Bestway 62130 Bedienungsanleitung Seite 18

Vorschau ausblenden

Werbung

PŘÍRUČKA PRO MAJITELE
Vstup: 5 V stejnos.
INFORMACE:
POZOR:
VAROVÁNÍ:
1. Spotřebič lze napájet pouze bezpečným malým napětím
uvedeným na štítku spotřebiče.
2. Pro účely dobíjení baterií používejte pouze odpojitelnou
napájecí jednotku dodávanou se spotřebičem.
3.
Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem
zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze pod
dohledem nebo podle pokynů osoby, která může zaručit
bezpečné použití a zná související rizika. Děti si se
spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti
bez dohledu. (Pro trh EU)
Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně dětí) s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou pod dozorem nebo
byly informovány o používání produktu osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si s tímto
přístrojem nehrály. (Pro trhy mimo EU)
4. Kompresor nepoužívejte nepřetržitě déle než 5 minut.Opětovné
použití je možné po vychladnutí nejdříve po 15 minutách.
5. Před likvidací spotřebiče je nutné z něj vyjmout baterii.
6. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od elektřiny.
7. Spotřebič obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit.
8. Baterii je třeba bezpečným způsobem zlikvidovat.
9. Spotřebič lze používat pouze s napájecím kabelem dodávaným
se spotřebičem.
10. Při dobíjení spotřebiče by měl hlavní zdroj elektřiny být
omezeným zdrojem podle normy IEC/EN 60950-1.
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_捷克
Napětí baterie: 4,8 V stejnos. napětí
PŘED POUŽITÍM POZORNĚ ČTĚTE TENTO NÁVOD,
DOBŘE JEJ USCHOVEJTE.
V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM KOMPRESOR NEVYSTAVUJTE DEŠTI A
VLHKOSTI. UDRŽUJTE JEJ V SUCHU.
POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.
18

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis