Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDBNP 14 B1 Originalbetriebsanleitung Seite 26

Vorschau ausblenden

Werbung

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající
ze závad
Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje.
To platí i pro vyměněné a opravené součásti.
Poškození nebo vady vyskytující se případně již
při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po
uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy
zpoplatnění.
Rozsah záruky
Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic
kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.
Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní
vady. Tato záruka se nevztahuje
na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému
opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební
díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako
jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny
ze skla.
Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen,
nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění
správného používání výrobku se musí přesně
dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k ob-
sluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu
k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje,
je třeba se bezpodmínečně vyhnout.
Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne
pro komerční použití. Při nesprávném a neodbor-
ném používání, při použití násilí a při zásazích,
které nebyly provedeny našimi autorizovanými
servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.
PDBNP 14 B1
Záruční lhůta neplatí v těchto případech
normální opotřebení kapacity akumulátoru
komerční použití výrobku
poškození nebo změna výrobku zákazníkem
nedodržení bezpečnostních předpisů a předpi-
sů údržby, chyby obsluhy
škody vlivem přírodních živlů
Vyřízení v případě záruky
Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle
následujících pokynů:
Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní
lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako
doklad o koupi.
Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na
výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně
návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce
na zadní nebo spodní straně výrobku.
Pokud by se měly vyskytovat funkční vady
nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže
uvedené servisní oddělení telefonicky nebo
e-mailem.
Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak
můžete při přiložení dokladu o nákupu (poklad-
ní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a
kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poš-
tovného na adresu, kterou Vám oznámí servis.
Na webových stránkách
www.lidl-service.com si můžete
stáhnout tyto a mnoho dalších
příruček, videí o výrobku a instalační
software.
Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku
servisu Lidl (www.lidl-service.com) a můžete pomo-
cí zadání čísla výrobku (IAN) 123456 otevřít svůj
návod k obsluze.
CZ
 23

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDBNP 14 B1