Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PSSA 3.6 D4 Originalbetriebsanleitung

Akku-stabschrauber
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PSSA 3.6 D4:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS SCREWDRIVER PSSA 3.6 D4
BATTERIDREVEN SKRUETRÆKKER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ACCU-STAAFSCHROEFMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 290720
VISSEUSE SANS FIL
Traduction des instructions d'origine
AKKU-STABSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PSSA 3.6 D4

 • Seite 1 CORDLESS SCREWDRIVER PSSA 3.6 D4 BATTERIDREVEN SKRUETRÆKKER VISSEUSE SANS FIL Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine ACCU-STAAFSCHROEFMACHINE AKKU-STABSCHRAUBER Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 290720...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ......... 4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelsesformål ...... 4 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse ..... 5 højeste kvalitet. Funktionsbeskrivelse ......5 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Leveringsomfang ......5 der produktionen og det blev underkastet Oversigt ..........
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse Oversigt Illustrationerne finder du på 1 Fjedermuffe den forreste foldeudside. 2 Indstilling af drejemoment 3 Visning af ladetilstand Funktionsbeskrivelse (ikke synlig) 4 Aktiveringsknap til indstilling af Den batteridrevne bore-/skruemaskine med greb højre-/venstreløb har 6 drejemomenttrin, 5 Lommelygteglas et boretrin og et LED-arbejdslys. Endvidere 6 Greb kan produktet anvendes som lommelygte.
 • Seite 6: Tekniske Data

  Tekniske data som værktøjet bruges på. Der er nødvendigt af fastlægge for- Apparat ...... PSSA 3.6 D4 holdsregler til beskyttelse af bruge- Motorspænding ....3,6 V 1,5 Ah ren, der beror på en vurdering af Tomgangshastighed (n ) .... 200 min afbrydelsen under de faktiske brugs- Omdrejningsmoment ....
 • Seite 7: Generelle Sikkerhedshenvisninger For El-Værktøjet

  Symboler i vejledningen gnister, som kan antænde støvet eller dampene. Faresymboler med oplysnin- c) Sørg for at børn og andre per- ger om forebyggelse af per- soner holdes væk fra arbejds- son- eller materielle skader. området, når el-værktøjet er i brug.
 • Seite 8 f) hvis brugen af el-værktøjet i fug- eller smykker. hold hår, tøj og tige omgivelser ikke kan undgås, handsker væk fra dele, der be- så benyt en fejlstrømsafbryder. væger sig. Dele, der er i bevægelse, Brugen af en fejlstrømsafbryders ned- kan gribe fat i løstsiddende tøj, smyk- ker eller langt hår.
 • Seite 9 f) Sørg for, at skæreværktøjer er Undgå kontakt med denne. Ved skarpe og rene. Omhyggeligt ved- tilfældig kontakt skal der skylles med vand. Skulle du få væske i ligeholdte skæreværktøjer med skarpe øjnene, skal du yderligere opsø- skærekanter sætter sig ikke så hurtigt ge læge.
 • Seite 10: Rigtig Omgang Med Akku-Opladeren

  Rigtig omgang med akku- indtrængning af vand forøger opladeren risikoen for et elektrisk stød. g) Opladeren må kun bruges med de tilhørende origi- a) Dette apparat kan benyttes af nale akku’er. Opladning børn fra 8 år og derover samt af personer med indskrænkede af andre akku’er kan medføre fysiske, sensoriske eller mentale kvæstelser og brandfare.
 • Seite 11: Opladning Af Batteri

  • Produktet må kun forsynes med SELV 2. Slip tænd-/slukknappen (8) for at (Safety Extra Low Voltage, sikkerheds- slukke. lavspænding) som vist på mærket på Overbelastningssikring: Ved overbelastning produktet). • Oplad akku’en i apparatet inden den slukker sikkerhedsslukningen produktet. Slip første brug. Oplad ikke akku’en kort tænd-/slukknappen, hvorefter du kan tænde flere gange efter hinanden.
 • Seite 12: Indsætning/Udskiftning Af Bits

  Indsætning/udskiftning af Indstilling af grebet bits Stil drejeretningskontakten ( Stil drejeretningskontakten ( på midterstillingen, før du arbejder på midterstillingen, før du arbejder med produktet, så det ikke startes med produktet, så det ikke startes op ved en fejltagelse. op ved en fejltagelse. Produktet kan låses i to grebsindstillinger: 1.
 • Seite 13: Rengøring

