Herunterladen Diese Seite drucken

Dodatečné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Stroje; Před Uvedením Do Provozu; Mazání - Parkside PDBNP 14 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Dodatečné bezpečnostní pokyny pro
pneumatické stroje
Stlačený vzduch může způsobit vážná zranění.
V případě, že se stroj nepoužívá, a také před
výměnou příslušenství nebo před provedením
opravy, dbejte vždy na to, aby byl uzavřen
přívod vzduchu, vzduchová hadice nebyla
pod tlakem a aby byl stroj odpojen od přívo-
du vzduchu.
Proudem vzduchu nikdy nemiřte proti sobě
ani jiným osobám.
Šlehající hadice mohou způsobit vážná zranění.
Vždy zkontrolujte, zda jsou hadice a upevňova-
cí prostředky nepoškozené a zda se neuvolnily.
Studený vzduch je nutné odvádět od rukou.
Pokud se použijí univerzální otočné spojky (če-
lisťové spojky), musí se použít pojistné aretační
kolíky; hadicové pojistky Whipcheck se musí
použít pro ochranu v případě selhání zapojení
hadice do stroje a vzájemného spojení hadic.
Zajistěte, aby nebyl překročen maximální tlak
uvedený na stroji.
Vzduchem provozované stroje nikdy nepřená-
šejte za hadici.
18 
CZ
Před uvedením do provozu
UPOZORNĚNÍ
Pistole na jednostranně uzavírané nýty se
smí provozovat pouze s čištěným stlačeným
vzduchem s olejovou mlhou a na přístroji ne-
smí být překročen maximální pracovní tlak
6,3 bar. K regulaci pracovního tlaku musí být
kompresor vybaven redukčním ventilem.
Dbejte na to, že nesmí být překročen maxi-
mální pracovní tlak. Zvýšený pracovní tlak ne-
způsobuje zvýšení výkonu, ale pouze zvyšuje
spotřebu vzduchu a urychlí opotřebení pří-
stroje. Z tohoto důvodu je nutné vždy dodržo-
vat technické specifikace.
Mazání
UPOZORNĚNÍ
K zabránění poškození třením a korozí je ob-
zvláště důležité pravidelné mazání. Doporu-
čujeme použít vhodný pneumatický speciální
olej (např. kompresorový olej Liqui Moly).
Mazání rozprašovací olejničkou
Váš přístroj plynule a optimálně promazává
rozprašovací olejnička (není součástí do-
dávky) jako přípravný stupeň za redukčním
ventilem. Rozprašovací olejnička dodává
v jemných kapičkách olej do proudícího
vzduchu, čímž zajišťuje pravidelné mazání.
Manuální mazání
Pokud nemáte rozprašovací olejničku,
proveďte před každým uvedením do
provozu, resp. při delších pracovních čin-
nostech mazání. Za tím účelem nakapejte
3–5 kapek speciálního oleje na stlačený
vzduch do otvoru na mazivo
.
PDBNP 14 B1

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDBNP 14 B1