Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PDFP 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-farbspritzpistole

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1
AIR PAINT SPRAY GUN
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
FäRGPISTOL TRYCKLUFT
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 89567
PAINEILMAKäYTTÖINEN MAALIRUISKU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
TRYKLUFT-FARVESPRØJTE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 A1

Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 A1

 • Seite 1 AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1 AIR PAINT SPRAY GUN PAINEILMAKäYTTÖINEN MAALIRUISKU operation and safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös FäRGPISTOL TRYCKLUFT TRYKLUFT-FARVESPRØJTE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Correct Usage .............................Page 6 Features and Fittings ...........................Page 6 Scope of Delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety advice ..........................Page 6 Original accessories / attachments ....................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ...................Page 7 Initial use HVLP properties ...........................Page 8 Connecting the device ........................Page 8...
 • Seite 6: Introduction

  We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They 1 Air paint spray gun PDFP 500 A1 contain important information concerning safety, 1 Gravity flow cup use and disposal.
 • Seite 7: Original Accessories / Attachments

  Safety advice a danger of suffocation! Work in well influence of drugs, alcohol or medica- tions. ventilated spaces only. DANGER OF INJURY! D o not remove rating plates or labels - they are Never exceed the maximum allowable working safety-relevant parts of the device. air pressure of 3 bar.
 • Seite 8: Initial Use

  Safety advice / Initial use Connecting the device D o not spray any materials for which Q it is not known whether they pose a danger. Unknown materials can create dan- O perate the product only with cleaned, con- gerous conditions. densate- and oil-free compressed air and never Wear additional personal protective exceed the maximum working air pressure at...
 • Seite 9: Adjusting The Paint Jet

  Initial use / Maintenance and Cleaning Regulating the Q When working with the device you should open quantity of paint the vent When diluting the material, make sure that the Note: The front locking screw is used to limit the spraying material and the dilution are suitable for one another.
 • Seite 10: Service

  Maintenance and Cleaning / Service / Warranty Warranty some materials of the paint spray gun. This can lead to dangerous reactions. ATTENTION! Never immerse the paint spray The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The ap- gun completely in solvent.
 • Seite 11: Disposal

  Type / Machine designation: E nvironmentally damaging chemicals must not be allowed to enter the soil, groundwater or Air paint spray gun PDFP 500 A1 watercourses. C arrying out spraying at the edge of water- Date of manufacture (DOM): 04–2013...
 • Seite 13 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ....................... Sivu 14 Varustus ..............................Sivu 14 Toimitukseen kuuluu ..........................Sivu 14 Tekniset tiedot ............................Sivu 14 Turvallisuusohjeet ........................Sivu 14 Alkuperäiset varusteet / -lisälaitteet ..................... Sivu 15 Hienoruiskujärjestelmien turvallisuusohjeet ..................Sivu 15 Käyttöönotto HVLP-ominaisuudet ..........................Sivu 16 Laitteen liitäntä...
 • Seite 14: Johdanto

  Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä 1 paineilmakäyttöinen maaliruisku PDFP 500 A1 käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen 1 maaliastia tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turval- 1 maaliastian kansi lisuusohjeisiin.
 • Seite 15: Alkuperäiset Varusteet / -Lisälaitteet

  Turvallisuusohjeet TUKEHTUMISVAARA! jos olet väsynyt tai käyttänyt huumei- Typen käsittelystä voi aiheutua tukeh- ta, alkoholia tai lääkkeitä. tumisvaara! Työskentele tästä syystä vain Ä lä poista laitteen tyyppikilpiä, ne ovat laitteen hyvin tuuletetuissa tiloissa! turvallisuuden kannalta tärkeä tekijä. LOUKKAANTUMISVAARA! J os olet kokematon laitteen käytössä, on koulutus Älä...
 • Seite 16: Käyttöönotto

  Turvallisuusohjeet / Käyttöönotto Laitteen liitäntä Q Tuntemattomat aineet voivat johtaa vaarallisiin tilanteisiin. K äytä lisäksi henkilökohtaista suojava- L aitetta saadaan käyttää ainoastaan puhdistetul- rustusta, kuten asianmukaisia suojakä- la, öljyttömällä ja lauhteettomalla paineilmalla ja sineitä ja suoja- tai hengitysnaamaria, maksimi 3 barin työpainetta ei saa ylittää laitteella. kun ruiskutat tai käsittelet kemikaaleja.
 • Seite 17: Värisuihkun Säätö

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus Maalimäärän kohottaminen: Ruuvaa maaliastia kiinni pistooliin myötä- päivään kiertämällä. K ierrä maalimäärän säätöruuvia vastapäi- Täytä ruiskutettavaa ainetta maaliastiaan vään. ruuvaa kansi kiinni. Maalimäärän alentaminen: Pidä maaliruiskutuspistoolia aina samalla etäi- syydellä ruiskutettavasta kohteesta. Ihanteellinen K ierrä maalimäärän säätöruuvia myötäpäi- ruiskutusetäisyys on noin 15 cm.
 • Seite 18: Huolto

