Parkside PTBS 30 A1 Bedienungsanleitung

Tropfbewässerungs-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DRIP IRRIGATION SET PTBS 30 A1
SET ZA NAVODNJAVANJE -
KAP PO KAP
Upute za upotrebu
SET IRIGARE PRIN PICURARE
Instrucţiuni de utilizare
ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΓÓΝA
Οδηүίες χρήσης
IAN 360192_2007
SET ZA NAVODNJAVANJE -
KAP PO KAP
Uputstvo za upotrebu
КОМПЛЕКТ ЗА КАПКОВО
НАПОЯВАНЕ
Ръководство за експлоатация
TROPFBEWÄSSERUNGS-SET
Bedienungsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTBS 30 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PTBS 30 A1

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTBS 30 A1

 • Seite 1 DRIP IRRIGATION SET PTBS 30 A1 SET ZA NAVODNJAVANJE - SET ZA NAVODNJAVANJE - KAP PO KAP KAP PO KAP Upute za upotrebu Uputstvo za upotrebu SET IRIGARE PRIN PICURARE КОМПЛЕКТ ЗА КАПКОВО Instrucţiuni de utilizare НАПОЯВАНЕ Ръководство за експлоатация ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΓÓΝA TROPFBEWÄSSERUNGS-SET...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Uvoznik ........10 │ PTBS 30 A1  ...
 • Seite 5: Uvod

  SET ZA NAVODNJAVANJE - Opseg isporuke KAP PO KAP PTBS 30 A1 Uvod Srdačno čestitamo! 1× Osnovni uređaj s regulacijom Ovom ste se kupnjom odlučili tlaka za vrlo kvalitetan proizvod. Upoznajte se prije prvog puštanja u pogon s proizvodom. U tu svrhu pažljivo pročitajte sljedeće upute...
 • Seite 6: Tehnički Podaci

  1× 15 m razdjelna cijev ■ Proizvod koristite samo zajedno (13 mm/ s osnovnim uređajem 1. 1× Upute za uporabu │ PTBS 30 A1    3 ■...
 • Seite 7: Priključak I Montaža

  1 u blizinu željenog mjesta navodnjavanja. Uska razdjel- na cijev q polaže se od širo- ke razdjelne cijevi w izravno pored biljaka koje namjerava- te navodnjavati kapaljkom za retke 8. │ ■     PTBS 30 A1...
 • Seite 8 ♦ Odvrnite nazuvnu maticu u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. ♦ Nazuvnu maticu s uskom stranom nataknite na razdjelnu cijev q/w. Razdjelnu cijev q/w nataknite ♦ na prihvatnik. │ PTBS 30 A1    5 ■...
 • Seite 9 Zasebno se može regu- lirati jedna jedina biljka ili cijeli T redukcijske nastavke 4 spo- ♦ red biljaka. jite s razdjelnim cijevima w na mjestima gdje ćete kreirati redove do biljaka. │ ■     PTBS 30 A1...
 • Seite 10: Pogon

  Čepove 6 spojite na razdjelne ♦ ispušta zrak ako je tlak vode cijevi q na mjestima gdje više prevelik. Pazite da je taj otvor ništa nećete priključivati. uvijek slobodan. │ PTBS 30 A1    7 ■...
 • Seite 11: Demontaža

  Istisnite razdjelne cijevi q/w ♦ ♦ Sito vratite nazad u osnovni iz držača za crijeva 9/0 . uređaj 1. Izvucite držače za crijeva 9/0 ♦ iz zemlje. ♦ Rastavite razdjelne cijevi q/w od svih dijelova. │ ■     PTBS 30 A1...
 • Seite 12: Čuvanje

  (a) i brojkama (b) ostavite da se potpuno osuši. sljedećeg značenja: ♦ Proizvod čuvajte na mjestu za- 1–7: Plastika, štićenom od mraza kako biste 20–22: Papir i karton, spriječili oštećenja uzrokovana 80–98: Kompozitni materijali. smrzavanjem. │ PTBS 30 A1    9 ■...
 • Seite 13: Servis

  Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa. Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www.kompernass.com │ ■     PTBS 30 A1...
 • Seite 14 Uvoznik ........19 │ PTBS 30 A1  ...
 • Seite 15: Uvod

  SET ZA NAVODNJAVANJE - Obim isporuke KAP PO KAP PTBS 30 A1 Uvod Čestitamo! 1× Osnovni uređaj sa regulaci- Vašom kupovinom ste se jom pritiska odlučili za kvalitetan proizvod. Upoznajte se sa proizvodom pre prvog puštanja u rad. S tim u vezi, pažljivo pročitajte sledeće uputstvo...
 • Seite 16: Tehnički Podaci

