Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLG 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

CHARGER PLG 20 A1
PUNJAČ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών
λειτουργίας
IAN 334026_1907
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
Превод на оригиналното ръководство
за експлоатация
LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLG 20 A1

 • Seite 1 CHARGER PLG 20 A1 PUNJAČ ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО Prijevod originalnih uputa za uporabu Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ LADEGERÄT Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών Originalbetriebsanleitung λειτουργίας IAN 334026_1907...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/ PLG 20 A3 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah Charging times Battery pack...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Zbrinjavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Napomene uz EU – izjavu o sukladnosti . . . . . . . . . .14 PLG 20 A1  ...
 • Seite 6: Uvod

  . Namjenska uporaba Ovaj je punjač namijenjen isključivo za punjenje baterija serije PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . Ovaj je uređaj prikladan za: Uređaj nije namijenjen za komercijalnu uporabu . Svaki drugi način uporabe i svaka izmjena uređaja smatra se nenamjenskom i krije znatnu opasnost od nezgode .
 • Seite 7: Oprema

  Tipka za stanje baterije (nije u opsegu isporuke) LED indikator baterije (nije sadržan u opsegu isporuke) Opseg isporuke 1 Brzi punjač baterije 1 Upute za uporabu Tehnički podaci Punjač: PLG 20 A1 ULAZ/Input Nazivni napon 230 - 240 V , 50 Hz (izmjenična struja) Nazivna snaga 65 W Osigurač...
 • Seite 8: Opće Sigurnosne Napomene

  Izbjegavajte kontakt s takvom tekućinom. U slučaju kontakta isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, zatražite dodatnu liječničku pomoć. Tekućina koja iscuri iz baterija može dovesti do iritacije kože i do opeklina . ■ │   PLG 20 A1  ...
 • Seite 9: Proširene Sigurnosne Napomene

  . ■ Provjerite odgovara li mrežni napon specifikacijama na tipskoj pločici punjača. Postoji opasnost od strujnog udara . OPREZ UPOZORENJE: ■ Mogućnost strujnog udara! Ne otvarati kućište proizvoda! PLG 20 A1   │  5 ■...
 • Seite 10: Sigurnosne Napomene Za Punjače

  Važeći popis kompatibilnih baterija možete pronaći na www .lidl .de/akku . UPOZORENJE! ■ Ako dođe do oštećenja mrežnog kabela, isti mora zamijeniti proizvođač, servis za kupce ili slična kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle opasnosti . ■ │   PLG 20 A1  ...
 • Seite 11: Prije Uključivanja Uređaja

  Utaknite mrežni utikač u utičnicu . LED svjetlo za kontrolu punjenja svijetli crveno . ♦ Zeleno LED svjetlo za kontrolu punjenja signalizira da je postupak punjenja završen i da je paket baterija pripravan za rad . PLG 20 A1   │  7 ■...
 • Seite 12: Provjera Stanja Baterije

  Uređaj čistite suhom krpom ili kistom . Ne koristite vodu ili metalne predmete . Održavanje i skladištenje ■ Ukoliko uređaj duže vrijeme ne koristite, baterije izvadite, a uređaj čuvajte na čistom i suhom mjestu zaštićenom od izravnog sunčevog zračenja . ■ │   PLG 20 A1  ...
 • Seite 13: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  Korištenje prava na jamstvo ne produžuje jamstveni rok . To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dijelove . Štete i nedostatke koji even- tualno postoje već prilikom kupnje treba javiti neposredno nakon raspakiranja . Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju . PLG 20 A1   │  9 ■...
 • Seite 14 ■ normalnog trošenja kapaciteta baterije ■ komercijalne uporabe proizvoda ■ oštećenja ili izmjena proizvoda od strane kupca ■ zanemarivanja sigurnosnih uputa i propisa za održavanje, te pogrešnog upravljanja ■ oštećenja uzrokovanih elementarnim nepogodama ■ │   PLG 20 A1  ...
 • Seite 15 . S ovim QR kodom, možete otići izravno na Lidl servisnu stranicu (www .lidl-service .com) i otvoriti upute za uporabu unosom broja artikla (IAN) 123456 . PLG 20 A1   │  11 ■...
 • Seite 16: Servis

  . Najprije kontaktirajte navedenu ispostavu servisa . Lidl Hrvatska d .o .o . k .d ., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NJEMAČKA www .kompernass .com ■ │   PLG 20 A1  ...
 • Seite 17: Zbrinjavanje

  (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali . O mogućnostima zbrinjavanja starih uređaja možete se raspitati u gradskom ili općinskom poglavarstvu . PLG 20 A1   │  13 ■...
 • Seite 18: Napomene Uz Eu - Izjavu O Sukladnosti

  * Isključivu odgovornost za izdavanje ove izjave o sukladnosti nosi proizvo- đač . Gore opisan predmet izjave ispunjava propise smjernice 2011/65/EU Europskog parlamenta i vijeća od 8 . lipnja 2011 . za ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektronskim uređajima . ■ │   PLG 20 A1  ...
 • Seite 19 за съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 PLG 20 A1  │...
 • Seite 20: Въведение