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu / Hävittäminen Ota takuutapauksessa puhelimitse yhteyttä Käytä kotelon, suuttimenpään ja sen sisällä huoltopisteeseesi. Vain näin voidaan taata olevien suihkutusreikien puhdistukseen mukana tuotteesi maksuton lähettäminen huoltoon. toimitettua puhdistusharjaa tai liinaa. Älä käytä koskaan bensiiniä, liuotinaineita tai puhdistusai- neita, jotka syövyttävät muovia.
 • Seite 19: Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja

  Konedirektiivi (2006 / 42 / EC) Sovelletut harmonisoidut normit DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Tyyppi / Laitekuvaus: Paineilmakäyttöinen maaliruisku PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2013 Sarjanumero: IAN 89567 Bochum, 30.04.2013 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ...........................Sidan 22 De olika delarna ..........................Sidan 22 Leveransens omfattning ........................Sidan 22 Tekniska data .............................Sidan 22 Säkerhetsanvisningar ......................Sidan 22 Originaltillbehör / -extra utrustning ....................Sidan 23 Säkerhetsanvisningar för finspraysystem ..................Sidan 23 Idrifttagning HVLP-egenskaper ..........................Sidan 24 Ansluta produkt ..........................Sidan 24 Förbereda sprayyta ...........................Sidan 24 Starta / stänga av produkt .........................Sidan 24 Ställa in färgstråle ..........................Sidan 25...
 • Seite 22: Inledning

  Leveransens omfattning Q Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör 1 färgpistol tryckluft PDFP 500 A1 till produkten. Den innehåller viktiga anvisningar för 1 behållare säkerhet, användning och avfallshantering. Läs säker- 1 lock för behållare...
 • Seite 23: Originaltillbehör / -Extra Utrustning

  Säkerhetsanvisningar Originaltillbehör / RISK FÖR PERSONSKADOR! Q -extra utrustning Överstig aldrig maximalt tillåtet arbetstryck på 3 bar. Använd en tryckreduceringsventil för att A nvänd alltid tillbehör och extra ut- ställa in arbetstrycket. R ISK FÖR PERSONSKADOR! MISSBRUK- rustning enligt anvisningarna i bruks- LIG ANVÄNDNING! Rikta inte produkten anvisningen.
 • Seite 24: Idrifttagning

  Säkerhetsanvisningar / Idrifttagning från spraystrålen. Kontakta omedelbart Läs tryckluftskällans drifts- och säkerhetsanvisningar läkare om spraystrålen tränger genom huden. och speciella anvisningar för färgarbeten. Obs: Använd korrekt arbetstryck. För högt arbets- Spraymedlet kan även tränga genom en hand- ske och nå huden och kroppen. tryck medför stark finfördelning och ger en för B ehandla inte ett insprutningssår som snabb vätskefördunstning.
 • Seite 25: Ställa In Färgstråle

  Idrifttagning / Underhåll och rengöring Ställa in färgstråle Q Minska luftmängd: Obs: Minskad luftmängd rekommenderas för stark Produkten har inställningar för rund stråle och bred färgdimma. stråle. V rid luftmängdsregleringen medsols. Underhåll och rengöring Rund stråle Bred stråle Hänvisning: En noggrann rengöring efter varje användning är mycket viktig för säkerhet och drift.
 • Seite 26: Service

  Underhåll och rengöring / Service / Garanti / Avfallshantering Som extra rostskydd kan du efter rengöringen inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man spruta igenom symaskinsolja. betala för eventuella reparationer. Smörj alla rörliga komponenter regelbundet med olja. Service Sverige Efter rengöring av nålen måste gängor och Tel.: 0770 930739 packningar behandlas med fett.
 • Seite 27: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) använda harmoniserade normer DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Typ / Beteckning: Färgpistol tryckluft PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2013 Serienummer: IAN 89567 Bochum, 30.04.2013 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt...
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Indledning Brug efter bestemmelsen ........................Side 30 Udstyr ..............................Side 30 Samlet levering .............................Side 30 Tekniske specifikationer ........................Side 30 Sikkerhedshenvisninger .....................Side 30 Originaltilbehør / -ekstraapparater .....................Side 31 Sikkerhedshenvisninger for finsprøjtesystemer ...................Side 31 Ibrugtagen HVLP-egenskaber ..........................Side 32 Apparatet tilsluttes ..........................Side 32 Sprøjtefladen forberedes ........................Side 32 Apparatet tændes / slukkes .........................Side 32 Farvestrålen indstilles ...........................Side 33 Farvemængde reguleres ........................Side 33...
 • Seite 30: Indledning

  Vi ønsker dig tillykke med købet af dit nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den 1 Trykluft-farvesprøjte PDFP 500 A1 indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug 1 Bæger og bortskaffelse.
 • Seite 31: Originaltilbehør / -Ekstraapparater

