Parkside PDSS C3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Druckluft-einstiegszubehör-set
Vorschau ausblenden

Werbung

AIR TOOL ACCESSORY SET PDSS C3
PL
ZESTAW PODSTAWOWYCH AKCESORIÓW
PNEUMATYCZNYCH
Wskazówki dotyczące montażu, obsługi
i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
DE
DRUCKLUFT-EINSTIEGSZUBEHÖR-SET
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 292180
292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB3.indd 3
LT
SUSLĖGTOJO ORO PRIEDŲ RINKINYS
PRADEDANTIESIEMS
Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
PL
LT
DE
28.11.2017 08:44:33

Werbung

Kapitel

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDSS C3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSS C3

 • Seite 1 AIR TOOL ACCESSORY SET PDSS C3 ZESTAW PODSTAWOWYCH AKCESORIÓW SUSLĖGTOJO ORO PRIEDŲ RINKINYS PNEUMATYCZNYCH PRADEDANTIESIEMS Wskazówki dotyczące montażu, obsługi Montavimo, valdymo ir saugos nurodymai i bezpieczeństwa Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji DRUCKLUFT-EINSTIEGSZUBEHÖR-SET Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 292180 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB3.indd 3...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB3.indd 5 28.11.2017 08:44:33...
 • Seite 4 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB3.indd 6 28.11.2017 08:44:33...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Spis treści Objaśnienie użytych piktogramów ................ Strona Wprowadzenie ......................... Strona U żytkowaniezgodnezprzeznaczeniem ................Strona Wyposażenie ........................Strona Danetechniczne ........................Strona Zakresdostawy........................Strona Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla narzędzi pneumatycznych ................. Strona Obsługa ..........................Strona P rzeduruchomieniem ......................Strona Uruchomieniewyposażonegowmiernikurządzeniadopompowaniaopon ....... Strona Użytkowanieakcesoriów .....................
 • Seite 6: Objaśnienie Użytych Piktogramów

  Objaśnienie użytych piktogramów Zapoznaćsię Nosićśrodkiochronyoczu! zinstrukcjąobsługi! Nosićśrodkiochronysłuchu! Nosićmaskęprzeciwpyłową! Opakowanieiurządzenie utylizowaćzgodniezprzepisami Nosićrękawiceochronne! oochronieśrodowiska naturalnego. ZESTAW PODSTAWOWYCH spowodowanenieprzestrzeganieminstrukcji AKCESORIÓW PNEUMATYCZNYCH lubbłędnymzastosowaniemurządzenianie sąobjętegwarancjąinienależądozakresu PDSS C3 odpowiedzialnościproducenta.  Wyposażenie  Wprowadzenie Bezpośredniopootwarciuopakowanianależy Gratulujemy.ZdecydowalisięPaństwo zawszesprawdzić,czyzakresdostawyjestkom- nazakupproduktuwysokiejjakości. pletnyiczyurządzeniejestwnienagannymstanie. Przedpierwszymuruchomieniemnależy Nieużywaćurządzenia,jeślijestonouszkodzone. zapoznaćsięzproduktem.Wtymceluproszę uważnieprzeczytaćwskazówkidotyczące Manometr bezpieczeństwa.Zproduktumogąkorzystać Pneumatyczneurządzeniedopompowania wyłącznieodpowiednioprzeszkoloneosoby.
 • Seite 7: DaneTechniczne

