Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PBME 575 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

BENZÍNOVÁ KOSAČKA / BENCINSKA KOSILNICA
PBME 575 A1
SK
SI
BENZÍNOVÁ KOSAČKA
BENCINSKA KOSILNICA
Preklad originálneho návodu na použitie
Prevod originalnih navodil za uporabo
BENZIN-RASENMÄHER
Originalbetriebsanleitung
IAN 311402

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PBME 575 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBME 575 A1

 • Seite 1 BENZÍNOVÁ KOSAČKA / BENCINSKA KOSILNICA PBME 575 A1 BENZÍNOVÁ KOSAČKA BENCINSKA KOSILNICA Preklad originálneho návodu na použitie Prevod originalnih navodil za uporabo BENZIN-RASENMÄHER Originalbetriebsanleitung IAN 311402...
 • Seite 2 Pred čítaním roztvorte stránku s obrázkami a oboznámte sa so všetkými funkciami zariadenia. Pred branjem navodil odprite stran s slikami, dobro si jo oglejte in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlie- ßend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 8 9 10...
 • Seite 4 Min 10mm...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Obsah Úvod............8 Pojazdná páka ......29 Používanie na určený účel....8 Nastavenie požadovanej funkcie..29 Všeobecné informácie....8 Kosenie ........30 Návod na obsluhu.......30 Diely obsiahnuté v rozsahu dodávky.. 8 Prehľad........8 Všeobecné informácie....30 Nastavenie výšky kosenia.... 30 Popis funkcie......... 9 Vyprázdnenie boxu na zachytávanie Ochranné...
 • Seite 8: Úvod

  Úvod dospelými osobami. Postarajte sa o to, aby zariadenie nepoužívali deti alebo dospelé osoby, ktoré nie sú oboznámení s Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho týmto návodom na obsluhu. nového zariadenia. Rozhodli ste sa pre Obsluhujúca osoba alebo používateľ kvalitný výrobok. zodpovedá...
 • Seite 9: Popis Funkcie

  42 Box na zachytávanie trávy – pravá Štartovacie tlačidlo Dolná rukoväť polovica telesa 43 Box na zachytávanie trávy – ľavá Bowdenové lanko polovica telesa Káblová svorka 1 44 Box na zachytávanie trávy – kryt Veko olejovej nádrže/mierka hladiny 45 Ovládacie tlačidlo indikátora stavu oleja nabitia akumulátora Lítium-iónová...
 • Seite 10: Technické Údaje

  Zadný deflektor (28) Menovitá energia....12,4 Wh Chráni obsluhujúcu osobu pred Doba nabíjania:...približne 50 min vyletujúcimi predmetmi a zabraňuje dotyku kosiacich nožov pri mulčovaní, Hodnoty hluku a vibrácií boli stanovené resp. použití zadného vyhadzovania. podľa noriem a predpisov uvedených vo vyhlásení o zhode. Všetky technické...
 • Seite 11: Použité Symboly

  Použité symboly Indikátor hladiny naplnenia otvorený: Box na zachytávanie Symboly na zariadení trávy prázdny Indikátor hladiny Pozor! naplnenia zatvorený: Prečítajte si návod na obsluhu Box na zachytávanie trávy plný Symbole am Motor Nebezpečenstvo spôsobené vymršťovanými predmetmi Pozor! Dbajte na to, aby sa okolo stojace Prečítajte si návod na obsluhu.
 • Seite 12: Symboly Na Lítium-Iónovej Štartovacej Batérii A Nabíjačke Akumulátora

  Symboly na lítium-iónovej Symboly na 5 l štartovacej batérii a benzínovom kanistri nabíjačke akumulátora Mimoriadne horľavé! Trieda ochrany II (dvojitá izolácia) Ohrozujúce zdravie! Poistka 2 A obmedzená Nebezpečné! Jednosmerný prúd Striedavý prúd Nebezpečné pre životné prostredie! Len na prevádzku vo vnútorných priestoroch Symboly použité...
 • Seite 13: Bezpečnostné Pokyny

  Bezpečnostné pokyny maximálnou opatrnosťou. Zariadenie nepoužívajte, Táto kapitola sa zaoberá keď ste unavení alebo sa základnými bezpečnostnými zdravotne necítite dobre, opatreniami, ktoré sa musia alebo keď ste pod vplyvom dodržiavať pri práci so drog, alkoholu alebo liekov. zariadením. Okamih nepozornosti pri používaní...
 • Seite 14 zariadenie nepoužívali deti zranenia. alebo dospelé osoby, ktoré • Skontrolujte priestor, v nie sú oboznámení s týmto ktorom sa má zariadenie používať, a odstráňte návodom na obsluhu. V súlade s miestnymi všetky predmety (kamene, predpismi môže byť palice, drôty, hračky), ktoré by mohli byť...
 • Seite 15 - Pre istotu odstráňte škody údržba“. • Bezpečnostné systémy, spôsobené benzínom. • Poškodené tlmiče hluku resp. zariadenia kosačky treba vymeniť. na trávu nesmú byť • Pred použitím vizuálne manipulované ani skontrolujte zariadenie, deaktivované. či nedošlo k opotrebeniu • Pred používaním vždy skontrolujte lítium-iónovú...
 • Seite 16 • Používajte iba výrobcom umelom osvetlení. V zle dodané a odporúčané osvetlených pracovných náhradné diely a priestoroch hrozí zvýšené príslušenstvo. Pri použití nebezpečenstvo úrazu. • Podľa možnosti zariadenie dielov od iných výrobcov zanikajú garančné nároky nepoužívajte na kosenie a hrozí nebezpečenstvo mokrej trávy.
 • Seite 17 stláčaní štartovacieho preniesli nad plochami, ktoré nie sú porastené tlačidla postupujte opatrne a dodržujte pokyny trávou, príp. z jednej kosenej plochy na druhú. výrobcu. Zastavenie • Nepoužívajte zariadenie, Nohy držte v dostatočnej ak sú bezpečnostné alebo vzdialenosti od rezného nástroja. Nebezpečenstvo ochranné...
 • Seite 18 nepozornosti pri používaní lítium-iónovú batériu, zariadenia môže spôsobiť vytiahnuť kábel zapaľovacej závažné zranenia. sviečky a uistiť sa, či sú všetky pohyblivé časti mimo • Zariadenie neodstavujte a neprenášajte s bežiacim prevádzky: - pri opúšťaní zariadenia; motorom. • V nasledujúcich prípadoch - pred naplnením treba motor vypnúť, vybrať...
 • Seite 19 nabiť nenabíjateľné batérie. Nebezpečenstvo požiaru. • Nabíjačku akumulátora a • Toto zariadenie nesmú lítium-iónovú štartovaciu používať osoby so batériu udržujte vždy v zníženými fyzickými, suchom stave. Nikdy ich zmyslovými alebo nevystavujte dažďu alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými vlhkému prostrediu. • Nikdy nepoužívajte skúsenosťami a nabíjačku akumulátora s znalosťami, ak nie sú...
 • Seite 20 boli nástroje vždy ostré a iskrami. čisté, aby fungovali lepšie • Pred odstavením zariadenia a bezpečnejšie. Dodržujte v uzavretých priestoroch nechajte motor vychladnúť. pokyny pre údržbu. Nebezpečenstvo požiaru. • Nepokúšajte sa náradie opraviť sami, ak sa v • Aby ste predišli riziku požiaru, nenechávajte v oprave nevyznáte.
 • Seite 21: Prvé Použitie

