Parkside PDSS C3 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-einstiegszubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR TOOL ACCESSORY SET PDSS C3
HU
SŰRÍTETT LEVEGŐ BEMENET
KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET
Kezelési és biztonsági hivatkozások
Az eredeti használati utasítás fordítása
SK
SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA VSTUPU
STLAČENÉHO VZDUCHU
Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia
Originálny návod na obsluhu
IAN 292180
292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB4.indd 3
CZ
ZÁKLADNÍ SADA PNEUMATICKÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Originální návod k obsluze
DE
DRUCKLUFT-EINSTIEGS-
ZUBEHÖR-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HU
CZ
SK
DE
28.11.2017 08:46:09

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSS C3

 • Seite 1 AIR TOOL ACCESSORY SET PDSS C3 SŰRÍTETT LEVEGŐ BEMENET ZÁKLADNÍ SADA PNEUMATICKÉHO KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET PŘÍSLUŠENSTVÍ Kezelési és biztonsági hivatkozások Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny Az eredeti használati utasítás fordítása Originální návod k obsluze DRUCKLUFT-EINSTIEGS- SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA VSTUPU STLAČENÉHO VZDUCHU ZUBEHÖR-SET...
 • Seite 2 Olvasás előtt hajtsa ki az ábrát tartalmazó oldalt, és ezután ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Než začnete číst tento návod k obsluze, rozložte stránku s obrázky a seznamte se se všemi funkcemi zařízení. Prv než začnete čítať tento návod, rozložte si stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami zariadenia.
 • Seite 3 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB4.indd 5 28.11.2017 08:46:10...
 • Seite 4 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB4.indd 6 28.11.2017 08:46:10...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tartalomjegyzék A használt piktogramok magyarázata ..............Oldal Bevezetés ..........................Oldal R endeltetésszerűhasználat ....................Oldal Felszerelés .........................Oldal Műszakiadatok ........................Oldal Szállításiterjedelem......................Oldal B iztonsági utasítások sűrített levegővel működő eszközökhöz ...Oldal Kezelés ..........................Oldal Ü zembehelyezéselőtt .......................Oldal Agumi-felfújókészüléküzembehelyezése ................Oldal Atartozékalkalmazása .......................Oldal Afúvópisztolyüzembehelyezése ..................Oldal Karbantartás ........................Oldal Tisztításésápolás ......................Oldal Garanciával és szervizszolgáltatással kapcsolatos tudnivalók .....Oldal Garanciálisfeltételek ......................Oldal...
 • Seite 6: A Használt Piktogramok Magyarázata

  Ahasználtpiktogramokmagyarázata/Bevezetés A használt piktogramok magyarázata Olvassaelahasználati Viseljenvédőszemüveget. útmutatót! Viseljenfülvédőt. Viseljenporvédőmaszkot. Környezetbarátmódon Viseljenvédőkesztyűt. ártalmatlanítsaacsomagolást ésakészüléket! SŰRÍTETT LEVEGŐ BEMENET  Felszerelés KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET PDSS C3 Akicsomagolástkövetőenazonnalellenőrizze, hogyteljes-easzállításiterjedelem,valamint  Bevezetés akészülékkifogástalanállapotú-e. Hibáskészüléketnehasználjon. Gratulálunk!Kiválóminőségűtermék Nyomásmérő mellettdöntött.Atermékkelmégazelső Sűrítettlevegőabroncsnyomásmérő üzembehelyezéselőttismerkedjenmeg. Légtelenítőszelep Figyelmesenolvassaelabiztonságiutasításokat. Csatlakozófej Aterméküzembehelyezésétcsakoktatásban Tömlőszelepdugóval,egyenes részesítettszemélyvégezheti.
 • Seite 7: MűszakiAdatok

