Parkside PKH 2000 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Keramik-heizgebläse
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CERAMIC FAN HEATER PKH 2000 A1
SI
KERAMIČNI TOPLOZRAČNI
VENTILATOR
Obratovalni in varnostni napotki
Ta izdelek je primeren le za uporabo v dobro
izoliranih prostorih ali za priložnostno uporabo.
SK
KERAMICKÝ VYKUROVACÍ
VENTILÁTOR
Návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny
Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných
priestorov alebo na príležitostné použitie
IAN 320136_1901
CZ
KERAMICKÝ TOPNÝ VENTILÁTOR
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře
izolované prostory nebo občasné používání.
DE
AT
CH
KERAMIK-HEIZGEBLÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder
für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
SI
CZ
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKH 2000 A1

 • Seite 1 CERAMIC FAN HEATER PKH 2000 A1 KERAMIČNI TOPLOZRAČNI KERAMICKÝ TOPNÝ VENTILÁTOR VENTILATOR Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Obratovalni in varnostni napotki Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání. Ta izdelek je primeren le za uporabo v dobro izoliranih prostorih ali za priložnostno uporabo.
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikovnim prikazom in se najprej seznanite z vsemi funkcijami te naprave. Nalistujte p tením stránku s obrázky a seznamte se následn se všemi funkcemi p ístroje. ř č ě ř Prv než za nete íta tento návod, rozložte si stránku s obrázkami a oboznámte sa so všetkými funkciami č...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Vsebina Legenda uporabljenih piktogramov ................Stran 6 Uvod ..............................Stran 6 Namen uporabe ..........................Stran 6 Oprema ............................Stran 6 Obseg dobave ..........................Stran 6 Tehnični podatki ..........................Stran 7 Varnost ............................Stran 8 Splošni varnostni napotki ....................... Stran 8 Pred prvo uporabo .........................
 • Seite 5: Legenda Uporabljenih Piktogramov

   Ta grelni ventilator je namenjen za ogrevanje, sušenje in prezračevanje zaprtih prostorov. Ventilatorski grelnik 1 Keramični toplozračni ventilator PKH 2000 A1 ni namenjen za uporabo v prostorih s posebnimi pogo- 1 Navodila za uporabo ji, kot je npr. korozivna ali eksplozivna atmosfera (prah,...
 • Seite 6: Tehnični Podatki

  [ne] uravnavanja temperature v prostoru Zahteve glede informacij za lokalne električne grelnike prostorov Z uravnavanjem temperature v prostoru [da] z mehanskim termostatom Identifikacijska oznaka modela(-ov): PKH 2000 A1 Z elektronskim uravnavanjem temperature [ne] Postavka Simbol Vrednost Enota v prostoru Izhodna toplotna moč...
 • Seite 7: Varnost

  Varnost omrežja. Pozorni bodite na  ujemanje podatkov, tako da ne Preberitevse varnostne pride do poškodb na ventilator- napotke in navodila. skem grelniku. Neupoštevanje varnostnih Prepričajte se, da je napajal ni napotkov in navodil lahko kabel nepoškodovan in ni spe povzroči resne poškodbe ljan preko vročih površin in/ali in / ali materialno š...
 • Seite 8 ne uporabljajte poškodovane- ljen ali priključen na svoje obi- ga ali padlega ventilatorskega čajno mesto uporabe. Otroci starejši od 3 in mlajši od 8 let grelnika. ne smejo vtakniti vtikača v vtič- Če je napajalni kabel za ta ven- nico, sami nastavljati ventilator- tilatorski grelnik poškodovan, ga mora zamenjati proizvaja- skega grelnika, ga sami čistiti in...
 • Seite 9: Pred Prvo Uporabo

  Ventilatorskega grelnika ne Pred prvo uporabo  postavljajte neposredno nad Postavitev pihala toplega zraka  ali pod električno vtičnico. Pri pojavu motenj ali nevihte Odstranite ves embalažni material in vsa tran- povlecite vtikač iz vtičnice. sportna varovala s pihala toplega zraka. Nikoli ne uporabljajte ventila- Za varno in brezhibno obratovanje pisala toplega torskega grelnika v bližini kadi,...
 • Seite 10: Prva Uporaba

  Prva uporaba  kazalcu, dokler ne zaslišite značilnega klika, ob tem ugasne kontrolna lučka 3 . Integriran termo- Vklop/Izklop grelnih stopenj  statski regulator sedaj samodejno vklopi / izklopi in ventilatorja funkcijo ogrevanja. Ventilator deluje medtem kon- stantno naprej. Prepričajte se, da je stikalo grelnih stopenj 2 Opomba: Pihalo toplega zraka ostane med grelnimi nastavljeno na 0.
 • Seite 11: Odpravljanje Napak