  1× Razvodna cev, 15 m bezbedan način i ako razumeju (13 mm/ opasnosti do kojih može da dođe. 1× Uputstvo za upotrebu │ PTBS 30 A1    13 ■...
 • Seite 17: Priključak I Montaža

  đaja 1 sve do blizu željenog na slavinu. mesta za navodnjavanje. Uska razvodna cev q se postavlja počev od široke razvodne cevi w direktno pored Vaših biljaka, koje će se navodnjava- ti rednim kapaljkama 8. │ ■ 14    PTBS 30 A1...
 • Seite 18 ♦ Čvrsto zavrnite slepu navrtku meru. u smeru kretanja kazaljki na satu na navoj držača. Spojite T-redukcije 4 sa razvod- ♦ nim cevima w na mestima gde ćete napraviti redove za Vaše biljke. │ PTBS 30 A1    15 ■...
 • Seite 19 Možete zaseb- no da regulišete potrošnju vode za pojedinačnu biljku ili za Spojite zaptivne čepove 6 čitav red biljaka. ♦ sa razvodnim cevima q na mestima gde više nećete ništa da priključite. │ ■ 16    PTBS 30 A1...
 • Seite 20: Rad

  ♦ je pritisak vode suviše visok. iz držača cevi 9/0. Obratite pažnju da ovaj otvor Izvucite držače creva 9/0 ♦ uvek bude slobodan. iz zemlje. ♦ Demontirajte sve delove sa razvodnih cevi q/w. │ PTBS 30 A1    17 ■...
 • Seite 21: Čišćenje

  Pre skladištenja, pustite da se mlazom tekuće vode. proizvod potpuno osuši. ♦ Ponovo stavite sito u osnovni ♦ Smestite proizvod na mesto uređaj 1. zaštićeno od mraza, da bi se sprečila oštećenja od mraza. │ ■ 18    PTBS 30 A1...
 • Seite 22: Odlaganje

  KOMPERNASS HANDELS GMBH Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa BURGSTRASSE 21 sledećim značenjem: 44867 BOCHUM 1–7: Plastika, NEMAČKA 20–22: Hartija i karton, www.kompernass.com 80–98: Kompozitni materijali. │ PTBS 30 A1    19 ■...
 • Seite 23 │ ■ 20    PTBS 30 A1...
 • Seite 24 Importator ........29 │ PTBS 30 A1  ...
 • Seite 25: Introducere

  SET IRIGARE PRIN Furnitura PICURARE PTBS 30 A1 Introducere Felicitări! 1× Aparat de bază cu reglare Prin această achiziţionare aţi a presiunii optat pentru un produs de calitate superioară. Înainte de prima punere în funcţiune a produsului, familia- rizaţi-vă cu acesta. În acest scop 2×...
 • Seite 26: Date Tehnice

  și au înţeles peri- 15 m distribuitor de apă 1× colele cu privire la acesta. (13 mm/ ■ Utilizaţi produsul numai împreu- 1× Instrucţiuni de utilizare nă cu aparatul de bază 1. │ PTBS 30 A1    23 ■...
 • Seite 27: Conexiunea Și Montarea

  Distribuitorul îngust de apă q este așezat de la distribuitorul lat w, direct pe lângă plan- tele dvs. care sunt irigate de picurătorul pentru rânduri 8. │ ■     PTBS 30 A1...
 • Seite 28 filetul suportului. ♦ Conectaţi manșoanele de reducţie în formă de T 4 la distribuitoarele de apă w în punctele în care formaţi rânduri către plantele dvs. │ PTBS 30 A1    25 ■...
 • Seite 29 O singură plantă sau un rând întreg de plante pot fi reglate separat. ♦ Conectaţi dopurile pentru închi- dere 6 la distribuitoarele de apă q în punctele în care nu conectaţi altceva. │ ■     PTBS 30 A1...
 • Seite 30: Funcţionarea

  fi eliberat dacă pre- ♦ Scoateţi suporturile pentru siunea apei este prea ridicată. furtun 9/0 din sol. Asiguraţi-vă că acest orificiu ♦ Demontaţi distribuitoarele de rămâne întotdeauna liber. apă q/w de pe toate piesele. │ PTBS 30 A1    27 ■...
 • Seite 31: Curăţarea

  Lăsaţi produsul să se usuce ♦ Introduceţi sita din nou în apa- complet înaintea depozitării. ratul de bază 1. ♦ Depozitaţi produsul într-un loc ferit de îngheţ pentru a evita pagubele provocate de îngheţ. │ ■     PTBS 30 A1...
 • Seite 32: Eliminarea

