Parkside PBS 350 A1 Originalbetriebsanleitung

Bandsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

BAND SAW PBS 350 A1
GB
BAND SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
PL
PIŁA TAŚMOWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE
AT
CH
BANDSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 292291
PL

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBS 350 A1

 • Seite 1 BAND SAW PBS 350 A1 BAND SAW Operating and Safety Instructions Translation of Original Operating Manual PIŁA TAŚMOWA Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi BANDSÄGE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 292291...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Operation and Safety Notes Page Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa...
 • Seite 3 Warning! Danger to life, risk of injury or damage to the tool are possible by ignoring! Ostrzeżenie! Możliwe niezgodności Zagrożenie życia, ryzyko obrażeń lub uszkodzenia narzędzia! Warnung! Bei Nichteinhaltung Lebensgefahr, Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Werkzeugs möglich! Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool! Przed uruchomieniem należy przeczytać...
 • Seite 8: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Device description Scope of delivery Intended use General safety information Technical data Remaining hazards Before starting the equipment Attachment Operation Transport Working instructions Cleaning and maintenance Storage Electrical Connection Disposal and recycling Troubleshooting Guarantee certificate Declaration of conformity...
 • Seite 9: Introduction

  1. Introduction 2. Device description (Fig. 1-16) Manufacturer: Clamping screw scheppach Top saw band roller Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Rubber surface Günzburger Straße 69 Saw band guard D-89335 Ichenhausen Top saw band guide Table insert Dear Customer, Saw table We hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Bottom saw band roller cess.
 • Seite 10: Intended Use

  5. General safety information • Check the device and accessory parts for transport dam- age. • If possible, store the packaging until the warranty period Attention! The following basic safety measures must be ob- has expired. served when using electric tools for protection against electric shock, and the risk of injury and fire.
 • Seite 11 – An additional support is necessary for long workpieces – Damaged protective devices and parts must be prop- (table, trestle, etc.) in order to prevent the machine erly repaired or replaced by a recognised workshop, from tipping over. insofar as nothing different is specified in the operating –...
 • Seite 12: Technical Data

  Sound pressure level L 77,4 dB(A) • Blades that are misshapen or damaged in any way must not be used. Uncertainty K 3 dB • If the table insert is worn, replace it. Sound power level L 90,4 dB(A) • Never operate the machine if either the door protecting the Uncertainty K 3 dB blade or the detachable safety device are open.
 • Seite 13: Attachment

  • Before you connect the machine to the power supply, make • If the Bandsaw blade (21) runs more towards the rear edge sure the data on the rating plate is the same as that for of the saw band roller (2) then the set screw (14) must be your mains.
 • Seite 14: Operation

  • Check the setting of the top guide pins (38) again and • A wide saw band is used if a straight cut is required. This is adjust if necessary. important in particular when cutting wood. The saw band • If necessary, adjust the top support bearing (36) (9.4.1). has a tendency to follow the wood grain and therefore deviates easily from the desired cutting line.
 • Seite 15: Transport

  • Press the clamping bar (25) down to fix the parallel stop • Always use the fence for straight cuts to keep the work- (24) in place. In order to increase the clamping force of piece from tipping or slipping away. the clamping bar (25), rotate it clockwise until the parallel •...
 • Seite 16: Cleaning And Maintenance

  When producing angled cuts, only use the parallel stop to Causes are: the right of the saw band. • Drag marks if connection lines are led through window or door clearances. 12.3 Freehand cuts (Fig. 19) • Kinks due to improper attachment or routing of the con- One of the most important features of a band saw is the ease nection line.
 • Seite 17: Troubleshooting

  17. Troubleshooting Problem Possible cause Help Motor does not work Motor, cable or plug defective, fuses burnt Arrange for inspection of the machine by a specialist. Never repair the motor yourself. Danger! Check fuses and replace as necessary Housing cover open (limit switch) Close housing cover exactly The motor starts up Voltage too low, coils damaged, capacitor...
 • Seite 18: Guarantee Certificate

  GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 19 Spis treści: Strona: Wprowadzenie Opis urządzenia Zakres dostawy Użycie zgodne z przeznaczeniem Ważne wskazówki Dane techniczne Ryzyko rezydualne Przed uruchomieniem Montaż Operacja Transport Wskazówki dotyczące pracy Konserwacja Przechowywanie Przyłącze elektryczne Utylizacja i recykling Pomoc dotycząca usterek Gwarancyjna Deklaracja zgodności...
 • Seite 20: Wprowadzenie