  Prvé použitie - v prípade potreby nastavte výšku kosenia; Opatrne! - v prípade namontujte Nebezpečenstvo bočné vyhadzovanie. poranenia rotujúcimi N a mo n tu j te pr í dr ž n ú kosiacimi nožmi. rukoväť (obr. A, C, D) Práce na zariadení vykonávajte len vtedy, ak bol kosiaci Dbajte na to, aby nedošlo...
 • Seite 22: Montáž Boxu Na Zachytávanie Trávy

  4. Kryt boxu na zachytávanie tomu je potrebné spodný rýchlouzáver (34a) pritlačiť trávy (44) nasaďte na k žrdi. teleso boxu, obidve strany 3. Namontujte hornú rukoväť spojte pomocou svoriek a (1) na spodnú rukoväť (5) zoskrutkujte ich. pomocou oboch horných Pripevnenie/odstránenie rýchlouzáverov.
 • Seite 23: Montáž/Odstránenie Mulčovacej Vložky

  zavesenej polohe, uvoľnite 3. Uvoľnite zadný deflektor zadný deflektor (28). (28) tak, aby uzavrel 5. Demontáž boxu na mulčovaciu vložku (36). zachytávanie trávy (29) 4. Pri demontáži uchopte sa vykonáva v opačnom rukoväť mulčovacej vložky(36). Rukoväť stlačte poradí. a jazýček odblokujte. Montáž/odstránenie Mulčovaciu vložku najprv mulčovacej vložky (obr.
 • Seite 24: Naplnenie Motorového Oleja A Kontrola Hladiny Oleja

  čap na konštrukčnej vytiahnite a skontrolujte skupine deflektora bočného hladinu oleja. Hladina oleja je dostatočná, keď vyhadzovania. 3. Pre zaistenie šachty (22) dosiahne hornú značku na uvoľnite deflektor bočného mierke (8). vyhadzovania (21). 4. Ak je hladina oleja nižšia, 4. Demontáž šachty bočného olej sa musí...
 • Seite 25: Nabitie Lítium-Iónovej Štartovacej Batérie

  - Doplňujte benzín iba na Odparovanie prchavých voľnom priestranstve, nikdy látok alebo prísad nie s bežiacim motorom zhoršuje kvalitu. alebo horúcom zariadení. - Pri plnení benzínu 1. Pred odstránením uzáveru nefajčite. palivovej nádrže (11) - Zabráňte kontaktu s zariadenie vypnite a pokožkou a vdýchnutie nechajte motor vychladnúť...
 • Seite 26 Akumulátor je úplne alebo úrazu elektrickým prúdom. nabitý • Červená kontrolka (45a) bliká: Akumulátor je buď Pozor! Udržujte nabíjačku príliš horúci alebo príliš akumulátora a akumulátor studený a nedá sa nabiť. v suchom stave. Nabíjanie sa spustí Nevystavujte náradie a nabíjačku akumulátora automaticky, akonáhle dažďu alebo vlhkosti.
 • Seite 27: Vloženie Lítium-Iónovej Batérie

  Vloženie lítium-iónovej Skontrolujte pevné batérie (obr. A, K, L) usadenie. 3. Skontrolujte bez naštartovania motora, či je Pozor! Pri nesprávnom používaní akumulátora lítium-iónová štartovacia batéria (9) správne alebo nabíjačky pripojená: akumulátora hrozí - odstráňte konektor nebezpečenstvo požiaru zapaľovacej sviečky a úrazu elektrickým prúdom.
 • Seite 28: Prevádzka

  Prevádzka nasledujúca indikácia stavu nabitia: Emisii hluku spôsobovanej týmto - Štyri kontrolky: Stav zariadením sa do určitej miery nedá vyhnúť. Práca s vysokou nabitia vyšší ako 78 %, hlučnosťou by sa mala vykonávať v postačujúci pre približne časoch, keď je to podľa predpisov prípustné.
 • Seite 29: Zapnutie Motora

  Zapnutie motora (obr. A, Zastavenie kosiaceho noža (obr. A) K, L) Kosiaci nôž je ostrý. Pri kontakte 1. Skontrolujte, či je lítium-iónová štartovacia hrozí nebezpečenstvo závažných batéria (9) dostatočne nabitá a správne zranení. pripojená. Na indikátore stavu nabitia by mali svietiť minimálne dve kontrolky. 1.
 • Seite 30: Kosenie

  rýchlosťou, príp. samohybnou Pomocou rôzneho príslušenstva sa toto zariadenie dá prispôsobiť na tri rôzne rýchlosťou a podľa možnosti v rovných funkcie: zachytávanie, mulčovanie, dráhach. Najlepšie výsledky dosiahnete, bočné vyhadzovanie. Detaily nájdete v keď sa kosené dráhy prekrývajú o nasledujúcom prehľade. niekoľko centimetrov.
 • Seite 31: Vyprázdnenie Boxu Na Zachytávanie

  Vyprázdnenie boxu na Nebezpečenstvo poranenia! Pred údržbou a čistením nechajte zachytávanie trávy (obr. zariadenie vychladnúť. Niektoré A, F) časti motora sú horúce. Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Indikátor hladiny naplnenia boxu na Pri prácach na kosiacom noži zachytávanie trávy používajte ochranné rukavice! Indikátor hladiny naplnenia (33) na hornej Dodržiavajte pokyny na čistenie strane boxu na zachytávanie trávy (29)
 • Seite 32: Čistenie/Oprava Vzduchového Filtra

