Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PHPA 4 B3 Originalbetriebsanleitung

Akku-heissklebepistole
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PHPA 4 B3:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 4 B3
GENOPLADELIG LIMPISTOL
Oversættelse af den originale driftsvejledning
AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 338353_2001
ACCU-LIJMPISTOOL
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PHPA 4 B3

 • Seite 1 CORDLESS HOT GLUE GUN PHPA 4 B3 GENOPLADELIG LIMPISTOL ACCU-LIJMPISTOOL Oversættelse af den originale driftsvejledning Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 338353_2001...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle ap- paratets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importør ........18 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ....19 │    1 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 5: Indledning

  GENOPLADELIG LIMPISTOL PHPA 4 B3 Indledning Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug.
 • Seite 6: Udstyr

  USB-stik på ladekabel Netadapter Tilslutningskontakter Opstillingsbøjle Ladestation med holder Dyse Varmebeskyttende kappe til dysen Pakkens indhold 1 genopladelig limpistol 1 ladestation med holder 1 opstillingsbøjle 1 ladekabel 1 netadapter 6 limstave 1 betjeningsvejledning │    3 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 7: Tekniske Data

  Tekniske data Genopladelig limpistol PHPA 4 B3 Batterimærkespænding (jævnstrøm) Celler Genopladeligt batteri (integreret) LITHIUM-ION Kapacitet for genopladeligt batteri 1.500 mAh Ladetid ca. 60 sek. Temperatur ca. 170 °C Diameter limstav Ø 7 mm BEMÆRK ► Vi anbefaler, at man bruger almindelige limstave med Ø 7 mm.
 • Seite 8: Generelle Sikkerhedsanvisninger Til Elværktøjer

  OBS! Dette produkt skal lægges på opstillings- ■ bøjlen  eller ladestationen , når det ikke er i brug. Hold produktet borte fra regn og fugt. Hvis der ■ trænger vand ind i elværktøjet, øges risikoen for elektrisk stød. │    5 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 9 Sørg for, at den varme lim ikke kommer på personer eller dyr. Hold omgående huden under rindende koldt vand ved hudkontakt. Prøv ikke at fjerne limen fra huden. Træk aldrig limstaven tilbage! ■ │ ■ 6    PHPA 4 B3...
 • Seite 10: Anvendelse Og Håndtering Af Batteridrevet Værktøj

  øjnene, skal du søge læge. Batterivæske, der løber ud, kan med- føre hudirritationer eller forbrændinger. FORSIGTIG! EKSPLOSIONSFARE! Oplad aldrig batterier, der ikke er beregnet til det. Beskyt produktet mod varme på grund af f.eks. vedvarende sollys, ild, vand og fugt. Fare for eksplosion. │    7 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 11: Sikkerhedsanvisninger For Ladestationer

  Dysen bliver mere end 170 °C varm. ADVARSEL! ■ Brug aldrig ladestationen, hvis stikket er beskadiget. Beskadige- de strømstik er livsfarlige på grund af risikoen for elektrisk stød. │ ■ 8    PHPA 4 B3...
 • Seite 12: Før Ibrugtagning

  Forbind ladekablets USB-C-stik med USB-C-porten på ladestationen  . ♦ Forbind ladekablets USB-stik med netadapteren  . ♦ Slut netadapteren  til en strømkilde med 100–240 V ∼, 50/60 Hz. ♦ Sæt akku-varmlimpistolen i ladestationen  . Ladetilstandsindikatoren  lyser rødt. │    9 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 13: Visning Af Det Genopladelige Batteris Kapacitet

  +5 °C og ikke varmere end +50 °C. ■ Klæbestederne skal være rene, tørre og fedtfri. ♦ Gør glatte overflader ru inden limningen. ♦ Opvarm materialer, der hurtigt køles ned som f.eks. stål, så limen hæfter bedre. │ ■ 10    PHPA 4 B3...
 • Seite 14: Ibrugtagning