  Bevezetés/Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőkészülékekhez  Műszaki adatok Sűrítettlevegővel működőeszközökhasználatasorán Üzeminyomás: max.8bar bekelltartaniazalapvetőbiztonsá- Sűrítettlevegő tisztított,olajmentes gielőírásokatatűz,azáramütésés minősége: éskondenzmentes aszemélyisérülésekelkerülése Térfogatáram: érdekében.Kérjük,használatba Gumi-felfújó 40-70l/perc Fúvópisztoly 70-130l/perc vételelőttfeltétlenülolvassael A-súlyozott Gumi-felfújó:84dB(A) ajelenútmutatóbanfoglaltutasítá- hangnyomásszint sokat,ésőrizzemegazútmutatót. (Lpa): Agyártótnemterhelifelelősség Fúvópisztoly: 87,7dB(A) ahasználatiútmutatóbanfoglaltak A-súlyozott Gumi- hangteljesítményszint felfújó: dB(A) benemtartásábóleredőkárokért (Lwa): Fúvó- 98,7 éstestisérülésekért.
 • Seite 8 Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőkészülékekhez maradógőzökszikrahatására Abiztonságiutasításokatne „ meggyulladhatnak,amiasűrí- veszítseel-adjaátezeket tettlevegővelműködőkészülék akezelőszemélynek. felrobbanásáhozvezethet.Ne használjaakészüléketolyan Agépetrendszeresenkarban „ robbanásveszélyeskörnyezet- kelltartaniannakbiztosítása ben,aholgyúlékonyfolyadékok, érdekében,hogyazösszes gázokvagyporoktalálhatók. szükségessűrítettlevegővel Nehasználjaakészüléket működőeszközre,mérési olyananyagokon,amelyek értékekreésjelölésekre,mint potenciálisangyúlékonyakvagy példáulanévlegesfordulatszám- robbanékonyaklehetnek. ravagynévlegeslégnyomásra vonatkozóbevezetés/bizton- Többszörösenfennállóveszély ságiutasításolvashatóanfel „ eseténabiztonságiutasításokat legyentüntetveagépen. elkellolvasniésértelmeznikell Szükségeseténafelhasználó- azokatmégatartozékokfelsze- nakkapcsolatbakelllépnie relése,üzemeltetése,javítása, agyártóvalajelöléshezhasznált karbantartásavagycseréjeelőtt, cserecímkékkelkapcsolatban. valamintacsavarozásokközelé- benvégzettmunkálatokelőtt. Csakarendeltetésszerűalkal-...
 • Seite 9: Kezelés

  Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőkészülékekhez/Kezelés VESZÉLY!  A tartozék alkalmazása Kezétésvégtagjaittartsa Nyomjaleaszelepdugókarját ésdugja † távolaforgóalkatrészektől. akívánttartozékot eddig vagy Ellenkezőesetbenfennállasérülés atartozékot aszelepdugóba veszélye.  A fúvópisztoly üzembe helyezése  Kezelés 1. C savarjonfelegyhosszabbítófúvókát asűrítettlevegőfúvópisztolyra  Üzembe helyezés előtt 2. N yomjalealehúzókarta légellátás indításához. TUDNIVALÓ:Akészülékcsaktisztított, 3. E ngedjeelalehúzókarta légellátás...
 • Seite 10: Garanciával És Szervizszolgáltatással Kapcsolatos Tudnivalók

  Garanciávalésszervizszolgáltatássalkapcsolatostudnivalók  G aranciával és kitéve,ésezáltalkopóalkatrésznekszámítanak szervizszolgáltatással vagyakárosodásokolyantörékenyalkatrészeken kapcsolatos tudnivalók történtek,pl.kapcsoló,akkumulátorvagyhasonló, melyeküvegbőlkészültek. A Creative Marketing Consulting GmbH Ezagarancianemérvényes,haatermék garanciája megsérült,nemszakszerűenhasználtákvagy javították.Atermékszakszerűhasználataérde- Tiszteltvásárlónk,avásárlásdátumátólszámított kébenmindenhasználatiútmutatóbanfelsorolt 3évesgaranciavonatkozikatermékre.Ameny- utasítástpontosanbekelltartani.Feltétlenül nyibenamegvásárolttermékhibás,atermék kerülendőkazolyanfelhasználásicélokés értékesítőjévelszembentörvényesjogaivannak. intézkedések,melyekahasználatiútmutatóban Ezeketatörvényijogokatakövetkezőkbenleírt foglaltaktóleltérnek,illetveamelyekkelkapcsolat- garanciasemkorlátozza. banfigyelmeztetéshangzikel. Aterméketcsakmagáncélúésnemipari  Garanciális feltételek felhasználásraterveztük.Rendeltetésellenes vagyszakszerűtlenkezelés,erőszakalkalma- Agaranciaidőamegvásárlásdátumávalkezdődik. zásavagynemazáltalunkfeljogosított Ezértkérjük,gondosanőrizzemegazeredeti...
 • Seite 11: Környezetvédelemmel Kapcsolatos Tudnivalók És Az Ártalmatlanítás Adatai