  • Po kosení odstráňte zo zariadenia výkon motora. 1. Zapaľovaciu sviečku (16) súčasným pomocou kusu dreva alebo plastu ťahom a otáčaním stiahnite zo zvyšky rastlín. Vetracie otvory motora, vyhadzovací otvor a kosiaci nôž zapaľovacej sviečky (17). sa musia čistiť obzvlášť dôkladne. 2.
 • Seite 33: Čistenie Spodnej Strany

  Kontrola/ostrenie/výmena 1. Odstráňte lítium-iónovú štartovaciu batériu (9). kosiaceho noža 2. Odstráňte konektor zapaľovacej sviečky (16) (pozri „Údržba zapaľovacej Montáž a demontáž kosiaceho noža sviečky“) nechajte vykonať odborníkom. 3. Odstráňte uzáver olejovej nádrže/mierku oleja (8) a vyčerpajte motorový olej Pri prácach na kosiacom noži olejovým čerpadlom alebo vylejte olej používajte ochranné...
 • Seite 34: Sklopenie Zariadenia

  (9) a uskladnite ju na suchom mieste bez (pozri „Čistenie a údržba“). dosahu detí. - Do priestoru motora pridajte cez otvor • Nabíjačku akumulátora odpojte od pre zapaľovaciu sviečku čajovú lyžičku napájacieho zdroja a uskladnite ju na motorového oleja. - Bezpečnostný oblúk (2) pritiahnite k chladnom a suchom mieste.
 • Seite 35: Likvidácia/Ochrana Životného

  Likvidácia/Ochrana Poškodené alebo použité akumulátory musia byť recyklované v súlade so životného prostredia smernicou 2006/66/ES. Vyberte akumulátor a odovzdajte ho do zberne vo vašej blízkosti. Pokyny k správnej • Staré zariadenia, príslušenstvo a obalový materiál treba odovzdať na likvidácii opotrebovaných strojov/ batériových blokov si vyžiadajte od zbernom dvore.
 • Seite 36: Intervaly Údržby

  Intervaly údržby Pravidelne vykonávajte údržbárske práce uvedené v tabuľke „Intervaly údržby“. Pravidelná údržba predlžuje životnosť vášho zariadenia. Zabezpečuje tiež optimálny rezný výkon a zabraňuje úrazom. Údržba Pred Po 1,5 Po 8 Po 50 Ročne (Pozri „Čistenie a údržba“) hod. hod. hod.
 • Seite 37: Odstraňovanie Porúch

  Odstraňovanie porúch Problém Možná príčina Odstránenie poruchy Príliš málo benzínu v nádrži Naplňte benzín Nabite lítium-iónovú štartovaciu batériu. Lítium-iónová štartovacia batéria (Pozri: „Nabitie lítium-iónovej štartovacej je prázdna batérie“) Nesprávna postupnosť Dodržujte pokyny na štartovanie motora (pozri „Prevádzka“) štartovania Motor neštartuje Konektor zapaľovacej sviečky Nasuňte konektor zapaľovacej sviečky/ (16) nie je správne nasunutý/...
 • Seite 38: Záruka

  Záruka Záručná doba a zákonná zodpovednosť za chyby Záručná doba sa poskytnutím záruky Vážený zákazník, nepredlžuje. To platí aj pre opravené alebo vymenené diely. Poškodenia a chyby, ktoré Na toto zariadenie dostávate záruku v existujú v čase kúpy zariadenia, musia trvaní...
 • Seite 39: Opravárenský Servis

  Opravárenský servis Postup v prípade poškodenia v záručnej lehote Aby sa zabezpečilo rýchle vybavenie Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, procesu vašej reklamácie, postupujte budú za úhradu uskutočnené v našej nasledovne: servisnej prevádzke, kde vám radi • Pri všetkých dopytoch na preukázanie poskytneme cenovú...
 • Seite 40: Servisné Stredisko

  Servisné stredisko V prípade problémov s motorom vašej kosačky na trávu kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Briggs & Stratton. Servis Slovak Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern Nemecko E-mail: gapo-service-sk@sertronics.de Tel.: +421 233 329 947 Fax: 0049 21529603111 IAN 311402 Dovozca Upozorňujeme vás, že nasledujúca adresa nie je adresou zákazníckeho servisu.
 • Seite 41 Vsebina Uvod............42 Košnja ..........65 Predvidena uporaba......42 Navodila za uporabo......66 Splošno..........42 Splošno.......... 66 Priloženi deli........42 Nastavitev višine reza....66 Pregled..........43 Praznjenje koša za zbiranje trave..66 Opis delovanja........43 Čiščenje in vzdrževanje....67 Zaščitna oprema.......43 Čiščenje in splošna servisna dela..67 Tehnični podatki........44 Čiščenje/Popravilo zračnega filtra..68 Uporabljeni simboli ......45 Vzdrževanje svečke vžiga.....
 • Seite 42: Uvod

  Uvod Orodje je namenjeno za delo odraslih oseb. Zagotovite, da orodja ne bodo uporabljali otroci ali odrasli, ki ne poznajo Čestitamo vam za nakup vašega novega teh navodil za uporabo. orodja. Izbrali ste kakovost. Uporabnik ali upravljavec orodja je Kakovost orodja smo nadzirali že med odgovoren za nezgode ali poškodbe proizvodnjo in na koncu proizvodnje.
 • Seite 43: Pregled

  Pregled (Sl. A/E/K/M/N) Jeziček na košu za zbiranje trave Koš za zbiranje trave - desna stran ohišja Zgornji ročaj Koš za zbiranje trave - leva stran ohišja Varnostni ročaj Koš za zbiranje trave - pokrov Ročaj za vožnjo Polnjenje akumulatorja Gumb za zagon 45a Rdeča lučka Spodnji ročaj...
 • Seite 44: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Vrednosti hrupa in vibracij so bile izračunane v skladu s standardi in predpisi, ki so navedeni v Izjavi o Motor......Štiri-taktni B&S 575IS skladnosti. Prostornina.......150 cm (cc) Vsi tehnični in optični podatki so Nazivna moč....... 2,2 kW (3,0 PS) nezavezujoči in odprti.
 • Seite 45: Uporabljeni Simboli

