Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PKZ 180 C5 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PUMP WITH PISTON COMPRESSOR PKZ 180 C5
TRYCKLUFTSPUMP MED
KOLVKOMPRESSOR
Översättning av bruksanvisning i original
SUSLĖGTOJO ORO SIURBLYS SU
STŪMOKLINIU KOMPRESORIUMI
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 353325_2007
POMPA PRÓŻNIOWA
Z  KOMPRESOREM TŁOKOWYM
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DRUCKLUFTPUMPE MIT
KOLBENKOMPRESSOR
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKZ 180 C5

 • Seite 1 AIR PUMP WITH PISTON COMPRESSOR PKZ 180 C5 TRYCKLUFTSPUMP MED POMPA PRÓŻNIOWA KOLVKOMPRESSOR Z  KOMPRESOREM TŁOKOWYM Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SUSLĖGTOJO ORO SIURBLYS SU DRUCKLUFTPUMPE MIT STŪMOKLINIU KOMPRESORIUMI KOLBENKOMPRESSOR Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 353325_2007...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importör ............. 11 Översättning av originalversionen av försäkran om  överensstämmelse ..12 │ PKZ 180 C5    1...
 • Seite 5: Inledning

  Utrustning TRYCKLUFTSPUMP PÅ-/AV-knapp (med inbyggd kontrollampa) MED  KOLVKOMPRESSOR Transporthandtag PKZ 180 C5 Tillbehörsfack Inledning Tryckluftsslang med snabbkoppling Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en Stödfötter produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår Kontakt som en del av leveransen. Den innehåller viktig Manometer med pistol information om säkerhet, användning och återvin-...
 • Seite 6: Tekniska Data

  Om anvisningarna inte följs finns risk för elchock, brand och/eller allvarliga personskador. Spara all säkerhetsinformation och alla anvisningar för framtida bruk. Begreppet "elverktyg" som används i säkerhets- informationen syftar på eldrivna kompressorer. │ PKZ 180 C5    3 ■...
 • Seite 7: Säkerhet På Arbetsplatsen

  Risken för elchock minskar när ra dig om att de är anslutna och används på man använder jordfelsbrytare. rätt sätt. Genom att använda ett dammutsug kan risker orsakade av damm minskas. │ ■ 4    PKZ 180 C5...
 • Seite 8: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  är okoncentrerad eller känner dig rens kundtjänst byta ut kontakten eller anslut- dålig. ningskabeln. Då kan du känna dig säker på att elverktyget är lika säkert att använda som tidi- gare. │ PKZ 180 C5    5 ■...
 • Seite 9: Säkerhetsanvisningar Vid Arbete Med Tryckluft Och Tryckluftspistoler

  åt ordentligt eller är skadade kan luft tränga ut okontrollerat. ■ Byt omedelbart ut en skadad slang. En skadad försörjningsledning kan få en tryckluftslang att slungas iväg och orsaka skador. ■ Undvik direkt inandning av frånluften. │ ■ 6    PKZ 180 C5...
 • Seite 10: Användning

  ► Akta! Håll fast kopplingsstycket med ena handen när du tar loss tryckluftslangens ♦ Dra ut kompressorns kontakt ur eluttaget. snabbkoppling för att undvika skador om slangen plötsligt slungas iväg. │ PKZ 180 C5    7 ■...
 • Seite 11 OBSERVERA ♦ Skruva in munstycksadaptern i adaptermun- stycket ► För att undvika skador på ventilen bör bollnålen fuktas lätt innan den sätts i. ♦ Pumpa upp artikeln enligt tidigare beskrivning. │ ■ 8    PKZ 180 C5...
 • Seite 12: Underhåll Och Rengöring

  ■ Rengör höljet med en torr trasa - använd abso- byta ut dem vid behov. lut inte bensin, lösningsmedel eller rengörings- medel som angriper plast. ■ Ventilationsöppningarna får aldrig blockeras. │ PKZ 180 C5    9 ■...
 • Seite 13: Förvaring