  Sűrített-levegő-bemenet-kiegészítő-készlet Kérjük,előszörafentmegnevezettszervizzel lépjenkapcsolatba. IAN: 292180 Cikksz.: 2084 Cím: Gyártáséve: 2018/04 C. M. C. GmbH Modell: PDSS C3 Katharina-Loth-Str.15 DE-66386St.Ingbert azoknakavédelmikövetelményeknekmegfelel, DEUTSCHLAND melyeketazeurópaiirányelvekben  K örnyezetvédelemmel Gépekről szóló irányelv: kapcsolatos tudnivalók és 2006/42/EK az ártalmatlanítás adatai ésazokmódosításaibanmeghatároztak. Aberendezést,atartozékaités Amegfelelőségértékeléséreakövetkező csomagolásátkörnyezetbarátmódon...
 • Seite 12: Jótállási Tájékoztató

  Jótállásitájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ Atermékmegnevezése:SŰRÍTETT LEVEGŐ Gyártásiszám: IAN 292180 BEMENET KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLET PDSS C3 Aterméktípusa:PDSS C3 Atermékazonosításraalkalmasrészeinek meghatározása:Minősítési címkét Agyártócégneve,címeésemailcíme: Aszervizneve,címeéstelefonszáma: C. M. C. Kft. Europa Kft., Katharina-Loth-Str. 15 Erzsébet u. 73, 8630 Balatonboglár 66386 St. Ingbert, Németország service.hu@cmc-creative.de Azimportálóésforgalmazócégneveéscíme: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
 • Seite 13 Obsah Vysvětlení používaných piktogramů ..............Strana 14 Úvod ............................. Strana 14 P oužitívsouladusúčelem ....................Strana 14 Vybavení ..........................Strana 14 Technickádata ........................Strana 15 Rozsahdodávky ........................Strana 15 Bezpečnostní pokyny pro pneumatické nářadí ..........Strana 15 Obsluha ..........................Strana 17 P ředuvedenímdoprovozu....................
 • Seite 14: Vysvětlení Používaných Piktogramů

  Vysvětlenípoužívanýchpiktogramů/úvod Vysvětlení používaných piktogramů Přečtětesinávodkobsluze! Používejteochranuočí. Používejteochranusluchu. Používejterespirátor. Používejteochranné Zlikvidujteobalapřístroj rukavice. ekologickýmzpůsobem! ZÁKLADNÍ SADA  Vybavení PNEUMATICKÉHO Bezprostředněpovybalenízařízenívždyzkont- PŘÍSLUŠENSTVÍ PDSS C3 rolujte,zdajeobsahdodávkyúplnýapřístrojse nacházívdokonalémstavu.Nepoužívejtezařízení,  Úvod jestližejevadné. Manometr Srdečněblahopřejeme!Rozhodlijste Měřícípřístrojpronafukovánípneumatik seprokoupivysocekvalitníhovýrobku. stlačenýmvzduchem Předprvnímuvedenímdoprovozuseseznamte Odvzdušňovacíventilek svýrobkem.Ktomusipečlivěpřečtětebezpeč- Nástrčnávsuvka nostnípokyny.Tentovýrobeksmějíuvéstdo Hadicesrovnoukuželkou provozupouzepoučenéosoby. Spoušťovápáčka Pistoleproofukovánístlačenýmvzduchem CHRAŇTE PŘED DĚTMI!
 • Seite 15: TechnickáData