  Odpravljanje napak G arancijski list   S tem garancijskim listom «Lieferant (Fir- Napaka Možen vzrok Odprava menname und Adresse)» jamčimo, da bo Ventilator- Vtikač ni Vstavite vtikač v izdelek v garancijskem roku ob normalni in ski grelnik vklopljen. vtičnico. pravilni uporabi brezhibno deloval in se za- se ne da Vtičnica ne da...
 • Seite 12: Servis

  Odstranjevanje Prodajalec:  Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda Embalaža je sestavljena iz okolju pri- jaznih materialov, ki jih lahko odstranite v Napotek: Na stránke lokalnih zbirnih centrih. www.lidl-service.com si hnuť túto a mnoho ďalších príručiek, video- nahrávok k výrobkom a softvér.
 • Seite 13 Obsah Legenda použitých piktogramů ..................Stran 16 Úvod ............................... Stran 16 Úvod a použití se stanoveným účelem ..................Stran 16 Vybavení ............................Stran 16 Obsah dodání ..........................Stran 16 Technické údaje ..........................Stran 17 Bezpečnost ..........................Stran 18 Všeobecné bezpečnostní pokyny ....................Stran 19 Před uvedením do provozu ....................
 • Seite 14: Legenda Použitých Piktogramů

   Teplovzdušný ventilátor je určen na topení, sušení a vě- trání uzavřených místností. Topný ventilátor není určen 1 Keramický topný ventilátor PKH 2000 A1 k použití v místnostech, kde panují zvláštní podmínky, 1 Návod k obsluze jako např. korozní nebo výbušná atmosféra (prach, pára nebo plyn).
 • Seite 15: Technické Údaje

  [ano] Požadavky na informace týkající se elektric- regulaci teploty v místnosti kých lokálních topidel s elektronickou regulací teploty v místnosti [ne] Identifikační značka (značky) modelu: PKH 2000 A1 s elektronickou regulací teploty v [ne] Údaj Značka Hodnota Jednotka místnosti a denním programem s elektronickou regulací...
 • Seite 16: Bezpečnost

  Bezpečnost elektrické sítě. Dbejte na to,  aby se údaje shodovaly, aby Přečtěte si všechny nevznikly škody na topném bezpečnostní pokyny ventilátoru. a návody. Ujistěte se, že síťové připojení Opomenutí při dodržování není poškozeno a není polo- bezpečnostních pokynů a ženo na horkých plochách a/ návodů...
 • Seite 17: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  vyškoleny na bezpečné pou- Všeobecné bezpečnostní  pokyny žívání topného ventilátoru a porozuměly nebezpečí, které Kontrolujte topný ventilátor jeho používáním vzniká, za před použitím na vnější viditel- předpokladu, že topný ventilá- né škody. Nezapínejte poško- tor je umístěn nebo instalován zený...
 • Seite 18: Před Uvedením Do Provozu

  Chraňte topný ventilátor před Před uvedením do provozu  vlhkostí a před vniknutím tekutin. Instalace topného ventilátoru  Vytáhněte síťové připojení pouze na síťové zástrčce ze zásuvky. Z topného ventilátoru odstraňte veškerý obalový Nepoužívejte topný ventilátor v materiál a všechny přepravní pojistky. blízkosti otevřeného ohně.
 • Seite 19: Nastavit Teplotu

  Vypnout topný ventilátor  Poloha vyp Pokud se spínač stupňů ohřívání nachází v této poloze, je topný Aby se zamezilo uvíznutí tepla v topném ventilátoru, ventilátor vypnutý. nechte topný ventilátor ještě cca 2 min doběhnout Otočte regulátor teploty 4 zpět na MIN. Poloha Pokud se spínač...
 • Seite 20: Odstraňování Poruch

  Odstraňování poruch Z áruka ROWI Electronics GmbH   Vážené zákaznice, vážení zákazníci, Porucha Možná Příčina Odstranění na tento přístroj obdržíte 3 roky záruku od data Topný venti- Síťová zástrčka Zapojte síťovou nákupu. V případě nedostatků produktu máte k látor nelze není...
 • Seite 21: Servis

