Parkside PDFP 500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1
AIR PAINT SPRAY GUN
operation and safety Notes
Translation of original operation manual
PNEUMATIKUS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
PNEUMATICKÁ STŘÍKACÍ PISTOLE
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 89567
CIŚNIENIOWY PISTOLET DO FARB
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
TLAČNA PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
STRIEKACIA PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 A1

 • Seite 1 AIR PAINT SPRAY GUN PDFP 500 A1 AIR PAINT SPRAY GUN CIŚNIENIOWY PISTOLET DO FARB operation and safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi PNEUMATIKUS FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY TLAČNA PIŠTOLA ZA BRIZGANJE BARVE Kezelési és biztonsági utalások...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Correct Usage.............................Page 6 Features and Fittings ...........................Page 6 Scope of Delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 Safety advice ..........................Page 6 Original accessories / attachments ....................Page 7 Safety instructions for fine spray systems ..................Page 7 Initial use HVLP properties ..........................Page 8 Connecting the device ........................Page 8 Preparing the spraying surface ......................Page 8...
 • Seite 6: Introduction

  We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They 1 Air paint spray gun PDFP 500 A1 contain important information concerning safety, 1 Gravity flow cup use and disposal.
 • Seite 7: Original Accessories / Attachments

  Safety advice a danger of suffocation! Work in well influence of drugs, alcohol or medica- tions. ventilated spaces only. DANGER OF INJURY! D o not remove rating plates or labels - they are Never exceed the maximum allowable working safety-relevant parts of the device. air pressure of 3 bar.
 • Seite 8: Initial Use

  Safety advice / Initial use Connecting the device D o not spray any materials for which Q it is not known whether they pose a danger. Unknown materials can create dan- O perate the product only with cleaned, con- gerous conditions. densate- and oil-free compressed air and never Wear additional personal protective exceed the maximum working air pressure at...
 • Seite 9: Adjusting The Paint Jet

  Initial use / Maintenance and Cleaning Regulating the Q When working with the device you should open quantity of paint the vent When diluting the material, make sure that the Note: The front locking screw is used to limit the spraying material and the dilution are suitable for one another.
 • Seite 10: Maintenance And Cleaning Service Warranty Disposal

  Maintenance and Cleaning / Service / Warranty / Disposal Warranty some materials of the paint spray gun. This can lead to dangerous reactions. ATTENTION! Never immerse the paint spray The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The ap- gun completely in solvent.
 • Seite 11: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  (EN 1953:1998+A1:2009) therefore prohibited. Type / Machine designation: C onsider their environmental compatibility when buying paints, varnishes etc. Air paint spray gun PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2013 Serial number: IAN 89567 Bochum, 30.04.2013 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of product development.
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 14 Wyposażenie ........................... Strona 14 Zakres dostawy ..........................Strona 14 Dane techniczne ..........................Strona 14 Wskazówki bezpieczeństwa ..................Strona 14 Oryginalne akcesoria / dodatkowe przyrządy ................Strona 15 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące systemów drobno rozpylających ....... Strona 16 Uruchomienie Właściwości HVLP ...........................
 • Seite 14: Wstęp

  Zakres dostawy Q zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację. 1 Ciśnieniowy pistolet do farb PDFP 500 A1 1 Pojemnik 1 Pokrywa pojemnika Zastosowanie zgodne Q 1 Szczotka do czyszczenia...
 • Seite 15: Oryginalne Akcesoria / Dodatkowe Przyrządy

  Wskazówki bezpieczeństwa wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji mogą prowa- P rzed wykonaniem napraw oraz prac konserwa- dzić do ciężkich obrażeń i / lub szkód materialnych. cyjnych jak również w czasie przerwy w pracy oraz podczas transportu należy odłączyć urzą- Przechowuj na przyszłość wszystkie dzenie od źródła sprężonego powwietrza.
 • Seite 16: Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Systemów Drobno Rozpylających

  Wskazówki bezpieczeństwa / Uruchomienie Wskazówki bezpieczeństwa Q Nie należy rozpylać na siebie, na inne dotyczące systemów drobno osoby lub zwierzęta. Ręce oraz inne rozpylających części ciała należy trzymać z dala od rozpylanego strumienia. Jeśli rozpylany M iejsce pracy należy utrzymywać w strumień...
 • Seite 17: Podłączenie Urządzenia

  Uruchomienie Podłączenie urządzenia Załączenie / wyłączenie Q Q urządzenia P rodukt może być używany tylko wyłącznie z Instrukcje robocze: oczyszczonym sprężonym powietrzem nieza- wierającym oleju oraz wody i nie można prze- Włożyć filtr do pistoletu (patrz rys. C). kraczać maksymalnego dopuszczalnego W czasie pracy należy otworzyć...
 • Seite 18: Regulacja Ilości Farby

  Uruchomienie / Konserwacja i czyszczenie Ustawienie strumienia okrągłego: R egulator przepływu powietrza należy ob- S tumień okrągły należy zastosować przykłado- racać w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wo przy mniejszych powierzchniach, na rogach wskazówek zegara. i obrzeżach. Zmniejszenie przepływu powietrza: R egulator należy obracać...
 • Seite 19: Konserwacja I Czyszczenie Serwis Gwarancja Utylizacja

  Konserwacja i czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Utylizacja gwarancyjnych należy skontaktować się Należy starannie oczyścić szczotką igłę telefonicznie z serwisem. Tylko w ten spo- patrz także rysunek B. sób można zagwarantować bezpłatną Igłę należy ponownie umieścić w pistolecie. wysyłkę zakupionego produktu. Spężynę...
 • Seite 20: Deklaracja Zgodności / Producent

  P odczas zakupu farb, lakierów… należy zwra- DIN EN 1953:1998+A1:2009 cać uwagę na ich oddziaływanie na środowisko. (EN 1953:1998+A1:2009) Typ / Oznaczenie urządzenia: Ciśnieniowy pistolet do farb PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2013 Numer seryjny: IAN 89567 Bochum, 30.04.2013 Semi Uguzlu - Menadżer jakości -...
 • Seite 21 Tartalomjegyzék Bevezetés Rendeltetésszerű használat ......................Oldal 22 Felszerelés ............................Oldal 22 A szállítmány tartalma........................Oldal 22 Műszaki adatok ..........................Oldal 22 Biztonsági tudnivalók ......................Oldal 22 Originál tartozékok / - kiegészítő készülékek ..................Oldal 23 Finom szórórendszerekre vonatkozó biztonsági tudnivalók ............Oldal 23 Üzembevétel HVLP-tulajdonságok ..........................Oldal 24 A készülék csatlakoztatása .......................Oldal 24 A beszórni való...
 • Seite 22: Rendeltetésszerű Használat

  A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati 1 pneumatikus festékszóró pisztoly PDFP 500 A1 és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak 1 festéktartály szerint és a megadott felhasználási területeken alkal- 1 festéktartály fedele...
 • Seite 23: Originál Tartozékok / - Kiegészítő Készülékek

  Biztonsági tudnivalók VISSZARÚGÓ ERŐ! L egyen mindig figyelmes, ügyeljen arra amit tesz és kezdje el a munkát körülte- Magas munkanyomásnál visszarúgó erők áll- kintően. Ne használja a készüléket hatnak elő, amelyek adott esetben túlterhelések ha fáradt, vagy ha drogok, alkohol által veszélyeztetésekhez vezethetnek.
 • Seite 24: Üzembevétel

  Biztonsági tudnivalók / Üzembevétel Üzembevétel motorok, égő cigaretták közelében, Q vagy olyan környezetben, amelyekben HVLP-tulajdonságok Q áramot vezető kábelek csatlakoztatása és leválasztása által vagy kapcsolók kezelése által szikrák jöhetnek létre. Ez a készülék egy HVLP-rendszerrel (High Volume Az ilyen gyulladási források a környezet kigyú- Low Pressure) rendelkezik.
 • Seite 25: A Beszórni Való Felület Előkészítése

  Üzembevétel A beszórni való felület A festéksugár beállítása Q Q előkészítése A készülék kerek sugárral és széles sugárral tud T akarja le a beszórni való felület környékét szórni. tágasan és alaposan. Ellenkező esetben az összes nem latakart felület beszennyeződhet. B iztosítsa, hogy a beszórni való felület tiszta, száraz és zsírmenetes legyen.
 • Seite 26: Karbantartás És Tisztítás