  Bortskaffelse/ Rengøring miljøbeskyttelse Gennemfør regelmæssigt følgende vedli- geholdelses- og rengøringsarbejder. Der- Aflever maskine, tilbehør og emballage til igennem er en lang og tilforladelig brug miljøvenligt genbrug. garanteret: Opladere hører ikke i husholdnings- Apparatet må hverken sprøj- affaldet. tevaskes med eller dyppes i vand. Der er fare for at få et Smid ikke apparatet med isat elektrisk stød! akku i husholdningsaffaldet,...
 • Seite 14: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod fabrikken. købsdato. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 15: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeservice Service Danmark og med vedlagt købsbilag (kassebon) samt en kort beskrivelse af, hvori de- Tel.: 32 710005 fekten består og hvornår denne defekt E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 290720 er optrådt indsende portofrit til den ser- viceadresse, som du får meddelt.
 • Seite 16: Introduction

  Sommaire Introduction Introduction ....... 16 Toutes nos félicitations pour l’achat de Domaine d’utilisation ....16 votre nouvel appareil. Vous avez ainsi Description générale ....17 choisi un produit de qualité supérieure. Description La qualité de l’appareil a été vérifiée pen- du fonctionnement ......17 dant la production et il a été soumis à un Volume de la livraison ....
 • Seite 17: Description Générale

  Description générale Vue d‘ensemble Vous trouverez les illustra- 1 Douille élastique tions sur la page de rabat 2 Réglage du moment de rotation avant. 3 Indicateur de batterie (non visible) Description 4 Bouton de déblocage pour le du fonctionnement réglage de la poignée 5 Verre de la lampe de poche La visseuse sans fil avec rotation à droite/à...
 • Seite 18: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques Avertissement : techniques La valeur d’émission d’oscillation peut, pendant l’utilisation réelle de Tournevis sans fil ..PSSA 3.6 D4 l’outil électrique, différer de la va- Tension de moteur ..3,6 V ; 1,5 Ah leur d’indication, selon la manière Vitesse de rotation à vide (n ) ..200 min...
 • Seite 19: Consignes De Sécurité Générales Pour Outils Électriques

  Conservez toutes les consignes de Le chargeur n’est apte qu’à une utili- sécurité et les instructions pour les sation en intérieurs. consulter ultérieurement. Polarité Le terme «outil» dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté Classe de protection II par le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie Les appareils électriques n’ont pas (sans cordon d’alimentation).
 • Seite 20 b) Evitez le contact du corps avec 3) SéCURITé DES PERSOnnES les surfaces mises à la terre, telles que les tubes, les chauf- a) Soyez attentif, faites attention à fages, les fours et les réfrigé- ce que vous faites et utilisez rai- rateurs.
 • Seite 21 enfants. ne laissez pas des per- contrôler mieux l‘outil électrique dans sonnes qui ne connaissent pas des situations inattendues. f) Portez des vêtements appro- l‘appareil ou n‘ont pas lu ces priés convenables. ne portez instructions utiliser l‘appareil. aucun habit large ou parure. Les outils électriques sont dangereux Maintenez vos cheveux, habits s‘ils sont utilisés par des personnes et gants loin des parties mobiles.
 • Seite 22: Maniement Correct Du Chargeur D'accu

  5) MAnIPULATIOn ET UTILISATIOn conserver la sécurité pour l‘outil élec- METICULEUSE D‘APPAREILS SUR trique correspondant. ACCUS 7) COnSIGnES DE SéCURITé RELATI- a) Charger les accumulateurs uni- VES AUX VISSEUSES : quement avec les chargeurs qui sont recommandés par le a) Tenez l’outil par ses surfaces de fabricant.
 • Seite 23 f) Conservez le chargeur physiques, sensorielles ou men- propre et à l‘abri de l‘hu- tales réduites ou un manque midité et de la pluie. n‘u- d’expérience et de connaissan- tilisez jamais le chargeur ces à condition qu’elles aient en plein air. La pollution et la reçu une supervision ou des ins- tructions concernant I’utilisation pénétration d‘eau augmentent...
 • Seite 24: Opération De Chargement

  Opération de Recharger la batterie chargement 1. Connecter la prise du câble n’exposez pas l’accumu- de charge (12) à la borne de lateur à des conditions ex- charge (7) de l’appareil. trêmes telles que chaleur et 2. Branchez le chargeur ( chocs. Il existe un risque de sur une prise électrique.
 • Seite 25: Contrôlez L'état De La Charge De La Batterie