  Uporabljeni simboli Prikaz stanja napolnjenosti je odprt: Koš za zbiranje trave je Simboli na orodju prazen Prikaz stanja Pozor! napolnjenosti je zaprt: Preberite navodila za uporabo Koš za zbiranje trave je poln Nevarnost zaradi predmetov, ki Simboli na motorju letijo iz orodja Zagotovite, da se druge osebe ne bodo zadrževale v delovnem Pozor!
 • Seite 46: Simboli Na Polnilniku Baterije In Akumulatorja

  Simboli na polnilniku Nevarno! baterije in akumulatorja Nevarno za okolje! Razred zaščite II (Dvojna izolacija) Varovalka 2A je omejena Simboli, ki so uporabljeni v Enosmerni tok navodilih za uporabo Izmenični tok Simboli za preprečevanje škode in Samo za uporabo v notranjih poškodb.
 • Seite 47: Varnostna Navodila

  Varnostna opozorila utrujeni ali vam tega ne dopušča vaše zdravstveno V tem delu so predstavljeni stanje in kadar ste pod temeljni varnostni ukrepi, ki vplivom drog, alkohola ali jih je treba upoštevati med zdravil. Med uporabo orodja uporabo orodja. ima lahko že trenutek nepazljivosti za posledico POZOR! Preberite vse hude poškodbe.
 • Seite 48 • Zagotovite, da orodja ne sandalah. Ohlapna oblačila, bodo uporabljali otroci ali nakit ali dolgi lasje se lahko odrasli, ki ne poznajo teh zapletejo v gibljive dele. navodil za uporabo. V Če uporabljate primerna lokalnih določilih je lahko oblačila, zmanjšate predpisana minimalna tveganje za poškodbe.
 • Seite 49 Ne poskušajte zagnati • Varnostnih sistemov oz. orodja, če ste bencin opreme kosilnice ne smete polili. Namesto tega deaktivirati ali z njimi umaknite orodje z mesta, manipulirati. na katerem ste polili • Pred uporabo vedno bencin. Ne poskušajte preverite baterijo Li-Ion. zagnati orodja, če so v Orodja s poškodovano zraku še hlapi;...
 • Seite 50 • Posebno previdni bodite • Motorja z notranjim pri orodju z več rezili, ker izgorevanjem ne pustite lahko rezilo, ki se začne delovati v zaprtih prostorih, premikati, sproži druga v katerih se lahko akumulira rezila. ogljikov monoksid. • Uporabljajte izključno •...
 • Seite 51 - Vedno delajte vzporedno Ta oprema zagotavlja na pobočje, nikoli varno uporabo vašega neposredno navzgor ali električnega orodja. navzdol. Varnostnih sistemov oz. - Posebno pozorni bodite, opreme kosilnice ne smete ko spreminjate smer deaktivirati ali z njimi košnje na pobočju. manipulirati.
 • Seite 52 • Orodja med zagonom • Če je motor vklopljen, ne nagibajte, če orodja orodja ne pustite samega med zagonom ni treba brez nadzora niti ga ne privzdigniti. Orodje prenašajte. nagnite samo, če je to • V naslednjih primerih nujno potrebno in dvignite morate motor ugasniti, samo stran, ki je proč...
 • Seite 53 - Če orodje začne Polnilnik za akumulator in nenavadno močno baterije Li-Ion vibrirati, ga je nujno treba • Baterijo Li-Ion polnite samo pregledati. s priloženim polnilnikom. • V naslednjih primerih S polnilnikom nikoli ne morate motor ugasniti, poskušajte polniti drugih odstraniti baterijo Li-Ion, baterij za večkratno izvleči kabel svečke vžiga...
 • Seite 54 • Polnilnika za akumulatorje Servisiranje in skladiščenje: ni treba servisirati. Nikoli • Prepričajte se, da so vse orodja ne poskušajte matice in vsi vijaki dobro odpreti in popravljati. priviti in je orodje v stanju • Zaščitite se pred električnim varne uporabe. Slabo udarom, tako da pred vzdrževana orodja so vsakim čiščenjem orodje...
 • Seite 55 • Redno preverjajte obrabo in • Pozor - strupen izpuhi nepravilno delovanje koša Orodja nikoli - niti za za zbiranje trave. potrebe servisiranja - • Za varno delovanje morate ne zaganjajte v zaprtem obrabljene ali poškodovane prostoru. dele zamenjati. Okvarjene •...
 • Seite 56: Prvi Zagon

  Prva uporaba - po potrebi montirajte koš za zbiranje trave; Previdno! - po potrebi nastavite višino Nevarnost reza; poškodb zaradi - po potrebi montirajte vrtljivega noža. Na stranski izmet. orodju izvajajte dela samo, če je Namestitev ročaja (Sl. A, C, D) nož...
 • Seite 57: Namestitev Koša Za Zbiranje Trave

  Blokirajte spodnji ročaj (5) 2. Levo (43) in desno polovico na tem položaju, tako da ohišja sestavite in pritrdite z dobro privijete obe hitri vijaki. blokadi (34a). Hitro blokado 3. Zgornji ročaj (32) koša (34) potisnite proti ročaju. za zbiranje trave z vijaki 3.
 • Seite 58: Nastavka Mulčarja

  1. Dvignite zadnji deflektor (28) 1. Dvignite zadnji deflektor (28) 2. Odstranite mulčar (36), če 2. Mulčar (36) vstavite v zadnji je na voljo. izmet, tako da jeziček na 3. Zgornji ročaj (32) koša za spodnji strani leži nad zbiranje trave držite in nanj ustrezno luknjo v izmetu.
 • Seite 59: Namestitev/Odstranitev

  Namestitev/Odstranitev Točenje motornega olja in stranskega izmeta pregled stanja napolnjenosti (Sl. A, J) rezervoarja (Sl. A, G) Previdno! Rezilo je Orodje postavite na ravno ostro. Ob dotiku obstaja površino. nevarnost hudih poškodb. Pred vsako uporabo Previdno! Orodje izklopite orodja preverite nivo olja, in se prepričajte, da rezilo ki ga dotočite preden se popolnoma miruje.
 • Seite 60: Točenje Bencina

  4. Če je nivo olja nižji, je treba - Bencin dotočite na prostem olje dotočiti. Ne smete in nikoli, kadar motor deluje preveč napolniti. Rezervoar ali kadar je orodje vroče. za olje ima prostornino - Ko točite bencin, ne kadite. 0,47 l.
 • Seite 61: Polnjenje Baterije Li-Ion