  și separaţi-le 44867 BOCHUM dacă este cazul. Materialele de GERMANIA ambalare sunt marcate cu abrevieri www.kompernass.com (a) și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite. │ PTBS 30 A1    29 ■...
 • Seite 33 │ ■     PTBS 30 A1...
 • Seite 34 Вносител ........40 │ PTBS 30 A1  ...
 • Seite 35: Въведение

  КОМПЛЕКТ ЗА КАПКОВО Окомплектовка НАПОЯВАНЕ PTBS 30 A1 на  доставката Въведение Поздравления! С тази покупка избрахте 1× базов уред с регулатор висококачествен продукт. Преди на налягането първото пускане в експлоата- ция се запознайте с продукта. За целта прочетете внимателно следващото ръководство за пот- 2×...
 • Seite 36: Технически Данни

  знания, ако са под наблюде- ние или са инструктирани по отношение на безопасната 1× 15 m разпределителна употреба на продукта и раз- тръба (13 mm/ бират опасностите, произти- 1× ръководство за потребителя чащи от работата с него. │ PTBS 30 A1    33 ■...
 • Seite 37: Свързване И Монтаж

  Поставете базовия уред 1 ♦ уред 1 към водопроводен в съединителния елемент кран или към съединителен на градинския маркуч. елемент на градински маркуч. Символът стрелка на базо- вия уред 1 показва посока- та на водния поток. │ ■ 34    PTBS 30 A1...
 • Seite 38 гайка с тясната страна на лителна тръба w и я нареже- разпределителна тръба q/ те на необходимите дължини. Отрежете право всички раз- пределителни тръби w. ♦ Поставете разпределителна- та тръба q/w в държача. │ PTBS 30 A1    35 ■...
 • Seite 39 5 на разпределителните тръ- би w на местата, където няма ♦ Развийте тясната разпредели- телна тръба q и я нарежете да свързвате нищо друго. на необходимите дължини. Отрежете право всички раз- пределителни тръби q. │ ■ 36    PTBS 30 A1...
 • Seite 40: Работа С Уреда

  би q на местата, където няма Внимавайте отворът да е да свързвате нищо друго. винаги свободен. ♦ Притиснете широките разпре- делителни тръби w в дългите държачи за маркуч 0 и за- бийте държачите за маркуч 0 в земята. │ PTBS 30 A1    37 ■...
 • Seite 41: Демонтаж

  базовия уред 1. ♦ Избутайте всички разпреде- лителни тръби q/w от дър- жачите за маркуч 9/0. ♦ Издърпайте държачите за маркуч 9/0 от земята. ♦ Демонтирайте разпредели- телните тръби q/w от всич- ки части. │ ■ 38    PTBS 30 A1...
 • Seite 42: Съхранение

  защитено от замръзване мяс- (a) и цифри (б) със следното то, за да предотвратите щети значение: от замръзване. 1 – 7: пластмаси, 20 – 22: хартия и картон, 80 – 98: композитни материали. │ PTBS 30 A1    39 ■...
 • Seite 43: Сервизно Обслужване

  Тел.: 00800 111 4920 Е-мейл:kompernass@lidl.bg IAN 360192_2007 Вносител Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ГЕРМАНИЯ www.kompernass.com │ ■ 40    PTBS 30 A1...
 • Seite 44 Εισαγωγέας ........50 GR │ CY │ PTBS 30 A1    41...
 • Seite 45: Εισαγωγή

  ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ Περιεχόμενο συσκευασίας ΣΤΑΓÓΝA PTBS 30 A1 Εισαγωγή Συγχαρητήρια! 1 × Βασική συσκευή με Το προϊόν που αποκτήσατε ρυθμιστή πίεσης είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία, εξοικειωθείτε με το προϊόν. Διαβάστε προσεκτικά τις...
 • Seite 46: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  άποψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν 1 × Λάστιχο διαποτισμού 15 m (13 mm/ ενημερωθεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος 1 × Οδηγίες χρήσης και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. GR │ CY │ PTBS 30 A1    43 ■...
 • Seite 47: Σύνδεση Και Συναρμολόγηση

