Parkside PDFP 500 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC PAINT SPRAY GUN PDFP 500 B2
PNEUMATIC PAINT SPRAY GUN
Translation of the original instructions
PISTOL DE VOPSIT CU AER COMPRIMAT
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 275684
PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA
ŠTRCANJE BOJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ПНЕВМАТИЧЕН ПУЛВЕРИЗАТОР
ЗА БОЯ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
DRUCKLUFT-FARBSPRITZPISTOLE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDFP 500 B2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDFP 500 B2

 • Seite 1 PNEUMATIC PAINT SPRAY GUN PDFP 500 B2 PNEUMATIC PAINT SPRAY GUN PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA Translation of the original instructions ŠTRCANJE BOJE Prijevod originalnih uputa za uporabu PISTOL DE VOPSIT CU AER COMPRIMAT ПНЕВМАТИЧЕН ПУЛВЕРИЗАТОР Traducerea instrucţiunilor de utilizare original ЗА БОЯ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............8 Translation of the original Conformity Declaration ..... . 8 PDFP 500 B2...
 • Seite 5: Introduction

  This compressed air-powered appliance is designed solely for the application/spraying of solvent-based Package contents and water-soluble paints, glazes, foundation, clear 1 pneumatic paint spray gun PDFP 500 B2 varnishes, vehicle paints, stains, wood preserva- 1 flow cup tives, pesticides, oils and disinfectants. The appli- 1 flow cup lid...
 • Seite 6: Safety Information

  In this way, you avoid uncontrollable thrashing about of the supply hose or kickback. ■ Use suitable body protection equipment to protect yourself. Wear a mask with an active carbon filter and safety goggles! PDFP 500 B2...
 • Seite 7: Safety Instructions For Fine Spray Systems

  In the event of a chemical penetration of poor adhesion properties. If, however, the the skin, seek medical assistance immediately. working pressure is too low, the paint will not be adequately dispersed. This leads to wavy surfaces and droplets. PDFP 500 B2...
 • Seite 8: Preparing The Surface

  10 cm from the spray surface. Switching on: ♦ To switch on, pull the trigger and keep it pressed in. Switching off: ♦ To stop working, simply release the trigger PDFP 500 B2...
 • Seite 9: Adjusting The Airflow

  Oil all moving parts from time to time. to dangerous reactions. ♦ After cleaning the needle, the thread and seal must be lightly greased with a suitable lubricant. ♦ Do not use any silicon-based lubricants. ♦ Store compressed-air appliances only in dry rooms. PDFP 500 B2...
 • Seite 10: Disposal

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PDFP 500 B2...
 • Seite 11: Service

  flow cups) can be ordered via our EN 1953:2013 service hotline. Type designation of machine: Service Great Britain Pneumatic paint spray gun PDFP 500 B2 Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk Year of manufacture: 02 - 2016 IAN 275684...
 • Seite 12 Tehnički podaci ............17 PDFP 500 B2...
 • Seite 13: Uvod

  Ovaj uređaj na komprimirani zrak namijenjen je Opseg isporuke nanošenju / raspršivanju lakova koji sadrže otapa- 1 Pneumatski pištolj za štrcanje boje PDFP 500 B2 la i koji se mogu razrijediti vodom, lazura, temeljnih 1 Spremnik za tekućine boja, prozirnih lakova, površinskih lakova za vozi- 1 Poklopac spremnika za tekućine...
 • Seite 14: Sigurnosne Napomene

  ZABRANJENO PUŠITI! Ne palite iskre ili relevantni dijelovi uređaja. otvoreni plamen. ■ Ako nemate iskustva u rukovanju uređajem, UPOZORENJE! OPASNOST OD trebali biste se osposobiti za sigurno rukovanje OZLJEDA! uređajem. ► Kao izvor energije nikada ne koristite kisik ili zapaljive plinove. PDFP 500 B2...
 • Seite 15: Originalni Pribor / Dodatni Uređaji