  Предавайте продукта на трети лица заедно с цялата докумен- тация . Употреба по предназначение Това зарядно устройство е предназначено единствено за зареждане на акумулаторни батерии от серия PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . Този уред е подходящ за: Уредът не е предназначен за професионална употреба . Всяка...
 • Seite 21: Оборудване

  (не е включена в окомплектовката на доставката) Окомплектовка на доставката 1 бързозарядно устройство за акумулаторни батерии 1 ръководство за експлоатация Технически характеристики Зарядно устройство PLG 20 A1 ВХОД/Input Номинално напрежение 230 – 240 V ∼, 50 Hz (променлив ток) Номинална консумация...
 • Seite 22: Общи Указания За Безопасност

  При случаен контакт измийте с вода. В случай че течност­ та попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Изтичащият от акумулаторната батерия електролит може да доведе до раздразнения на кожата или изгаряния . ■ 18  │   PLG 20 A1...
 • Seite 23: Разширени Указания За Безопасност

  допустимия температурен диапазон могат да разрушат аку- мулаторната батерия и да повишат опасността от пожар . ■ Внимавайте мрежовото напрежение да съответства на данните от фабричната табелка на зарядното устройство. Съществува опасност от токов удар . PLG 20 A1  │  19 ■...
 • Seite 24: Указания За Безопасност За Зарядни Устройства

  ВНИМАНИЕ! ► Това зарядно устройство може да зарежда само следните батерии: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Актуален списък на съвместимите акумулаторни батерии ще намерите на www .lidl .de/akku . ■ 20  │   PLG 20 A1...
 • Seite 25: Преди Пускането В Експлоатация

  Включете щепсела в контакта . Контролният светодиод за зареждането свети червено . ♦ Зеленият контролен светодиод за зареждането сигнализи- ра, че процесът на зареждане е завършен и акумулаторният пакет е готов за експлоатация . PLG 20 A1  │  21 ■...
 • Seite 26: Проверка На Състоянието На Акумулаторната Батерия

  те вода или метални предмети . Поддръжка и съхранение ■ Ако няма да използвате уреда продължително време, извадете акумулаторните батерии и съхранявайте уреда на чисто, сухо и защитено от пряка слънчева светлина място . ■ 22  │   PLG 20 A1...
 • Seite 27: Гаранция

  важи също и за сменените и ремонтирани части . За евентуално наличните повреди и дефекти още при покупката трябва да се съобщи веднага след разопаковането . Евентуалните ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане . PLG 20 A1  │  23 ■...
 • Seite 28 нормално изразходване на капацитета на акумулаторната батерия ■ професионална употреба на продукта ■ повреждане или промяна на продукта от клиента ■ неспазване на разпоредбите за безопасност и поддръжка, грешки при обслужването ■ повреди поради природни бедствия ■ 24  │   PLG 20 A1...
 • Seite 29 почистен и с указание за дефекта . Уредите, изпратени с непла- тени транспортни разходи – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат . Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди . PLG 20 A1  │  25 ■...
 • Seite 30: Сервизно Обслужване

  IAN 334026_1907 Вносител Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е адрес на сервиза . Първо се свържете с горепосочения сервизен център . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ГЕРМАНИЯ www .kompernass .com ■ 26  │   PLG 20 A1...
 • Seite 31 (3) След изтичането на срока по ал . 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителска- та стокасъгласно чл . 114 . PLG 20 A1  │  27 ■...
 • Seite 32 (4) (Предишна ал . 3 - ДВ, бр . 61 от 2014 г ., в сила от 25 .07 .2014 г .) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребител- ската стока с договора е незначително . ■ 28  │   PLG 20 A1...
 • Seite 33 ля за решаване на спора . (3) Упражняването на правото на потребителя по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, разли- чен от срока по ал . 1 . PLG 20 A1  │  29 ■...
 • Seite 34: Предаване За Отпадъци

  значение: 1 – 7: пластмаси, 20 – 22: хартия и картон, 80 – 98: композитни материали . Информация относно възможностите за предаване за отпадъци на излезлия от употреба продукт можете да получите от вашата общинска или градска управа . ■ 30  │   PLG 20 A1...
 • Seite 35: Указания Относно Ео Декларацията

  ворност на производителя . Гореописаният предмет на Декларацията отговаря на разпоредбите на Директивата 2011/65/ЕU на Европей- ския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г . относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване . PLG 20 A1  │  31 ■...
 • Seite 36 ■ 32  │   PLG 20 A1...
 • Seite 37 Απόρριψη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Υποδείξεις για τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ . . . . . . .46 PLG 20 A1 GR │ CY  │...
 • Seite 38: Εισαγωγή

  παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα . Προβλεπόμενη χρήση Αυτός ο φορτιστής προορίζεται αποκλειστικά για τη φόρτιση συσσωρευτών της σειράς PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 . Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για: Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση . Κάθε άλλη...
 • Seite 39: Εξοπλισμός