  Úvod/bezpečnostnípokynypropneumatickénářadí  Technická data Připoužitípneuma- tickýchnástrojůsemusídodržovat Pracovnítlak: max.8bar základníbezpečnostníopatření, Kvalitastlačeného Vyčištěný, abysevyloučilarizikavzniku vzduchu: bezobsahuoleje požáru,úrazuelektrickýmproudem akondenzátu aporaněníosob.Protosipřed Objemovýprůtok: zařízenínanafukování 40-70l/min prvnímuvedenímdoprovozu pistolenaofukování 70-130l/min bezpodmínečněpřečtětetyto Ekvivalentníhladina Zařízenípro pokyny,dodržujtejeadobřeje akustickéhotlakuA nafukovánípneumatik: uschovejte.Zaškodyneboúrazy, (Lpa): 84dB(A) Pistolenaofukování: 87,7dB(A) kterévzniknoupřinedodržování Ekvivalentníhladina Zařízení tohotonávodukobsluze,nepřebírá akustickéhovýkonuA pro dB(A) výrobcežádnouzodpovědnost.
 • Seite 16 Bezpečnostnípokynypropneumatickénářadí výbuchpneumatickéhopřístroje. propneumatickénářadí,jme- Přístrojnepoužívejteve novitéhodnotyaoznačeníjako výbušnémprostředí,vkterém např.jmenovitéotáčkynebo jsouhořlavékapaliny,plynynebo jmenovitýtlakvzduchujsou prach.Nezpracovávejtežádné čitelnéaoznačenynapřístroji. materiály,kteréjsoupotenciálně Pokudjetonutné,musíuživatel lehcevznětlivénebovýbušné kontaktovatvýrobce,abydostal nebobytakovébýtmohly. náhradníetiketyprooznačování. Kvůlivícenásobnémuohroženíje Používejtepřístrojjenprooblasti „ „ třebasipředmontáží,provozem, použití,prokterébylkoncipován! opravami,údržbouavýměnou Přístrojnepřetěžujte. částípříslušenstvíaprací „ vblízkostistrojeprošroubové spojepřečístbezpečnostní Jakozdrojenergietohoto pokynyaporozumětjim.Jinak nástrojenepoužívejtenikdy tomůževéstkvážnýmúrazům. vodík,kyslíknebooxiduhličitý nebojinýplynvlahvích,protože Strojbyměliseřizovat,nastavo- „ bymohlodojítkexploziatím vatnebopoužívatvýhradněkva- kvážnýmúrazům. lifikovaníavyškoleníuživatelé.
 • Seite 17: Obsluha

  Obsluha  Obsluha  Uvedení pistole pro ofukování do provozu  Před uvedením do provozu 1. N ašroubujteprodlužovacítrysku pneumatickoupistoliproofukování UPOZORNĚNÍ:Výrobeksesmípoužívat 2. P rohuštěnívzduchemstisknětespoušťovou svyčištěnýmstlačenývzduchembezobsahu páčku kondenzátuaoleje.Nesmísepřekročit 3. P ropřerušenípřívoduvzduchuuvolněte maximálnípracovnítlak8bar.UPOZORNĚNÍ: spoušťovoupáčku Promožnostregulacetlakuvzduchumusíbýt 4. P oukončenínafukováníodpojtepřístrojod zdrojstlačenéhovzduchuvybavenredukčním kompresoru.
 • Seite 18: PokynyKZáruceAProváděníServisu

  Pokynykzáruceaprováděníservisu  P okyny k záruce částí,např.spínačů,bateriínebočástí,kteréjsou a provádění servisu zhotovenyzeskla. Zárukapozbýváplatnosti,jestližejevýrobek poškozený,nenípřiměřenýmzpůsobempouží- Záruka společnosti Creative Marketing Con- vánneboudržován. sulting GmbH Přiměřenépoužívánívýrobkupředpokládá, žebudoupřesnědodržoványvšechnypokyny Váženázákaznice,váženýzákazníku,na uvedenévnávodukobsluze.Jebezpodmínečně tentovýrobekdostávátezáruku3rokyodedne nutnésevyhnouttakovýmzpůsobůmpoužití zakoupení.Vpřípadě,žesenatomtovýrobku ajednání,odnichžnávodkobsluzeodrazuje projevízávady,můžetevůčiprodejciuplatnitsvá nebopřednimižvaruje. právapodlezákona.Tatozákonnáprávanejsou omezenanašimizáručnímipodmínkami,které Tentovýrobekjeurčenýpouzeksoukromému jsouuvedenydále. použitíanikolikekomerčnímúčelům.Zneužití neboneodbornépoužívánízařízení,použitínásilí anebozásahy,kterénebylyprovedenynaším  Záruční podmínky autorizovanýmservisnímstřediskem,představují porušenízáruky.
 • Seite 19: E Kologické Pokyny A Informace K Likvidaci