  Polnjenje baterije Li-Ion - Bencina ne hranite (Sl. A, K) dalj časa. Izparevanje hlapnih delov ali do Pozor! Pri nepravilni dodatkov vpliva na uporabi akumulatorja in kakovost. polnilnika akumulatorja obstaja nevarnost požara 1. Preden odprete pokrovček in električnega udara. bencinskega rezervoarja (11) izključite orodje in Pozor! Polnilnik počakajte najmanj 2 minuti,...
 • Seite 62: Namestitev Baterije Li-Ion

  4. Prikazovalnik stanja 6. Pritisnite gumb za LED-lučk: sprostitev (10) baterije Li- • Rdeča lučka(45a): Ion, da boste lahko blok Baterijski blok se polni baterij vzeli iz polnilnika. • Zelena lučka(45b): 7 . Polnilnik baterij izključite iz Baterijski blok je omrežne napetosti.
 • Seite 63 1. Prepričajte se, da je 4. Napolnjenost akumulatorja varnostni ročaj (2) preverite tako, da ga sproščen. najprej vzamete iz 2. Jašek akumulatorja je orodja. Zato pritisnite na zgornji strani motorja. gumb za sprostitev (10). Namestite baterijo Li-Ion Po aktiviranju tipke za (9), da zaskoči in zaslišite polnjenje akumulatorja klik.
 • Seite 64: Delovanje

  Uporaba Vklop motorja (Sl. A, K, L) Emisije hrupa, ki jih povzroča 1. Preverite, ali je baterija Li-Ion (9) dovolj to orodje so do določene mere napolnjena in pravilno priključena. neizogibne. Svetiti morata najmanj dve lučki na Dela, pri katerih nastaja veliko hrupa, prikazovalniku stanja napolnjenosti.
 • Seite 65: Ročica Za Vožnjo

  Zaustavitev rezila (Sl. A) Nastavitev želene funkcije (Sl. A, I, J) Rezilo je ostro. Ob dotiku obstaja nevarnost hudih poškodb. Orodje izklopite in se prepričajte, da rezilo popolnoma miruje. Odstranite 1. Za zaustavitev motorja in aktiviranje baterijo Li-Ion. zavore motorja sprostite varnostni ročaj (2).
 • Seite 66: Navodila Za Uporabo

  Navodila za uporabo 2. Ročico za nastavitve (25) potisnite na želen položaj. Splošno 3. Ročico za nastavitve (25) pustite, da zaskoči v želeno nastavitev (47). • Da bo travnik lepši, ga je treba kositi, ko je trava suha. Ustrezna višina reza je pribl. 30 – 45 mm •...
 • Seite 67: Čiščenje In Vzdrževanje

  Čiščenje in servisiranje Čiščenje in splošna servisna dela (Sl. A, O) Popravila in servis, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo , Odstranite koš za zbiranje trave. Potisnite morajo izvajati strokovna podjetja. zgornji ročaj (1) navzgor in prekucnite Uporabljajte izključno originalne orodje, da ga boste lahko očistili na spodnji nadomestne dele.
 • Seite 68: Čiščenje/Popravilo Zračnega Filtra

  Čiščenje/popravilo zračnega Menjava motornega olja filtra. (Sl. A, P) (Sl. A, S) Kosilnice ne uporabljajte brez Za menjavo motornega olja mora biti zračnega filtra, ker bi se zaradi rezervoar bencina prazen in motor prahu in umazanije motor lahko mora biti topel. Rezervoar bencina poškodoval.
 • Seite 69: Čiščenje Spodnje Strani

  Čiščenje spodnje strani • Topa rezila naj strokovnjaki nabrusijo. Po brušenju rezila je treba preveriti (Sl. A, L, R) uravnoteženost njegovega delovanja, da bo tek rezila pravilen. Neravnotežje lahko povzroči poškodbe motorja. S povezavo cevi lahko med delovanjem • Poškodovano rezilo oz. motorja speljemo vodo do noža.
 • Seite 70: Zlaganje Orodja

  • Preden kosilnico postavite v zaprt - Povlecite varnostni ročaj (2) k prostor, počakajte, da se motor ohladi. zgornjemu ročaju (1) in ga tam • Bencin hranite v primerni in dovoljeni pritrdite. Motor večkrat počasi nagnite, posodi. da se bo olje razporedilo po cilindru; •...
 • Seite 71: Odlaganje Med Odpadke/Varstvo Okolja

  Odlaganje med odpadke/ V skladu z evropsko smernico 2012/19 / ES je treba izrabljena električna orodja Varstvo okolja zbirati ločeno in jih reciklirati na okolju prijazen način. • Staro orodje, dodatno opremo in embalažo odložite na ustreznem Električnega orodja ni dovoljeno zbirnem mestu.
 • Seite 72: Servisni Intervali

  Servisni intervali Kosilnico je treba servisirati v "časovnih intervalih", ki so navedeni v razpredelnici. Z rednim vzdrževanjem in servisiranjem podaljšate življenjsko dobo svojega orodja. Poleg tega bo zagotovljena optimalna moč košnje in preprečevanje nezgod. Servisiranje Pred Letno (glej „Čiščenje in servisiranje“) 1,5 ure 8 urah 50 urah...
 • Seite 73: Odpravljanje Napak

  Odpravljanje napak Težava Možni vzroki Odpravljanje napak Premalo goriva v rezervoarju Dotočite bencin Polnjenje baterije Li-Ion. (Glej: "Polnjenje Baterija Li-Ion je prazna baterije Li-Ion") Upoštevajte navodila za zagon motorja (glej Napačen vrstni red zagona „Uporaba") Motorja ni mogoče zagnati Namestite vtič vžigalne svečke in vžigalno Vtič...
 • Seite 74: Garancija

  Garancija Garancijski rok in z zakonom določeno garancijsko jamstvo Garancijski rok se z uveljavljanjem Spoštovani kupec, garancije ne podaljša. Enako velja tudi za Za vaš izdelek prejmete garancijo za dobo zamenjane ali popravljene dele. Poškodbe, 3 let po datumu nakupa. ki so prisotne že v času nakupa, je treba Ne pozabite, da so lahko garancijski pogoji prijaviti takoj po odstranitvi embalaže.
 • Seite 75: Popravila