  .../Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych  W skazówki dotyczące  Dane techniczne bezpieczeństwa dla narzędzi pneumatycznych Ciśnienierobocze: maks.8bar Jakośćsprężonego oczyszczone, powietrza: bezolejoweinieza- PRZEDUŻYCIEM wierająceskroplin PROSZĘSTARANNIE Natężenieprzepływu: PRZECZYTAĆINSTRUKCJĘ Urządzeniedo 40-70l/min pompowaniaopon OBSŁUGI.JESTONACZĘŚCIĄ Pistoletdo 70-130l/min SKŁADOWĄURZĄDZENIAIMUSI przedmuchiwania BYĆDOSTĘPNAWKAŻDEJ Poziomciśnienia Urządzeniedo CHWILI. akustycznegoważony pompowaniaopon: krzywąA(Lpa): 84dB(A) Pistoletdo 87,7dB(A) przedmuchiwania:...
 • Seite 8 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych specyficzneryzyka,jakiemogą wymianąakcesoriówiprzed wystąpićnaskutekdanego rozpoczęciempracywpobliżu użytkowania. maszynyprzeczytaćzezrozu- mieniemwskazówkidotyczące NIEBEZPIEC­ bezpieczeństwadlapołączeń ZEŃSTWO ZRANIENIA śrubowych.Wprzeciwnym Przedwymianąnarzędzi,nasta- raziemożetodoprowadzićdo wianiemiwykonaniemczynności poważnychobrażeńciała. konserwacyjnychnależyodłączyć Maszynapowinnabyć doprowadzeniesprężonego „ powietrza. przygotowywana,nastawiana lubużytkowanawyłącznieprzez NIEBEZPIEC­ wykwalifikowanychiprzeszkolo- ZEŃSTWO WYBUCHU nychoperatorów. Doczyszczeniaurządzenia „ pneumatycznegonieużywać Niewolnomodyfikować „ nigdybenzynylubinnychłatwo- maszyny.Zmianymogąobniżyć palnychcieczy.Iskrzeniemoże skutecznośćśrodkówbezpie- spowodowaćzapłonoparów czeństwaizwiększyćpoziom pozostałychwurządzeniupneu- ryzykadlaoperatora.
 • Seite 9: Obsługa

  .../Obsługa znamionoweciśnieniepowietrza,  Obsługa sączytelnieoznaczonenama- szynie.Wraziepotrzeby,wcelu  Przed uruchomieniem uzyskaniazastępczychetykiet doznakowania,użytkownikmusi WSKAZÓWKA:Produktwolnoeksploatować tylkozużyciemoczyszczonego,bezolejowego skontaktowaćsięzproducentem sprężonegopowietrzaniezawierającegoskroplin. Niewolnoprzekraczaćnaurządzeniumaksymal- Urządzenianależyużywaćtylko negociśnieniaroboczegowynoszącego8bar. „ WSKAZÓWKA:Abymożliwabyłaregulacja wtychobszarachzastosowań, ciśnieniapowietrza,źródłosprężonegopowietrza doktórychzostałoopracowane. musibyćwyposażonewreduktorciśnienia. Podłączyćproduktdoodpowiedniegoźródła † Nieprzeciążaćurządzenia. „ sprężonegopowietrza,łączącszybkozłącze wężazasilającegozezłączkąwtykową produktu.Połączenieryglowanejest Nigdynieużywaćwodoru, automatycznie. tlenu,dwutlenkuwęgla lubinnegogazuwbutlachjako  Uruchomienie wyposażonego źródłaenergiidlategonarzędzia, w miernik urządzenia do ponieważmożetodoprowadzić pompowania opon dowybuchu,awkonsekwencji...
 • Seite 10: UruchomieniePistoletuDoPrzedmuchiwania

  .../Wskazówkidotyczącegwarancjiiserwisu  W skazówki dotyczące  Uruchomienie pistoletu do gwarancji i serwisu przedmuchiwania 1. W kręcićdyszęprzedłużającą Gwarancja firmy Creative Marketing pneumatycznypistoletdoprzedmuchiwania Consulting GmbH 2. N acisnąćdźwignięspustową ,aby SzanowniKlienci,naurządzenietoudziela- uruchomićdoprowadzeniepowietrza. mygwarancjinaokres3latoddatyzakupu. 3. Z wolnićdźwignięspustową ,aby WprzypadkuwadproduktuprzysługująPaństwu zatrzymaćdoprowadzeniepowietrza. wstosunkudosprzedawcyproduktuuprawnienia 4. P ozakończeniupracyodłączyćurządzenie ustawowe.Naszagwarancjaprzedstawiona...
 • Seite 11: PrzebiegZgłoszeniaGwarancyjnego