  Sikkerhedshenvisninger FARE FOR KVÆLNING! F jern ikke nogen typeskilte–de er sikkerheds- Når der arbejdes med kvælstof, opstår relevante dele af apparatet. fare for kvælning! Arbejd derfor altid i H vis De er uerfaren i håndteringen af appara- velventilerede lokaler! tet, bør De lade Dem uddanne i den risikoløse FARE FOR KVÆSTELSER! håndtering.
 • Seite 32: Ibrugtagen

  Sikkerhedshenvisninger / Ibrugtagen Apparatet tilsluttes B ær supplerende personligt beskyttel- Q sesudstyr som tilsvarende beskyttel- seshandsker og beskyttelses- eller P roduktet må kun drives med renset, konden- åndedrætsvæærn, når der sprøjtes sat–og oliefri trykluft og det maksimale arbejds- eller håndteres kemikalier. At bære be- tryk på...
 • Seite 33: Farvestrålen Indstilles

  Ibrugtagen / Vedligeholdelse og rensning Luftmængde reguleres Q Fyld sprøjtemateriale i bægeret og spænd låget fast. Bemærk: Det anbefales, at starte med den maksi- Hold farvesprøjtepistolen altid i samme afstand til objektet. Den ideelle afstand er på ca. 15 cm. male luftmængde.
 • Seite 34: Service

  Vedligeholdelse og rensning / Service / Garanti / Bortskaffelse Sæt nålen igen i farvesprøjtespistolen. eller batterier. Produktet er kun beregnet til privat Sæt fjederen på spidsen af nålen og ikke til erhvervsmæssigt brug. Skru mængdereguleringsskruen fast igen ved at dreje den med uret Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anven- Skru flydebægeret af pistolen idet De dre-...
 • Seite 35: Konformitetserklæring / Fremstiller

  Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) Anvendte harmoniserede standarder DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Maskintype / Type: Trykluft-farvesprøjte PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2013 Serienummer: IAN 89567 Bochum, 30.04.2013 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre...
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................Seite 38 Ausstattung ............................Seite 38 Lieferumfang ............................Seite 38 Technische Daten ..........................Seite 38 Sicherheitshinweise ........................Seite 38 Originalzubehör / -zusatzgeräte ......................Seite 39 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..................Seite 39 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften ..........................Seite 40 Gerät anschließen..........................Seite 40 Sprühfläche vorbereiten ........................Seite 41 Gerät ein- / ausschalten ........................Seite 41 Farbstrahl einstellen ..........................Seite 41 Farbmenge regulieren.........................Seite 41...
 • Seite 38: Einleitung

  Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die 1 Fließbecher angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 1 Deckel für Fließbecher...
 • Seite 39: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise RÜCKSTOSSKRÄFTE! Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Bei hohen Arbeitsdrücken können Rückstosskräfte Betrieb genommen werden. auftreten, die unter Umständen zu Gefährdungen K nicken Sie nicht den Schlauch des Gerätes. durch Dauerbelastung führen können. Andernfalls kann dieser beschädigt werden. ERSTICKUNGSGEFAHR! B itte beachten Sie die Sicherheitshinweise der Beim Arbeiten mit Stickstoff besteht...
 • Seite 40: Hvlp-Eigenschaften

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme oder ähnlichen Materialien. Leichtflüchtige Gifte, Karzinogene, etc. hervorgerufenen Verlet- verdunstende Lösemittel schaffen eine explosive zungen zu verringern. S prühen Sie niemals ohne montierten Umgebung. S prühen Sie nicht im Bereich von Zünd- Düsenkopf. Die Verwendung eines speziellen quellen wie statischen Elektrizitätsfun- Düseneinsatzes mit dem passenden Düsenkopf ken, offenen Flammen, Zündflammen,...
 • Seite 41: Sprühfläche Vorbereiten

  Inbetriebnahme F arbstrahl einstellen S tellen Sie am Filterdruckminderer der Druck- luftquelle den Arbeitsdruck auf 3 bar ein. Das Gerät verfügt über die Einstellungen Rundstrahl und Breitstrahl. S prühfläche vorbereiten D ecken Sie die Umgebung der Sprühfläche weiträumig und gründlich ab. Alle nicht abge- Rundstrahl Breitstrahl deckten Flächen oder Oberflächen können...
 • Seite 42: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Luftmenge erhöhen: S etzen Sie die Feder auf das Ende der Hinweis: Die Erhöhung der Luftmenge ist in der Nadel Regel ratsam bei zu grober Zerstäubung. S chrauben Sie die Hubanschlagschaube D rehen Sie die Luftmengenregulierung durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest.
 • Seite 43: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung E ntsorgung Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- Die Verpackung besteht aus umweltfreund- brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das lichen Materialien, die Sie über die örtlichen Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für Recyclingstellen entsorgen können.
 • Seite 44: Konformitätserklärung / Hersteller

  Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Herstellungsjahr: 04–2013 Seriennummer: IAN 89567 Bochum, 30.04.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 45 KOMPERNASS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila · Informationsstatus tilstand af information · stand der Informationen: 04 / 2013 · Ident.-No.: PDFP500a1042013-3 IAN 89567...

Inhaltsverzeichnis