Bestway 62130 Bedienungsanleitung Seite 39

Vorschau ausblenden

Werbung

Sisend: 5 V DC
MÄRKUS.
ETTEVAATUST!
HOIATUS.
1. Toitena võib kasutada vaid madalpinget vastavalt kompressori
markeeringule.
2. Aku laadimiseks kasutage vaid külgeühendatavat toiteplokki,
mis on seadme komplektis.
3.
Seadet tohib kasutada alates 8. eluaastast; need, kellel on
piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja kellel
puuduvad kasutuskogemused ning väljaõpe, tohivad seda
kasutada siis, kui nad on kasutamise ajal ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve või juhendamise all ja saavad aru
seadme kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi selle
seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma
järelevalveta puhastada ega hooldada. (Euroopa Liidu riikides).
Seadme kasutamine on keelatud nendel isikutel (kaasa arvatud
lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed ning kogemusteta ja väljaõppeta isikutel, välja arvatud
juhul kui nad on kasutamise ajal nende ohutuse eest vastutava
isiku järelevalve või juhendamise all. Laste järele tuleb valvata,
et nad seadmega ei mängiks. (Riigid väljaspool Euroopa Liitu).
4. Ärge käitage kompressorit rohkem kui 5 minutit korraga. Seda
tohib uuesti kasutada pärast 15-minutilist jahutamist.
5. Enne utiliseerimist tuleb aku seadmelt eemaldada.
6. Aku väljavõtmisel peab seade olema toitevõrgust lahti
ühendatud.
7. Sellel seadmel on aku, mida ei saa asendada.
8. Aku tuleb utiliseerida ohutult.
9. Kasutada tohib vaid laadimisseadme juhet, mis on seadme
komplektis.
10. Laadimisel peab toitevõrgu pinge toiteallikal olema piiratud
vastavalt standardi IEC/EN 60950-1 nõuetele.
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_爱沙尼亚
KASUTUSJUHEND
Aku pinge: 4,8 V DC
LUGEGE ENNE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI
JA HOIDKE EDASISEKS KASUTAMISEKS ALLES.
ELEKTRILÖÖGI RISKI ALANDAMISEKS ÄRGE
JÄTKE PUMPA VIHMA VÕI NIISKUSE KÄTTE.
HOIDKE PUMPA KUIVAS KOHAS.
KASUTAMISEKS VAID KODUSES MAJAPIDAMISES.
39

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis