Parkside PDFP 500 A1 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1
AIR PAINT SPRAY GUN
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
FÄRGSPRUTPISTOL, TRYCKLUFT
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
DRUCKLUFT-FARbSPRITzPISTOLE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
PAINEILMAKÄYTTÖINEN MAALIRUISKU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
TRYKLUFT-FARVESPRØJTE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
3

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 A1

 • Seite 1 AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1 AIR PAINT SPRAY GUN PAINEILMAKÄYTTÖINEN MAALIRUISKU Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös FÄRGSPRUTPISTOL, TRYCKLUFT TRYKLUFT-FARVESPRØJTE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Correct Usage .......................Page 6 Equipment ........................Page 6 Scope of Delivery ......................Page 6 Technical Data ......................Page 6 Safety advice Original accessories / attachments ................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ..............Page 8 Initial use HVLP properties ......................Page 8 Connecting the device ....................Page 8 Preparing the spraying surface ..................Page 9 Turning the device On / Off ..................Page 9...
 • Seite 6: Introduction

  The device is not 1 Air paint spray gun PDFP 500 A1 suitable for working with dispersion and latex paints, 1 Gravity flow cup alkalis, acidic coating materials, granular and par-...
 • Seite 7: Safety Advice

  Introduction / Safety advice hose from the device. This will ensure that Volume flow: typically 130 - 160 ml / min Nozzle size: Ø 1.4 mm the compressed air supply hose does not wave Gravity flow cup: 500 ml around or recoil in an uncontrolled manner. J For your own safety, wear Sound pressure level: 64 dB(A)
 • Seite 8: Safety Instructions For Fine Spray Systems

  Safety advice / Initial use Safety instructions for If the spray is injected into the skin, seek medical fine spray systems help immediately. J P ay attention to any possible dangers J K eep your work area clean, well lit of the material being sprayed.
 • Seite 9: Preparing The Spraying Surface

  Initial use j dispersion and results in too rapid evaporation of P ress the trigger to start spraying and keep the liquid. The surfaces become rough and develop it held down. j poor adhesion properties. If the working pressure is I n order to stop spraying, release the trigger too low on the other hand, the paint material is not again.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning

  Initial use / Maintenance and Cleaning / Service / Warranty regulator as described below under “Increas- After cleaning, screw the nozzle head back ing the air quantity” up to the maximum setting. on by turning it in a clockwise direction, and tighten it with the spanner fest.
 • Seite 11: Disposal

  1890 930 034 (EN 1953:1998+A1:2009) (0,08 EUR/Min. (peak) 0,06 EUR/Min. (off peak)) Type / Machine designation: e-mail: kompernass@lidl.ie Air paint spray gun PDFP 500 A1 IAN 64576 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Serial number: IAN 64576 Disposal Q Bochum, 31.03.2011...
 • Seite 13 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 14 Varustus .......................... Sivu 14 Toimitukseen kuuluu ....................... Sivu 14 Tekniset tiedot ......................... Sivu 14 Turvallisuusohjeet Alkuperäiset varusteet / -lisälaitteet ................Sivu 15 Hienoruiskujärjestelmien turvallisuusohjeet ..............Sivu 16 Käyttöönotto HVLP-ominaisuudet ......................Sivu 16 Laitteen liitäntä ....................... Sivu 16 Ruiskutettavan pinnan valmistelu ...................
 • Seite 14: Johdanto

  Toimitukseen kuuluu Q Paineilmakäyttöinen laite soveltuu levittämään / ruis- kuttamaan vain liuotinainepitoisia ja vesiohenteisia lakkoja, kuultovärejä, pohjustusvärejä, kirkaslakkaa, 1 paineilmakäyttöinen maaliruisku PDFP 500 A1 moottoriajoneuvojen peitemaaleja, petsivärejä, 1 maaliastia puunsuoja-aineita, kasvinsuojeluaineita, öljyjä ja 1 maaliastian kansi desinfiointiaineita. Tämä laite ei sovellu dispersio- ja 1 asennustyökalu...
 • Seite 15: Turvallisuusohjeet

  Johdanto / Turvallisuusohjeet teesta. Näin vältät syöttöletkun kontrolloimat- Työpaine: max. 3 bar Läpivirtausmäärä: tyypillinen 130 - 160 ml / min. toman pyörimisen sinne tänne ja sen takaiskun. J Käytä henkilökohtaiseksi Suutinkoko: Ø 1,4 mm turvallisuudeksesi soveltuvia Maaliastia: 500 ml suojavarusteita. Käytä hengityssuojainta Äänenpainetaso: 64 dB(A) Äänitehotaso:...
 • Seite 16: Hienoruiskujärjestelmien Turvallisuusohjeet

  Turvallisuusohjeet / Käyttöönotto Hienoruiskujärjestelmien J Ä lä käsittele ruiskutusvammaa taval- turvallisuusohjeet lisen viillon tavoin. Korkeapainesäde voi ruiskuttaa myrkkyaineita kehoon Pidä työskentelyalueesi puhtaana, ja johtaa vakaviin vammoihin. Jos suihku hyvin valaistuna äläkä säilytä siinä tunkeutuu ihon läpi, tulee välittömästi turvautua maali- tai liuotinsäiliöitä, riepuja tai lääkärin apuun.
 • Seite 17: Ruiskutettavan Pinnan Valmistelu

  Käyttöönotto j hienojakoon, josta on seurauksena liian nopea nes- P aina käynnistystä varten liipaisuvipua teen haihtuminen. Pinnat tulevat karheiksi ja niiden pidä se painettuna. j kiinnittymisominaisuudet huononevat. Mikäli taas P äästä liipaisuvipu taas irti, kun haluat päät- työpaine on liian alhainen, väriainetta ei ruiskuunnu tää...
 • Seite 18: Huolto Ja Puhdistus

  Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu maksimi säätöön asti, kuten seuraavassa kap- puhdistuksen jälkeen takaisin paikoilleen myö- paleessa „Ilmamäärän kohottaminen“ on kuvattu. täpäivään kiertämällä ja kiristä se asennusavai- mella j Ilmamäärän kohottaminen: P uhdistuksen jälkeen voit ruiskuttaa ompeluko- Huomautus: Ilmamäärän kohottaminen on nor- neöljyä...
 • Seite 19: Hävittäminen

  DIN EN 1953:1998+A1:2009 Pakkaus on valmistettu ympäristöystäväl- (EN 1953:1998+A1:2009) lisistä kierrätettävistä materiaaleista. Tyyppi / Laitekuvaus: Paineilmakäyttöinen maaliruisku PDFP 500 A1 Lisätietoja antavat mm. paikalliset ympäristöviran- omaiset. Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Sarjanumero: IAN 64576 Ympäristöystävällisyys ja aineiden hävitys: j M aalit, lakat ….
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 22 Leveransens omfattning ....................Sidan 22 Tekniska data ........................Sidan 22 Säkerhetsanvisningar Originaltillbehör / -extra utrustning ................Sidan 23 Säkerhetsanvisningar för finspraysystem ..............Sidan 23 Idrifttagning HVLP-egenskaper ......................Sidan 24 Ansluta produkt ......................Sidan 24 Förbereda sprayyta ......................Sidan 25 Starta / stänga av produkt ....................Sidan 25 Ställa in färgstråle ......................Sidan 25 Reglera färgmängd .......................Sidan 25...
 • Seite 22: Inledning

  Q avsett för sprayarbeten med lösningsmedelshaltiga och vattenförtunnade lackfärger, lasurer, grunde- ringar, klarlack, fordonslack, bets, träskyddsmedel, 1 färgsprutpistol tryckluft PDFP 500 A1 växtskyddsmedel, olja och desinfektionsmedel. Pro- 1 behållare dukten är inte lämplig för bearbetning med disper- 1 lock för behållare sions- och latexfärger, lut, syrahaltiga täckningsma-...
 • Seite 23: Säkerhetsanvisningar

  Inledning / Säkerhetsanvisningar J Använd personlig skyddsut- Volymflöde: typiskt 130 - 160 ml / min. rustning. Använd andningsskydd Munstyckets storlek: Ø 1,4 mm Behållare: 500 ml med aktivt kolfilter och skyddsglasögon! J Håll barn och andra personer Ljudtrycksnivå: 64 dB(A) på...
 • Seite 24: Idrifttagning

  Säkerhetsanvisningar / Idrifttagning behållare, trasor eller andra brännba- och uppmaningen att använda person- ra material. Risk för självantändning. Håll lig skyddsutrustning. Tillverkarens instruk- alltid funktionsdugliga brandsläckare / släck- tioner skall följas för att reducera skaderisken ningsutrustning tillgängliga. pga eld, gift, cancerframkallande ämnen osv. J J S äkerställ god ventilation inom spray-...
 • Seite 25: Förbereda Sprayyta

  Idrifttagning / Underhåll och rengöring Förbereda sprayyta Q Ställa in bred stråle: j A nvänd bred stråle vertikalt och horisontellt på j T äck över kring sprayytan över ett större område stora ytor. j och grundligt. Alla icke övertäckta ytor kan an- V rid reglaget motsols nars blir smutsiga.
 • Seite 26: Service

  Underhåll och rengöring / Service / Garanti / Avfallshantering J tot som köpbevis. Vi ber dig att kontakta A nvänd inte kolvätehaltiga halogenlösningsme- ditt serviceställe per telefon vid garantifall. del som triklormetyl, etylklorid osv., dessa kan Endast då kan produkten skickas in framkalla kemiska reaktioner med vissa material fraktfritt.
 • Seite 27: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  Maskindirektiv (2006 / 42 / EC) använda harmoniserade normer DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Typ / Beteckning: Färgsprutpistol tryckluft PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 03 - 2011 Serienummer: IAN 64576 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Verkställande direktör - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt...
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Indledning Brug efter bestemmelsen ....................Side 30 Udstyr ..........................Side 30 Samlet levering ......................Side 30 Tekniske specifikationer ....................Side 30 Sikkerhedshenvisninger Originaltilbehør / -ekstraapparater ................Side 31 Sikkerhedshenvisninger for finsprøjtesystemer ............Side 32 Ibrugtagen HVLP-egenskaber ......................Side 32 Apparatet tilsluttes ......................
 • Seite 30: Indledning

  Q plantebeskyttelsesmidler, olier og desinfektionsmidler, som indeholder løsningsmidler og kan fortyndes med vand. Apparatet er ikke egnet til forarbejdning af 1 Trykluft-farvesprøjte PDFP 500 A1 dispersions- og latex-malinger, lud, coatninger, som 1 Bæger indeholder syrer, sprøjtematerialer, som indeholder 1 Bægerlåg korn og legemer samt materialer, som er sprøjte- og...
 • Seite 31: Originaltilbehør / -Ekstraapparater

  Indledning / Sikkerhedshenvisninger FARE FOR KVÆSTELSER! Luftforbrug: maks. 380 l / min Først løsnes slangen fra trykluftkilden Arbejdstryk: maks. 3 bar og først efterfølgende forsyningsslan- Gennemstrømnings- gen fra apparatet. På den måde undgås volumen: typisk 130 - 160 ml / min Dysestørrelse: Ø...
 • Seite 32: Sikkerhedshenvisninger For Finsprøjtesystemer

  Sikkerhedshenvisninger / Ibrugtagen vejledningen nævnte, kan betyde fare for beskyttelseshandsken og huden og sprøjtes ind kvæstelser for dig. i Deres krop. J E n indsprøjtning må ikke behandles som et enkelt snit. En højtryksstråle Sikkerhedshenvisninger kan sprøjte giftstoffer i kroppen og for finsprøjtesystemer resulter i alvorlige kvæstelser.
 • Seite 33: Sprøjtefladen Forberedes

  Ibrugtagen Farvestrålen indstilles Q Bemærk: Sørg for det rigtige arbejdstryk. For højt arbejdstryk fører til for stor finfordeling og medfører for hurtig væskefordampning. Overflader bliver ru Apparatet råder over indstillinger til rundstråle og og udvikler dårlige hæfteegenskaber. Hvis derimod bredstråle. arbejdstrykket er for lavt, forstøves malematerialet ikke tilstrækkeligt.
 • Seite 34: Vedligeholdelse Og Rensning

  Ibrugtagen / Vedligeholdelse og rensning / Service / Garanti Service Q Luftmængden formindskes: Bemærk: At formindske luftmængden plejer at J Apparater, som drives være tilrådelig ved for stærk farvetåge. j med trykluft, må udelukkende repa- D rej luftmængderegulatoren i retning med uret. reres af kvalificeret fagpersonale og udelukkende med originale reservedele.
 • Seite 35: Bortskaffelse

