Bestway 62130 Bedienungsanleitung Seite 24

Vorschau ausblenden

Werbung

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA
Vstup: 5V=
Napätie batérie: 4,8V =
UPOZORNENIE:
POZOR:
VAROVANIE:
1. Jednotka čerpadla môže byť napájaná len bezpečným mimoriadne
nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
2. Na účely dobíjania batérie, používajte len odpojiteľný napájací zdroj
dodávaný s týmto spotrebičom.
3.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, či pokiaľ
im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania
spotrebiča, a pokiaľ chápu súvisiace riziká. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať
deti bez dozoru. (Pre trh EU).
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či s
nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod
dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s týmto spotrebičom nebudú
hrať. (Pre iné trhy ako EU).
4. Kompresor nepoužívajte súvislo dlhšie ako 5 minút. Opätovne sa dá
použiť až po 15 minútach chladnutia.
5. Pred vyradením spotrebiča z prevádzky, musia byť z neho vytiahnuté
batérie.
6. Pri demontáži batérie musí byť spotrebič odpojený od napájacej siete.
7. Tento spotrebič obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná.
8. Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.
9. Spotrebič sa smie používať iba s napájacím káblom dodaným so
spotrebičom.
10. Pri nabíjaní spotrebiča by mal byť hlavným zdrojom napájania
limitované zdroje napájania podľa IEC / EN 60950-1.
303021212093_62130_14.0x21.0cm_4.8V欧规充电手持泵说明书_斯洛伐克
TENTO NÁVOD SI PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA
DÔKLADNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE SI HO.
ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU PORANENIA
ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE PUMPU
PÔSOBENIU VODE ALEBO DAŽĎU.
IBA NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.
24

Werbung

loading

Inhaltsverzeichnis