  Takvi izvori iskrenja mogu u okruženju izazvati zapaljenje. ■ Ne raspršujte materijale za koje nije poznato predstavljaju li opasnost. Nepoznati materijali mogu uzrokovati opasne uvjete. PDFP 500 B2...
 • Seite 16: Puštanje U Pogon

  ♦ Na reduktoru tlaka s filtrom na izvoru kompri- površine. miranog zraka podesite vrijednost radnog tlaka na 3 bara. Uključivanje: ♦ Za uključivanje pritisnite i držite pritisnutom aktivacijsku polugu Isključivanje: ♦ Za završetak rada otpustite aktivacijsku polugu PDFP 500 B2...
 • Seite 17: Podešavanje Mlaza Boje

  Prilikom čišćenja nosite prikladne zaštitne ruka- na satu. vice. ■ Ne koristite halogena otapala koja sadrže ugljikovodike, kao što su triklormetil, etilklorid itd., jer ova sredstva kemijski reagiraju s nekim materijalima u pištolju za raspršivanje boje. To može dovesti do opasnih reakcija. PDFP 500 B2...
 • Seite 18: Zbrinjavanje

  ♦ Sve pokretne dijelove s vremena na vrijeme nauljite. ♦ Nakon čišćenja igle, navoj i brtvu treba lagano namazati mašću. ♦ Ne koristite maziva koja sadrže silikon. ♦ Uređaje na komprimirani zrak čuvajte samo u suhim prostorima. PDFP 500 B2...
 • Seite 19: Jamstvo

  61 pakiranja, a najkasnije u roku od dva dana nakon 10020 Novi Zagreb datuma kupnje. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju. Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PDFP 500 B2...
 • Seite 20: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  Direktiva o strojevima (2006/42/EC) Primijenjene usklađene norme: EN 1953:2013 Oznaka tipa stroja: Pneumatski pištolj za štrcanje boje PDFP 500 B2 Godina proizvodnje: 02 - 2016 Serijski broj: IAN 275684 Bochum, 01.02.2016. Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu...
 • Seite 21 PDFP 500 B2...
 • Seite 22 Importator ............26 Traducerea declaraţiei de conformitate originale ..... . 27 PDFP 500 B2...
 • Seite 23: Introducere

  Furnitura vat pentru prelucrarea vopselelor de dispersie şi a celor pe bază de latex, leşiilor, materialelor de 1 pistol de vopsit cu aer comprimat PDFP 500 B2 acoperire pe bază de acizi, materialelor de pulve- 1 recipient de scurgere rizare granulare şi pe bază de particule şi nici a 1 capac pentru recipientul de scurgere materialelor antipulverizare şi antipicurare.
 • Seite 24: Indicaţii De Siguranţă

  Nu folosiţi niciodată ca sursă de energie rece acestea sunt componente relevante pentru oxigenul sau alte gaze inflamabile. siguranţa aparatului. ■ Dacă nu aveţi experienţă în manipularea apara- tului, instruiţi-vă în ceea ce privește manipularea în siguranţă. PDFP 500 B2...
 • Seite 25: Accesorii / Aparate Auxiliare Originale

  În timpul pulverizării sau manipulării substan- ţelor chimice purtaţi echipament individual de protecţie suplimentar, precum mănuşi de protecţie şi mască de protecţie sau mască de protecţie respiratorie corespunzătoare. Utilizarea echipamentului de protecţie adecvat condiţiilor respective contribuie la reducerea expunerii la substanţele periculoase. PDFP 500 B2...
 • Seite 26: Punerea În Funcţiune

  Oprirea: ratului. Blocarea are loc automat. ♦ Pentru a încheia utilizarea eliberaţi din nou ♦ Reglaţi o presiune de lucru de 3 bari la reduc- declanşatorul torul de presiune cu filtru de la sursa de aer comprimat. PDFP 500 B2...
 • Seite 27: Reglarea Jetului De Vopsea

  În timpul lucrărilor de curăţare purtaţi mănuşi de protecţie adecvate. ■ Nu utilizaţi solvenţi pe bază de hidrocarburi halogenate, precum triclormetil, clorură de etil etc., deoarece acestea provoacă reacţii chimice cu alte materiale ale pistolului de vopsit. Aceas- ta poate provoca reacţii periculoase. PDFP 500 B2...
 • Seite 28: Eliminarea

  ♦ La anumite intervale lubrifiaţi toate componen- tele mobile. ♦ După curăţarea acului, filetul şi garnitura trebuie prevăzute cu un strat subţire de grăsime. ♦ Nu utilizaţi lubrifianţi pe bază de silicon. PDFP 500 B2...
 • Seite 29: Garanţia

  şi reparate. Deteriorările şi deficienţele prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după GERMANY dezambalare sau cel târziu la două zile de la data www.kompernass.com cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. PDFP 500 B2...
 • Seite 30: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  Directiva privind echipamentele tehnice (2006 / 42 / EC) Norme armonizate aplicate: EN 1953:2013 Denumirea tipului mașinii: Pistol de vopsit cu aer comprimat PDFP 500 B2 Anul de fabricaţie: 02 - 2016 Număr de serie: IAN 275684 Bochum, 01.02.2016 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice...
 • Seite 31 PDFP 500 B2...
 • Seite 32 Вносител ............36 Превод на оригиналната декларация за съответствие ....37 PDFP 500 B2...
 • Seite 33: Въведение

  ПНЕВМАТИЧЕН ПУЛВЕРИЗА- Винаги носете защитни ръкавици. ТОР ЗА БОЯ PDFP 500 B2 Въведение Оборудване Поздравяваме ви за покупката на вашия нов Обезвъздушител уред. Избрали сте висококачествен продукт. Капак на съда за боя Ръководството за потребителя е част от този Съд за боя...
 • Seite 34: Указания За Безопасност

  Никога не използвайте кислород или дру- те са свързвани с безопасността съставни ги горими газове като енергиен източник. части на уреда. ■ Ако нямате опит в боравенето с уреда, трябва да се обучите за безопасна работа с него. PDFP 500 B2...
 • Seite 35: Оригинални Принадлежности/Допълнителни Уреди

  струята под високо налягане в кожата и ин- могат да доведат до възпламеняване на жектиране на токсичните вещества в тялото. заобикалящата среда. ■ Не разпръсквайте материали, за които не е известно дали представляват опасност. Непознати материали могат да създадат опасни условия. PDFP 500 B2...
 • Seite 36: Пускане В Експлоатация

  ществява автоматично. ♦ За включване натиснете пусковия лост и ♦ Настройте работно налягане от 3 bar на го задръжте натиснат. филтърния редуцирвентил на източника за сгъстен въздух. Изключване: ♦ За прекратяване на експлоатацията отново отпуснете пусковия лост PDFP 500 B2...
 • Seite 37: Настройване На Струята Боя

  жение е особено важно за безопасността по посока на часовниковата стрелка. и експлоатацията. В противен случай игла- та се запушва и повече не е гарантирано безупречно функциониране на уреда. ■ При работи по почистването носете подхо- дящи защитни ръкавици. PDFP 500 B2...
 • Seite 38: Предаване За Отпадъци

  нието на фиг. В и го почистете с четката за сборни басейни). почистване. ■ При покупката на бои, лакове и т.н. обърнете ♦ Почистете също вътрешната резба на внимание на екологичната съвместимост. съда за боя посредством четката за по- чистване (вж. фиг. Г). PDFP 500 B2...
 • Seite 39: Гаранция

  и ремонтирани части. Евентуално наличните още при закупуването повреди и дефекти тряб- GERMANY ва да се съобщят незабавно след разопакова- www.kompernass.com нето, но най-късно два дни след датата на заку- пуване. След като изтече гаранционният срок, ремонтите се заплащат. PDFP 500 B2...
 • Seite 40: Превод На Оригиналната Декларация За Съответствие