  åer og søer. Maskintype / Type: j S prøjtmaling i nærheden af åer og søer eller Trykluft-farvesprøjte PDFP 500 A1 deres afvandingsområder er derfor forbudt. j U nder indkøb af farve og lak bør De være...
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................Seite 38 Ausstattung ........................Seite 38 Lieferumfang ........................Seite 38 Technische Daten ......................Seite 38 Sicherheitshinweise ..................Seite 39 Originalzubehör / -zusatzgeräte ..................Seite 40 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..............Seite 40 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften .......................Seite 40 Gerät anschließen......................Seite 41 Sprühfläche vorbereiten ....................Seite 41 Gerät ein- / ausschalten ....................Seite 41 Farbstrahl einstellen ......................Seite 41 Farbmenge regulieren....................Seite 42...
 • Seite 38: Einleitung

  Lieferumfang Q Auftragen / Zerstäuben von lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lackfarben, Lasuren, Grundie- rungen, Klarlacken, Kraftfahrzeug-Decklacken, 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, 1 Fließbecher Ölen und Desinfektionsmitteln. Das Gerät ist nicht 1 Deckel für Fließbecher geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und 1 Montagewerkzeug Latexfarben, Laugen, säurehaltigen Beschichtungs-...
 • Seite 39: Sicherheitshinweise

  Einleitung / Sicherheitshinweise VERLETZUNGSGEFAHR! Volumendurchfluß: typisch 130 - 160 ml / Min. Lösen Sie zuerst den Schlauch von der Düsengröße: Ø 1,4 mm Druckluftquelle und entfernen Sie erst Fließbecher: 500 ml danach den Versorgungsschlauch von Schalldruckpegel: 64 dB(A) dem Gerät. So vermeiden Sie ein unkontrol- Schallleistungspegel: 76 dB(A) Messwert ermittelt entsprechend EN 14462 liertes Herumwirbeln bzw.
 • Seite 40: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme Originalzubehör / -zusatzgeräte Q Schutzhandschuhe und Schutz- oder Atemschutzmaske beim Sprühen oder J B enutzen Sie nur Zubehör und Zusatz- der Handhabung von Chemikalien. geräte, die in der Bedienungsanleitung Das Tragen von Schutzausrüstung für entspre- angegeben sind. Der Gebrauch anderer als chende Bedingungen verringert die Aussetzung in der Bedienungsanleitung empfohlenen Zube- gegenüber gefährdenden Substanzen.
 • Seite 41: Gerät Anschließen

  Inbetriebnahme Gerät ein- / ausschalten Q Wichtig: Überschreiten Sie nicht den Arbeitsdruck von maximal 3 bar. Arbeitshinweise: Öffnen Sie während des Arbeitsvorgangs die Gerät anschließen Q Entlüftung Achten Sie beim Verdünnen darauf, dass Sprüh- J D as Produkt darf ausschließlich mit gereinigter, material und Verdünnung zusammenpassen.
 • Seite 42: Farbmenge Regulieren

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service j D rehen Sie den Regler gegen den Uhrzeiger- Andernfalls verstopft beispielsweise die Düse und sinn die einwandfreien Funktionen des Gerätes sind Der Düsenkopf lässt sich vertikal und hori- nicht mehr gewährleistet. J zontal durch Drehen in die gewünschte Position Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten stufenlos einstellen.
 • Seite 43: Garantie

  Service / Garantie / Entsorgung Originalersatzteilen reparieren. Damit Service Österreich wird sichergestellt, dass die Sicherheit der Ge- Tel.: 0820 201 222 räte erhalten bleibt. (0,15 EUR/Min.) e-mail: kompernass@lidl.at Garantie Q IAN 64576 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum.
 • Seite 44: Konformitätserklärung / Hersteller

  Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Herstellungsjahr: 03 - 2011 Seriennummer: IAN 64576 Bochum, 31.03.2011 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 45 IAN 64576 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 03 / 2011 · Ident.-No.: PDFP500A1032011-3...

Inhaltsverzeichnis