Parkside PKH 2000 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CERAMIC FAN HEATER PKH 2000 A1
PL
CERAMICZNA NAGRZEWNICA
Wskazówki użytkowania i bezpieczeństwa
Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego
użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych
pomieszczeniach
DE
AT
CH
KERAMIK-HEIZGEBLÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für
den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
IAN 320136_1901
LT
KERAMINIS KALORIFERIS
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
Šis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose
patalpose arba tik retkarčiais.
PL
LT

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKH 2000 A1

 • Seite 1 CERAMIC FAN HEATER PKH 2000 A1 CERAMICZNA NAGRZEWNICA KERAMINIS KALORIFERIS Wskazówki użytkowania i bezpieczeństwa Nurodymai dėl valdymo ir saugumo Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego Šis gaminys tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych patalpose arba tik retkarčiais.
 • Seite 2 Przed rozpoczęciem czytania rozłóż stronę zawierającą rysunki, a następnie zapoznaj się ze wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis treści Legenda zastosowanych piktogramów ..............Strona 6 Wstęp ............................. Strona 6 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .................. Strona Wyposażenie ..........................Strona Zakres dostawy ..........................Strona Dane techniczne .......................... Strona Bezpieczeństwo ........................Strona 8 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa ..................Strona Przed uruchomieniem ......................
 • Seite 5: Legenda Zastosowanych Piktogramów

   przeznaczeniem Zakres dostawy  Ten termowentylator przeznaczony jest do ogrzewa- 1 Ceramiczna Nagrzewnica PKH 2000 A1 nia, suszenia i wietrzenia zamkniętych pomieszczeń. 1 Instrukcja obsługi Grzejnik nie jest przewidziany do stosowania w po- mieszczeniach, w których panują szczególne warunki, takich jak atmosfera korozyjna lub zagrożona wy-...
 • Seite 6: Dane Techniczne

  [nie] elektrycznych miejscowych ogrzewaczy lacji temperatury w pomieszczeniu pomieszczeń mechaniczna regulacja temperatury w [tak] Identyfikator(-y) modelu: PKH 2000 A1 pomieszczeniu za pomocą termostatu Parametr Oznaczenie Wartość Jednostka elektroniczna regulacja temperatury w [nie] pomieszczeniu...
 • Seite 7: Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo dokonywania zmian przy insta-  lacji elektrycznej i mechanicz- Należy przeczytać wsz- nej istnieje ryzyko porażenia ystkie wskazówki bez- prądem elektrycznym! pieczeństwa i zalecenia. Przed podłączeniem grzejnika N i e p r z e s t r z e g a n i e należy porównać...
 • Seite 8: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  pobliżu lub pod firankami i inny- produktu w bezpieczny sposób mi łatwopalnymi materiałami. i zrozumieją związane z tym Należy unikać kontaktu dotyko- zagrożenia. Dzieci nie mogą wego grzejnika z materiałami bawić się grzejnikiem. Dzieci łatwopalnymi (np. z tekstyliami). nie mogą czyścić i wykonywać Aby zapobiec przegrza- czynności konserwacyjnych po- zostawione bez nadzoru.
 • Seite 9: Przed Uruchomieniem

  kąpielowej, prysznica lub ba- ostrożność w obecności dzieci senu. lub osób wymagających szcze- gólnej opieki! Przed uruchomieniem  Naprawy przy grzejniku zle- Montaż nagrzewnicy cać należy wyłącznie w auto-  wentylatorowej ryzowanych warsztatach lub w punkcie serwisowym. Naprawy Zdjąć wszystkie materiały opakowaniowe i bloka- dy transportowe z nagrzewnicy wentylatorowej.
 • Seite 10: Regulacja Temperatury

  Pozycja Gdy regulator ogrzewa- Wyłączanie grzejnika  wyjściowa nia 2 znajduje się w tej pozycji, grzejnik jest wyłą- Aby zapobiec spiętrzeniu gorąca w grzejniku, czony. pozostawić wentylator włączony jeszcze przez ok. 2 minuty. Pozycja Gdy regulator ogrzewa- Z powrotem obrócić pokrętło regulatora tempe- wentylatora nia 2 znajduje się...
 • Seite 11: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów G warancja ROWI Electronics   GmbH Błąd Możliwa Sposób Szanowna Klientko, szanowny Kliencie, przyczyna rozwiązania niniejsze urządzenie objęte jest 3-letnim okresem gwa- Nie można Wtyczka nie jest Podłączyć wtycz- rancji liczonym od daty zakupu. W przypadku wad włączyć...
 • Seite 12: Serwis