  Základní sada pneumatického příslušenství Kontaktujtenejprvevýšeuvedenéservisní středisko. IAN: 292180 Č.výr. 2084 Adresa: Rokvýroby: 2018/04 C. M. C. GmbH Model: PDSS C3 Katharina-Loth-Str.15 66386St.Ingbert splňujezákladníbezpečnostnípožadavky, Německo kteréjsouuvedenyvevropskýchsměrnicích Směrnice o strojních zařízeních:  E kologické pokyny 2006/42/EU a informace k likvidaci ajejichzměnách. Spotřebič,příslušenstvíaobalový Posouzeníshodybyloprovedenonazákladě...
 • Seite 20 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_content_LB4.indb 20 27.11.17 14:55...
 • Seite 21 Obsah Legenda použitých piktogramov ................Strana 22 Úvod ............................. Strana 22 P oužitievsúladesurčením ....................Strana 22 Vybavenie ..........................Strana 22 Technickéúdaje ........................Strana 23 Rozsahdodávky ........................Strana 23 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie ........... Strana 23 Obsluha ..........................Strana 25 P reduvedenímdoprevádzky ....................
 • Seite 22: Legenda Použitých Piktogramov

  Legendapoužitýchpiktogramov/úvod Legenda použitých piktogramov Prečítajtesinávodnaob- Nosteochranuočí. sluhu! Nosteochranusluchu. Nosteprotiprachovúmasku. Obalazariadeniezlikvidujte Nosteochrannérukavice. ekologicky! SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA  Vybavenie VSTUPU STLAČENÉHO Bezprostrednepovybalenískontrolujtevždy VZDUCHU PDSS C3 úplnosťrozsahudodávkyatiežbezchybnýstav zariadenia.Nepoužívajtezariadenie,akjetoto  Úvod chybné. Tlakomer Srdečnevámblahoželáme!Rozhodli Meraciezariadenieplneniapneumatíkstlače- stesaprevýrobokvysokejkvality.Pred nýmvzduchom prvýmuvedenímdoprevádzkysazoznámte Odvzdušňovacíventil svýrobkom.Pozornesiktomuprečítajte Násuvnávsuvka bezpečnostnépokyny.Tentovýroboksmie Hadicasozástrčkouventilarovná uviesťdoprevádzkyibapoučenáosoba. Páčkaspúšte Vyfukovaciapištoľstlačenéhovzduchu...
 • Seite 23: TechnickéÚdaje