  Директива относно машините (2006/42/EC) Приложени хармонизирани стандарти: EN 1953:2013 Типово обозначение на машината: ПНЕВМАТИЧЕН ПУЛВЕРИЗАТОР ЗА БОЯ PDFP 500 B2 Година на производство: 02 - 2016 Сериен номер: IAN 275684 Бохум, 01.02.2016 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел...
 • Seite 41 PDFP 500 B2...
 • Seite 42 Εισαγωγέας ........... . . 46 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης ....47 PDFP 500 B2...
 • Seite 43: Εισαγωγή

  βερνικιών, ασταριών, προστατευτικών, χρωμάτων αυτοκινήτων, επιχρισμάτων, προστατευτικών μέσων Παραδοτέος εξοπλισμός ξύλου, παρασιτοκτόνων, λαδιών και απολυμαντι- 1 ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ PDFP 500 B2 κών μέσων. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για 1 Δοχείο υγρού επεξεργασία χρωμάτων διασποράς και πλαστικών χρωμάτων, βάσεων, επικαλυπτικών ουσιών που...
 • Seite 44: Υποδείξεις Ασφαλείας

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ σμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! ή φαρμάκων. ► Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ως πηγή ενέργειας ■ Μην απομακρύνετε τις πινακίδες τύπου - οξυγόνο ή εύφλεκτα αέρια. Αποτελούν τμήματα σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής. PDFP 500 B2...
 • Seite 45: Γνήσια Εξαρτήματα/Συμπληρωματικές Συσκευές

  από σύνδεση και αποσύνδεση ηλεκτρικών καλωδίων ή το χειρισμό διακοπτών. Τέτοιου είδους πηγές σπινθήρων μπορεί να οδηγήσουν σε ανάφλεξη του περιβάλλοντος. ■ Μην ψεκάζετε υλικά, τα οποία δεν γνωρίζετε εάν αποτελούν κίνδυνο. Τα άγνωστα υλικά ίσως δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες. PDFP 500 B2...
 • Seite 46: Θέση Σε Λειτουργία

  Στο ρυθμιστή πίεσης φίλτρου της πηγής πεπι- ♦ Για την ενεργοποίηση, πιέστε τη σκανδάλη εσμένου αέρα ρυθμίστε την πίεση λειτουργίας και κρατήστε την. στα 3 bar. Απενεργοποίηση: ♦ Για τον τερματισμό της λειτουργίας, αφήστε πάλι τη σκανδάλη PDFP 500 B2...
 • Seite 47: Ρύθμιση Δέσμης Χρώματος

  κατάλληλα προστατευτικά γάντια. ■ Απαγορεύεται η χρήση διαλυτικών μέσων αλο- γόνου που περιέχουν υδρογονάνθρακες, όπως τριχλωρομεθύλιο, αιθυλοχλωρίδιο, κτλ., διότι ίσως προκληθούν χημικές αντιδράσεις με ορι- σμένα υλικά του πιστολιού ψεκασμού χρώματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες αντιδράσεις. PDFP 500 B2...
 • Seite 48: Απόρριψη

  ♦ Εισάγετε πάλι το φίλτρο στο πιστόλι (βλ. Εικόνα C) και βιδώστε πάλι καλά το δοχείο υγρού γυρίζοντάς το δεξιόστροφα ♦ Για την προστασία από τη σκουριά μπορείτε να ψεκάσετε μετά τον καθαρισμό με λάδι για ραπτομηχανές. PDFP 500 B2...
 • Seite 49: Εγγύηση