  Postopanje v primeru uveljavljanja bomo brezplačno odložili med odpadke. garancije Za hiter potek uveljavljanja garancije Servisni center postopajte kot sledi: • Vedno imejte pri roki pripravljeno dokazilo o nakupu in številko artikla (IAN 311402). Za težave z motorjem vaše kosilnice je •...
 • Seite 76 Ga - Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen, Nemčija V sloveniji Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern Germany Tel.: +386 182 80708 E-Mail: gapo-service-si@sertronics.de Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Ga - Po Vertrieb GmbH & CO KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 77 Inhalt Einleitung......78 Fahrhebel .........101 Bestimmungsgemäße Einstellen der gewünschten Verwendung.......78 Funktion........101 Allgemeines......78 Mähen ........101 Im Lieferumfang enthaltene Teile..78 Bedienungshinweise....102 Übersicht........79 Allgemeines.......102 Funktionsbeschreibung....79 Einstellung der Schnitthöhe...102 Schutzvorrichtungen......79 Leeren des Grasfangkastens..102 Technische Daten.....80 Reinigung und Wartung..103 Verwendete Symbole ....81 Reinigung und allgemeine Symbole am Gerät......81 Wartungsarbeiten......103 Symbole am Motor ......81 Reinigen/Reparatur des Luftfilters..104...
 • Seite 78: Einleitung

  Einleitung ausdrücklich laut dieser Anleitung zulässig ist, kann zu Schäden am Gerät führen und für den Benutzer eine ernsthafte Gefahr Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres darstellen. neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Das Gerät ist für die Benutzung durch ein Qualitätsprodukt entschieden.
 • Seite 79: Übersicht

  42 Grasfangkasten - Rechte Gehäusehälfte Übersicht (Abb. A/E/ 43 Grasfangkasten - Linke Gehäusehälfte K/M/N) 44 Grasfangkasten - Abdeckung 45 Betätigungsknopf AkkuLadestandsanzeige 45a Rote Leuchte Oberer Griff 45b Grüne Leuchte Sicherheitsbügel 46 Spannbolzen Fahrhebel 47 Einstellraste der Schnitthöheneinstellung Starterknopf Unterer Griff Funktionsbeschreibung Bowdenzug Kabelclip 1...
 • Seite 80: Technische Daten

  Technische Daten Alle technischen und optischen Angaben sind unverbindlich und freibleibend. Änderungen im Zuge der Motor......Viertakt B&S 575IS Weiterentwicklung behalten wir uns Hubraum.......150 cm (cc) vor. Für sämtliche in diesem Handbuch Nennleistung....2,2 kW (3,0 PS) enthaltenen Abmessungen, Verweise und Maximale Motorbetriebsdrehzahl (n Angaben übernehmen wir daher keine ..........
 • Seite 81: Verwendete Symbole

  Verwendete Symbole Füllstandsanzeiger geöffnet: Grasfangkasten leer Symbole am Gerät Füllstandsanzeiger geschlossen: Achtung! Grasfangkasten voll Lesen Sie die Bedienungsanleitung Symbole am Motor Gefahr durch herausgeschleuderte Achtung! Gegenstände Lesen Sie die Achten Sie darauf, dass sich Bedienungsanleitung umstehende Personen nicht im Arbeitsbereich aufhalten Vorsicht - Benzin ist brennbar! Lassen Sie den Motor vor dem Verletzungsgefahr durch scharfe...
 • Seite 82: Symbole An Li-Ion

  Symbole an Li-Ion Symbole auf dem 5l Startbatterie und Benzinkanister Akku-Ladegerät Hochentzündlich! Schutzklasse II (Doppelisolierung) Gesundheitsgefährdend! Sicherung 2A begrenzt Gleichstrom Gefährlich! Wechselstrom Umweltgefährlich! Nur für den Betrieb in Innenräumen Beachten Sie beim Entsorgen In der des Gerätes die Vorschriften und Bestimmungen der örtlichen Bedienungsanleitung Behörden verwendete Symbole...
 • Seite 83: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise auf unzulässige Vorgehensweisen anleiten. In diesem Abschnitt geht • Arbeiten Sie aufmerksam, es um grundsätzliche mit voller Konzentration Sicherheitsmaßnahmen, die und höchster Vorsicht. beim Arbeiten mit dem Gerät Benutzen Sie das Gerät zu beachten sind. nicht, wenn Sie müde oder gesundheitlich ACHTUNG! beeinträchtigt sind oder...
 • Seite 84 Vorbereitung: dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung • Tragen Sie beim Mähen durchgeführt werden. stets rutschfestes Schuhwerk • Kinder müssen beaufsichtigt und lange Hosen. Arbeiten werden, um zu verhindern, Sie nicht barfuß oder mit dass sie mit dem Gerät leichten Sandalen. Lockere spielen.
 • Seite 85 rauchen Sie nicht beim Schneidwerkzeuge und Benzinnachfüllen; Schrauben nur satzweise - Füllen Sie Benzin immer ausgewechselt werden. nach, bevor Sie das Gerät • Stellen Sie sicher, dass alle einschalten bzw. bevor Startverriegelungen und sich das Gerät erhitzt hat. Tastschalter ordnungsgemäß Versuchen Sie nicht, funktionieren.
 • Seite 86 Verwendung anderer der Benutzung des Gerätes Batterien besteht unwohl, schwindelig Feuergefahr und oder schwach fühlen, so Verletzungsrisiko. schalten Sie den Motor • Seien Sie bei aus und sorgen Sie für Geräten mit mehreren frische Luft. Möglicherweise Schneidwerkzeugen haben Sie eine besonders achtsam, da Kohlenmonoxidvergiftung.
 • Seite 87 - Arbeiten Sie stets parallel Sie gewährleisten die zum Hang, niemals dauerhafte Sicherheit Ihres aufwärts bzw. abwärts. Elektrowerkzeugs. - Besondere Die Sicherheitssysteme Aufmerksamkeit ist beim bzw. Einrichtungen des Ändern der Fahrtrichtung Rasenmähers dürfen nicht am Hang geboten. manipuliert oder deaktiviert - Mähen Sie nicht an werden.
 • Seite 88 zum Schneidwerkzeug. führen. Verletzungsgefahr. • Das Gerät nicht mit • Kippen Sie das Gerät beim laufendem Motor Starten des Motors nicht, stehenlassen oder tragen. sofern das Gerät für diesen • In den folgenden Fällen ist Vorgang nicht angehoben der Motor abzuschalten, werden muss.
 • Seite 89 ungewöhnlich stark zu nicht bei Blitzschlaggefahr. vibrieren beginnt, muss Stromschlaggefahr. es unverzüglich überprüft Akku-Ladegerät und werden. Li-Ion Startbatterie • In den folgenden Fällen ist der Motor abzuschalten, • Laden Sie die Li-Ion die Li-Ion Startbatterie Startbatterie nur mit dem zu entfernen, das mitgelieferten Ladegerät.
 • Seite 90 Wartung und Lagerung: hat, heruntergefallen ist oder anderweitig beschädigt • Stellen Sie sicher, dass wurde. alle Muttern, Bolzen und • Das Akku-Ladegerät ist Schrauben festgezogen wartungsfrei. Versuchen sind und dass das Gerät in Sie niemals, das Gerät zu betriebssicherem Zustand öffnen oder zu reparieren.
 • Seite 91 aufzubewahren. Vor einer Kundendienstzentren längeren Lagerung den durchgeführt werden. Akku voll aufladen. • Achtung - giftige • Prüfen Sie die Abgasemission! Betreiben Grasfangkasten regelmäßig Sie das Gerät - auch zu auf Verschleiß oder Wartungszwecken - niemals Funktionsstörungen. in geschlossenen Räumen. •...
 • Seite 92: Erstbetrieb