  Úvod/bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie  Technické údaje Akpoužívatepneu- matickénáradie,musítedodržiavať Pracovnýtlak: max.8bar základnébezpečnostnéopatrenia, Kvalitastlačeného očistený,zbavenýoleja abystevylúčilirizikápožiaru, vzduchu: akondenzátov zásahuelektrickýmprúdomapora- Objemovýprietok: neniaosôb.Prečítajtesi,prosím, Plniacezariadenie 40-70l/min pneumatík abezpodmienečnedodržiavajte Vyfukovaciapištoľ 70-130l/min predprvýmuvedenímdoprevádzky A-váženáhladina Plniacezariadenie pokynyuvedenévtomtonávodena akustickéhotlaku pneumatík: obsluhuatietodobreuschovajte. (Lpa): 84dB(A) Vyfukovaciapištoľ: 87,7dB(A) Zaškodyaleboporaneniatela, Hladinaakustického Plniace ktorévzniknú,pretožesanedodr- výkonuhodnotená zariadenie dB(A) žiavaltentonávodnaobsluhu, váhovýmfiltromA...
 • Seite 24 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie zariadenísamôžuzapáliťiskra- Prestrojejepotrebnépravidelne „ miatietomôžuviesťkvýbuchu vykonávaťúdržbu,abysteskon- pneumatickéhozariadenia.Nepra- trolovali,žesúnastrojičitateľné cujtesozariadenímvpotencionál- označenévšetkypožadované nevýbušnomprostredí,vktorom pokynyknávodu/bezpečnostné sanachádzajúhorľavékvapaliny, pokynyprepneumatickénáradie plynyaleboprach.Nespraco- dimenzačnéhodnotyacharak- vávajtežiadnemateriály,ktoré teristiky,akonapríkladdimen- súalebobymohlibyťpotenciálne začnéotáčkyalebomenovitý ľahkozápalnéalebovýbušné. tlakvzduchu.Užívateľmusí kontaktovaťvýrobcu,aby Kvôliviacnásobnémuohrozeniu obdržalnáhradnéetiketyna „ simusíteprečítaťbezpečnostné označenie,akjetonevyhnutné. pokynypredmontážou,prevádz- kou,opravou,údržbouavýme- Zariadeniepoužívajteiba „ noudielovpríslušenstvaatiež voblastiachpoužitia,prektoré predprácouvblízkostistrojapre bolokoncipované! skrutkovéspojeatýmtomusíte Zariadenienepreťažujte. porozumieť.Vopačnomprípade „ tomôževiesťkťažkýmtelesným poraneniam.
 • Seite 25: Obsluha

  Obsluha  Obsluha  Uvedenie vyfukovacej pištole do prevádzky  Pred uvedením do prevádzky 1. N askrutkujtepredlžovaciutrysku vyfukovaciupištoľstlačenéhovzduchu UPOZORNENIE:Výroboksasmieprevádz- 2. S tlačtepáčkuspúšte ,abystespustili kovaťibasvyčistenýmstlačenýmvzduchom, prívodvzduchu. zbavenýmolejaakondenzátov.Nazariadení 3. P ustitepáčkuspúšte ,abystezastavili sanesmieprekročiťmaximálnypracovnýtlak prívodvzduchu. shodnotou8bar.UPOZORNENIE:Abystemohli 4. P oukončenípráceodpojtezariadenie regulovaťtlakvzduchu,musíbyťzdrojstlačeného zkompresora.
 • Seite 26: Informácie Týkajúce Sa Záruky A Servisu

  Informácietýkajúcesazárukyaservisu  I nformácie týkajúce akumulátorovýchbatériáchalebočastiach,ktoré sa záruky a servisu súzhotovenézoskla. Tátozárukazaniká,aksavýrobokpoužíva nesprávne,alebovpoškodenomstave,aleboak Záruka spoločnosti Creative Marketing bolanesprávnevykonávanáúdržba. Consulting GmbH Vzáujmesprávnehopoužívaniavýrobkuje Váženázákazníčka,váženýzákazník,natoto potrebnépresnedodržiavaťvšetkyinštrukcie zariadeniedostanetezárukutrirokyoddátumu uvedenévnávodenaobsluhu.Jepotrebnébez- kúpy.Vprípadenedostatkovtohtovýrobkumáte podmienečnesavyhnúťtakýmúčelompoužitia vočipredajcovivýrobkuzákonnépráva.Tieto akonaniam,ktorésavtomtonávodenaobsluhu zákonnéprávaniesúobmedzenénašounižšie neodporúčajúalebopredktorýmivásvarujeme. uvedenouzárukou. Výrobokjeurčenýlennasúkromnéanie komerčnépoužitie.Vprípadenesprávnejalebo  Záručné podmienky neodbornejmanipulácie,použitianásilia avprípadezásahov,ktorénevykonalanaša Záručnálehotazačínaplynúťdátumomkúpy.Dobre autorizovanáservisnápobočka,zanikázáruka.
 • Seite 27: E Kologické Pokyny A Údaje Týkajúce Sa Likvidácie