  Üzembevétel / Karbantartás és tisztítás / Szerviz / Garancia A légmennyiség növelése: Az óra járásával ellentétesen csavarja le a Utalás: A légmennyiség növelése általában a folyadéktartályt a pisztolyról. durvább szórásnál ajánlatos. A C- ábrán látható módon vegye ki a szűrőt C savarja a légmennyiség szabályzót és tisztítsa meg a kefével.
 • Seite 27: Mentesítés

  DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 Típus / A készülék megnevezése: e-mail: kompernass@lidl.hu Pneumatikus festékszóró pisztoly PDFP 500 A1 IAN 89567 Date of manufacture (DOM): 04–2013 Sorozatszám: IAN 89567 Mentesítés Q Bochum, 30.04.2013 A csomagolás környezetbarát anyagok- ból áll, amelyeket a helyi újraértékesítési...
 • Seite 29 Kazalo Uvod Namen uporabe ..........................Stran 30 Oprema .............................. Stran 30 Obseg dobave ..........................Stran 30 Tehnični podatki ..........................Stran 30 Varnostna opozorila ......................Stran 30 Originalna oprema / originalne dodatne naprave ................. Stran 31 Varnostna navodila za fine razpršilne sisteme ................Stran 31 Začetek uporabe Lastnosti HVLP ............................
 • Seite 30: Uvod

  Vsebuje pomembna navodila za varnost, uporabo in odstrani- tev. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite 1 tlačna pištola za brizganje barve PDFP 500 A1 z vsemi navodili za uporabo in varnostnimi napotki. 1 posoda za tekočino Izdelek uporabljajte samo tako, kot je opisano, in 1 pokrov za posodo za tekočino...
 • Seite 31: Originalna Oprema / Originalne Dodatne Naprave

  Varnostna opozorila Naprave ne uporabljajte, kadar ste sil, ki morda lahko vodijo do nevarnosti zaradi utrujeni ali pod vplivom drog, alkoho- stalne obremenitve. NEVARNOST la ali zdravil. ZADUŠITVE! Pri delu z dušikom obsta- P loščic z oznako tipa ne odstranite – so varno- ja nevarnost zadušitve! Zato delajte samo stno relevantni sestavni deli naprave.
 • Seite 32: Začetek Uporabe

  Varnostna opozorila / Začetek uporabe Priključitev naprave P ri razprševanju kemikalij ali pri ro- Q kovanju z njimi nosite dodatno osebno zaščitno opremo kot so ustrezne za- I zdelek se sme uporabljati izključno z očišče- ščitne rokavice in zaščitna ali dihalna nim komprimiranim zrakom brez olja in brez maska.
 • Seite 33: Nastavljanje Barvnega Curka

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje Reguliranje količine barve Q napačnega razredčila nastajajo kepice in po- sledica tega je, da se pištola lahko zamaši. Opozorilo: Sprednji vijak za aretiranje je namenjen Posodo za tekočino v smeri urnega kazalca privijte na pištolo. za omejevanje območja nastavljanja omejevalnega V posodo za tekočino natočite razpršilni...
 • Seite 34: Servis

  Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija / Odstranjevanje delov. S tem se zagotovi, da varnost naprav mi materiali brizgalne pištole za barve. Le-to lahko vodi do nevarnih reakcij. ostane ohranjena. POZOR! Brizgalne pištole za barve nikoli ne položite cele v razredčilo. Garancija Q Po vsaki uporabi skozi napravo razpršite...
 • Seite 35: Izjava O Skladnosti / Izdelovalec

  DIN EN 1953:1998+A1:2009 P ri nakupu barv, lakov itd. pazite na njihovo (EN 1953:1998+A1:2009) okoljsko neoporečnost. Tip / Oznaka naprave: Tlačna pištola za brizganje barve PDFP 500 A1 Date of manufacture (DOM): 04–2013 Serijska številka: IAN 89567 Bochum, 30.04.2013 Semi Uguzlu - Vodja kakovosti - Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
 • Seite 36: Garancijski List

  Garancijski list KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblašče- GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob ni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval zahtevkov iz te garancije.
 • Seite 37 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ......................Strana 38 Vybavení............................Strana 38 Rozsah dodávky ..........................Strana 38 Technické údaje ..........................Strana 38 Bezpečnostní pokyny ......................Strana 38 Originální příslušenství / doplňková zařízení ................Strana 39 Bezpečnostní pokyny pro jemné rozprašovací systémy ............... Strana 39 Uvedení...
 • Seite 38: Úvod