  Servis se stanoveným účelem je nutné přesně dodržet všechny  návody uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a manipulacím, od kterých návod k použití odrazuje nebo Pokud by se při provozu vašeho výrobku ROWI Electro- před kterými varuje, je nutné se vyhnout. Produkt je ur- nics vyskytly problémy, postupujte, prosím, následovně: čen pouze pro soukromé...
 • Seite 22 Obsah Vysvetlivky k použitým piktogramom ..............Strana 26 Úvod ............................... Strana 26 Použitie v súlade s účelom použitia .................... Strana 26 Výbava ............................Strana 26 Obsah balenia ..........................Strana 26 Technické údaje ..........................Strana 27 Bezpečnosť ..........................Strana 28 Všeobecné bezpečnostné pokyny ....................Strana 29 Pred uvedením do prevádzky ..................
 • Seite 23: Vysvetlivky K Použitým Piktogramom

  Obsah balenia   Tento teplovzdušný ventilátor je určený na vykuro- 1 Keramický vykurovací ventilátor PKH 2000 A1 vanie, sušenie a vetranie uzavretých priestorov. 1 Návod na obsluhu Teplovzdušný ventilátor nie je určený na použitie v priestoroch, v ktorých prevládajú špeciálne pod- mienky, ako napr.
 • Seite 24: Technické Údaje

  [áno] Požiadavky na informácie pre elektrické mechanickým termostatom lokálne ohrievače priestoru s elektronickým ovládaním [nie] Identifikačný (-é) kód (-y) modelu: PKH 2000 A1 izbovej teploty Položka Symbol Hodnota Jednotka elektronické ovládanie izbovej [nie] teploty a denný časovač...
 • Seite 25: Bezpečnosť

  Bezpečnosť Pred zapojením teplovzdušného  ventilátora porovnajte prípojné Prečítajte si všetky hodnoty na výrobnom štítku (na- bezpečnostné pokyny pätie a frekvenciu) s hodnotami a inštrukcie. vašej elektrickej siete. Dbajte na Nedodržanie bezpečnost- zhodu údajov, aby na teplovzduš- ných pokynov a inštrukcií nom ventilátore nevznikli škody.
 • Seite 26: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  tilátor len pod dozorom, alebo Všeobecné bezpečnostné  ak boli poučené o bezpečnom pokyny používaní ventilátora a pochopi- Pred použitím skontrolujte tep- li súvisiace nebezpečenstvá, za lovzdušný ventilátor, či nie je predpokladu, že teplovzdušný zvonka viditeľne poškodený. Po- ventilátor je umiestnený alebo škodený...
 • Seite 27: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Teplovzdušný ventilátor chráňte Pred uvedením do prevádzky  pred vlhkosťou a prienikom kva- Inštalácia teplovzdušného  palín. ventilátora Sieťový prívod vyťahujte zo zá- suvky len za sieťovú zástrčku. Z teplovzdušného ventilátora odstráňte všetok obalový materiál a všetky prepravné poistky. Teplovzdušný ventilátor nepre- vádzkujte v blízkosti otvoreného V záujme bezpečnej a bezchybnej prevádzky teplo- vzdušného ventilátora musí...
 • Seite 28: Nastavenie Teploty

  Teplovzdušný ventilátor umožňuje nastavenie Poloha Ak sa nachádza prepínač uhla prúdenia vzduchu. Sklon nastavíte otočením vypnutý výkonových stupňov 2 v postranne umiestnených otočných gombíkov 6 . tejto polohe, teplovzdušný ventilátor je vypnutý. Vypnutie teplovzdušného ventilátora  Poloha Ak sa nachádza prepínač ventilátor výkonových stupňov 2 Nechajte ventilátor ešte cca 2 minúty bežať, aby...
 • Seite 29: Odstraňovanie Porúch

  Odstraňovanie porúch Z áruka spoločnosti ROWI   Electronics GmbH Porucha Možná príčina Odstránenie Vážená zákazníčka, vážený zákazník, Teplo- Sieťová zástrčka Zastrčte sieťovú zá- na toto náradie máte 3-ročnú záruku od dátumu kúpy. V vzdušný nie je zapojená. strčku do zásuvky. prípade nedostatkov tohto výrobku máte zákonné...
 • Seite 30: Servis

  Náznak: Na stránke spínačov, akumulátorov, vypaľovacích foriem alebo sú- www.lidl-service.com čiastok vyrobených zo skla. si môžete stiahnuť túto a Táto záruka zaniká, ak sa výrobok používal poškode- mnoho ďalších príručiek, vi- ný, nesprávne alebo ak sa vykonávala jeho údržba deonahrávok k výrobkom neodborne.
 • Seite 31: Likvidácia