  WSKAZÓWKA: mu zużyciu, w związku z czym mogą być uważane za strony www.lidl-servi- części ulegające zużyciu, a także uszkodzeń elemen- ce.com mogą Państwo tów delikatnych, takich jak przełączniki, akumulatory, formy do pieczenia lub części wykonane ze szkła. pobrać ten i wiele innych podręczników użytkowni- Gwarancja wygasa, jeżeli produkt został...
 • Seite 13: Utylizacja

  Utylizacja  Opakowanie składa się z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można oddać do lokalnego zakładu zajmującego się recyklingiem. Nie wyrzucać produktu do śmieci pocho- dzących z gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do gminnego punktu zbiór- ki w celu przetworzenia odpadu! Informacje na temat sposobów utylizacji wysłużonego grzejnika uzyskają...
 • Seite 14 Turinys Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės ........puslapis 16 Įžanga ............................puslapis 16 Naudojimo paskirtis ........................puslapis 16 Įranga ............................puslapis 16 Tiekiamas rinkinys ........................puslapis 16 Techniniai duomenys ......................... puslapis 17 Sauga ............................puslapis 18 Bendrieji saugos nurodymai ..................... puslapis 18 Prieš...
 • Seite 15: Šioje Instrukcijoje Naudojamų Piktogramų Reikšmės

  Tiekiamas rinkinys   Šis oro šildytuvas skirtas uždarų patalpų šildymui, 1 Keraminis Kaloriferis PKH 2000 A1 džiovinimui ir vëdinamui. Šis oro šildytuvas nėra skirtas 1 Naudojimo instrukcija naudoti patalpose, kuriose vyrauja išskirtinės sąlygos, pvz., ėsdinanti ar sprogi atmosfera (dulkių, garų ar dujų).
 • Seite 16: Techniniai Duomenys

  [taip] temperatūros reguliavimo funkcija Reikiama informacija elektriniams vietiniams su elektroninio patalpos temperatūros [ne] patalpų šildytuvams reguliavimo funkcija Modelio žymuo: PKH 2000 A1 su elektroninio patalpos temperatūros [ne] Duomenys Simbolis Reikšmė Vienetas reguliavimo funkcija ir paros laikmačiu su elektroninio patalpos temperatūros [ne] Šiluminė...
 • Seite 17: Sauga

  su Jūsų elektros tinklo duome- Sauga  nimis. Įsitikinkite, ar duomenys Perskaitykite visą saugos yra vienodi, kad būtų išvengta informaciją ir nurodymus. oro šildytuvo pažeidimų. Nepaisant saugos in- Įsitikinkite, ar elektros laidas formacijos ir nurodymų nėra pažeistas ir netiesiamas kyla sunkių sužeidimų ant karštų...
 • Seite 18 žeistas šio oro šildytuvo įjungimo dytuvo, jį valyti ir (arba) atlikti į tinklą elektros laidas, jį turi pa- vartotojo technitinės priežiūros keisti gamintojas arba jo klientų darbus. ĮSPĖJIMAS DĖL KARŠ- aptarnavimo tarnyba ar panašią TŲ PAVIRŠIŲ! kvalifikaciją turintis asmuo. Vyresni nei 8 metų vaikai ir asme- kurios produkto nys, kurių...
 • Seite 19: Prieš Pradedant Naudoti

  Esant gedimui ar perkūnijos Naudojimo pradžia  metu ištraukite jungiamąjį kištuką iš elektros lizdo. Šilumos nustatymo lygiai ir  Niekada nenaudokite šio oro ventiliatoriaus įjungimas / išjungimas šildytuvo arti vonios, dušo ar ba- seino. Įsitikinkite, ar šilumos lygių jungiklis 2 stovi ant 0.
 • Seite 20: Temperatūros Nustatymas

  Temperatūros nustatymas  Pašalinkite, jei įmanoma, šias problemas arba kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybą (žr. skyrių Įjunkite oro šildytuvą, pasukdami šilumos lygių „Klientų aptarnavimas“). jungiklį 2 į norimą šildymo pajėgumo padėtį. Net jei Jūs negalite surasti priežasties, ir apsau- Pasukite temperatūros reguliatorių 4 pagal ga nuo perkaitimo dar kartą...
 • Seite 21: Rowi Electronics Gmbh" Garantija

  „ ROWI Electronics GmbH“ garantija  netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Siekiant tinkamai naudotis šiuo produktu, būtina tiksliai Gerbiama kliente, gerbiamas kliente, laikytis visų naudojimo instrukcijoje išdėstytų nurodymų. Šiam produktui suteikiama garantija, kuri galioja 3 metus Nenaudokite šio produkto tokiais tikslais ir neatlikite su nuo jo pirkimo datos.
 • Seite 22: Klientų Aptarnavimas