  Contrôlez l’état de la charge Installer/remplacer l’embout de la batterie Avant tout travaux, placez l’interrupteur L’affichage de la charge de la batterie ( de réglage du sens de rotation ( 3) indique l’état de charge de la batterie. sur l’appareil au centre, afin d’éviter toute mise en route involontaire. • Appuyez sur l’interrupteur marche/ arrêt, l’état de charge de la batterie est 1. Enfilez l’embout souhaité (14) affiché par les 3 lumières LED : ou porte embouts (15) dans le...
 • Seite 26: Réglage De La Poignée

  Réglage de la poignée L‘appareil ne doit pas être aspergé avec de l‘eau ou immergé dans l‘eau. Il existe Avant tout travaux, placez l’inter- un danger de décharge élec- rupteur de réglage du sens de rota- trique ! tion ( 9) sur l’appareil au centre, afin d’éviter toute mise en route involontaire.
 • Seite 27: Elimination Et Protection De L'environnement

  Elimination et Pièces de rechange/ protection de Accessoires l’environnement Vous obtiendrez des pièces de rechange et Respectez la réglementation relative à la des accessoires à l’adresse protection de l’environnement (recyclage) www.grizzly-service.eu pour l’élimination de l’appareil, des acces- soires et de l’emballage. Si vous ne disposez d’aucun accès Internet, Les appareils n’ont pas leur place veuillez téléphoner au centre de SAV (voir...
 • Seite 28: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de ma- produit, vous disposez des droits légaux tériel ou aux défauts de fabrication. Cette contre le vendeur du produit. Ces droits lé-...
 • Seite 29: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service Service France clients, envoyer le produit, franco de port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justificatif E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 290720 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et Service Belgique quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 30: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........30 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Doeleinden ........ 30 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....31 een hoogwaardig apparaat gekozen. Beschrijving van de werking .... 31 Dit apparaat werd tijdens de productie op Omvang van de levering ....31 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Overzicht ........
 • Seite 31: Algemene Beschrijving

  Algemene beschrijving Overzicht De afbeeldingen kunt u vin- 1 Veerhuls den op de voorste uitklappa- 2 Instelling draaimoment gina. 3 Laadstandindicator (niet zichtbaar) Beschrijving van de werking 4 Ontgrendeltoets voor de instel- ling van de greep De accu-staafschroevendraaier met draai- 5 Zaklampglas richting rechtsom/linksom bezit 6 draai- 6 Greep...
 • Seite 32: Technische Gegevens

  Technische gegevens Waarschuwing: Afhankelijk van de manier, waar- Apparaat ....PSSA 3.6 D4 op het elektrische gereedschap Motorspanning ....3,6 V 1,5 Ah gebruikt wordt, kan de trilingemis- Toeren bij niet-belasting (n ) ..200 min siewaarde tijdens het effectieve Draaimoment ......max. 5 Nm gebruik van het elektrische gereed- Beschermniveau ......
 • Seite 33: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrisch Gereedschap

  Bewaar alle veiligheidsinstructies Vóór het opladen gebruiksaanwij- en aanwijzing voor de toekomst. zing bestuderen. Het in de veiligheidsinstructies gebruikte Het laadapparaat is enkel voor een begrip „Elektrisch gereedschap“ heeft gebruik in ruimtes geschikt. betrekking op elektrisch gereedschap met netvoeding (met netsnoer) en op elektrisch Capaciteit gereedschap met batterijvoeding (zonder netsnoer).
 • Seite 34 laties, fornuizen en koelkasten. gereedschap als u moe bent of onder de invloed van drugs, Er bestaat een verhoogd risico door alcohol of medicijnen staat. Een een elektrische schok als uw lichaam geaard is. moment van onoplettendheid bij het ge- c) houd elektrisch gereedschap op bruik van het elektrische gereedschap een veilige afstand tot regen of kan tot ernstige verwondingen leiden.
 • Seite 35 afstand tot bewegende onderde- e) Verzorg elektrisch gereedschap len. Loszittende kledij, sieraden of lang met zorg. Controleer, of beweeg- bare onderdelen foutloos func- haar kan/kunnen door bewegende tioneren en niet klemmen, of er onderdelen vastgegrepen worden. g) Als er stofafzuig- en –opvangin- onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn, dat de werking richtingen gemonteerd kunnen worden, vergewist u zich dat...
 • Seite 36: Juist Omgang Met De Acculader

  werkzaamheden uitvoert waarbij culader die geschikt is voor een bepaal- de schroef verborgen elektrische de soort accu’s bestaat brandgevaar als leidingen of het eigen elektrische hij met andere accu’s gebruikt wordt. b) Gebruik alleen de daarvoor netsnoer kan raken. Het contact van voorziene accu’s in de elektro- de schroef met een leiding die onder werktuigen.
 • Seite 37: Laadproces

  h) Vermijd mechanische be- Reiniging en gebruikersonderhoud schadigingen van de accu- mogen niet door kinderen zonder lader. Zij kunnen tot kortsluiting toezicht doorgevoerd worden. b) Laad geen onherlaadbare batte- leiden. i) De acculader mag niet op rijen op met de lader. c) Controleer voor elk gebruik een brandbare ondergrond de acculader, de kabel als- (bijv.
 • Seite 38: Accu Opladen