  Blahopřejeme vám ke koupi nového výrobku. Roz- hodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny 1 pneumatická stříkací pistole PDFP 500 A1 pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím 1 pohárek k tečení...
 • Seite 39: Originální Příslušenství / Doplňková Zařízení

  Úvod / Bezpečnostní pokyny B uďte vždy pozorní, dbejte na to, co které mohou za určitých okolností způsobit děláte a konejte práci s rozumem. ohrožení trvalou zátěží. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Zařízení nepoužívejte, jste-li unaveni Při práci s dusíkem existuje nebezpečí nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo udušení! Pracujte jen v dostatečně...
 • Seite 40: Uvedení Do Provozu

  Bezpečnostní pokyny / Uvedení do provozu kabelů nebo obsluhy spínačů. Takové Důležité: Nikdy nepřekročte maximálně povolený zdroje jisker mohou vést ke vznícení okolí. pracovní tlak 3 barů. N erozprašujte materiály, u nichž není známo, představují-li nebezpečí. Nezná- Připojení zařízení Q mé...
 • Seite 41: Zapínání / Vypínání Zařízení

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění Zapínání / vypínání zařízení Q O točte regulátorem proti směru pohybu hodinových ručiček . Hlavu trysky lze ply- Pracovní pokyny: nule nastavit vertikálně a horizontálně otáčením Nasaďte filter do pistole (viz obr. C). do požadované...
 • Seite 42: Servis

  Údržba a čistění / Servis / Záruka Servis Q Nepoužívejte žádné halogenové rozpouštědlo obsahující uhlovodík jako je trichlormethyl, ethyl- Nechejte zařízení chlorid atd., protože vyvolávají chemické reakce provozované stlačeným vzduchem s některými materiály stříkací pistole. To může opravovat jen kvalifikovaným odbor- vést k nebezpečným reakcím.
 • Seite 43: Zlikvidování

  Značka / Název stoje: do země, podzemní vody nebo do vodstva. S tříkací práce na okrají vodstva nebo přilehlých Pneumatická stříkací pistole PDFP 500 A1 ploch (povodí) nejsou proto přípustné. D bejte při koupi barev. laků… na jejich Date of manufacture (DOM): 04–2013 ekologickou vhodnost.
 • Seite 45 Zoznam obsahu Úvod Používanie podľa určenia ....................... Strana 46 Vybavenie ............................Strana 46 Obsah dodávky ..........................Strana 46 Technické údaje ..........................Strana 46 Bezpečnostné upozornenia ..................Strana 46 Originálne príslušenstvo / originálne prídavné zariadenia ............Strana 47 Bezpečnostné upozornenia pre systémy s jemným rozstrekovaním ..........Strana 47 Uvedenie do prevádzky Vlastnosti HVLP ..........................
 • Seite 46: Úvod

  Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, 1 striekacia pištoľ PDFP 500 A1 oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhe a 1 nádoba na tekutinu bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popi- 1 veko nádoby na tekutinu...
 • Seite 47: Originálne Príslušenstvo / Originálne Prídavné Zariadenia

  Bezpečnostné upozornenia REAKTÍVNE SILY! Pri vysokých R iaďte sa bezpečnostnými upozorneniami vý- pracovných tlakoch sa môžu vyskytnúť reaktív- robcov postrekového materiálu. B uďte vždy sústredený, dávajte pozor ne sily, ktoré za určitých okolností môžu viesť k na to, čo robíte a k práci pristupujte s ohrozeniam v dôsledku dlhodobého zaťaženia.
 • Seite 48: Uvedenie Do Prevádzky

  Bezpečnostné upozornenia / Uvedenie do prevádzky Uvedenie do prevádzky N estriekajte v oblasti zápalných zdro- Q jov, ako sú statické elektrické iskry, Vlastnosti HVLP Q otvorené plamene, zápalné plamene, horúce predmety, motory, cigarety a iskry zo zapájania a odpájania elektric- Toto náradie je vybavené...
 • Seite 49: Zapnutie / Vypnutie Náradia

  Uvedenie do prevádzky Nastavenie širokého lúča: H ladké plochy zdrsnite a nakoniec odstráňte brúsny prach. Š iroký lúč použite vertikálne a horizontálne na väčšie plochy. R egulátor otočte proti smeru hodinových Zapnutie / vypnutie náradia Q ručičiek . Hlava dýzy sa dá...
 • Seite 50: Údržba A Čistenie

  Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Údržba a čistenie Z času na čas naolejujte všetky pohyblivé časti. Po čistení ihly je potrebné jemne olejom ošetriť Poznámka: Dôkladné čistenie po každom použití závity a tesnenie. je veľmi dôležité z hľadiska bezpečnosti a prevádzky. Nepoužívajte žiadne mazacie prostriedky ob- V opačnom prípade sa napríklad upchá...
 • Seite 51: Likvidácia

  (EN 1953:1998+A1:2009) miestnych recyklačných staniciach. Model stroja / Typ: Informácie o možnostiach likvidácie starých prístrojov Striekacia pištoľ PDFP 500 A1 získate na vašom obecnom alebo mestskom úrade. Date of manufacture (DOM): 04–2013 Záťaž pre životné prostredie a Sériové číslo: IAN 89567 likvidácia materiálu:...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 54 Ausstattung ............................Seite 54 Lieferumfang ............................Seite 54 Technische Daten ..........................Seite 54 Sicherheitshinweise .......................Seite 54 Originalzubehör / -zusatzgeräte .......................Seite 55 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..................Seite 55 Inbetriebnahme HVLP-Eigenschaften ..........................Seite 56 Gerät anschließen ..........................Seite 56 Sprühfläche vorbereiten ........................Seite 57 Gerät ein- / ausschalten ........................Seite 57 Farbstrahl einstellen ..........................Seite 57 Farbmenge regulieren ........................Seite 57...
 • Seite 54: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die 1 Fließbecher angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle 1 Deckel für Fließbecher...
 • Seite 55: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Sicherheitshinweise RÜCKSTOSSKRÄFTE! Mängel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Bei hohen Arbeitsdrücken können Rückstosskräfte Betrieb genommen werden. auftreten, die unter Umständen zu Gefährdungen K nicken Sie nicht den Schlauch des Gerätes. durch Dauerbelastung führen können. Andernfalls kann dieser beschädigt werden. ERSTICKUNGSGEFAHR! B itte beachten Sie die Sicherheitshinweise der Beim Arbeiten mit Stickstoff besteht...
 • Seite 56: Hvlp-Eigenschaften

  Sicherheitshinweise / Inbetriebnahme oder ähnlichen Materialien. Leichtflüchtige Gifte, Karzinogene, etc. hervorgerufenen Verlet- verdunstende Lösemittel schaffen eine explosive zungen zu verringern. S prühen Sie niemals ohne montierten Umgebung. S prühen Sie nicht im Bereich von Zünd- Düsenkopf. Die Verwendung eines speziellen quellen wie statischen Elektrizitätsfun- Düseneinsatzes mit dem passenden Düsenkopf ken, offenen Flammen, Zündflammen,...
 • Seite 57: Sprühfläche Vorbereiten

  Inbetriebnahme F arbstrahl einstellen S tellen Sie am Filterdruckminderer der Druck- luftquelle den Arbeitsdruck auf 3 bar ein. Das Gerät verfügt über die Einstellungen Rundstrahl und Breitstrahl. S prühfläche vorbereiten D ecken Sie die Umgebung der Sprühfläche weiträumig und gründlich ab. Alle nicht abge- Rundstrahl Breitstrahl deckten Flächen oder Oberflächen können...
 • Seite 58: Wartung Und Reinigung

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Luftmenge erhöhen: S etzen Sie die Feder auf das Ende der Hinweis: Die Erhöhung der Luftmenge ist in der Nadel Regel ratsam bei zu grober Zerstäubung. S chrauben Sie die Hubanschlagschaube D rehen Sie die Luftmengenregulierung durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder fest.
 • Seite 59: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung E ntsorgung Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zer- Die Verpackung besteht aus umweltfreund- brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das lichen Materialien, die Sie über die örtlichen Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für Recyclingstellen entsorgen können.
 • Seite 60: Konformitätserklärung / Hersteller

  Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) angewandte harmonisierte Normen DIN EN 1953:1998+A1:2009 (EN 1953:1998+A1:2009) Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 A1 Herstellungsjahr: 04–2013 Seriennummer: IAN 89567 Bochum, 30.04.2013 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 61 KOMPERNASS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · stan informacji · Információk állása · stanje informacij · stav informací · stav informácií · stand der Informationen: 04 / 2013 Ident.-No.: PDFP500a1042013-4 IAN 89567...

Inhaltsverzeichnis