  TÆND-/SLUK-knappen . Temperaturvisningen  slukkes. ♦ Stil akku-varmlimpistolen på opstillingsbøjlen  , når du afbryder arbejdet. Lad produktet køle helt af, før det stilles væk. Den varme dyse kan forårsage skader og/eller forbrændinger. │    11 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 15 5 minutter. ♦ Stil akku-varmlimpistolen på opstillingsbøjlen  , når du afbryder arbejdet. ♦ Fjern eventuelle limrester med en skarp kniv, når limen er kold. Klæbestederne kan løsnes igen ved opvarmning. │ ■ 12    PHPA 4 B3...
 • Seite 16: Vedligeholdelse Og Rengøring

  Emballagematerialerne er mærket med forkor- telserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Komposit- materialer. Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. │    13 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 17 Denne forpligtelse hjælper med til, at batterier kan afleveres til miljøskånsom destruktion. Levér kun batterier/genopladelige batterier tilbage i afladet tilstand. │ ■ 14    PHPA 4 B3...
 • Seite 18: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. │    15 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 19 Normalt forbrug af batteriets kapacitet ■ Erhvervsmæssig anvendelse af produktet ■ Beskadigelser eller ændringer på produktet udført af kunden ■ Manglende overholdelse af sikkerheds- og vedligeholdelses- forskrifter, betjeningsfejl ■ Skader som følge af naturkatastrofer │ ■ 16    PHPA 4 B3...
 • Seite 20 Lad kun en kvalificeret reparatør reparere produktet og kun med originale reservedele. Derved garanteres det, at produktets sikkerhed bevares. ► Lad altid producenten af elværktøjet eller dennes kunde- service udskifte stikket eller tilslutningsledningen. Derved garanteres det, at produktets sikkerhed bevares. │    17 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 21: Service

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 338353_2001 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ ■ 18    PHPA 4 B3...
 • Seite 22: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Anvendte harmoniserede standarder EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 │    19 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 23 Type/værktøjets betegnelse: Genopladelig limpistol PHPA 4 B3 Produktionsår: 05–2020 Serienummer: IAN 338353_2001 Bochum, 04.06.2020 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling. │ ■ 20    PHPA 4 B3...
 • Seite 24 Importeur ........38 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ......39 NL │ BE │    21 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 25: Inleiding

  ACCU-LIJMPISTOOL PHPA 4 B3 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaar- dig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften voordat u het product in gebruik neemt.
 • Seite 26: Onderdelen

  Aansluitcontacten Voetbeugel Oplader met apparaathouder Spuitmond Hitteschild van de spuitmond Inhoud van het pakket 1 accu-lijmpistool 1 oplader met apparaathouder 1 voetbeugel 1 oplaadkabel 1 netvoedingsadapter 6 lijmsticks 1 gebruiksaanwijzing NL │ BE │    23 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 27: Technische Gegevens

  Technische gegevens Accu-lijmpistool PHPA 4 B3 Nominale spanning van accu (gelijkstroom) Cellen Accu (ingebouwd) Lithium-ion Accucapaciteit 1500 mAh Opwarmtijd ca. 60 sec. Temperatuur ca. 170 °C Diameter lijmstick Ø 7 mm OPMERKING ► We raden aan om in de handel verkrijgbare lijmsticks te ge- bruiken met Ø...
 • Seite 28: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrische Gereedschappen Met Verwarmingselementen

  Houd het apparaat uit de buurt van regen en ■ vocht. Als er water in een elektrisch apparaat binnendringt, bestaat er een verhoogde kans op een elektrische schok. NL │ BE │    25 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 29 Probeer niet de lijm van de huid te verwijderen. Trek de lijmstick niet terug! ■ │ NL │ BE ■ 26    PHPA 4 B3...
 • Seite 30: Gebruik En Behandeling Van Het Accugereedschap

  VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR! Laad niet-oplaadbare accu's nooit op. Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen continu zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar. NL │ BE │    27 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 31: Veiligheidsvoorschriften Voor Opladers