  Fråga hos din kommun eller stadsdels- dukten packats upp. När garantitiden är slut måste förvaltning om möjligheten att lämna in man själv betala för eventuella reparationer. den uttjänta produkten för återvinning. │ ■ 10    PKZ 180 C5...
 • Seite 14: Service

  (nere till vänster) eller på klistermärket på produktens bak- eller undersida. ■ Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den service avdelning som anges nedan på telefon eller med e-post. │ PKZ 180 C5    11 ■...
 • Seite 15: Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse

  EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013 EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019 EN 50581:2012 Maskinens typbeteckning: Tryckluftspump med kolvkompressor PKZ 180 C5 Tillverkningsår: 09–2020 Serienummer: IAN 353325_2007 Bochum, 02.10.2020 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 16 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......25 │ PKZ 180 C5  ...
 • Seite 17: Wstęp

  Wyposażenie POMPA PRÓŻNIOWA Włącznik/Wyłącznik Z  KOMPRESOREM TŁOKOWYM (z wbudowaną lampką kontrolną) PKZ 180 C5 Uchwyt transportowy Wstęp Komora na akcesoria Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany Wąż pneumatyczny z szybkozłączką produkt charakteryzuje się wysoką jakością. In- Nóżki strukcja obsługi stanowi część niniejszego produktu.
 • Seite 18: Dane Techniczne

  Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania. Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie „elektronarzędzie“ dotyczy sprężarek zasilanych z sieci. │ PKZ 180 C5    15 ■...
 • Seite 19: Bezpieczeństwo Na Stanowisku Pracy

  Jeśli nie da się uniknąć pracy z elektronarzę- dziem w wilgotnym otoczeniu, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. │ ■ 16    PKZ 180 C5...
 • Seite 20: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Należy przy tym uwzględnić warunki pracy i opon samochodów ciężarowych, ciągników ani wykonywaną czynność. Używanie elektrona- innych dużych opon. rzędzi do celów innych, niż przewiduje to ich przeznaczenie, może doprowadzić do niebez- piecznych sytuacji. │ PKZ 180 C5    17 ■...
 • Seite 21: Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Pracy Ze Sprężonym Powietrzem I Pistoletami

  Podczas odkładania urządzenia zachowaj ostrożność! Odkładaj urządzenie zawsze w taki sposób, aby nie leżało ono na włączni- . W pewnych okoliczno- ku/wyłączniku ściach może to prowadzić do przypadkowe- go uruchomienia urządzenia, co może być niebezpieczne. │ ■ 18    PKZ 180 C5...
 • Seite 22: Obsługa

  Podłączenie a następnie puść go ponownie. ♦ Wsuń wtyczkę połączeniową sprężonego ♦ Podłącz wtyk sieciowy sprężarki do gniazda powietrza w szybkozłączkę węża pneuma- sieciowego. tycznego , tuleja przeskakuje automatycznie do przodu. │ PKZ 180 C5    19 ■...
 • Seite 23 Płynnie sterowana dźwignia Zawór Dunlop spustowa umożliwia precyzyjne dozowanie sprężonego powietrza. Aby użyć dyszy przedłużającej , najpierw należy wąż z szybkozłączką dźwigniową odkręcić z pistoletu z manometrem ♦ Wkręć dyszę przedłużającą w pistolet z manometrem │ ■ 20    PKZ 180 C5...
 • Seite 24: Konserwacja I Czyszczenie

  Załóż dyszę adaptera na szybkozłączkę się do następujących zasad: dźwigniową , a następnie puść ją ponownie. ♦ Wkręć teraz adapter dyszy w dyszę adaptera ♦ W celu rozpoczęcia pompowania postępuj w sposób opisany powyżej. │ PKZ 180 C5    21 ■...
 • Seite 25: Analiza Błędów

