kante. treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung ent- j) Seien Sie besonders vorsichtig bei „Taschen- gegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe schnitten“...
 • Seite 55: Sicherheitshinweise Für Schleifwerkzeuge

  Sicherheitshinweise WARNUNG! Schützen Sie sich vor für Schleifwerkzeuge Laserstrahlung: LASER a) Allgemeines Schleifwerkzeuge sind bruchempfindlich, daher ist äußerste Sorgfalt beim Umgang mit Schleifwerk- zeugen erforderlich. Die Verwendung von beschä- digten, falsch aufgespannten oder eingesetzten P max.: < 1 mW • λ: 650 nm • Schleifwerkzeugen ist gefährlich und kann zu EN 60825-1:2014 schwerwiegenden Verletzungen führen.
 • Seite 56: Batterien Einsetzen / Wechseln

  Batterien einsetzen / wechseln GEFAHR ■ Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs Eine falsche Handhabung von Batterien mit einem passenden Kreuzschlitzschrauben- kann zu Feuer, Explosionen, Auslau- dreher. fen gefährlicher Stoffe oder anderen ■ Entnehmen Sie ggf. die verbrauchten Batterien. Gefahren situationen führen! ■...
 • Seite 57: Parallelanschlag Montieren

  Parallelanschlag montieren Spanabsaugung anschließen ♦ Lösen Sie die Schraube für Parallelanschlag ♦ Schieben Sie den Absaugschlauch auf den an der Grundplatte und setzen Sie den Anschluss zur Staubabsaugung und verriegeln Parallelanschlag in die Parallelanschlagauf- Sie diesen. nahme ein. Ziehen Sie diese Schraube ♦...
 • Seite 58: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Wartung Garantie der Kompernaß Handels GmbH WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Bevor Sie Arbeiten am Gerät Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, durchführen, ziehen Sie immer den Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Netzstecker aus der Steckdose. Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts ■...
 • Seite 59 Garantieumfang Abwicklung im Garantiefall Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissen- zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden haft geprüft. Hinweisen: Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- ■ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon tionsfehler.
 • Seite 60: Service

  Service WARNUNG! ► Lassen Sie Ihre Geräte von der Servicestelle oder einer Elektrofachkraft und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. ► Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen.
 • Seite 61: Original-Konformitätserklärung

  Original-Konformitätserklärung Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Elektromagnetische Verträglichkeit (2014 / 30 / EU) RoHS Richtlinie (2011 / 65 / EU)* *Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
 • Seite 62 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacij Stav informací · Stand der Informationen: 12 / 2016 · Ident.-No.: PTS500B2-122016-1 IAN 282339...