  Raadpleeg ook de gebruiks- aanwijzing van de USB-netvoedingsadapter. WAARSCHUWING! Gebruik alleen de meegeleverde netvoeding om de accu van dit apparaat op te laden De spuitmond wordt tot meer dan 170 °C verhit. │ NL │ BE ■ 28    PHPA 4 B3...
 • Seite 32: Vóór De Ingebruikname

  Verbind de USB-stekker van de oplaadkabel met de netvoe- dingsadapter ♦ Sluit de netvoedingsadapter aan op een stroombron van 100–240 V ∼, 50/60 Hz. ♦ Plaats het accu-lijmpistool in de oplader De laadindicator wordt rood. NL │ BE │    29 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 33: Accu-Indicator

  De lijmvlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn. ♦ Ruw gladde oppervlakken op voordat u gaat lijmen. ♦ Warm snel afkoelende materialen zoals staal een beetje op, voor een betere hechting van de lijm. │ NL │ BE ■ 30    PHPA 4 B3...
 • Seite 34: Ingebruikname

  . De temperatuurindicator  dooft. ♦ Plaats het accu-lijmpistool tijdens werkonderbrekingen op de voetbeugel . Laat het accu-lijmpistool volledig afkoelen voordat u het opbergt. De hete spuitmond kan schade en/of verbran- dingen veroorzaken. NL │ BE │    31 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 35 5 minuten belastbaar. ♦ Plaats het accu-lijmpistool tijdens werkonderbrekingen op de voetbeugel ♦ Verwijder eventuele lijmresten na het afkoelen met een scherp mes. Lijmvlakken kunnen weer worden losgemaakt door ze te verhitten. │ NL │ BE ■ 32    PHPA 4 B3...
 • Seite 36: Onderhoud En Reiniging

  (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, 80–98: composiet materialen. Meer informatie over het afvoeren van het afgedankte product kunt u inwinnen bij de gemeentereiniging. NL │ BE │    33 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 37 Deze verplichting heeft tot doel batterijen/accu's tot afval te kunnen verwerken op een manier die het milieu ontlast. Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in. │ NL │ BE ■ 34    PHPA 4 B3...
 • Seite 38: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. NL │ BE │    35 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 39 ■ commercieel/bedrijfsmatig gebruik van het product ■ beschadiging of modificatie van het product door de klant ■ niet-naleving van de veiligheids- en onderhoudsvoorschriften, bedieningsfouten ■ schade door natuurrampen │ NL │ BE ■ 36    PHPA 4 B3...
 • Seite 40 Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 123456 de gebruiksaanwijzing openen. NL │ BE │    37 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 41: Service

  E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 338353_2001 Importeur Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven service adres. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DUITSLAND www.kompernass.com │ NL │ BE ■ 38    PHPA 4 B3...
 • Seite 42: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  Toegepaste geharmoniseerde normen EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 NL │ BE │    39 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 43 Type/apparaatbeschrijving: Accu-lijmpistool PHPA 4 B3 Productiejaar: 05–2020 Serienummer: IAN 338353_2001 Bochum, 04-06-2020 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden. │ NL │ BE ■ 40    PHPA 4 B3...
 • Seite 44 Importeur ........58 Original-Konformitätserklärung ....59 DE │ AT │ CH │    41 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 45: Einleitung

  AKKU-HEISSKLEBEPISTOLE PHPA 4 B3 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt ent- schieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsor- gung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 46: Ausstattung

  USB-Stecker des Ladekabels Netzadapter Anschlusskontakte Aufstellbügel Ladegerät mit Gerätehalter Düse Hitzeschutzmantel der Düse Lieferumfang 1 Akku-Heißklebepistole 1 Ladegerät mit Gerätehalter 1 Aufstellbügel 1 Ladekabel 1 Netzadapter 6 Klebesticks 1 Bedienungsanleitung DE │ AT │ CH │    43 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 47: Technische Daten