  .../Wskazówkidotycząceochronyśrodowiskaiinformacjenatematutylizacji Jesteśmy do Państwa dyspozycji: zaczęścizużywającesię,aniuszkodzeń delikatnychelementów,np.wyłączników,akumu- latorówlubelementówwykonanychzeszkła. Niniejszagwarancjawygasa,jeśliprodukt Nazwa: C.M.C.GmbH zostanieuszkodzony,będzienieprawidłowo Stronawww: www.cmc-creative.de użytkowanylubkonserwowany. Adrese-Mail: biuro@vk-distribution.eu Prawidłoweużytkowanieproduktuoznacza Numertelefonu: 0048500671108 stosowaniesiędowszystkichzaleceńzawartych Siedziba: Niemcy winstrukcjiobsługi.Należybezwzględnieunikać IAN 292180 zastosowańidziałań,któresąodradzanewin- strukcjiobsługilubprzedktórymionaostrzega. Proszępamiętać,żeponiższyadresniejest Produktprzeznaczonyjestwyłączniedoużytku adresemserwisu. prywatnego,niekomercyjnego.Wprzypadku Najpierwnależyskontaktowaćsięzpunktem niewłaściwegoinieprawidłowegoobchodzenia serwisowymwymienionympowyżej. sięzurządzeniem,stosowaniasiłyorazwprzy- padkuingerencjidokonanychnieprzeznasz Adres: autoryzowanyserwisgwarancjawygasa. C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str.15 DE-66386St.Ingbert ...
 • Seite 12: T Łumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Katharina-Loth-Str.15 DE-66386St.Ingbert NIEMCY oświadczamynawłasnąodpowiedzialność, żeprodukt zestaw podstawowych akcesoriów pneumatycznych IAN: 292180 Nrart.: 2084 Rokprodukcji: 2018/04 Model: PDSS C3 spełniazasadniczewymaganiabezpieczeństwa zawartewdyrektywacheuropejskich Dyrektywa w sprawie maszyn: 2006/42/WE orazichzmianach. Wceludokonaniaocenyzgodnościposłużono sięnastępującyminormamizharmonizowanymi: EN1953:2013 AfPS GS 2014:01PAK St.Ingbert,06.11.2017 prokurentMarcUhle -Osobaodpowiedzialnazadokumentację 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_content_LB3.indb 12 24.11.17 15:21...
 • Seite 13 Turinys Instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės ........... Puslapis 14 Įvadas ..........................Puslapis 14 N audojimaspagalpaskirtį....................Puslapis 14 Įranga..........................Puslapis 14 Techniniaiduomenys ......................Puslapis 15 Tiekiamaskomplektas ...................... Puslapis 15 Suslėgtojo oro įrankių saugos nurodymai ............. Puslapis 15 Valdymas ......................... Puslapis 17 P riešpradedanteksploatuoti ....................
 • Seite 14 Instrukcijojenaudojamųpiktogramųreikšmės/Įvadas Instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės Perskaitykitenaudojimo Užsidėkiteakiųapsaugą. instrukciją! Dėvėkiteklausosorganų Užsidėkiterespiratorių. apsaugą. Užsidėkiteapsaugines Pakuotęirprietaisąutilizuokite pirštines. nekenkdamiaplinkai! SUSLĖGTOJO ORO PRIEDŲ  Įranga RINKINYS „PDSS C3“ Išpakavęvisadaiškartopatikrinkite,arpristaty- PRADEDANTIESIEMS tamekomplekteyravisosdalys,arprietaisasyra tinkamosbūklės.Nenaudokiteprietaiso,jeijis  Įvadas sugedęs. Manometras Nuoširdžiaisveikiname!Jūsįsigijote Suslėgtojooropripūtimopistoletas aukštoskokybėsgaminį.Priešpradėda- Išleidimovožtuvas minaudotipirmąkartą,susipažinkitesumūsų Įstatomasisantgalis gaminiu.Atidžiaiperskaitykitesaugosnurodymus. Žarnasutiesiaventiliojungtimi Gaminįpradėtieksploatuotigaliatliktitik Gaidukas instruktuotiasmenys.
 • Seite 15 Įvadas/Suslėgtojooroprietaisųinstrukcija  Techniniai duomenys Jeireikianaudoti suslėgtojooroįrankius,būtina Darbinisslėgis: maks.8bar paisytipagrindiniųsaugostaisyklių, Suslėgtojooro išvalytas,be kadbūtųgalimaišvengtigaisro, kokybė: alyvospriemaišųir srovėssmūgiopavojausirnebūtų kondensato sužeistiasmenys.Priešnaudodami Tūrinissrautas: pripūtimoir 40–70l/min. pirmąkartąbūtinaiperskaitykite išpūtimopistoletas 70–130l/min. naudojimoinstrukcijojepateiktus Asvertinisgarso Pripūtimopistoletas: nurodymus,jaisvadovaukitėsir slėgiolygis(Lpa): 84dB(A) laikykitesaugiojevietoje.Gaminto- Išpūtimopistoletas: 87,7dB(A) jasneprisiimaatsakomybėsuž Asvertinisgarso Pripūtimo galioslygis(Lwa): pistoletas: dB(A) žaląarkūnosužalojimus,jeitai Išpūtimo 98,7 nutinkanepaisiusšiosnaudojimo pistoletas:...