  Erstbetrieb montieren; - ggf. Schnitthöhe einstellen; Vorsicht! - ggf. Seitenauswurf Verletzungsgefahr montieren. durch rotierende Schneidmesser. Montieren der Führen Sie Arbeiten Griffstange am Gerät nur (Abb. A, C, D) aus, wenn das Schneidmesser Sorgen Sie dafür, dass der gestoppt wurde Bowdenzug (6) und das und zum Stillstand Anlasserkabel (24) nicht gekommen ist.
 • Seite 93: Montage Des Grasfangkastens

  Verriegeln Sie den unteren 2. Linke (43) und rechte Griff (5) in dieser Stellung, Gehäusehälfte indem Sie die beiden zusammensetzen und unteren Schnellverschlüsse verschrauben. (34a) festziehen. Dazu wird 3. Oberen Griff (32) des der untere Schnellverschluss Grasfangkastens in (34a) gegen den Holm die Abdeckung des gedrückt.
 • Seite 94: Montage/Entfernen Des Mulcheinsatzes

  2. Mulcheinsatz (36) entfernen, 1. Hinteren Deflektor (28) falls vorhanden. (siehe auch hochheben. Kapitel 'Montage/Entfernen 2. Mulcheinsatz (36) in den des Mulcheinsatzes'). hinteren Auswurfschacht 3. Oberen Griff (32) des stecken, bis die Lasche an Grasfangkastens festhalten der Unterseite über der und den Grasfangkasten entsprechenden Bohrung (29) einhängen.
 • Seite 95: Montage/Entfernen Des Seitenauswurfs

  erfolgt in umgekehrter Montage/Entfernen des Reihenfolge. Seitenauswurfs (Abb. A, J) Einfüllen von Motoröl Vorsicht! Das und Ölstandskontrolle Schneidmesser (Abb. A, G) ist scharf. Beim Berühren besteht Stellen Sie das Gerät auf die Gefahr schwerer einer ebenen Fläche ab. Verletzungen. Kontrollieren Sie den Vorsicht! Schalten Ölstand vor jedem Sie das Gerät aus...
 • Seite 96: Einfüllen Von Benzin

  4. Wenn der Ölstand niedriger - Füllen Sie Benzin nur im ist, muss Öl in den Tank Freien nach, niemals bei gefüllt werden. Nicht laufendem Motor oder wenn überfüllen. Der Öltank hat das Gerät heiß ist. ein Fassungsvermögen von - Rauchen Sie nicht beim 0,47 l.
 • Seite 97: Laden Der Li-Ion Startbatterie

  Laden der Li-Ion - Bewahren Sie Benzin Startbatterie nicht über einen (Abb. A, K) längeren Zeitraum auf. Durch das Verdampfen Achtung! Bei flüchtiger Anteile oder unsachgemäßem Zusätze wird die Gebrauch des Akkus und Qualität beeinträchtigt. des Akku-Ladegerätes besteht Feuer- und 1.
 • Seite 98: Einsetzen Der Li-Ion Startbatterie

  Klicken einrastet. 6. Freigabeknopf (10) der Li- 4. Anzeige der Status-LEDs: Ion Startbatterie drücken, • Rote Leuchte(45a): Akku um den Akku aus dem Akku- wird normal aufgeladen Ladegerät zu entnehmen. • Grüne Leuchte(45b): Akku 7. Akku-Ladegerät von der ist vollständig aufgeladen Stromversorgung trennen.
 • Seite 99 1. Stellen Sie sicher, dass der 4. Zum Prüfen des Sicherheitsbügel (2) gelöst Akkuladestands zunächst ist. den Akku aus dem 2. Der Akkuschacht befindet Gerät nehmen. Dazu sich an der Oberseite des den Freigabeknopf (10) Motors. Li-Ion Startbatterie drücken. Nach Drücken (9) einschieben, bis sie mit des Betätigungsknopf einem hörbaren Klicken...
 • Seite 100: Betrieb

  Betrieb Einschalten des Motors (Abb. A, K, L) Die von diesem Gerät ausgehende Geräuschemission ist bis zu einem gewissen Maß unvermeidlich. 1. Prüfen Sie, ob die Li-Ion Startbatterie Lärmintensive Arbeiten sind in (9) ausreichend geladen und richtig Zeiträume zu verlegen, in denen angeschlossen ist.
 • Seite 101: Stoppen Des Schneidmessers

  Stoppen des Einstellen der Schneidmessers gewünschten Funktion (Abb. A) (Abb. A, I, J) Das Schneidmesser ist scharf. Beim Schalten Sie das Gerät aus und Berühren besteht die Gefahr schwerer vergewissern Sie sich, dass das Verletzungen. Schneidmesser komplett stillsteht. Entnehmen Sie die Li-Ion Startbatterie. 1.
 • Seite 102: Bedienungshinweise