  στον παραδοτέο εξοπλισμό) LED ένδειξης συσσωρευτή (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό) Παραδοτέος εξοπλισμός 1 ταχυφορτιστής συσσωρευτών 1 εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Τεχνικά χαρακτηριστικά Φορτιστής PLG 20 A1 ΕΙΣΟΔΟΣ/Input Τάση μέτρησης 230 – 240 V ∼, 50 Hz (εναλλασσόμενο ρεύμα) Ονομαστική κατανάλωση 65 W Ασφάλεια...
 • Seite 40: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το εκρέον υγρό των συσσωρευτών μπορεί να προκαλέσει δερματι- κούς ερεθισμούς ή εγκαύματα . ■ 36  │   GR │ CY PLG 20 A1...
 • Seite 41: Λοιπές Υποδείξεις Ασφαλείας

  θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συσσωρευτή και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς . ■ Προσέξτε ώστε η τάση δικτύου να συμφωνεί με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του φορτιστή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας . PLG 20 A1 GR │ CY  │  37 ■...
 • Seite 42: Υποδείξεις Ασφαλείας Για Φορτιστές

  Αυτός ο φορτιστής ενδείκνυται για τη φόρτιση μόνο των ακό- λουθων μπαταριών: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα συμβατότητα των συσσωρευ- τών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www .lidl .de/akku . ■ 38  │   GR │ CY PLG 20 A1...
 • Seite 43: Πριν Από Τη Θέση Σε Λειτουργία

  Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα . Το LED ελέγχου φόρτισης ανάβει με κόκκινο χρώμα . ♦ Το πράσινο LED ελέγχου σηματοδοτεί ότι η διαδικασία φόρ- τισης έχει ολοκληρωθεί και η συστοιχία συσσωρευτών είναι έτοιμη για χρήση . PLG 20 A1 GR │ CY  │  39 ■...
 • Seite 44: Έλεγχος Κατάστασης Συσσωρευτών

  Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απομακρύνετε τους συσσωρευτές και αποθη- κεύστε τη συσκευή σε έναν καθαρό, στεγνό χώρο μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία . ■ 40  │   GR │ CY PLG 20 A1...
 • Seite 45: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  επισκευαστεί . Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυ- σκευασία . Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται . PLG 20 A1 GR │ CY  │  41 ■...
 • Seite 46 σε περίπτωση ζημιάς ή τροποποίησης του προϊόντος από τον πελάτη ■ σε περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών ασφάλειας και συντήρησης, καθώς και σφαλμάτων χειρισμού ■ σε περίπτωση ζημιών λόγω φυσικών φαινομένων ■ 42  │   GR │ CY PLG 20 A1...
 • Seite 47 οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού . Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www .lidl-service .com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 123456 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης . PLG 20 A1 GR │ CY  │  43 ■...
 • Seite 48: Σέρβις

  IAN 334026_1907 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις . Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com ■ 44  │   GR │ CY PLG 20 A1...
 • Seite 49: Απόρριψη

  20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας . PLG 20 A1 GR │ CY  │  45 ■...
 • Seite 50: Υποδείξεις Για Τη Δήλωση Συμμόρφωσης Εκ

  Δήλωσης πληροί τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2011/65/ΕU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές . ■ 46  │   GR │ CY PLG 20 A1...
 • Seite 51 Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Hinweise zur EG-Konformitätserklärung . . . . . . . . . .60 PLG 20 A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 52: Einleitung

  Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus . Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Akkus der PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 Serie bestimmt . Dieses Gerät ist passend zu: Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht...
 • Seite 53: Ausstattung

  4 Grüne Ladekontroll-LED 5 Taste Akkuzustand (nicht im Lieferumfang enthalten) 6 Akku-Display-LED (nicht im Lieferumfang enthalten) Lieferumfang 1 Akku-Schnellladegerät 1 Betriebsanleitung Technische Daten Ladegerät PLG 20 A1 EINGANG/Input Bemessungsspannung 230 – 240 V ∼ (Wechselstrom), 50 Hz Bemessungsaufnahme 65 W Sicherung (innen) 3,15 A T3.15A...
 • Seite 54: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Ver- brennungen führen . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 55: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Akku zerstören und die Brandgefahr er- höhen . ■ Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den Angaben des Typenschildes auf dem Ladegerät übereinstimmt. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  51 ■...
 • Seite 56: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 . ► Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/akku . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 57: Vor Der Inbetriebnahme

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll- LED 3 leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED 4 signalisiert Ihnen, dass der Lade- vorgang abgeschlossen und der Akku-Pack 1 einsatzbereit ist . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  53...
 • Seite 58: Akkuzustand Prüfen

  Wartung und Lagerung ■ Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Akkus und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung . ■ 54  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 59: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vor handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Aus- packen gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 60 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 56  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 61 . Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl- Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsan- leitung öffnen . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  57...
 • Seite 62: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 334026_1907 ■ 58  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 63: Importeur

  Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften . Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden . PLG 20 A1 DE │ AT │ CH   │  59 ■...
 • Seite 64: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschrän- kung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PLG 20 A1...
 • Seite 65 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 12 / 2019 · Ident.-No.: PLG20A1-112019-1 IAN 334026_1907...