  Technische Daten Akku-Heißklebepistole PHPA 4 B3 Batterie-Nennspannung (Gleichstrom) Zellen Akku (integriert) LITHIUM-Ionen Akku-Kapazität 1500 mAh Aufheizzeit ca. 60 Sek. Temperatur ca. 170 °C Durchmesser Klebestick Ø 7 mm HINWEIS ► Wir empfehlen Ihnen handelsübliche Klebestifte mit Ø 7 mm zu verwenden.
 • Seite 48: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowärmewerkzeuge

  Gebrauch ist Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern. ■ Das Eindringen von Wasser in ein Elek trogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages. DE │ AT │ CH │    45 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 49 Tiere gelangen. Bei Hautkontakt sofort die Stelle einige Minuten unter einen kalten Wasserstrahl halten. Versuchen Sie nicht den Klebstoff von der Haut zu entfernen. Ziehen Sie den Klebestift nicht zurück! ■ │ DE │ AT │ CH ■ 46    PHPA 4 B3...
 • Seite 50: Verwendung Und Behandlung Des Akku Werkzeugs

  VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie das Gerät vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr. DE │ AT │ CH │    47 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 51: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des USB-Netzteils. WARNUNG! Um den Akku dieses Gerätes aufzuladen, verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät Die Düse wird über 170 °C heiß. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PHPA 4 B3...
 • Seite 52: Vor Der Inbetriebnahme

  ♦ Schließen Sie den Netzadapter  an eine Stromquelle mit 100–240 V ∼, 50/60 Hz an. ♦ Setzen Sie die Akku-Heißklebepistole in das Ladegerät  ein. Die Ladezustandsanzeige  leuchtet rot. DE │ AT │ CH │    49 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 53: Akku-Kapazitätsanzeige

  Klebestellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. ♦ Rauen Sie glatte Oberflächen vor dem Kleben an. ♦ Wärmen Sie schnell abkühlende Materialien wie z. B. Stahl zur besseren Klebhaftung etwas an. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PHPA 4 B3...
 • Seite 54: Inbetriebnahme

  Stellen Sie die Akku-Heißklebepistole während Arbeitsunter- brechungen auf dem Aufstellbügel ab. Lassen Sie sie voll- ständig auskühlen, bevor Sie das Gerät wegpacken. Die heiße Düse  kann Schaden anrichten und/oder Verbrennungen ver- ursachen. DE │ AT │ CH │    51 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 55 Stellen Sie die Akku-Heißklebepistole während Arbeitsunter- brechungen auf dem Aufstellbügel ♦ Entfernen Sie etwaige Kleberreste nach dem Erkalten mit einem scharfen Messer. Klebestellen lassen sich durch Erhitzen wieder lösen. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PHPA 4 B3...
 • Seite 56: Wartung Und Reinigung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadt- verwaltung. DE │ AT │ CH │    53 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 57 Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im ent- ladenen Zustand zurück. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PHPA 4 B3...
 • Seite 58: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit an- fallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │    55 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 59 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 56    PHPA 4 B3...
 • Seite 60 Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Anschluss- leitung immer vom Hersteller des Elektrowerkzeugs oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │    57 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 61: Service

  Service Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 338353_2001 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
 • Seite 62: Original-Konformitätserklärung

  Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Angewandte harmonisierte Normen EN 60335-1:2012/A2:2019 EN 60335-2-45:2002/A2:2012 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50581:2012 DE │ AT │ CH │    59 ■ PHPA 4 B3...
 • Seite 63 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Heißklebepistole PHPA 4 B3 Herstellungsjahr: 05–2020 Seriennummer: IAN 338353_2001 Bochum, 04.06.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. │ DE │ AT │ CH ■ 60    PHPA 4 B3...
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Stand van de informatie Stand der Informationen: 06 / 2020 · Ident.-No.: PHPA4B3-062020-1 IAN 338353_2001...

Diese Anleitung auch für:

Ian 338353_2001

Inhaltsverzeichnis