  Likvidácia  Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete likvidovať prostredníctvom miestnych recyklačných stredísk. Výrobok nelikvidujte s domácim odpa- dom, ale prostredníctvom komunálnych zberov, ktoré recyklujú materiály! O možnostiach likvidácie opotrebovaného teplovzdušného ventilátora sa môžete informovať na vašom obecnom alebo mestskom úrade.
 • Seite 32 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..............Seite 36 Einleitung ............................Seite 36 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 36 Ausstattung ............................Seite 36 Lieferumfang ............................ Seite 36 Technische Daten ..........................Seite 37 Sicherheitshinweise ......................... Seite 38 Allgemeine Sicherheitshinweise ..................... Seite 39 Vor der Inbetriebnahme ......................
 • Seite 33: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Bestimmungsgemäße Lieferumfang   Verwendung 1 Keramik Heizgebläse PKH 2000 A1 Dieses Keramik Heizgebläse ist zum Beheizen und 1 Bedienungsanleitung Lüften von geschlossenen Räumen bestimmt. Das Heiz- gebläse ist nicht zur Verwendung in Räumen vorgese- hen in denen besondere Bedingungen vorherrschen, wie z.
 • Seite 34: Technische Daten

  1,6 kg zwei oder mehr manuell einstellbare [nein] Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzel- raumheizgeräten Raumtemperaturkontrolle mit [ja] mechanischem Thermostat Modellkennung: PKH 2000 A1 mit elektronischer Raumtemperatur- [nein] Angabe Symbol Wert Einheit kontrolle Wärmeleistung elektronische Raumtemperatur- [nein] kontrolle und Ta geszeitregelung Nennwärmeleis tung...
 • Seite 35 Sicherheitshinweise daten auf dem Typenschild  (Spannung und Frequenz) mit Lesen Sie alle Sicher- den Daten Ihres Elektronetzes. heitshinweise und Achten Sie darauf, dass die Da- Anweisungen. ten übereinstimmen, damit keine Versäumnisse bei der Einhaltung Schäden am Gerät auftreten. der Sicherheitshinweise und An- Vergewissern Sie sich, dass weisungen können schwere Ver- die Netzanschlussleitung un-...
 • Seite 36: Sicherheitshinweise

  Kinder unter 3 Jahren sind fern- Allgemeine  zuhalten, es sei denn, sie werden Sicherheitshinweise ständig überwacht. Kontrollieren Sie das Gerät vor Kinder ab 3 Jahren und jünger der Verwendung auf äußere als 8 Jahre dürfen das Heizge- sichtbare Schäden. Nehmen bläse nur ein- und ausschalten, Sie ein beschädigtes oder he- wenn sie beaufsichtigt werden...
 • Seite 37: Vor Der Inbetriebnahme

  ten Fachbetrieben oder dem Vor der Inbetriebnahme  Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Repara- Heizgebläse aufstellen  turen können erhebliche Gefah- ren für den Benutzer entstehen. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Transportsicherungen vom Heizgebläse. Zudem erlischt der Garantiean- spruch. Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Heiz- gebläses muss der Aufstellort folgende Voraussetzun- Defekte Bauteile dürfen nur gen erfüllen:...
 • Seite 38: Temperatur Einstellen

  Das Heizgebläse verfügt über eine Winkelein- Aus-Position Befindet sich der Heizstu- stellung. Drehen Sie zum Verstellen der Neigung fenschalter 2 in dieser an den seitlich angebrachten Drehknöpfen 6 . Position, ist das Heizge- bläse ausgeschaltet. Heizgebläse ausschalten  Lüfter-Position Befindet sich der Heiz- stufenschalter 2 in die- Um einen Hitzestau im Heizgebläse zu vermei- ser Position, wird lediglich...
 • Seite 39: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung G arantie der ROWI   Electronics GmbH Fehler Mögliche Behebung Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Ursache Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Das Heiz- Der Netzstecker Stecken Sie den Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts gebläse ist nicht einge- Netzstecker in...
 • Seite 40: Service

  HINWEIS: Auf www. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikations- lidl-service.com können fehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkt- teile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Sie diese und viele weitere daher als Verschleißteile angesehen werden können Handbücher, Produkt- oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, videos Software...
 • Seite 41: Entsorgung

  Entsorgung  Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommu- nale Sammelstellen stofflichen Verwertung! Möglichkeiten zur Ent- sorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
 • Seite 42 ROWI ELECTRONICS GMBH AUGARTENSTR. 3 DE-76698 UBSTADT-WEIHER GERMANY Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 06/2019 ID No.: PKH 2000 A1-062019-SI-CZ-SK IAN 320136_1901...

Inhaltsverzeichnis