  • Het apparaat kan slechts van stroom Het LED-werkingslicht (10) brandt voorzien worden met SELV (Safety Extra tijdens het bedrijf. Low Voltage, veiligheidslaagspanning), 2. Als u het apparaat wilt uitschake- zoals aangegeven op het apparaat. len laat u de aan/uit schakelaar • Laad de accu vóór het eerste gebruik op. (8) los. De accu niet meermaals achter elkaar Overbelastingsbeveiliging: Bij een overbe- kort opladen.
 • Seite 39: Bits Plaatsen/Vervangen

  4. Inschakelgrendeling: Draai- Het noodzakelijke draaimoment is richtingsschakelaar in de mid- afhankelijk: denpositie brengen. - van de soort en hardheid van het te bewerken materiaal; De draairichtingsschakelaar mag - van de soort en de lengte van alleen in stilstand worden gebruikt de gebruikte schroeven. zodat de aandrijving niet wordt be- Instelling van de greep schadigd.
 • Seite 40: Reiniging

  Afvoer/milieubescherming Reiniging Voert u de volgende onderhouds- en reini- Breng het apparaat, de toebehoren en de gingswerkzaamheden regelmatig uit. Hier- verpakking naar een geschikt recyclage- door is een lang en betrouwbaar gebruik punt. gewaarborgd: Opladers horen niet bij huishoude- Spuit het apparaat niet met lijk afval thuis.
 • Seite 41: Garantie

  Garantie worden tegen verplichte betaling van de kosten uitgevoerd. Geachte cliënte, geachte klant, U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie Het apparaat werd volgens strikte kwali- rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit apparaat teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en heeft u tegenover de verkoper van het ap- vóór aflevering nauwgezet getest.
 • Seite 42: Reparatieservice

  • Gelieve het artikelnummer uit het type- De afvalverwerking van uw defecte inge- plaatje. zonden apparaten voeren wij gratis door. • Indien er zich functiefouten of andere Service-Center gebreken voordien, contacteert u in eer- ste instantie de hierna vernoemde servi- ceafdeling telefonisch of per e-mail. U Service nederland krijgt dan bijkomende informatie over Tel.: 0900 0400223 de afhandeling van uw klacht. (0,10 EUR/Min.) • Een als defect geregistreerd apparaat E-Mail: grizzly@lidl.nl...
 • Seite 43: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........43 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......43 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 44 ses Gerät wurde während der Produktion Funktionsbeschreibung ....44 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Lieferumfang........
 • Seite 44: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Übersicht Beschreibung 1 Federhülse Die Abbildung der wich- 2 Drehmomenteinstellung tigsten Funktionsteile finden 3 Ladezustandsanzeige Sie auf der Ausklappseite. (nicht sichtbar) 4 Entriegelungstaste Funktionsbeschreibung zur Griffeinstellung 5 Taschenlampenglas Der Akku-Stabschrauber mit Rechts-/Links- 6 Griff lauf besitzt 6 Drehmomentstufen, eine Bohr- 7 Ladebuchse stufe und ein LED-Arbeitslicht.
 • Seite 45: Technische Daten