  Bedienungshinweise 2. Stellhebel (25) zur gewünschten Position vor- oder zurückziehen. Allgemeines 3. Stellhebel (25) nach links in die gewählte Einstellraste (47) schnappen lassen. • Um den Rasen zu schonen, sollte er möglichst im trockenen Zustand gemäht Die passende Schnitthöhe beträgt ca. 30 – werden.
 • Seite 103: Reinigung Und Wartung

  Reinigung und Reinigung und allgemeine Wartung Wartungsarbeiten Reparatur- und (Abb. A, O) Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung Nehmen Sie den Grasfangkasten ab. beschrieben sind, müssen Klappen Sie den oberen Griff (1) hoch und von einem Fachbetrieb kippen Sie das Gerät für die Durchführung durchgeführt werden.
 • Seite 104: Reinigen/Reparatur Des Luftfilters

  Reinigen/Reparatur Zündkerze auswechseln. Die Zündkerze muss mit einem Drehmomentschlüssel mit des Luftfilters einem Anziehdrehmoment von 20 Nm (Abb. A, P) eingebaut werden. Motorölwechsel Betreiben Sie das Gerät nicht ohne (Abb. A, S) Luftfilter, da es sonst zu Schäden durch Staub und Schmutz im Motor kommen kann.
 • Seite 105: Reinigung Der Unterseite

  Reinigung der • Lassen Sie stumpfe Messer grundsätzlich durch Fachleute schärfen. Nach dem Unterseite (Abb. A, L, R) Schärfen des Schneidmessers ist das Schneidwerk auf Unwucht zu prüfen, Durch eine Schlauchkupplung am Deck kann um den Rundlauf des Schneidmessers zu gewährleisten. Unwuchten können bei Laufendem Motor Wasser auf das Messer zu Schäden am Motor führen.
 • Seite 106: Zusammenklappen Des Gerätes

  • Lassen Sie den Motor abkühlen, bevor - Sicherheitsbügel (2) zum oberen Griff Sie das Gerät in einem geschlossenen (1) ziehen und dort festhalten. Den Raumen abstellen. Motor mehrmals langsam neigen, um • Bewahren Sie Benzin in geeigneten und das Öl im Zylinder zu verteilen; zugelassenen Behältern auf.
 • Seite 107: Entsorgung / Umweltschutz

  Entsorgung / Nach der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen abgenutzte Umweltschutz Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltgerecht recycelt werden. • Altgeräte, Zubehör und Verpackungsmaterial sind zur Entsorgung Elektrogeräte dürfen nicht mit dem bei einem Wertstoffhof abzugeben. Hausmüll entsorgt werden. - Leeren Sie Benzin- und Öltank vorsichtig und geben Sie Ihr Gerät bei einem Wertstoffhof ab.
 • Seite 108: Wartungsintervalle

  Wartungsintervalle Führen Sie die in der Tabelle „Wartungsintervalle“ aufgeführten Wartungsarbeiten regelmäßig durch. Durch eine regelmäßige Wartung verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Gerätes. Außerdem ist so eine optimale Schneidleistung und die Vermeidung von Unfällen gewährleistet. Nach Nach Nach Wartung Nach Jährlich (Siehe „Reinigung und 8 Std.
 • Seite 109: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Zu wenig Benzin im Tank Benzin einfüllen Li-Ion Startbatterie laden. (Siehe: "Laden der Li-Ion Startbatterie ist leer Li-Ion Startbatterie") Anweisungen zum Starten des Motors Falsche Startreihenfolge beachten (siehe „Betrieb“) Motor startet nicht Zündkerzenstecker (16) nicht Zündkerzenstecker aufstecken / Zündkerze richtig aufgesteckt / Zündkerze reinigen, einstellen oder ersetzen (siehe...
 • Seite 110: Garantie

  Garantie Garantiezeit und gesetzliche Mängelhaftung Die Garantiezeit wird durch die Sehr geehrter Kunde, Garantieleistung nicht verlängert. Dies gilt Sie erhalten für dieses Gerät eine Garantie auch für reparierte oder ersetzte Teile. Zum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Zeitpunkt des Kaufs bestehende Schäden Bitte beachten Sie, dass die und Defekte müssen sofort nach dem Garantiebedingungen für den Motor...
 • Seite 111: Reparaturservice

  Reparaturservice Vorgehensweise im Garantiefall Um eine schnelle Abwicklung Ihres Reparaturen, die nicht von der Garantie Vorgangs zu gewährleisten, gehen Sie bitte abgedeckt sind, werden kostenpflichtig folgendermaßen vor: in unserer Serviceniederlassung • Halten Sie bei allen Anfragen zum durchgeführt, wo man Ihnen gerne Nachweis des Kaufes den Kaufbeleg und einen Kostenvoranschlag unterbreitet.
 • Seite 112: Service-Center

  Service-Center Für Probleme mit dem Motor Ihres Rasenmähers ist der Kundendienst von Briggs & Stratton zuständig. Service Deutschland Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern Germany E-Mail: gapo-service-de@sertronics.de Tel: 0049 21529603100 Fax: 0049 21529603111 Service Österreich Sertronics GmbH Ostring 60 D-66740 Saarlouis-Fraulautern Germany E-Mail: gapo-service-at@sertronics.de Tel: 0800 012345...
 • Seite 113: Pôvodné Vyhlásenie O Zhode Eú

  Hiermit bestätigen wir, dass der Týmto potvrdzujeme, že Benzin-Rasenmäher Benzínová kosačka Modell PBME 575 A1 model PBME 575 A1 Seriennummer: S-FM-00001 ~ S-FM-10230 Sériové číslo: S-FM-00001 ~ S-FM-10230 Herstellungsdatum: 01-2019 Dátum výroby: 01-2019 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in je v súlade s nasledujúcimi príslušnými ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:...
 • Seite 114: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Eu

  Prevod originalne izjave o skladnosti ES Lzjavljamo, da je enota BENCINSKA KOSILNICA Model PBME 575 A1 Serijska številka: S-FM-00001 ~ S-FM-10230 Datum izdelave: 01 - 2019 Je v skladu z naslednjo veljavno različico smernice ES. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC Da bi zagotovili doslednost, sledijo usklajeni standardi, kot tudi nacionalni standardi in določila je bila uporabljena...
 • Seite 115 Ga-Po Vertrieb GmbH Heinrich-Horten-Straße 5 47906 Kempen Last Information Update Stand der Informationen: 2019/01/03 Ident.-No.: 1.02 IAN 311402...