 • Seite 16 Suslėgtojooroprietaisųsaugosnurodymai likusiusgarus,todėlsuslėgtojo Reikiareguliariaiatliktiprietaisų „ oroprietaisasgalisusprogti. techninępriežiūrąirpatikrinti, Prietaisonenaudokitepotencia- kadantprietaisobūtųgerai liaisprogiojeaplinkoje,kurioje įskaitomosvisossuslėgtojooro laikomidegūsskysčiai,dujos įrankiųinstrukcijoje/saugos arbayradulkių.Nedirbkitesu nurodymuosenurodytosvar- medžiagomis,kurioslengvai dinėsvertėsirženklinimaibei, užsiliepsnojairsprogstaargali pavyzdžiui,nominalusissūkių tokiomistapti. skaičiusarbavardinisoroslėgis. Jeireikiapakaitiniųženklinimo Norintišvengtiįvairiųgrėsmių, etikečių,naudotojasturisusisiekti „ priešmontuojant,eksploatuojant, sugamintoju. remontuojant,atliekanttechninę Prietaisąnaudokitetiknaudojimo priežiūrąirkeičiantpriedusbei „ srityse,kuriomsšisprietaisasyra priešpradedantdirbtinetolisrie- pritaikytas! giniųjungčiųprietaiso,būtinabūti perskaičiusirsupratussaugos nurodymus.Kitaipgalimapatirti Prietaisoapkrovanegalibūtiper „ sunkiųkūnosužalojimų. didelė. Prietaisąderinti,nustatyti Kaipšiamįrankiuiskirto „...
 • Seite 17 Valdymas  Valdymas  Išpūtimo pistoleto eksploatavimo pradžia  Prieš pradedant eksploatuoti 1. U žsukiteilginamąjįantgalį antsuslėgtojo oroišpūtimopistoleto NURODYMAS:gaminiuigalimanaudotitik 2. P aspauskitegaiduką ,kadbūtųpradėtas išvalytąsuslėgtąjįorąbekondensatoiralyvos pūstioras. priemaišų.Prietaisenegalibūtiviršytas 3. A tleiskitegaiduką ,kadorotiekimasbūtų didžiausiasdarbinis8barslėgis.NURODYMAS: sustabdytas. kadbūtųgalimareguliuotioroslėgį,suslėgtojo 4. B aigędarbąatjunkiteprietaisąnuokompre- orošaltinyjeturibūtiįrengtassuslėgtojooro soriaus.
 • Seite 18 Nurodymaidėlgarantijosirpaslaugųsuteikimo  N urodymai dėl garantijos ir Šigarantijanetenkagalios,jeigaminys paslaugų suteikimo pažeidžiamas,netinkamainaudojamasarba neatliekamajotechninėpriežiūra. Kadgaminysbūtųnaudojamastinkamai,būtina „Creative Marketing Consulting GmbH“ tiksliailaikytisvisųnaudojimoinstrukcijojepateik- garantija tųnurodymų.Atsisakykitenaudojimopaskirties Gerbiamiejiklientai,šiamgaminiuisuteikiama irveiksmų,kurienerekomenduojaminaudojimo garantija,kurigalioja3metusnuoįsigijimo instrukcijojeirkuriųįspėjamanesiimti. datos.Aptikęgaminiodefektą,kreipkitės įgaminiopardavėjąirpasinaudokiteįstatymuose Šisgaminysyraskirtasasmeninėmsreikmėms nurodytomisteisėmis.Mūsųsuteikiamostoliau irnepritaikytasnaudotikomerciniaistikslais. aprašytosgarantijossąlygosšiųįstatymais Garantijanetenkagaliosgaminiupiktnaudžiau- reglamentuojamųteisiųneapriboja. jantirjįnaudojantnetinkamai,taikantjėgąir tamtikrusdarbusatlikusnemūsųįgaliotofilialo klientųaptarnavimotarnybai.  Garantijos sąlygos  Veiksmai norint Garantijosteikimolaikotarpispradedamasskaičiuoti pasinaudoti garantija nuopirkimodatos.Prašomeišsaugotioriginalųpir-...
 • Seite 19 IAN 292180 pradedantiesiems Prašomeatkreiptidėmesį,kadtoliaunurodytas IAN: 292180 adresasnėraklientųaptarnavimotarnybos Gam.Nr.: 2084 adresas. Pagaminimometai: 2018/04 Visųpirmasusisiekitesuanksčiaunuodyta Modelis: PDSS C3 techninėspriežiūrostarnyba. atitinkaesminiustoliaunurodytųEuropos Adresas: direktyvųsaugosreikalavimus C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str.15 Mašinų direktyva: DE-66386St.Ingbert 2006/42/EB VOKIETIJA irjųpakeitimuosenurodytussaugosreikalavi- mus.  N urodymai dėl aplinkos apsaugos ir utilizavimo Atitiktisbuvoįvertinta,remiantistoliaunurodytais...
 • Seite 20 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_content_LB3.indb 20 24.11.17 15:21...
 • Seite 21 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite Ausstattung .......................Seite Technische Daten .......................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite Bedienung ......................Seite Vor der Inbetriebnahme ....................Seite Inbetriebnahme Reifenfüllmessgerät ................Seite Verwendung des Zubehörs..................Seite Inbetriebnahme Ausblaspistole ..................Seite Wartung ........................Seite Reinigung und Pflege ....................Seite H inweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite Garantiebedingungen ....................Seite...
 • Seite 22: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Entsorgen Sie Verpackung und Tragen Sie Schutzhandschuhe. Gerät umweltgerecht! DRUCKLUFT-EINSTIEGS- Nichtbeachtung oder Fehlanwendung werden nicht ZUBEHÖR-SET PDSS C3 von der Garantie abgedeckt und fallen nicht in den Haftungsbereich des Herstellers.  Einleitung Ausstattung  Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken...
 • Seite 23: Technische Daten