  Technische Daten unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Elektro- Akku-Stabschrauber ... PSSA 3.6 D4 werkzeug verwendet wird. Motorspannung ..... 3,6 V ; 1,5 Ah Es besteht die Notwendigkeit, Si- Leerlaufdrehzahl (n ) ....200 min cherheitsmaßnahmen zum Schutz Drehmoment ......
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  1) ARBEITSPLATZSIChERhEIT Schutzklasse II a) halten Sie Ihren Arbeitsbereich Elektrogeräte gehören nicht in den sauber und gut beleuchtet. Un- Hausmüll. ordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbe- Symbole in der Anleitung: reiche können zu UnfälIen führen. b) Arbeiten Sie mit dem Elektro- Gefahrenzeichen mit Anga- werkzeug nicht in expIosionsge- ben zur Verhütung von Per- fährdeter Umgebung, in der sich...
 • Seite 47 zu tragen, aufzuhängen oder um und Einsatz des Elektrowerkzeuges, ver- den Stecker aus der Steckdose ringert das Risiko von Verletzungen. zu ziehen. halten Sie das ka- c) Vermeiden Sie eine unbeab- bel fern von hitze, Öl, scharfen sichtigte lnbetriebnahme. Ver- gewissern Sie sich, dass das kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.
 • Seite 48 4) VERWEnDUnG UnD BEhAnD- f) halten Sie Schneidwerkzeuge LUnG DES ELEkTROWERkZEUGS scharf und sauber. SorgfäItig ge- pflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Schneidkanten verklemmen sich weni- Verwenden Sie für Ihre Arbeit das ger und sind Ieichter zu führen. g) Verwenden Sie Elektrowerk- dafür bestimmte Elektrowerk- zeug.
 • Seite 49: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Metallgegenständen, die eine strahlung aus und legen Sie ihn Überbrückung der kontakte ver- nicht auf heizkörpern ab. Hitze ursachen könnten. Ein Kurzschluss schadet dem Akku und es besteht Explo- zwischen den Akkukontakten kann Ver- sionsgefahr. b) Lassen Sie einen erwärmten brennungen oder Feuer zur Folge haben.
 • Seite 50: Ladevorgang

  defektes Ladegerät nicht duzieren, ziehen Sie den und öffnen Sie es nicht Stecker des Ladegeräts selbst. Damit wird sicherge- aus der Steckdose heraus, bevor Sie es reinigen. stellt, dass die Sicherheit des k) Wenn die Anschlussleitung Gerätes erhalten bleibt. d) Achten Sie darauf, dass dieses Gerätes beschä- die netzspannung mit den digt wird, muss sie durch...
 • Seite 51: Akku Aufladen

  Ladezustand des Akkus Bestimmungen und Hinweise zum Um- prüfen weltschutz. • Defekte, die aus unsachgemäßer Handhabung resultieren, unterliegen Die Ladezustandsanzeige ( 3) signali- nicht der Garantie. siert den Ladezustand des Akkus. • Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, der Akku aufladen Ladezustand des Akkus wird durch Aufleuchten der 3 farbigen LED-Leuch- 1. Verbinden Sie den Ladekabelste- ten angezeigt: rot-gelb-grün =>...
 • Seite 52: Drehmomenteinstellung

  1. Stecken Sie den gewünschten Bit Das Gerät kann in zwei Griffeinstellungen (14) oder Bithalter (15) in die arretiert werden: Bitaufnahme (11). Er rastet hör- Pistolengriffposition bar ein. Stabposition 2. Zum Entfernen von Bit oder Bithalter ziehen Sie die Federhül- Drücken Sie die Entriegelungstaste se (1) zurück.
 • Seite 53: Wartung

  Verwenden Sie keine Reinigungs- bzw. • Entsorgen Sie das Gerät mit entla- Lösungsmittel. Sie könnten das Gerät denem Akku. Öffnen Sie Gerät und damit irreparabel beschädigen. Akku nicht. • Entsorgen Sie das Gerät nach den Wartung lokalen Vorschriften. Geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle ab, wo es Das Gerät ist wartungsfrei. einer umweltgerechten Wiederverwer- tung zugeführt wird.
 • Seite 54: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt Gerätes gesetzliche Rechte zu.
 • Seite 55: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 290720 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie Tel.: 0820 201 222...
 • Seite 56: Oversættelse Af Den Originale Ce- Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Akku stabskruemaskine af serien PSSA 3.6 D4 Serienummer 201712000001 - 201803260700 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60745-1:2009+A11:2010 •...
 • Seite 57: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que le Tournevis sans fil de construction PSSA 3.6 D4 Numéro de série 201712000001 - 201803260700 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et déci- sions nationales suivantes ont été...
 • Seite 58: Vertaling Van De Originele Ce- Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Accu-staafschroevendraaier bouwserie PSSA 3.6 D4 Serienummer 201712000001 - 201803260700 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60745-1:2009+A11:2010 •...
 • Seite 59: Original Eg Konformitätserklärung

  Original EG Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Stabschrauber Baureihe PSSA 3.6 D4 Seriennummer 201712000001 - 201803260700 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009+A11:2010 •...
 • Seite 62 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 10 / 2017 Ident.-No.: 72036430102017-DK / BE / NL IAN 290720...

Inhaltsverzeichnis