  ηθούν αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, KOMPERNASS HANDELS GMBH το αργότερο, ωστόσο, δύο ημέρες από την ημερο- μηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύη- BURGSTRASSE 21 σης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PDFP 500 B2...
 • Seite 50: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  έγγραφα και τις οδηγίες της ΕΚ: Οδηγία περί μηχανών (2006/42/ΕC) Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: EN 1953:2013 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ PDFP 500 B2 Έτος κατασκευής: 02 - 2016 Αύξων αριθμός: IAN 275684 Bochum, 01. 02. 2016 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με...
 • Seite 51 PDFP 500 B2...
 • Seite 52 Original-Konformitätserklärung ........57 PDFP 500 B2...
 • Seite 53: Einleitung

  Inneres Schraubgewinde (Fließbecher) Das druckluftbetriebene Gerät ist nur bestimmt zum Auftragen / Zerstäuben von lösemittelhaltigen und Lieferumfang wasserverdünnbaren Lackfarben, Lasuren, Grun- 1 Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 B2 dierungen, Klarlacken, Kraftfahrzeug-Decklacken, 1 Fließbecher Beizen, Holzschutzmitteln, Pflanzenschutzmitteln, Ölen 1 Deckel für Fließbecher und Desinfektionsmitteln. Das Gerät ist nicht geeignet 1 Reinigungsbürste...
 • Seite 54: Sicherheitshinweise

  Gase als Energiequelle. ■ Entfernen Sie keine Typenschilder - sie sind sicherheitsrelevante Bestandteile des Gerätes. ■ Wenn Sie im Umgang mit dem Gerät unerfah- ren sind, sollten Sie sich über den gefahrlosen Umgang schulen lassen. PDFP 500 B2...
 • Seite 55: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Umgebung führen. vermindert die Wahrscheinlichkeit, dass ein ■ Versprühen Sie keine Materialien bei denen Hochdruckstrahl die Haut durchdringt und Gifte nicht bekannt ist, ob sie eine Gefahr darstellen. in den Körper einspritzt. Unbekannte Materialien können gefährdende Bedingungen schaffen. PDFP 500 B2...
 • Seite 56: Inbetriebnahme

  Stellen Sie am Filterdruckminderer der Druckluft- quelle den Arbeitsdruck auf 3 bar ein. Einschalten: ♦ Drücken Sie zum Einschalten den Abzughebel und halten Sie ihn gedrückt. Ausschalten: ♦ Lassen Sie zum Beenden des Betriebs den Abzughebel wieder los. PDFP 500 B2...
 • Seite 57: Farbstrahl Einstellen

  Tragen Sie bei Reinigungsarbeiten geeignete ♦ Drehen Sie die Hubanschlagschraube Schutzhandschuhe. Uhrzeigersinn. ■ Verwenden Sie keine kohlenwasserstoffhalti- gen Halogen-Lösungsmittel wie Trichlormethyl, Ethylchlorid usw., da sie chemische Reaktionen mit einigen Materialien der Farbspritzpistole eingehen. Dies kann zu gefährlichen Reaktionen führen. PDFP 500 B2...
 • Seite 58: Entsorgung

  Stecken Sie den Filter wieder in die Pistole (siehe Abbildung C) und schrauben Sie den Fließbecher im Uhrzeigersinn auf dieser fest. ♦ Zum Rostschutz können Sie nach der Reinigung Nähmaschinenöl durchspritzen. ♦ Ölen Sie alle beweglichen Teile von Zeit zu Zeit. PDFP 500 B2...
 • Seite 59: Garantie

  Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallen- E-Mail: kompernass@lidl.ch de Reparaturen sind kostenpflichtig. IAN 275684 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PDFP 500 B2...
 • Seite 60: Original-Konformitätserklärung

  Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EC) Angewandte harmonisierte Normen: EN 1953:2013 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Farbspritzpistole PDFP 500 B2 Herstellungsjahr: 02 - 2016 Seriennummer: IAN 275684 Bochum, 01.02.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 61 PDFP 500 B2...
 • Seite 62 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 02 / 2016 · Ident.-No.: PDFP500B2-022016-1 IAN 275684...

Inhaltsverzeichnis