  Klientų aptarnavimas Išmetimas   Jei dėl „ROWI Electronics“ įmonės produkto kiltų pro- Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmin- blemų, atlikite šiuos veiksmus: gų medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąžinamojo perdirbimo vietose. Kontaktas „ROWI Electronics“ klientų aptarnavimo skyriaus kon- taktiniai duomenys: ROWI Electronics GmbH Nemeskite produkto kartu su buitinėmis Augartenstr.
 • Seite 23 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..............Seite 26 Einleitung ............................Seite 26 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 26 Ausstattung ............................Seite 26 Lieferumfang ............................ Seite 26 Technische Daten ..........................Seite 27 Sicherheithinweise ........................Seite 28 Allgemeine Sicherheitshinweise ..................... Seite 29 Vor der Inbetriebnahme ......................
 • Seite 24: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Bestimmungsgemäße Lieferumfang   Verwendung 1 Keramik Heizgebläse PKH 2000 A1 Dieses Keramik Heizgebläse ist zum Beheizen und 1 Bedienungsanleitung Lüften von geschlossenen Räumen bestimmt. Das Heiz- gebläse ist nicht zur Verwendung in Räumen vorgese- hen in denen besondere Bedingungen vorherrschen, wie z.
 • Seite 25: Technische Daten

  1,6 kg zwei oder mehr manuell einstellbare [nein] Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzel- raumheizgeräten Raumtemperaturkontrolle mit [ja] mechanischem Thermostat Modellkennung: PKH 2000 A1 mit elektronischer Raumtemperatur- [nein] Angabe Symbol Wert Einheit kontrolle Wärmeleistung elektronische Raumtemperatur- [nein] kontrolle und Ta geszeitregelung Nennwärmeleis tung...
 • Seite 26: Sicherheithinweise

  Sicherheitshinweise daten auf dem Typenschild  (Spannung und Frequenz) mit Lesen Sie alle Sicher- den Daten Ihres Elektronetzes. heitshinweise und Achten Sie darauf, dass die Da- Anweisungen. ten übereinstimmen, damit keine Versäumnisse bei der Einhaltung Schäden am Gerät auftreten. der Sicherheitshinweise und An- Vergewissern Sie sich, dass weisungen können schwere Ver- die Netzanschlussleitung un-...
 • Seite 27: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Kinder unter 3 Jahren sind fern- Allgemeine  zuhalten, es sei denn, sie werden Sicherheitshinweise ständig überwacht. Kontrollieren Sie das Gerät vor Kinder ab 3 Jahren und jünger der Verwendung auf äußere als 8 Jahre dürfen das Heizge- sichtbare Schäden. Nehmen bläse nur ein- und ausschalten, Sie ein beschädigtes oder he- wenn sie beaufsichtigt werden...
 • Seite 28: Vor Der Inbetriebnahme

  ten Fachbetrieben oder dem Vor der Inbetriebnahme  Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Repara- Heizgebläse aufstellen  turen können erhebliche Gefah- ren für den Benutzer entstehen. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen vom Heizgebläse. Zudem erlischt der Garantiean- spruch. Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Heiz- gebläses muss der Aufstellort folgende Voraussetzun- Defekte Bauteile dürfen nur gen erfüllen:...
 • Seite 29: Temperatur Einstellen

  Das Heizgebläse verfügt über eine Winkelein- Aus-Position Befindet sich der Heizstu- stellung. Drehen Sie zum Verstellen der Neigung fenschalter 2 in dieser an den seitlich angebrachten Drehknöpfen 6 . Position, ist das Heizge- bläse ausgeschaltet. Heizgebläse ausschalten  Lüfter-Position Befindet sich der Heiz- stufenschalter 2 in die- Um einen Hitzestau im Heizgebläse zu vermei- ser Position, wird lediglich...
 • Seite 30: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung G arantie der ROWI   Electronics GmbH Fehler Mögliche Behebung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ursache Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Das Heiz- Der Netzstecker Stecken Sie den Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts gebläse ist nicht einge- Netzstecker in...
 • Seite 31: Service

  HINWEIS: Auf www. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikations- lidl-service.com können fehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkt- teile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Sie diese und viele weitere daher als Verschleißteile angesehen werden können Handbücher, Produkt- oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, videos Software...
 • Seite 32: Entsorgung

  Entsorgung  Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommu- nale Sammelstellen stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Ent- sorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
 • Seite 33 ROWI ELECTRONICS GMBH AUGARTENSTR. 3 DE-76698 UBSTADT-WEIHER GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 06/2019 ID No.: PKH 2000 A1-062019-PL-LT IAN 320136_1901...

Inhaltsverzeichnis