  βασική συσκευή 1 σε μια λάστιχου κήπου. βρύση ή σε ένα τεμάχιο ζεύ- ξης ενός λάστιχου κήπου. Το σύμβολο βέλους στη βασική συσκευή 1 δείχνει τη φορά ροής του νερού. │ GR │ CY ■ 44    PTBS 30 A1...
 • Seite 48 ♦ Ξετυλίξτε το φαρδύ λάστιχο διαποτισμού w και κόψτε το ♦ Συνδέστε το λάστιχο διαποτι- σμού q/w στην υποδοχή. στα απαιτούμενα μήκη. Κόψτε ίσια όλα τα λάστιχα διαποτι- σμού w. GR │ CY │ PTBS 30 A1    45 ■...
 • Seite 49 Ξεδιπλώστε το στενό λάστιχο ποτισμού w στις θέσεις στις διαποτισμού q και κόψτε το οποίες δεν πρόκειται να γίνει στα επιθυμητά μήκη. Κόψτε ίσια όλα τα λάστιχα διαποτισμού q. άλλη σύνδεση. │ GR │ CY ■ 46    PTBS 30 A1...
 • Seite 50: Λειτουργία

  ένα άνοιγμα στη μία πλευρά, οποίες δεν πρόκειται να γίνει από το οποίο διαφεύγει ο άλλη σύνδεση. αέρας σε περίπτωση υπερβο- λικά υψηλής πίεσης νερού. Φροντίζετε ώστε να μην καλύ- πτεται αυτό το άνοιγμα. GR │ CY │ PTBS 30 A1    47 ■...
 • Seite 51: Αποσυναρμολόγηση

  ρίστε το σε τρεχούμενο νερό. λάκια 9/0. ♦ Επανατοποθετήστε το φίλτρο Τραβήξτε τα πασαλάκια 9/0 στη βασική συσκευή 1. ♦ από το χώμα. ♦ Αποσυναρμολογήστε τα λάστιχα διαποτισμού q/w από όλα τα μέρη. │ GR │ CY ■ 48    PTBS 30 A1...
 • Seite 52: Φύλαξη

  απαιτείται, ξεχωρίζετέ τα. Τα υλικά πάγος, προς αποφυγή ζημιών. συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά. GR │ CY │ PTBS 30 A1    49 ■...
 • Seite 53: Σέρβις

  Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 360192_2007 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com │ GR │ CY ■ 50    PTBS 30 A1...
 • Seite 54 Importeur ........60 DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    51...
 • Seite 55: Einleitung

  TROPFBEWÄSSERUNGS- Lieferumfang SET PTBS 30 A1 Einleitung Herzlichen Glückwunsch! 1× Basisgerät mit Druck- Mit Ihrem Kauf haben Sie regulierung sich für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu 2× L-Verbindungsstück...
 • Seite 56: Technische Daten

  1× 15 m Verteilerrohr (13 mm/ des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden 1× Bedienungsanleitung und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    53 ■...
 • Seite 57: Anschluss Und Montage

  Reihentropfer 8 bewässert werden. ► Schauen Sie sich vor der Montage das beispielhafte Anschlussschema auf der Aus- klappseite an. Die folgende Beschreibung bezieht sich auf dieses Beispiel. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PTBS 30 A1...
 • Seite 58 Alle Teile des Produkts, die Sie mit den Verteilerrohren q/w verbin- den können, funktionieren nach dem gleichen Prinzip. ♦ Schrauben Sie die Überwurf- mutter gegen den Uhrzeiger- sinn ab. DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    55 ■...
 • Seite 59 Pflanzenreihe kann separat reguliert werden. ♦ Verbinden Sie die T-Reduzier- stücke 4 mit den Verteiler- rohren w an den Stellen, wo Sie Reihen zu Ihren Pflanzen bilden. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PTBS 30 A1...
 • Seite 60 8 und die Absperrventile 7 mit den Verteilerrohren q. ♦ Verbinden Sie die Verschluss- stopfen 6 mit den Verteilerroh- ren q an den Stellen, wo Sie nichts weiter anschließen. DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    57 ■...
 • Seite 61: Betrieb

  Tuch. ♦ Drehen Sie nach Beendigung der ♦ Reinigen Sie die Anschlüsse Bewässerung den Wasserhahn von Zeit zu Zeit, um einen dich- ten Sitz zu gewährleisten. │ DE │ AT │ CH ■ 58    PTBS 30 A1...
 • Seite 62: Aufbewahrung

  ♦ Entleeren Sie alle wasserfüh- 1–7: Kunststoffe, renden Teile des Produktes 20–22: Papier und Pappe, vollständig. 80–98: Verbundstoffe. ♦ Lassen Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig trocknen. DE │ AT │ CH │ PTBS 30 A1    59 ■...
 • Seite 63: Service

  IAN 360192_2007 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 60    PTBS 30 A1...
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 12 / 2020 · Ident.-No.: PTBS30A1-112020-2 IAN 360192_2007...

Inhaltsverzeichnis