  1. Wprowadzenie 2. Opis urządzenia (rys. 1-16) Producent: Śruba naprężająca scheppach Górna rolka taśmy tnącej Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Powierzchnia gumowa Günzburger Straße 69 Urządzenie ochronne taśmy tnącej D-89335 Ichenhausen Górna prowadnica taśmy tnącej Wkładka stołu Szanowny kliencie, Stół pilarki Życzymy wiele radości i sukcesów w trakcie pracy z nowo Dolna rolka taśmy tnącej nabytym urządzeniem.
 • Seite 21: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  Sprawdzić urządzenie i elementy wyposażenia pod kątem Zmiażdżenie palców. • • uszkodzeń transportowych. Zagrożenie wskutek odrzutu. • W miarę możliwości zachować opakowanie do zakończe- Przechylenie się przedmiotu obrabianego wskutek niewy- • • nia okresu gwarancyjnego. starczającej pozycji przyłożenia przedmiotu obrabianego. •...
 • Seite 22 Zawsze nosić odpowiednią odzież roboczą – Po zablokowaniu tarczy tnącej w wyniku dużej siły – Nie nosić luźnej odzieży lub biżuterii. Mogą one zostać przesuwania podczas cięcia, wyłącz maszynę i odłącz wciągnięte przez ruchome części urządzenia. ją od zasilania. Usuń obrabiany przedmiot i upewnij Przy pracy na wolnym powietrzu zalecane są...
 • Seite 23: Dane Techniczne

  W celu zapewnienia przestrzegania wartości emisji pyłu Zachować odstęp bezpieczeństwa rąk od piły taśmowej. • • podczas obróbki drewna i bezpieczeństwa eksploatacji Do cięcia wąskich elementów używać popychaczy. należy podłączyć instalację odsysającą o prędkości po- • Przechowywać popychacz w przewidzianym do tego ce- wietrza min.
 • Seite 24: Ryzyko Rezydualne

  7. Ryzyko rezydualne 9.1. Montaż stołu pilarki (rys. 2-4) • Usunąć nakrętkę skrzydełkową (31), uchwyt blokujący Maszyna została zbudowana z wykorzystaniem nowocze- (20), dwie podkładki i płytkę zaciskową (32). (rys. 2) snych technologii zgodnie z uznanymi zasadami bezpieczeń- • Usunąć dwie nakrętki radełkowe (33), usztywnienie w stwa.
 • Seite 25 • Nim regulacja górnej rolki taśmy tnącej (2) zacznie od- 9.4.4. Ustawianie dolnych kołków prowadzą- działywać na pozycję taśmy tnącej na dolnej rolce taśmy cych (46) (rys. 7+8) tnącej (8), należy kilka razy obrócić rolkę taśmy tnącej. • Zdemontować stół pilarki (7) •...
 • Seite 26: Operacja

  9.7. Stosowanie odpowiedniej taśmy tnącej W przypadku awarii zasilania piła taśmowa musi być po- Dołączona z piłą taśmową taśma tnąca nadaje się do uni- nownie włączona. wersalnego zastosowania. Podczas wyboru taśmy tnącej na- leży przestrzegać następujących kryteriów: 10.2. Ogranicznik równoległy (rys. 16) •...
 • Seite 27: Konserwacja

  Nieużywane piły taśmowe złożyć i przechowywać bez- • Uwaga! Podczas obróbki wąskich przedmiotów obrabia- • piecznie w suchym miejscu. Przed użyciem sprawdzić pod nych należy koniecznie używać popychacza. Popychacz kątem błędów (zęby, pęknięcia). Nie używać uszkodzo- (26) należy zawsze przechowywać w zasięgu na przewi- nych pił...
 • Seite 28: Przechowywanie

  14. Przechowywanie W przypadku pytań proszę o podanie następu- jących danych: Urządzenie i jego wyposażenie przechowywać w miejscu Rodzaj prądu silnika • zaciemnionym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem Dane znajdujące się na tabliczce znamionowej maszyny • oraz niedostępnym dla dzieci. •...
 • Seite 29: Pomoc Dotycząca Usterek

  17. Pomoc dotycząca usterek Usterka Możliwa przyczyna Pomoc Silnik nie działa Silnik, kabel lub wtyczka uszkodzone, przepalone Zlecić sprawdzenie maszyny specjaliście. Nigdy nie bezpieczniki próbować naprawiać silnika samodzielnie. Zagro- żenie! Sprawdzić bezpieczniki, ew. wymienić Pokrywa obudowy otwarta (wyłącznik krańcowy) Zamknąć dokładnie pokrywę obudowy Silnik uruchamia się...
 • Seite 30: Gwarancyjna

  Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządzeniu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Oczywiście, jeśli wolelibyście Pań- stwo do nas zadzwonić, jesteśmy również...
 • Seite 31 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Gerätebeschreibung Lieferumfang Bestimmungsgemäße Verwendung Allgemeine Sicherheitshinweise Technische Daten Restrisiken Vor Inbetriebnahme Montage Bedienung Transport Arbeitshinweise Reinigung und Wartung Lagerung Elektrischer Anschluss Entsorgung und Wiederverwertung Störungsabhilfe Garantieurkunde Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 32: Einleitung

  1. Einleitung 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1-16) Hersteller: Spannschraube scheppach Sägebandrolle oben Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Gummifläche Günzburger Straße 69 Sägebandschutzeinrichtung D-89335 Ichenhausen Sägebandführung oben Tischeinlage Verehrter Kunde, Sägetisch Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Sägebandrolle unten Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 33: Bestimmungsgemäße Verwendung

  • Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Trans- • Kippen des Werkstückes aufgrund einer unzureichenden portschäden. Werkstückauflagefläche. • Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum • Berühren des Schneidwerkzeuges. Ablauf der Garantiezeit auf. • Herausschleudern von Astteilen und Werkstückteilen. Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß...
 • Seite 34 9 Benutzen Sie Schutzausrüstung 17 Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf – Tragen Sie eine Schutzbrille. – Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Einste- – Verwenden Sie bei stauberzeugenden Arbeiten eine cken des Steckers in die Steckdose ausgeschaltet ist. Atemmaske. 18 Benutzen Sie Verlängerungskabel für den Außenbereich –...
 • Seite 35: Technische Daten

  • Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen, die • In der normalen Arbeitsposition befindet sich der Bediener an der Maschine arbeiten weiter. vor der Maschine. • Verwenden Sie die Säge nicht zum Brennholzsägen. 6. Technische Daten • Die Maschine ist mit einem Sicherheitsschalter gegen Wie- dereinschalten nach Spannungsabfall ausgerüstet.
 • Seite 36: Vor Inbetriebnahme

  • Verletzungen durch defektes Sägeband. Das Sägeband • Befestigen Sie die U-Versteifung (34) mit 2 Senkschrauben regelmäßig auf Unversehrtheit überprüfen. M6x16 und 2 Rändelmuttern (33) an der Vorderseite des • Verletzungsgefahr für Finger und Hände beim Sägeband- Sägetisches. (Abb. 3) wechsel.
 • Seite 37 9.4. Sägebandführung einstellen (Abb. 5 - 8) • Inbusschrauben für Führungsstifte unten (45) wieder festzie- Sowohl Stützlager (36 + 42) als auch Führungstifte (37 + 46) hen. müssen nach jedem Sägebandwechsel neu eingestellt wer- • Untere Sägebandrolle (8) einige Male im Uhrzeigersinn den.
 • Seite 38: Bedienung

  • Das neue Sägeband (21) mittig auf die beiden Sägeband- • Achtung: Bei geneigtem Sägetisch (7) ist der Parallelanschlag rollen (2+8) wieder aufsetzen. Die Zähne des Sägebandes (24), in Arbeitsrichtung rechts vom Sägeband (21) anzubrin- (21) müssen nach unten in Richtung des Sägetisches zeigen gen.
 • Seite 39: Reinigung Und Wartung

  • Bei bogenförmigen und unregelmäßigen Schnitten des 12.3. Freihandschnitte (Abb. 19) Werkstücks mit beiden Händen, bei geschlossenen Fingern Eine der wichtigsten Merkmale einer Bandsäge ist das prob- gleichmäßig vorschieben. Mit den Händen im sicheren Be- lemlose Schneiden von Kurven und Radien. reich das Werkstück festhalten.
 • Seite 40: Entsorgung Und Wiederverwertung

  Ursachen hierfür können sein: • Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch Fenster oder Türspalten geführt werden. • Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung oder Füh- rung der Anschlussleitung. • Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung. • Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteckdose. • Risse durch Alterung der Isolation. Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und sind aufgrund der Isolationsschäden lebensgefährlich.
 • Seite 41: Störungsabhilfe

  17. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Motor funktioniert nicht Motor, Kabel oder Stecker defekt, Sicherungen Maschine vom Fachmann überprüfen lassen. Nie durchgebrannt Motor selbst reparieren. Gefahr! Sicherungen kont- rollieren, evtl. auswechseln Gehäußedeckel offen (Endschalter) Gehäusedeckel exakt schließen Der Motor geht langsam an Spannung zu niedrig, Wicklungen beschädigt, Spannung durch Elektrizitätswerk kontrollieren und erreicht die Betriebsge-...
 • Seite 42: Garantieurkunde

  Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 44: Declaration Of Conformity

  UE i normami standarder for følgende artikkel izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za декларира съответното съответствие съгласно artikel Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Bandsaw - PBS 350 A1 (Parkside) 89/686/EC_96/58/EC 2014/29/EU 2006/42/EC 2014/35/EU Annex IV Notified Body: TÜV SÜD Product Service GmbH...
 • Seite 46 Blau, blue, bleu Grün/Gelb, green/yellow, verdure/jaune Hauptschalter Main Switch Interrupteur principal 230 - 240 V~ Hilfswicklung, auxiliary winding, enroulement auxiliaire Masse, ground, Hauptwicklung, masse main winding, enroulement principal Motorbetriebskondensator, running capacitor, condensateur de fonctionnement...
 • Seite 47 Len pre krajiny EÚ. Nur für EU-Länder. Elektrické náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Podía európskej smernice 2012/19/EU o nakladani s použitými elektrický- Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- mi a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- predpisov jednotlivých krajín sa použité...
 • Seite 48 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Stan informacji · Stand der Informationen Update: 09 / 2017 · Ident.-No.: 292291_ 3901511976 IAN 292291...

Diese Anleitung auch für:

Ian 292291