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftgeräte Technische Daten Wenn Druckluftwerk-  zeuge eingesetzt werden, müssen Arbeitsdruck: max. 8 bar grundlegende Sicherheitsvorkehrun- Druckluftqualität: gereinigt, ölfrei und gen befolgt werden, um die Risiken kondensatfrei von Feuer, eines Stromschlags und Volumendurchfluss: Verletzungen von Personen auszu- Reifenfüller 40 - 70 l / min schließen.
 • Seite 24: Sicherheitshinweise Für Druckluftwerkzeuge

  Sicherheitshinweise für Druckluftgeräte sigkeiten! Im Druckluftgerät ver- Die Sicherheitsanweisungen dür- „ bliebene Dämpfe können durch fen nicht verloren gehen – geben Funken entzündet werden und zur Sie diese der Bedienperson. Explosion Druckluftgerätes Die Maschinen sind regelmäßig „ führen. Arbeiten Sie mit dem Gerät zu warten, um zu überprüfen, nicht explosionsgefährdeter...
 • Seite 25: Bedienung

  Bedienung  Bedienung Inbetriebnahme  Ausblaspistole Vor der Inbetriebnahme  1. Schrauben Sie eine Verlängerungsdüse die Druckluft-Ausblaspistole auf. HINWEIS: Das Produkt darf nur mit gereinigter, 2. Drücken Sie den Abzugshebel , um die kondensat- und ölfreier Druckluft betrieben werden. Luftzufuhr zu starten. Der maximale Arbeitsdruck von 8 bar am Gerät 3.
 • Seite 26: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung  H inweise zu Garantie und werden können oder Beschädigungen an zerbrech- Serviceabwicklung lichen Teilen, z.B. Schalter, Akkus oder solchen, die aus Glas gefertigt sind. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt be- Garantie der Creative Marketing schädigt, nicht sachgemäß...
 • Seite 27: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  Serviceanschrift ist. IAN: 292180 Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Art.-Nr.: 2084 2018/04 Servicestelle. Herstellungsjahr: PDSS C3 Modell: Adresse: C. M. C. GmbH den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, Katharina-Loth-Str. 15 die in den Europäischen Richtlinien DE-66386 St. Ingbert Maschinen-Richtlinie: DEUTSCHLAND 2006/42/EG  U mwelthinweise und...
 • Seite 28 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Stan na · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 11/2017 Ident.-No.: PDSSC3112017-3 IAN 292180 292180 Druckluft-Einstiegs-Zubehoer-Set_cover_LB3.indd 2 28.11.2017 08:44:33...