  Materiały opakowaniowe są oznaczo- ne skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty. Informacji na temat możliwości utyli- zacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta. │ ■ 22    PKZ 180 C5...
 • Seite 26: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Wszelkie szkody i ■ szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. │ PKZ 180 C5    23 ■...
 • Seite 27: Serwis

  Importer usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu. Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www.kompernass.com │ ■ 24    PKZ 180 C5...
 • Seite 28: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 61000-3-2: 2014 EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013 EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Pompa próżniowa z kompresorem tłokowym PKZ 180 C5 Rok produkcji: 09–2020 Numer seryjny: IAN 353325_2007 Bochum, dnia 02.10.2020 r. Semi Uguzlu - Dyrektor ds.
 • Seite 29 │ ■ 26    PKZ 180 C5...
 • Seite 30 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ........38 │ PKZ 180 C5  ...
 • Seite 31: Įžanga

  Dalys SUSLĖGTOJO ORO SIURBLYS ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklis SU STŪMOKLINIU (su integruotu indikatoriumi) KOMPRESORIUMI PKZ 180 C5 Nešimo rankena Įžanga Priedų dėtuvė Sveikiname įsigijus naują prietaisą. Pasirinkote Suslėgtojo oro žarna su sparčiojo prijungimo mova kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudo- Atraminės kojelės...
 • Seite 32: Techniniai Duomenys

  (arba) sunkiai susižaloti. Išsaugokite visus saugos ir kitus nurodymus – jų gali prireikti vėliau. Saugos nurodymuose vartojama sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia į elektros tinklą jungiamus kompreso- rius. │ PKZ 180 C5    29 ■...
 • Seite 33: Darbo Vietos Sauga

  Jei prie įrankio galima prijungti dulkių siurbi- mo ar surinkimo įrenginį, įsitikinkite, kad toks įrenginys prijungtas ir tinkamai naudojamas. Susiurbus dulkes sumažėja dulkių keliamas pa- vojus. │ ■ 30    PKZ 180 C5...
 • Seite 34: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgsena Su Juo

  Įrankio kištuką arba jo prijungimo laidą gali pakeisti tik elektrinio įrankio gamintojas arba gamintojo klientų aptarnavimo tarnyba. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis išliks saugus. │ PKZ 180 C5    31 ■...
 • Seite 35: Darbui Su Suslėgtuoju Oru Ir Oriniais Pistoletais Taikomi Saugos Nurodymai

  Saugokitės, kad išleidžiamas oras nepūstų į movą – įvorė automatiškai šoka į priekį. akis. Prietaiso išleidžiamame ore gali būti van- dens, alyvos, metalo dalelių ar nešvarumų iš kompresoriaus. Tai gali padaryti žalos sveikatai. │ ■ 32    PKZ 180 C5...
 • Seite 36: Pripūtimas

  Kompresoriaus tinklo kištuką įkiškite į elektros lizdą. ♦ ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį nustaty- kite į padėtį I. Integruotas indikatorius šviečia. ♦ Paspauskite pistoleto svirtelę ♦ Manometre stebėkite pripučiamo oro slėgį. ♦ Vėl atleiskite pistoleto svirtelę │ PKZ 180 C5    33 ■...
 • Seite 37 įsukite į adapterinį Norint naudoti ilginamąjį antgalį , iš pistoleto antgalį su manometru reikia pirmiausia išsukti žarną su ♦ Pripūskite oro, kaip aprašyta pirmiau. svirtiniu sparčiuoju fiksatoriumi ♦ Dabar ilginamąjį antgalį įsukite į pistoletą su manometru │ ■ 34    PKZ 180 C5...
 • Seite 38: Techninė Priežiūra Ir Valymas

  Patikrinkite žarnas, sparčiojo pri- ■ Korpusą valykite sausa šluoste, jokiu būdu Komponentai jungimo movą bei komponentus, nenaudokite benzino, tirpiklių ar plastiką gadi- neveikia jei reikia, paveskite pakeisti. nančių valiklių. ■ Vėdinimo angos visada turi būti atviros. │ PKZ 180 C5    35 ■...
 • Seite 39: Laikymas

  Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei su- miesto administracijoje. taisytoms dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- to darbus imamas mokestis. │ ■ 36    PKZ 180 C5...
 • Seite 40: Priežiūra

  čekį kaip pirkimo dokumentą ir VOKIETIJA gaminio numerį (pvz., IAN 12345). www.kompernass.com ■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų len- telėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje. │ PKZ 180 C5    37 ■...
 • Seite 41: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 61000-3-2: 2014 EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013 EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019 EN 50581:2012 Gaminio tipas: Suslėgtojo oro siurblys su stūmokliniu kompresoriumi PKZ 180 C5 Pagaminimo metai: 2020–09 Serijos numeris: IAN 353325_2007 Bochumas, 2020-10-02 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį.
 • Seite 42 Original-Konformitätserklärung ......... . 51 DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C5    39...
 • Seite 43: Einleitung

  Ausstattung DRUCKLUFTPUMPE MIT EIN-/AUS-Schalter KOLBENKOMPRESSOR (mit integrierter Kontrollleuchte) PKZ 180 C5 Transportgriff Einleitung Zubehörfach Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Druckluftschlauch mit Schnellkupplung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Standfüße Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Netzstecker Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Manometer mit Pistole für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 44: Technische Daten

  Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Kompressoren. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C5    41 ■...
 • Seite 45: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Sie sich, dass diese angeschlossen sind und wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. richtig verwendet werden. Die Verwendung Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver- einer Staubabsaugung kann Gefährdungen mindert das Risiko eines elektrischen Schlages. durch Staub verringern. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PKZ 180 C5...
 • Seite 46: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Kompressors. Pumpen Sie keine LKW-, Traktor- oder sonstige große Reifen auf. ■ Bearbeiten Sie keine Materialien, die potentiell leicht entflammbar oder explosiv sind oder sein könnten. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C5    43 ■...
 • Seite 47: Sicherheitshinweise Zum Arbeiten Mit Druckluft Und Ausblaspistolen

  Legen Sie das Gerät immer so ab, dass es nicht auf dem EIN-/AUS-Schalter liegen kommt. Unter Umständen könnte dies ein versehentliches Aktivieren des Gerätes nach sich ziehen, was wiederum zu Gefahren führen könnte. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PKZ 180 C5...
 • Seite 48: Bedienung

  Hülse springt automatisch nach vorne. ♦ Setzen Sie den Hebel-Schnellverschluss auf das Ventil und lassen Sie ihn danach wieder los. ♦ Stecken Sie den Netzstecker des Kom- pressors in eine Netzsteckdose. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C5    45 ■...
 • Seite 49 Hebel-Schnellverschluss ein und lassen Sie ihn danach wieder los. ♦ Drücken Sie jetzt den Ventiladapter das Ventil. ♦ Zum Aufpumpen gehen Sie wie vorher be- schrieben vor. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PKZ 180 C5...
 • Seite 50: Wartung Und Reinigung

  Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch – verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff an- greifen. ■ Lüftungsöffnungen müssen immer frei sein. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C5    47 ■...
 • Seite 51: Fehleranalyse

  Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, nicht austauschen lassen. 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des aus- gedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PKZ 180 C5...
 • Seite 52: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Schäden durch Elementarereignisse reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kos- tenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PKZ 180 C5    49 ■...
 • Seite 53: Service

  Produktvideos und Installationssoft- www.kompernass.com ware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und kön- nen mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 353325_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PKZ 180 C5...
 • Seite 54: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN IEC 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013 EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Druckluftpumpe mit Kolbenkompressor PKZ 180 C5 Herstellungsjahr: 09–2020 Seriennummer: IAN 353325_2007 Bochum, 02.10.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 55 │ DE │ AT │ CH ■ 52    PKZ 180 C5...
 • Seite 56 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos data Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PKZ180C5-102020-1 IAN 353325_2007...