Herunterladen Diese Seite drucken

Všeobecné Bezpečnostní Pokyny; Práce S Tímto Zařízením; Montáž; Připojení Bez Adaptéru - Parkside PFR 28 A1 Originalbetriebsanleitung

Flächenreiniger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
Tento nástroj není určen na to, aby
byl používaný osobami (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, smyslovými
anebo duševními schopnostmi anebo
osobami s nedostatkem zkušeností a/
anebo znalostí; ledaže jsou pod dohle-
dem anebo dostávají pokyny ohledně
používání tohoto nástroje skrze osobu,
která je za jejich bezpečnost zodpo-
vědná.
Osoby, které nejsou obeznámeny s
návodem k použití, nesmí toto zařízení
používat. Obsluha tohoto zařízení není
osobám mladším 16 let dovolená.
Práce s tímto zařízením
Vysokotlaké čističky mohou
být při nesprávném používá-
ní nebezpečné. Jejich proud
vody nesmí být namířený na
osoby, zvířata, na aktivní
elektrickou výstroj anebo na
samotný tento nástroj.
Nemiřte za účelem čištění oděvu ane-
bo obuvi, proudem vody na sebe ane-
bo na jiné osoby.
Nepoužívejte tento nástroj, když se
v akčním rádiu nachází jiné osoby,
ledaže by nosily ochranný oděv.
Spusťte vysokotlaký paprsek teprve
tehdy, když se čistič teras nachází na
čištěné ploše.
Proveďte vhodná opatření na to, aby
se děti nepřiblížily k tomuto zařízení,
nacházejícím v provozu.
Řádně likvidujte obalový materiál.
Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti
zápalných tekutin anebo plynů. Při
6
nedbání na toto, existuje nebezpečí
požáru anebo exploze.
Uložte toto zařízení na suchém místě a
mimo dosahu dětí.
Na děti se má dohlížet, aby se zajisti-
lo to, že si nebudou hrát s nástrojem.
Dodržujte bezpečnostní pokyny vyso-
kotlaký čistič.
Obsluha nebo uživatel nese
zodpovědnost za nehody nebo škody
na jiných osobách nebo jejich majetku.
Pozor! Takto zabráníte škodám na
zařízení a případně škodám na
osobách, které z těchto škod vyplý-
vají:
Nepoužívejte k čištění oken.
Nepracujte se zařízením poškozeným,
neúplným anebo přestavěným bez sou-
hlasu výrobce.
Chraňte tento nástroj před.
Používejte pouze originální příslušenství a
neprovádějte žádné přestavby na tomto
zařízení.
Montáž
Připojení bez adaptéru
1.
Sešroubujte přípojný prvek (5) se
sklopným přípojným prvkem (6).
2.
Pokud potřebujete větší pracovní
plochu, můžete po nasazení a
pootočení na připojný prvek (5)
(bajonetová přípojka) použít
prodlužovací součást (4).
3.
K připojení PARKSIDE-
vysokotlakého čističe dojde
prostřednictvím bajonetové
přípojky na stříkací pistoli PARK-
SIDE-vysokotlakého čističe.
4.
Při použití rozšíření prvek (4)
šroub matice (3) k stříkací pistoli.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 291644