  Adresa: C. M. C. GmbH IAN: 292180 Katharina-Loth-Str.15 Číslovýrobku: 2084 66386St.Ingbert Rokvýroby: 2018/04 Nemecko Model: PDSS C3  E kologické pokyny spĺňazákladnépožiadavkynaochranu,ktorésú a údaje týkajúce sa likvidácie stanovenéveurópskychsmerniciach Smernica o strojoch: Zariadenie,príslušenstvoaobalbyste 2006/42/ES maliodovzdaťdozbernenaekologickú recykláciu. aichúpravách. Pneumatickézariadenianehádžtedo Priposudzovanízhodysapoužilinasledovné domovéhoodpadu!
 • Seite 28 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_content_LB4.indb 28 27.11.17 14:55...
 • Seite 29 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite Ausstattung .......................Seite Technische Daten .......................Seite Lieferumfang ......................Seite S icherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite Bedienung ......................Seite Vor der Inbetriebnahme ....................Seite Inbetriebnahme Reifenfüllmessgerät ................Seite Verwendung des Zubehörs..................Seite Inbetriebnahme Ausblaspistole ..................Seite Wartung ........................Seite Reinigung und Pflege ....................Seite H inweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite...
 • Seite 30: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Entsorgen Sie Verpackung und Tragen Sie Schutzhandschuhe. Gerät umweltgerecht! DRUCKLUFT-EINSTIEGS- Nichtbeachtung oder Fehlanwendung werden nicht ZUBEHÖR-SET PDSS C3 von der Garantie abgedeckt und fallen nicht in den Haftungsbereich des Herstellers.  Einleitung Ausstattung  Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken...
 • Seite 31: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftgeräte Technische Daten Wenn Druckluftwerk-  zeuge eingesetzt werden, müssen Arbeitsdruck: max. 8 bar grundlegende Sicherheitsvorkehrun- Druckluftqualität: gereinigt, ölfrei und gen befolgt werden, um die Risiken kondensatfrei von Feuer, eines Stromschlags und Volumendurchfluss: Verletzungen von Personen auszu- Reifenfüller 40 - 70 l / min schließen.
 • Seite 32: S Icherheitshinweise Für Druckluftwerkzeuge

  Sicherheitshinweise für Druckluftgeräte sigkeiten! Im Druckluftgerät ver- Die Sicherheitsanweisungen dür- „ bliebene Dämpfe können durch fen nicht verloren gehen – geben Funken entzündet werden und zur Sie diese der Bedienperson. Explosion Druckluftgerätes Die Maschinen sind regelmäßig „ führen. Arbeiten Sie mit dem Gerät zu warten, um zu überprüfen, nicht explosionsgefährdeter...
 • Seite 33: Bedienung

  Bedienung  Bedienung Inbetriebnahme  Ausblaspistole Vor der Inbetriebnahme  1. Schrauben Sie eine Verlängerungsdüse die Druckluft-Ausblaspistole auf. HINWEIS: Das Produkt darf nur mit gereinigter, 2. Drücken Sie den Abzugshebel , um die kondensat- und ölfreier Druckluft betrieben werden. Luftzufuhr zu starten. Der maximale Arbeitsdruck von 8 bar am Gerät 3.
 • Seite 34: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung  H inweise zu Garantie und werden können oder Beschädigungen an zerbrech- Serviceabwicklung lichen Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt be- Garantie der Creative Marketing schädigt, nicht sachgemäß...
 • Seite 35: U Mwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Serviceanschrift ist. IAN: 292180 Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Art.-Nr.: 2084 2018/04 Servicestelle. Herstellungsjahr: PDSS C3 Modell: Adresse: C. M. C. GmbH den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, Katharina-Loth-Str. 15 die in den Europäischen Richtlinien DE-66386 St. Ingbert Maschinen-Richtlinie: DEUTSCHLAND 2006/42/EG  U mwelthinweise und...
 • Seite 36 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Információk státusza · Poslední aktualizace informací · Posledná aktualizácia informácií · Stand der Informationen: 11/2017 Ident.-No.: PDSSC3112017-4 IAN 292180 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB4.indd 2 28.11.2017 08:46:09...

Inhaltsverzeichnis